Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  life cycle assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Eco-efficiency is a new concept of environmental analysis seeking to improve products, processes and manufacturing materials. The eco-efficiency analysis gives the opportunity to find the most effective solution with the lowest environmental burden in the bottle forming process. For this purpose, the LCA (Life Cycle Assessment) technique of environmental management was used to evaluate selected stages of the bottle forming process. The analysis was carried out using the Eco Indicator 99 method using the SimaPro software.
EN
With new sulphur oxides emission limits carried out in 2020, multiple desulphurisation methods have been proposed. The main desulphurisation scrubber systems were chosen and investigated using life cycle assessment. The whole system life is divided into the construction and operational phases. Three different systems classified by desulphurisers, namely, seawater, NaOH, and Mg-based systems, were modelled in GaBi software. Moreover, environmental, economic and energy aspects (3E model) were introduced for further analysis. Through this study, some conclusions have been drawn. As for the environmental aspect, the seawater system has the most pleasing performance since the primary emissions come from 1.24E+03 kg CO2 and 1.48E+01 kg chloride. The NaOH system causes 1000 times more emissions than the seawater. The Mg-based system has less pollution than the NaOH system, with 5.86E+06kg CO2 and 3.86E+03 kg chloride. The economic aspect is divided into capital expenditure (CapEx) and operational expenditure (OpEx) to estimate disbursement. The seawater system also has the most favourable cost appearance, which takes 1.7 million dollars without extra desulphuriser expenses, based on 10MW engine flue gas treatment. The next is the Mg-based system, which cost 2 million dollars in CapEx and $ 1200/year in OpEx for the desulphuriser. NaOH uses about 2.5 million dollars for construction and $ 30000/year in desulphuriser. As for the energy aspect, the seawater and Mg-based systems use less non-renewable energy than the NaOH system in the construction phase. In conclusion, the seawater system shows the best performance and could be an alternative in SOx control technologies. This study sheds light on the comprehensive evaluation of marine environmental protection technologies for further optimisation.
PL
W artykule przedstawiono oszacowanie oddziaływań i aspektów środowiskowych złożonych zestawów izolacji cieplnej ETICS z warstwą izolacyjną wykonaną z płyt ekspandowanego polistyrenu (EPS) lub wełny mineralnej (MW), pokrytych zaprawą do wykonywania warstwy zbrojonej oraz tynkiem silikonowo-silikatowym. Wskaźniki oddziaływania środowiskowego obliczono, wykorzystując metodę oceny cyklu życia (LCA). Analiza obejmowała moduły od A1 do A3, tj. od wydobycia surowców aż do gotowego wyrobu dostarczonego do bramy fabryki. Porównanie wartości wskaźników charakterystyk środowiskowych dotyczących wyprodukowania ETICS z płytami EPS lub MW wskazuje, że układy z wełną mineralną stanowią większe obciążenie dla środowiska.
EN
The paper shows the results of the estimation of environmental impacts and aspects of external thermal insulation composite system (ETICS) with expanded polystyrene (EPS) or mineral wool (MW) boards covered with an adhesive for a base coat and silicone-silicate render as the top layer. The environmental impact indicators of the considered systems were calculated using the Life Cycle Assessment (LCA) method. Analysis has covered modules from A1 to A3, i.e., from raw material extraction to the finished product delivered to the factory gate. Comparing the values of the environmental characteristics indicators for the production of ETICS with EPS or MW boards shows that systems with mineral wool constitute a more significant burden on the environment.
