Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 200

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skuteczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na powstawanie skażenia mikrobiologicznego elewacji oraz działanie rożnych śródków biobójczych w tynku silikonowym. Wykazano również wady dotychczas stosowanej znormalizowanej metody badań skuteczności biocydów.
EN
This article presents factors influencing microbiological contamination of the facade and effectiveness of various biocides in silicone plaster. The disadvantages of the previously used standardized methodology of biocide efficacy testing were also demonstrated.
EN
Purpose: To diagnose causes of unsatisfactory (failure factors) of restructuring operations undertaken in public hospitals located in the Silesian Province (Śląskie Voivodeship). A level of achievement of an individual objective set for restructuring operation was a measure of their effectiveness. Design/methodology/approach: The present research study was conducted in three stages and preceded by pilotage. In the first stage, the process of restructuration as perceived from public hospitals was analysed, in the second stage - from the point of view of their establishing entities. Two survey questionnaires were used to accomplish these stages. The research studies were conducted among the management staff of 17 public hospitals and among 14 establishing entity representatives. The third step was aimed at assessing and sorting all the identified failure factors. The group expert assessment method was applied for its implementation by 20 people. Findings: The most common objective of public hospital restructuration was to improve the quality of provided services and then to reduce debts. The average degree of achievement of the first objective amounted to 75.2%, while the second - 67.7%. The research studies led to the identification of 30 factors which have a significant negative influence on restructuration; among them 'adoption of improper assumptions on the restructuring plan in relation to financial forecasting' was considered the most important. Research limitations/implications: The research studies were conducted in public hospitals located in the Silesian Province (Śląskie Voivodeship) and which operated as independent public health-care units. Practical implications: In order to conduct restructuring operations, public hospitals and their establishing entities should apply project management methodologies, under which they will plan and implement their restructuring operations. Originality/value: Studies have shown the effectiveness of restructuring hospitals located in Silesia and identified the factors that have a negative impact on hospital restructuring.
EN
The task of mastering and improving practical skills is one of the most difficult tasks in the process of education and training of specialists in any brunch of industry. Thanks to the rapid development of computer and information technologies, this problem could be solved through the use of multimedia simulators realised using software simulators or by application of hybrid simulators using the equipment of a real train. The paper describes the possibilities of training drivers and students to effective driving modes of train using the developments of universities.
PL
Zadanie opanowania i doskonalenia umiejętności praktycznych jest jednym z najtrudniejszych zadań w procesie edukacji i szkolenia specjalistów w dowolnej branży. Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii komputerowych i informatycznych, problem ten można rozwiązać poprzez zastosowanie symulatorów multimedialnych realizowanych za pomocą symulatorów programowych lub przez zastosowanie symulatorów hybrydowych z wykorzystaniem wyposażenia prawdziwego pociągu. W pracy opisano możliwości szkolenia maszynistów i studentów w zakresie efektywnych trybów jazdy pociągów z wykorzystaniem opracowań uniwersytetów.
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie realizacyjnego aspektu działalności organizacji pod kątem doskonalenia jakości zamierzonego przedsięwzięcia. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością – to jedno. Skuteczna i efektywna realizacja zleconych zadań – to drugie. Teoretycznie nie ma tutaj konfliktu, wszak w sprawnej firmie łatwiej wykonać dobry produkt. Ale utrzymanie systemu to obowiązek najwyższego kierownictwa, a realizacja zlecenia to obowiązek służb wykonawczych. Tu nie zawsze występuje idealna harmonia. Aby wesprzeć służby wykonawcze, z pomocą przyszli specjaliści od realizacji zleceń, jakimi są duże przedsięwzięcia, pojedyncze zamówienia czy innowacje procesowe lub produktowe. Dlatego autorzy zaproponowali kilka wybranych modeli realizacji przedsięwzięć oraz ich cechy decydujące o przydatności do konkretnego zastosowania.
EN
The purpose of the article is to analyze the implementation aspect of the organization’s activities in terms of improving the quality of the intended enterprise. The implementation and maintenance of a quality management system is one thing. Effective and efficient implementation of the tasks assigned is the second. Theoretically, there is no conflict here, after all, it is easier to make a good product in an efficient company. But maintaining the system is the responsibility of top management, and the execution of the order is the responsibility of the executive services. There is not always perfect harmony here. Therefore, specialists in the implementation of orders, such as large projects, individual orders or process or product innovations, came to the assistance of executive services. Therefore, the authors proposed several selected models of project implementation and their features determining the suitability for a particular application.
EN
The current study provides a deeper insight into the factors of effective leadership of organizations. In order to verify the hypothesis, the authors have used questionnaire methods to examine the leadership style of the analyzed companies. The data obtained from this are subjected to statistical analysis. This research investigates the relationship between organizational performance and style of leadership in Hungarian Small and Medium-sized Enterprises by quantitative analysis of 637 participants. The results indicate that leadership style has a significant effect on organizational performance in the studied enterprises. Based on the survey, it is found that organizational performance is higher for leaders who adopt an autocratic leadership style. This research uses empirical data that supports the development of practices directed at improving leadership and reducing the gap between leaders and followers.
PL
Bieżące badanie zapewnia głębszy wgląd w czynniki skutecznego przywództwa w organizacjach. W celu weryfikacji hipotezy autorzy posłużyli się metodami kwestionariuszowymi do zbadania stylu przywództwa analizowanych firm. Uzyskane w ten sposób dane poddawane są analizie statystycznej. Niniejsze badanie bada związek między wydajnością organizacyjną a stylem przywództwa w węgierskich małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez analizę ilościową 637 uczestników. Wyniki wskazują, że styl przywództwa ma istotny wpływ na wyniki organizacyjne badanych przedsiębiorstw. Na podstawie ankiety stwierdzono, że wydajność organizacyjna jest wyższa w przypadku liderów, którzy przyjmują autokratyczny styl przywództwa. W badaniu tym wykorzystano dane empiryczne, które wspierają rozwój praktyk ukierunkowanych na poprawę przywództwa i zmniejszenie przepaści między liderami a naśladowcami.
EN
The publication presents the evaluation of the effectiveness of belt tensioning systems based on the results of model laboratory tests. The types of tensioning devices most commonly used in industry were selected for testing: winch, gravity, pneumatic and follower. The evaluation of the efficiency of belt tensioning devices is complex, as the tensioning system is not autonomous and is only part of the belt conveyor equipment. Therefore, the publication presents the impact of belt tension force on the durability of basic conveyor components such as the belt and its joints, and drums. The characteristics of the tested belt tensioning devices are presented and the construction and research capabilities of the laboratory model of the belt conveyor are described. Measuring systems mounted on the conveyor are described in detail, enabling recording of variable conveyor operating conditions, measuring belt speed, driving force and belt stress. The results of the research are the experimental static characteristics of the most commonly used tensioning devices, which show the relationship between the drive moment and the belt tensioning force. Obtained characteristics will allow the development of guidelines for the design and selection of the most effective belt tensioning devices.
7
Content available remote Naprawa izolacji poziomej murów metodami iniekcyjnymi
8
Content available remote Metody obliczania okapów
PL
Powstające w procesach technologicznych zanieczyszczenia powodują obniżenie jakości powietrza w środowisku wewnętrznym. Zawartość szkodliwych substancji w miejscu pracy nie powinna przekroczyć najwyższych dopuszczalnych stężeń. Stosowane w pomieszczeniach produkcyjnych systemy miejscowej wentylacji wywiewnej, służą ograniczeniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i utrzymaniu odpowiedniej jakości powietrza. Kluczowym elementem systemu lokalnej wentylacji wywiewnej jest okap. Umieszczony w strefie powstawania szkodliwych substancji, ujmuje zanieczyszczenia usuwane wraz z odciąganym strumieniem powietrza. W artykule przedstawiono metody obliczania okapów. Określono zasady wymiarowania okapów oraz główne czynniki determinujące metodykę obliczania strumienia objętości usuwanego powietrza. Wskazano, że zastosowanie właściwej metody obliczania w głównej mierze zależy od rodzaju źródła emitującego zanieczyszczenie, położenia okapu w stosunku do źródła zanieczyszczenia oraz charakteru ruchu strumienia powietrza usuwanego przez okap.