PL
Produkcja materiałów budowlanych związana jest ze zużyciem energii i surowców, w tym tych pochodzenia naturalnego. Ich wykorzystanie wiąże się z wytworzeniem znacznych ilości odpadów oraz emisją gazów cieplarnianych. Z tego względu, dla zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego, ważne jest ograniczenie odziaływania na środowisko wyrobów budowlanych. Gips to jedno z podstawowych spoiw mineralnych powszechnie stosowanych w budownictwie. W pracy porównano wpływ na środowisko gipsu budowlanego wytworzonego z surowca naturalnego oraz gipsu uzyskanego w procesie odsiarczania spalin. Analizie poddano dziewięć wskaźników oddziaływania środowiskowego: potencjał globalnego ocieplenia - GWP, potencjał uszczuplenia stratosferycznej warstwy ozonowej - ODP, potencjał zakwaszenia gleby i wody - AP, potencjał eutrofizacji - EP, potencjał tworzenia ozonu troposferycznego - POCP, potencjał uszczuplenia zasobów abiotycznych w przypadku zasobów niekopalnych - ADP-pierwiastki oraz zasoby kopalne - ADP-paliwa kopalne, całkowite zużycie zasobów odnawialnej energii pierwotnej - PERT oraz całkowite zużycie zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej - PENRT. Większe wartości wszystkich rozpatrywanych wskaźników uzyskano dla gipsu budowlanego wytworzonego z surowca pochodzącego z procesów odsiarczania spalin. Ocenę oddziaływania środowiskowego przeprowadzono wykorzystując metodę oceny cyklu życia [LCA], korzystając z rzeczywistych danych produkcyjnych z roku 2017. Cykl życia będący przedmiotem analizy niniejszej pracy obejmował moduły od A1 do A3, to jest od wydobycia/uzyskania surowców aż do gotowego wyrobu, dostarczonego do bramy fabryki.
EN
The production of construction products is associated with energy and raw materials consumption, including those of natural origin. Their use is associated with the generation of significant quantity of waste and the emission of greenhouse gases. Therefore, for the sustainable development of civilization, it is essential to reduce the environmental impact of construction products. Gypsum is one of the primary mineral binders, commonly used in construction. The study compares the effect on the environment of building gypsum made of natural raw materials and gypsum obtained in the flue gas desulfurization process. Nine environmental impact indicators were analyzed: global warming potential - GWP, stratospheric ozone layer depletion potential -ODP, soil and water acidification potential - AP, eutrophication potential - EP, tropospheric ozone formation potential - POCP, abiotic depletion potential for non-fossil resources - ADP-elements and fossil resources-ADP-fossil fuels, total use of renewable primary energy resources - PERT and total use of non-renewable primary energy resources - PENRT. Higher values of all considered indicators were obtained for building gypsum made of raw material from flue gas desulfurization processes. The environmental impact assessment was carried out using the Life Cycle Assessment [LCA] method and actual production data from 2017. The life cycle analyzed in this paper covered modules from A1 to A3, i.e., from the extraction/acquisition of raw materials to the finished product, delivered to the factory gate.
EN
Occurrences associated with the phenomena of climate change are increasingly visible. Effects of progressive environmental pollution are monitored with growing concern. Still, in the construction sector, the choice of sustainable materials and the knowledge concerning them is insignificant. Studies have shown that single-family residential buildings form the largest share of new buildings in Central European countries. It should be assumed that it is the improvement of this particular section of the construction sector to be the goal of further development of societies. This paper presents a case study of the construction of a house using straw - a material that, on the one hand, is a product associated with local tradition, while significantly reducing carbon footprint of its production and use, on the other. The construction of a prototypical house with the application of composite technology, i.e. timber framing with straw bale infill, was compared with a conventional method (ceramic masonry units) which is currently the most popular choice for building single-family houses in Poland. The study is based on the building’s life cycle assessment (LCA) over its consecutive phases as a tested and reliable method of the verification of a material’s impact on the environment.