EN
Contaminants generated in technological processes cause a decrease in air quality in the internal environment. The content of harmful substances in workplaces should not exceed the maximum permissible concentrations. The local exhaust ventilation systems used in workplaces serve to reduce the content of contaminants and maintain the appropriate air quality. The key element of the local exhaust ventilation system is the canopy hood. It is located in the zone of formation of harmful substances, captures the contaminants removed together with the extracted air stream. The paper presents methods of calculating the exhaust hoods. The principles of hood dimensioning and the main factors determining the methodology of calculating the amount of extracted air were determined. It was indicated that the application of an appropriate method of calculating mainly depends on the type of source emitting the pollution, the location of the hood in relation to the source of contaminant and the nature of movement of the air stream extracted through the hood.
EN
Hospitals are the most important and costly component of the healthcare system. Therefore, hospital performance evaluation (HPE) is an important issue for the managers of these centres. This paper presents a new approach for HPE that can be used to calculate the efficiency, effectiveness, and productivity of hospitals simultaneously. Efficiency refers to the ratio of inputs and outputs, effectiveness refers to the extent to which outputs align with predetermined goals, and productivity refers to the sum of both efficiency and effectiveness. To this end, a Data Envelopment Analysis (DEA) model is developed to simultaneously measure the efficiency, effectiveness, and productivity (DEA-EEP) of hospitals. DEA is a linear programming technique that in its traditional form, calculates the performance of similar decisionmaking units (DMUs) that have both inputs and outputs. In this study, the inputs are the number of health workers, the number of other staff, and the number of patient beds; while the outputs are the bed occupancy rate and the bed turnover rate. A target value is set for each output to measure the effectiveness of hospitals. The advantage of the developed model is the ability to provide a solution for non-productive units so that they can improve their performance by changing their inputs and outputs. In the case study, data of 11 hospitals in Tehran were evaluated for a 3-year period. Based on the results, some hospitals experienced an upward trend in the period, but the efficiency, effectiveness, and productivity scores of most hospitals fluctuated and did not have a growing trend. This indicates that although most hospitals sought to improve the quality of their services, they needed to take more serious steps.
EN
The public transport service is highly essential to meet the demand due to a rapidly growing population and mobility. Thus providing public service and improve its service becomes an urgent need in recent years. In Iraq, the Bus system represents the backbone in public transportation, which is based mainly on highway infrastructure. To meet the growing mobility needs, enhancing public service provided only by bus routes is essential. Measuring bus route performance represents one of the crucial transit research topics in the last recent years. The current study tries to investigate the urban public route's efficiency utilizing the "data envelopment analysis (DEA)" technique. To analyze route performance, DEA is using, and performance measures include route design, cost, service, operation, and comfort efficiency are selected and calculated for different routes. Efficiency and effectiveness are the output of this process. Bus company owners can also use the results of this study to improve their services, attract new customers, and better manage their resources.
PL
Podstawowy cel artykułu to zwrócenie uwagi na zagadnienie ryzyka w działalności podmiotów sektora finansów publicznych z podkreśleniem jego specyfiki. Na bazie tak sformułowanego problemu w dalszej części artykułu przedstawiono koncepcje zintegrowanego systemu kontroli w tych podmiotach jako nowoczesnego narzędzia zarządzania publicznego, co wynika z przyjętych regulacji prawnych i dostosowania do dynamiki zmian wynikających z otoczenia.
EN
The basic objective of the article is to draw attention to the issue of risk in the activities of public finance sector entities, underlining its specificity. On the basis of the problem formulated in this article, the concepts of an integrated control system in these entities are presented as a modern public management tool, which results from the adopted legal regulations and adaptation to the dynamics of changes resulting from the environment.
EN
The objectives of this research were the studying of factors which effecting to the achievement of community enterprise management. The improvement of platforms in administrative management, the standard of product, packaging, distribution channel for community enterprise’s product. The creation of community enterprise product’s identity according to the cluster administrative management and the increasing of profits and sustainable revenues for community enterprise in Ranong province. The research was the combination of qualitative and quantitative research methodologies. The sampling derived from community enterprises in Ranong province from 5 districts which are Muang district, La-Aoon district, Ka-per district, Kra-buri district and Sooksumran district. The respondents had totally 400 persons. The instrument used for collecting data was questionnaires, and for statistical analysis was structural equation modelling: SEM. The findings of this research have explored that the effectiveness of community enterprise management has been related to empirical data. There were two effecting aspects which were 1) the market factors of community enterprise and 2) the administrative management model of community enterprise.