PL
Z coraz większą uwagą przyglądamy się zjawiskom związanym ze zmianami klimatycznymi, coraz bardziej widocznymi, ale również odczuwalnymi psychofizycznie skutkami postępującego zanieczyszczenia środowiska. Temat rozwiązań przyjaznych środowisku przestał być jedynie ciekawostką, ale stał się realnym zagadnieniem, które podejmowane jest w wielu dziedzinach życia społeczeństw oraz dyskusji ogólnoświatowych. Począwszy od sposobu pozyskiwania surowców, poprzez gospodarkę i wiele sektorów przemysłowych. Nie inaczej jest również z budownictwem. Badania pokazują, że największy procent powstających budynków w krajach Europy środkowej stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne. Należy założyć, że to właśnie poprawa tej części sektora budowlanego powinna stanowić cel dalszego rozwoju społeczeństw. W branży budowlanej wybór zrównoważonych materiałów i wiedza o nich wciąż nie jest duża. Pokazują to ankiety, które zostały wykonane również w ramach niniejszego artykułu. Jednocześnie wybór takich produktów na wczesnym etapie projektowania domu, porównując ich parametry, pozwala prowadzić do zmian w kierunku realizacji zrównoważonego budownictwa. W założeniu dalszego rozwoju ekologicznych postaw społecznych, ale przede wszystkim spodziewanych, bo już dziejących się zaostrzeń związanych z prawnymi regulacjami m.in. Unii Europejskiej możemy spodziewać się, że wybór materiałów ekologicznych będzie celem przyszłości. W oparciu o tę obiecującą tezę artykuł prezentuje przykład studium przypadku budowy domu z wykorzystaniem słomy - materiału, który jest z jednej strony produktem związanym z tradycją lokalną, ale również wpływającego znacząco na redukcję śladu węglowego przy produkcji i eksploatacji. Przykład budowy prototypowego domu z wykorzystaniem mieszanej technologii tj. konstrukcji drewnianej z wypełnieniem z bloczka ze słomy został porównany z konwencjonalną, najczęściej wybieraną formą budowy domów jednorodzinnych w Polsce (bloczkiem ceramicznym). Badania opierają się o analizę podczas faz oceny całkowitego cyklu życiu (LCA), jako sprawdzonego i wymiernego sposobu weryfikacji wpływu materiału na środowisko. Na ich podstawie stwierdzono, że zastosowanie technologii mieszanej w budowie domów jednorodzinnych może być szansą dla rozwijającego się rynku budownictwa ekologicznego w Polsce. Budynki te wykazują znaczny potencjał w zakresie śladu ekologicznego nie tylko ze względu na użyte do ich budowy materiały, ale także poprzez proekologiczne zachowania ich mieszkańców. Charakterystyka i parametry domu, a w szczególności jego izolacyjność oraz koszty budowy pozwalają uznać trend łączenia technologii i rozwiązań materiałowych za szansę na upowszechnienie proekologicznych tendencji w budownictwie jednorodzinnym w Polsce. W artykule przedstawiono najważniejsze cechy fizyczne słomy. Odpowiednio wykonane i przechowywane bloczki ze słomy charakteryzują się parametrami, które pozwalają konkurować z popularnymi materiałami ocieplającymi ściany, takimi jak wełna mineralna czy styropian. Przedstawiony w artykule przypadek / prototyp potwierdza tezę, że dzięki zastosowaniu technologii kompozytowej słoma niekoniecznie musi kojarzyć się z tradycyjną architekturą końca XIX i początku XX wieku, ale może być ciekawą alternatywą dla współczesnych budynków jednorodzinnych.
EN
Purpose: The primary aim of the article is to present, examine and discuss an alternative approach to the eco-innovation measurement of enterprises, based on the methodology of life cycle assessment (LCA). Design/methodology/approach: The simplified three-step approach, based on the LCA methodology, was applied to perform the analysis. It consists of the following subsequent stages: environmental assessment, environmental profile of an enterprise and contribution analysis. The environmental profile of the enterprise was calculated using the ReCiPe Midpoint (H) method. Findings: A medium size enterprise manufacturing rubber granulates (ethylene-propylene-diene monomer, EPDM and styrene-butadiene rubber, SBR) was covered by the research. The research proved that the analysed enterprise has the most detrimental impact on the environment in the following impact categories: marine ecotoxicity, natural land transformation and freshwater ecotoxicity. These result predominantly from SBR rubber granulate production. Consequently, due to the specificity of the manufacturing process to be more eco-innovative, the enterprise needs to apply more energy-efficient technologies. Originality/value: This is a fully original research paper that validates an alternative approach to measure and stimulate the implementation of eco-innovation at the micro-level. It complements the currently existing methodologies by taking life cycle and the supply chain perspective into consideration, and thus supports decision-makers in the implementation of the principles of circular economy
EN
Purpose: The purpose of the article is to analyse the possibilities of using life cycle assessment in circular economy. Direct applications of LCA are being considered, including product development and improvement, strategic planning, public policy making and marketing. Design/methodology/approach: Literature research of the subject was carried out. Findings: The possibilities and challenges of applying LCA were indicated. This methodology, in accordance with the provisions of the new circular economy action plan, is becoming increasingly important. Practical implications: A comparison of two or more products in terms of environmental impacts in the life cycle, desired by both companies and customers (in both business-to-business and business-to-client relations), is also difficult to do at the same time. First of all, it requires the use of uniform analytical assumptions. The article contains tips on how to solve this problem. Particular hopes can be associated with the implementation of the environmental footprint being developed by the European Commission. Social implications: The LCA can make a valuable contribution to public policy formulation because it allows policymakers to take into account potential unintended environmental consequences that otherwise cannot be predicted. Originality/value: An analysis of applying LCA was made in relation to the new circular economy action plan (issued in March 2020). Great emphasis was placed on the quantitative approach to the results obtained, which determines the relevance of the article.
EN
This paper presents the possibilities of waste management originating from municipal wastewater treatment through the production of mineral-organic fertilizers based on sewage sludge. The original method created for this purpose was used in the study together with the environmental assessment of this method. Therefore, the purpose of this publication is twofold. On the one hand, the first goal of the paper is to draw attention to the need to choose the appropriate method of utilization of sewage sludge, taking into account its characteristics and potentially harmful effects on the environment. The second goal of the paper is to assess the environmental impact of the selected method and demonstrate its eco-innovation. The first part of the paper is a theoretical introduction to the issues of sewage sludge management, as well as theoretical considerations on the essence of eco-innovation. The second part of the paper presents practical issues of production and application of the organo-mineral granulated fertilizer subjected to research, while the third part – the methodology of the applied Life Cycle Analysis (LCA), including in particular the application of Material and Energy Flow Analysis (MEFA) at the Life Cycle Inventory stage. The fourth section presents the assumptions and results of the conducted research for four alternative solutions for the production of organic-mineral fertilizers. The fifth and final part summarizes the results and contains a number of conclusions and recommendations that should be considered in the context of the possibilities of further product optimization.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono możliwości użytkowego wykorzystania odpadów z oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez wytwarzanie nawozów mineralno-organicznych na bazie osadów ściekowych autorską metodą oraz ocenę środowiskową tej metody. Tak więc, cel niniejszej publikacji jest dwojaki. Z jednej strony, pierwszym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność doboru odpowiedniej metody utylizacji osadów ściekowych z uwzględnieniem ich charakterystyki oraz potencjalnie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Drugim celem artykuły jest ocena wpływu środowiskowego wybranej metody, celem wykazanie jej eko-innowacyjności. Pierwsza część pracy stanowi wprowadzenie teoretyczne do problematyki zagospodarowania osadów ściekowych, jak również teoretyczne rozważania nad istotą eko-innowacyjności. Druga część pracy przedstawia praktyczne zagadnienia produkcji i zastosowania organo-mineral granulated fertilizer poddanego badaniom, podczas gdy trzecia – metodykę zastosowanej analizy cyklu życia LCA, w tym szczególnie zastosowania analizy Material and Energy Flow Analysis (MEFA) na etapie Life Cycle Inventory. Czwarta sekcja przedstawia założenia i wyniki prowadzonego badania dla czterech alternatywnych rozwiązań technologii produkcji nawozów organiczno-mineralnych. Część piąta i ostatnia podsumowuje wyniki i zawiera szereg wniosków i zaleceń, które należy rozważyć w kontekście możliwości dalszej optymalizacji produktu.