PL
Celem tych badań było zbadanie czynników wpływających na osiągnięcie zarządzania przedsiębiorstwem społeczności. Ulepszenie platform w zarządzaniu administracyjnym, standard produktu, opakowania, kanał dystrybucji produktu społecznościowego. Stworzenie tożsamości produktu przedsiębiorstwa społecznościowego zgodnie z zarządzaniem administracyjnym klastra oraz zwiększenie zysków i trwałych dochodów dla przedsiębiorstwa społeczności w prowincji Ranong. Badanie było połączeniem metodologii badań jakościowych i ilościowych. Kontrola wyrywkowa pobrana z przedsiębiorstw społecznych w prowincji Ranong z 5 okręgów, którymi są okręg Muang, okręg La-Aoon, okręg Ka-per, okręg Kra-buri i okręg Sooksumran. Respondenci mieli ogółem 400 osób. Instrumentem stosowanym do zbierania danych były kwestionariusze, a do analizy statystycznej posłużyło modelowanie równań strukturalnych: SEM. Wyniki tych badań wykazały, że skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem społecznościowym związana jest z danymi empirycznymi. Istniały dwa aspekty, które były: 1) czynniki rynkowe przedsiębiorstwa komunalnego i 2) model zarządzania administracyjnego przedsiębiorstwem komunalnym.
13
EN
Transport of passengers is carried out essentially using two types of vehicles: classic trains composed of a locomotive pulling passenger wagons or traction units (or multiple units). Both new and modernized rail vehicles must be subjected to, among others, brake system tests when being placed into service. The purpose of such tests is to check the correct operation of the brake system and to determine the actual brake performance. The method of determining the passenger wagon brake performance differs from the similar method for the train set, although the braking performance of both types of vehicles is eventually presented in the form of two parameters: the value of brake mass B expressed in tons and the percentage of braked mass λ, i.e. the ratio of braked mass to vehicle total mass, expressed as a percentage. The values of B and λ determined from the tests describing the brake performance serve to assess the brake performance of the train in operation, while railway traffic safety relies significantly on the correct understanding of their nature and their use. Unfortunately, it was observed that individual carriers interpret these values in different ways and describe them in various ways on vehicles that are ultimately operated on the same infrastructure. The article presents a proposal of a new, original, unified and transparent method of describing brake performance for electric multiple units, as well as its interpretation and application in railway operations, developed in the Brakes Workshop of the Railway Institute.
PL
Przewozy pasażerskie realizowane są z wykorzystaniem zasadniczo dwóch rodzajów pojazdów: klasycznych pociągów złożonych z lokomotywy i ciągniętych przez nią wagonów pasażerskich lub zespołów trakcyjnych (ewentualnie pociągów zespołowych). Zarówno nowe jak i modernizowane pojazdy szynowe w trakcie procesu dopuszczenia do eksploatacji muszą zostać poddane m.in. badaniom układu hamulcowego. Celem takich badań jest sprawdzenie poprawności działania tego układu oraz wyznaczenie rzeczywistej skuteczności hamulca. Metoda wyznaczenia skuteczności hamulca wagonu pasażerskiego różni się od analogicznej metody dla zespołu trakcyjnego, mimo iż ostatecznie skuteczność hamulca obu rodzajów pojazdów przedstawiana jest w postaci dwóch parametrów: wyrażanej w tonach wartości masy hamującej B i procentu masy hamującej λ, czyli stosunku masy hamującej do masy pojazdu, wyrażonego w procentach. Wyznaczone w rezultacie badań wartości B i λ opisujące skuteczność hamulca służą w trakcie eksploatacji pojazdów ocenie skuteczności hamulca pociągu, a właściwe zrozumienie ich istoty i prawidłowy sposób posługiwania się nimi mają decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Niestety zaobserwowano, że poszczególni przewoźnicy na różny sposób interpretują te wartości i w różny sposób opisują je na pojazdach, które ostatecznie eksploatowane są na tej samej infrastrukturW artykule przedstawiono opracowaną w Pracowni Hamulców Instytutu Kolejnictwa propozycję nowego, oryginalnego, ujednoliconego i przejrzystego sposobu opisywania skuteczności hamulca na elektrycznych zespołach trakcyjnych oraz jej interpretacji i stosowania w praktyce kolejowej.