PL
W związku z pogarszającym się stanem środowiska dokonano oceny wpływu cyklu życia opon samochodowych na otoczenie, począwszy od procesów związanych z wydobyciem surowców i wytwarzaniem opon na zagospodarowaniu poużytkowym skończywszy. Obiekt badań stanowiły opona tradycyjna oraz opona ekologiczna, przeznaczone dla samochodów osobowych. W ramach badań wykonano analizę LCA (life cycle assessment) opony samochodowej, z wykorzystaniem metod: Ekowskaźnik 99, CED i IPCC. Wyznaczono poziom negatywnych oddziaływań zarówno w całym cyklu życia opon, jak i w jego poszczególnych materialnych etapach (wytwarzanie, użytkowanie, zagospodarowanie poużytkowe).
EN
Conventional and ecol. tires for passenger cars were assessed in their life cycle to show the negative impact on the atm. pollution during individual stages (prodn., use, post-utilization). The ecol. tire showed lower impact on the environment than the conventional ones.
EN
A technological quality method was used to compare two methods of sodium tripolyphosphate (STPP) production. The first method was the classic spray method (CM) and the second was a dry single-stage method (DSM). The assessment criteria were environmental, based on Life Cycle Assessment (LCA) evaluation and economic, based on production costs. The technological quality assessment of CM was 6.5% lower in comparison to DSM. LCA environmental analyses showed that the partial environmental quality of DSM was lower by only 4.4% compared to CM. Partial economic quality was lower by 10.3%, mainly due to the lower energy costs (on average 52%) for DSM. The advantage of the new DSM method is the technological progress achieved, mainly due to the application of new technology, design, and apparatus solutions; thus, the basic elements of the activities proposed in the methodology allow for cleaner STPP production.
PL
W związku z obecnie realizowanymi działaniami Komisji Europejskiej (KE) na rzecz ujednolicenia rynku produktów i opracowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów oraz organizacji, opracowywane są wytyczne do metodyki śladu środowiskowego. Wśród dotychczas opracowanych na poziomie europejskim wytycznych brak jest takowych dla sektora energetyki, w tym dla sektora wydobywania węglowodorów. Pomimo ich braku konieczne jest zapoczątkowanie już teraz etapu przygotowawczego do ich ewentualnego wprowadzenia w przyszłości ze względu na zagrożenia dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i konkurencyjnej pozycji danego produktu na rynku. W komunikacie z 2013 r. Komisja Europejska proponuje dwie metody pomiaru efektywności środowiskowej. Jedna dotyczy oceny środowiskowej produktów, natomiast druga oceny środowiskowej dla organizacji. W artykule omówiono możliwość wykorzystania metody cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA) do oceny śladu środowiskowego produktów (PEFs) i organizacji (OEFs) związanych z sektorem wydobycia i przetwórstwa ropy i gazu. Uważa się, że LCA jest jedną z najbardziej obiektywnych i dokładnych metod oceny środowiskowej a jej głównym celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia. Tradycyjnie rozumiany cykl życia produktu obejmuje kilka etapów - poczynając od pozyskania surowców, poprzez procesy związane z transportem, produkcją, po fazę użytkową oraz poużytkową danego produktu. Obecnie w Polsce metoda LCA nie jest powszechnie znanym (praktykowanym) narzędziem, dlatego istnieje potrzeba zwiększenia zaangażowania się sektora nauki (ośrodków naukowych, badawczo-rozwojowych i doradczych) w celu zachęcenia polskich przedsiębiorstw do zainteresowania się zagadnieniem środowiskowej oceny cyklu życia. Dzięki metodzie LCA można dokonać oceny efektu ekologicznego planowanych na terenie organizacji zmian w różnych obszarach jej działalności (technologicznym, administracyjnym, infrastrukturalnym). LCA może również stanowić element strategicznej, wieloaspektowej analizy efektywności polskiego sektora górnictwa nafty i gazu.
EN
In connection with the ongoing activities of the European Commission (EC) for the unification of the product market and the development of common methods for measuring environmental performance over the life cycle of products and organizations, guidelines for the environmental footprint methodology are being developed. Among the guidelines developed so far at European level, there are no guidelines for the energy sector, including the hydrocarbon extraction sector. Despite the lack thereof, it is necessary to start the preparatory stage now for their possible future introduction due to threats to the competitiveness of Polish enterprises and the competitive position of a given product on the market. In the 2013 Communication, the European Commission proposes two methods for measuring environmental performance. One concerns the environmental assessment of products, while the other concerns the environmental assessment for the organization. The article discusses the possibility of using the Life Cycle Assessment method (LCA) to assess the products environmental footprint (PEFs) and organizations (OEFs) related to oil and gas sector. LCA is considered to be one of the most objective and accurate methods of environmental assessment and its main purpose is to reduce negative environmental impacts throughout the entire life cycle. The traditionally understood product life cycle includes stages, ranging from obtaining raw materials, through processes related to transport, production, to the use and post-use phase of a given product. Currently in Poland, LCA is not a widely known (practiced) tool, which is why there is a need to increase the involvement of the science sector (research, R&D and consulting centers) in order to encourage Polish enterprises to become interested in the issue of environmental life cycle assessment. Thanks to the LCA method, it is possible to assess the ecological effect of changes planned in the organization in various areas of its activity (technological, administrative, infrastructural). LCA may also be part of a strategic, multi-faceted analysis of the efficiency of the Polish oil and natural gas production sector.
EN
The transition to circular economy requires diversifying material sources, improving secondary raw materials management, including recycling, and finally finding sustainable alternative materials. Both recycled and bio-based plastics are often regarded as promising alternatives to conventional fossil-based plastics. Their broad application instead of fossilbased plastics is, however, frequently the subject of criticism because of offering limited environmental benefits. The study presents a comparative life cycle assessment (LCA) of fossil-based polyethylene terephthalate (PET) versus its recycled and bio-based counterparts. The system boundary covers the plastics manufacturing and end-of-life plastic management stages (cradle-to-cradle/grave variant). Based on the data and assumptions set out in the research, recycled PET (rPET) demonstrates the best environmental profile out of the evaluated plastics in all impact categories. The study contributes to circular economy in plastics by providing transparent and consistent knowledge on their environmental portfolio.
EN
The worldwide move to introduce more automation into underground metal ore mining is currently aimed at improving both operational productivity and safety. A comparative life cycle assessment (LCA) was used as a novel approach to determine the beneficial impacts automation can also have on environmental performance, using data collected on mine site productivity and energy consumption. The LCA looked at four impact categories: global warming potential, acidification, eutrophication, and human toxicity. When comparing automated equipment to their traditional manual counterpart, all four impact categories experienced a reduction with automation and a subsequent improvement in sustainability performance. Global warming potential, for example, decreased by 18.3% over the mine life period, or 3.7 kg of carbon dioxide equivalent (CO2 eq.) per tonne of ore extracted. Environmental impact reductions were due primarily to lower diesel fuel consumption in the loading and haulage processes as well as a 27% shorter operational mine life leading to less years of mine and mine camp maintenance.