14
Content available remote Skuteczność iniektów i prac iniekcyjnych
EN
Background: A common goal of Humanitarian Organizations (HO's) is to deliver the services to humanity in a spirit of impartiality and neutrality without any discrimination. HOs primary functions are remained to deal with disasters, to protect human rights, to provide relief services and promote the universal desire for personal and collective safety, security, respect, and dignity without any view to profit. Logistics and supply chain management operations of HO are known as most expensive part and required sustainable solutions. HOs must utilize their funds effectively and efficiently. In this study we reviewed previous studies and identified areas needing further improvements in Humanitarian Organizations Logistics and Supply Chain Management (HO-LSCM) system. Methods: Focusing on HO effectiveness and efficiency, this study identified and categorised the HO-LSCM articles into five broad areas: the concept of HO-LSCM, challenges and issues in HO-LSCM, HO performance management, HO effectiveness and efficiency management, types of research and research methodologies adopted in that research. Based on these categories the notable gaps in the existing studies were identified and recommendations for future research suggested. Results: Existing studies are focused on Effectiveness, applying organizational agility in management, while Efficiency in management, under the heading of Lean Management, is an underdeveloped area which needs further extension to better serve the maximum number in society. Notably, 94% of HO-LSCM studies are based on qualitative research and most of them developed theoretical frameworks which have not been tested and adopted widely. In management of humanitarian organizations logistics and supply chain operations, every HO has varied policies and procedures, thus, standardization is required to streamline the effectiveness and efficiency in logistics and supply chain functions. Conclusion: This qualitative research study is the first that has reviewed the field of HO-LSCM in terms of Efficiency and Effectiveness, and where prior studies have applied concepts of organizational agility and lean management. We have sought to extend this thinking in regard to Lean Management as it enhances Efficiency in management.
PL
Wstęp: Wspólnym celem różnych organizacji humanitarnych (HO) jest dostawa dóbr i usług potrzebującym bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Podstawowe obszary działalności organizacji humanitarnych to obszary związane z klęskami żywiołowymi, ochron praw człowieka, ułatwianie życia oraz upowszechnianie wiedzy i chęci działania w celu podniesienie bezpieczeństwa, szacunku i poważania zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa bez osiągania przy tym zysków. Logistyka i łańcuch dostaw organizacji humanitarnych jest powszechnie uważany za najbardziej kosztochłonną cześć całej działalności humanitarnej i wymaga zrównoważonych rozwiązań. Organizacje humanitarne musza korzystać ze swoich funduszy skutecznie i wydajnie. Prezentowana praca ma na celu przegląd poprzednio wykonywanych badań i zidentyfikowanie obszarów wymagających dalszej poprawy w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw organizacji humanitarnych (HO-LSCM). Metody: Koncentrując się na wydajności i skuteczności, w trakcie badań zidentyfikowano i skatalogowano badania dotyczące tematyki HO-LSCM, dzieląc je na pięć grup: koncepcja HO-LSCM, wyzwania i główne zadania HO-LSCM, zarządzanie organizacją, zarządzanie wydajności i skutecznością HO oraz typy badań i metodologii tych badań. W oparciu o te dane zidentyfikowano rozbieżności w dostępnych opracowaniach badań i zidentyfikowano zalecenia dla przyszłych badań. Wyniki: Istniejące badania skupiają się na skuteczności, uwzględniając sprawność organizacyjną, podczas gdy stosunkowo mało uwagi poświęca się wydajności. 94% badań dotyczących HO-LSCM bazuje na badaniach jakościowych i większość z nich jest podstawą do tworzenie teoretycznych ram, które nie są testowane ani szerzej stosowane. W obszarze zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw, każda organizacja humanitarna ma swoją politykę działania i procedury postępowania. Obszar ten wymaga standaryzacji w celu umożliwienie oszacowania i ocenienia wydajności i skuteczności logistyki i łańcucha dostaw tych organizacji. Wnioski: Przeprowadzone badanie jakościowe skuteczności i wydajności, jest pierwszym jakie zostało wykonane w obszarze HO-LSCM w przeciwieństwie do wcześniej badań, skupiających się jedynie na skuteczności zarządzania. W pracy podkreślono konieczność rozszerzenie analizy badań dotyczących zarządzania w organizacjach humanitarnych.
PL
Ważnym problemem w ochronie środowiska są kompensacje przyrodnicze związane z zapewnieniem utrzymania tras przelotu nietoperzy. Te małe ssaki odgrywają bardzo ważną rolę w zwalczaniu szkodników i owadów, jak również w zapylaniu, rozproszeniu nasion. Uwzględniając powyższe, w wielu krajach stosuje się różne rozwiązania zrównoważonego projektowania dróg i obiektów, związanych z zapewnieniem utrzymania tras przelotu nietoperzy nad budowanymi lub przebudowanymi ciągami komunikacyjnymi. W artykule przedstawiono hipotezy prawdopodobieństwa przyczyn mniejszej i większej skuteczności wybudowanych trzech konstrukcji bramowych na trasach przelotu nietoperzy do miejsc zimowej hibernacji.
EN
Environmental compensation aimed at keeping bat flight paths open is a major environmental protection issue. The mammals play a very important role in eliminating pests and insects, pollination and seed dispersal. Given the above, many countries use different solutions of sustainable civil engineering, geared towards maintaining tree passage for bats over currently constructed or rebuilt traffic routes. The paper hypothesises on the reasons for better or worse performance of the three gantries on bat migration routes to their winter habitats.
PL
Podano charakterystykę mierników, które mogą być stosowane do oceny warunków pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do kontrolowania bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach pracy. Oprócz opisu najczęściej stosowanych wskaźników wynikowych i wiodących, zwrócono uwagę na wskaźniki do oceny skuteczności systemu zarządzania bhp, zintegrowane wskaźniki bhp oraz wskaźniki ekonomiczne umożliwiające określenie strat ponoszonych w wyniku złych warunków pracy.
EN
The article presents a short characteristics of the indicators that can be applied to the assessment of working conditions in construction enterprises, with particular taking into consideration on their usefulness to the monitoring of the safty of workers in the workplaces. Beyond description of the most commonly used resulling and leading indicators, attention was paid to: indicators to evaluate the effectiveness of the safety management system, integrated health and safety indicators, and economic indicators for determination of losses incurred as a result of bad working conditions.
PL
Sensem, istotą, logiką funkcjonowania dobrej logistyki jest potrzeba i konieczność w działaniu logistycznym utrzymania równowagi między oczekiwaniami zadowolonych klientów z funkcjonowania firmy a podejmowaniu przez firmy radykalnych, innowacyjnych zmian aby polepszyć system zarządzania firmą, utrzymać renomę i konkurencyjność na rynku. Ich wysiłki odzwierciedlone i ujęte są właśnie w niniejszym artykule, a jego treści odzwierciedlają następujące podtytuły: • znaczenie potrzeby istnienie dobrej, konkurencyjnej logistyki na wolnym rynku; • warunki skutecznego zarządzania logistyką; • logistyka siłą napędową wszelkiego działania. Niniejsze zagadnienia rozpatrywane są w kontekście specyfiki i złożoności logistyki wynikającej z wielowymiarowości potrzeb podmiotów, których brak, m.in. skuteczności i elastyczności w działaniu, nie zapewnia konkurencyjności, rentowności działania i istnienia podmiotu oraz pozwala osiągnąć cele. Autorzy biorąc to pod uwagę rozważają wpływ warunków (zasad) głównie skutecznego zarządzania na jakość organizacji i realizacji zadań wsparcia zabezpieczenia logistycznegozapewniających spełnienie oczekiwań klientów i osiągnięcie założonych zysków firmy. Artykuł kończy się wnioskami, postulatami i refleksjami co do potrzeby i znaczenia pozyskiwania nowych i poprawiania i wdrażania potrzebnych zasad (warunków) skutecznego działania logistyk. A wszystko to w odniesieniu do działalności zapewniającej potrzeby i pragnienia oczekujących klientów i firm.