EN
Thermodynamic methods, such as exergy analysis allow the assessment of environmental load (environmental impacts), by calculating the entropy generated or exergy destroyed due to the use of renewable and non-renewable resources along the entire production chain. In this research, exergy analysis will be approached as an extension of LCA to ExLCA (Exergy Life Cycle Assessment), as complementary tools, for sustainability assessment of two gold mining systems in Colombia: open-pit and alluvial mining. It is quantified exergy life cycle efficiencies; Cumulative Energy/ Exergy Demand, by distinguishing between renewable and non-renewable resources used in the process. The energy contained in renewable and non-renewable resources, interpreted as a measure of its utility potential, and which inefficient use generates waste streams with an exergy content that may be a measure of its potential to cause environmental damage. For open-pit mining 53% of exergy consumed comes from fossil energy, and 26% of energetic use of water, while in alluvial mining, 94% of exergy flow comes from water as a resource used within process activities. In order to reduce the environmental impact associated with gold generation life cycle described in this study, four strategies should be implemented; 1) Increasing efficiency, by reducing the exergy required in tails and extraction stages in open-pit mining process and, casting and molding stage in alluvial mining process, where large exergy supplies are required. 2) Increasing efficiency through the reduction of exergy emissions and residues in casting and molding stage in alluvial mining, and stripping stage in open-pit mining. 3) Using external exergy resources, such as renewable resources from nature (solar, wind, hydraulic). 4) Applying the concept of circular economy, which implies the reduction in consumption of resources.
EN
The paint waste from the cosmetics packaging industry was sent to the third party for disposal by paying several management fees for hazardous waste. The use of paint waste as raw material for paving block products can reduce the environmental impacts and provide economic benefits. The life cycle assessment is a tool for measuring the environmental impact of this utilization compared to the management carried out by the third party. There are four scenarios reviewed that consist of third-party management, utilization as raw materials for paving block by the concentration of 1, 2, 3, 4 and 5% respectively. The analysis shows that the utilization of dry paint waste as a raw material for a paving block can reduce the impact of global warming and photo oxidant. The compressive strength value of paving blocks increased with the addition of the dry paint waste with the concentration of 1 and 2%, then a slight decrease in proportion occurred with the addition of paint waste concentration up to 5%. The addition of dry paint waste does not affect the water absorption with a range of 2%, meeting the standard for a paving block.
EN
The amount of generated waste has been increasing for several years in Poland. There is a lot of research in the field of the environmental and economic evaluation of waste treatment processes. Waste transport is considered to be one of the most important elements of waste management (WM), because it integrates the whole WM system. The environmental impact of waste transport is rising (emissions to air). The European Union introduced provisions on the principle of proximity in the Waste Framework Directive. This principle suggests that waste should generally be transported, treated or disposed of as near to its place of origin as possible. The main aim of the study was to perform an ecological and technical-economic analysis of transportation of selected types of waste (mixed municipal solid waste, construction and demolition waste, separately collected waste called: segregation). The research applied data obtained from a municipal enterprise operating in the South Poland. SimaPro 8.1 software with Ecoinvent 3.3 database was employed to calculate the environmental impact. As a result of the analysis, it was found that the transportation of 1 Mg construction waste had twice as much negative impact on the environment as transportation of 1 Mg mixed municipal waste and segregated waste. This is connected with higher fuel consumption per 1 Mg of transported construction waste and twice the distance that an average hooklift truck must cover in order to collect 1 Mg of construction waste.
PL
Europejski Zielony Ład zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Na temat tego zagadnienia oraz mechanizmów prowadzących do osiągnięcia wspomnianego celu wiele się mówi, jednakże prawie wcale nie wspomina się o metodach monitorowania postępów i ocenie poszczególnych technologii na etapie budowania wspomnianego nowego zielonego porządku. Warto zatem poświęcić trochę czasu na zastanowienie się i przegląd aspektów związanych z dążeniem do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Cel w tym przypadku można definiować jako pewnego rodzaju stan wyidealizowany, do którego dążenie jest obowiązkiem naszych czasów wobec przyszłych pokoleń. Taka optyka wymusza jednak stosowanie narzędzi inżynierskich, które pozwolą na kompleksowe ujęcie podejmowanych aktywności w kontekście oceny wpływu danej technologii i produktu na środowisko naturalne. Z racji rozległości zagadnień nieodłącznie związanych z różnego typu aktywnościami gospodarczymi w artykule skupiono się jedynie na wąskim, aczkolwiek kluczowym dla całej gospodarki, obszarze wytwarzania/przetwarzania energii.
EN
The European Green Deal assumes the achievement of climate neutrality by 2050. There is much talk now about this issue and mechanisms leading to this goal but next to nothing is mentioned about methods of progress monitoring and assessment of particular technologies at the stage of implementing the new green deal. Therefore, it is worth devoting some time to consider and review issues related to the pursuit of the goal, i.e.: climate neutrality. The goal in this case may be defined as a kind of idealized state, which we should strive to achieve as it is our duty to future generations. Yet, this approach forces the application of engineering tools to allow complex estimation of activities undertaken in relation to the assessment of the impact of the specific technology and product on the natural environment. Due to a great diversity of aspects inextricably linked with various types of economic activity, the paper focuses only on a narrow concern, i.e.: energy generation/processing, which is, however, vital to the whole economy.
EN
The built environment is considered responsible for at least 20-40% of greenhouse gases emission. The way we design may exert an impact on this percentage. A new paradigm, namely artificial intelligence, is arriving. More and more tasks are becoming automated via algorithms. How could this power be applied in order to strengthen our knowledge about the ways we design buildings? The author of the following paper presents a study in which carbon footprint yielded by a multifamily building is analysed. ML has been used to generate an extensive overview of the possible design solutions. This, in turn, made it possible to observe correlations between various parameters that resulted in a reduced carbon footprint.
PL
Środowisko zabudowane odpowiada za co najmniej 20 do 40% emisji gazów cieplarnianych, a sposób, w jaki projektujemy, może wpłynąć na tę wartość. Coraz więcej zadań zostaje zautomatyzowanych za pomocą algorytmów. Jak możemy wykorzystać to narzędzie, aby wspomóc naszą wiedzę na temat sposobów projektowania budynków? Autor przedstawia badanie analizujące ślad węglowy budynku wielorodzinnego. Algorytm uczenia maszynowego został wykorzystany do wygenerowania obszernego przeglądu możliwych rozwiązań projektowych. Umożliwiło to zaobserwowanie korelacji między różnymi parametrami, co pozwoliło na wybór kombinacji parametrów o najniższym śladzie węglowym.
EN
The paper presents an application of Life Cycle Assessment (LCA) method for the environmental evaluation of the technologies for the fertilizers production. LCA has been used because it enables the most comprehensive identification, documentation and quantification of the potential impacts on the environment and the evaluation and comparison of all significant environmental aspects. The main objective of the study was to assess and compare two technologies for the production of phosphorus (P) fertilizers coming from primary and secondary sources. In order to calculate the potential environmental impact the IMPACT 2002+ method was used. The first part of the LCA included an inventory of all the materials used and emissions released by the system under investigation. In the following step, the inventory data were analyzed and aggregated in order to calculate one index representing the total environmental burden. In the scenario 1, fertilizers were produced with use of an integrated technology for the phosphorus recovery from sewage sludge ash (SSA) and P fertilizer production. Samples of SSA collected from two Polish mono-incineration plants were evaluated (Scenario 1a and Scenario 1b). In the scenario 2, P-based fertilizer (reference fertilizer – triple superphosphate) was produced from primary sources – phosphate rock. The results of the LCA showed that both processes contribute to a potential environmental impact. The overall results showed that the production process of P-based fertilizer affects the environment primarily through the use of the P raw materials. The specific results showed that the highest impact on the environment was obtained for the Scenario 2 (1.94899 Pt). Scenario 1a and 1b showed the environmental benefits associated with the avoiding of SSA storage and its emissions, reaching -1.3475 Pt and -3.82062 Pt, respectively. Comparing results of LCA of P-based fertilizer production from different waste streams, it was indicated that the better environmental performance was achieved in the scenario 1b, in which SSA had the higher content of P (52.5%) in the precipitate. In this case the lower amount of the energy and materials, including phosphoric acid, was needed for the production of fertilizer, calculated as 1 Mg P2O5. The results of the LCA may play a strategic role for the decision-makers in the aspect of searching and selection of the production and recovery technologies. By the environmental evaluation of different alternatives of P-based fertilizers it is possible to recognize and implement the most sustainable solutions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.