EN
The need and the necessity of the balance is the point, the essence and the logic of a good functioning logistics. This balance has to be maintained between satisfied customers’ expectations and the radical and innovative improvements implemented by the companies. These improvements’ goals are: the development of management system along with company’s renown and competitiveness sustainment. The companies’ efforts in this matter have been described in this paper. Its content is divided into following parts: • the importance of a good and competitive logistics in the free market; • the conditions of effective logistic management; • the logistics as a driving force for all activities. The issues above are considered in the context of the specifics and the complexity of the logistics. The logistics is complex and specific due to the multidimensionality of the actors’ needs. The lack of effectiveness and flexibility of these actors makes them uncompetitive and unprofitable and does not allow to achieve their goals. The authors, taking mentioned facts into account, consider the influence of the effective management conditions (rules) on the organization quality and on the logistic support tasks fulfilment which ensure meeting the customers’ expectations and achieving presumed profit. The paper is summarised by the conclusions, reflections and postulates regarding the need and the importance of implementing new and developing already functioning rules (conditions) of the effective logistics. All these conclusions and postulates refer to the activities performed in order to fulfil the customers’ and the companies’ needs and requirements.
PL
W artykule analizowano pojęcie wskaźnika skuteczności przenoszenia obciążenia między płytami nawierzchni betonowych w zastosowaniu do pęknięć nawierzchni podatnych i półsztywnych. Omówiono potencjalne źródła błędu pomiaru i sposoby ich uniknięcia, korekty: temperaturową oraz geometryczną (ze względu na krzywiznę czaszy ugięcia nawierzchni). Jako dodatkowy parametr sterujący wyborem technologii napraw pęknięć pojedynczych zaproponowano i omówiono wskaźnik wskazujący na istnienie pustek w obszarze pęknięć.
EN
In the paper the concept of load transfer efficiency index between concrete pavement slabs in application to cracks in flexible and semi-rigid pavements was analysed. Potential sources of measurement error and ways of avoiding them i.e. temperature and geometric correction (due to the curvature of the pavement deflection) are discussed. As an additional parameter controlling the choice of repair technology for single cracks, an index revealing the existence of voids in the area of cracks was proposed and discussed.
EN
The execution of medical orders is a special e-service provided in hospitals. The results of studies carried out so far prove that the implementation of IT solutions does not al-ways lead to improved patient service. The purpose of the study was to define the role of the process-based approach and advantages resulting from the use of process analysis in the execution of medical orders. Process analysis and process mapping was carried out with the use of the BPMN standard and iGrafx software. The studies carried out confirmed the problem consisting in the absence of a detailed preimplementation analysis and proved how significant, in terms of shaping the logistics of e-services in hospitals, the role of modelling the process related to the execution of medical orders is. The studies led to the identification of limitations in the ‘AS IS’ process and to the definition of possible changes.
PL
Szczególną e-usługą świadczoną w szpitalu jest realizacja zlecenia lekarskiego. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań pokazują, iż wdrożenie rozwiązań informatycznych nie zawsze skutkuje poprawą poziomu obsługi pacjenta. Celem badań było określenie roli podejścia procesowego i korzyści wynikających z zastosowania analizy procesowej w zakresie realizacji zlecenia lekarskiego. Analiza procesowa i mapowanie procesów zostało wykonane przy użyciu standardu BPMN z wykorzystaniem oprogramowania i Grafx. Przeprowadzone badania potwierdziły problem polegający na braku wnikliwej analizy przedwdrożeniowej oraz wykazały, jak ważną rolę na gruncie kształtowania logistyki e-usług w szpitalu odgrywa modelowanie procesu związanego z realizacją zlecenia lekarskiego. Badania doprowadziły do identyfikacji ograniczeń w obecnie funkcjonującym procesie oraz określenia możliwych do uzyskania zmian.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.