Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 223

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rotor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
In this paper, Finite Element Method (FEA) harmonic analysis of the changes caused by raising the centerline of a large, precise lathe is presented. Two standalone dynamic subsystems (“Rotor Shaft” and “Support”) are revealed and the resilience of the “Rotor Shaft” to the raising procedure is stated. The three subsystems of the “Support” class are much more dynamically pliable, only the main eigenmodes of the shaft and supports are excited in the 0…100 Hz range (MR1“Half-wave” and MS1…3 “Radial pecking”). Mounting the lunette suppresses the MR1 peak by a factor of two; therefore the lunette is strongly recommended, with an optional tuned-mass damper (TMD). The support’s resonant frequencies MS1…3 are more deleterious for precision; they should be omitted or weakened using TMD’s that are attached to the supports. For the above conditions, raising the centerline (up to 600 mm) may be included in the lathe renovation program.
EN
Full-floating ring bearings cause nonlinear vibrations of turbocharger rotors, and they have higher hydrodynamic power losses in comparison with rolling element bearings. Both issues can be improved if several shallow axial grooves are machined in the inner surface of the floating ring. The grooves are usually not manufactured precisely in order to keep production costs as low as possible. This work investigates the role of the machining errors on the dynamics of the turbocharger rotor. More specifically, the effects of the precisely-machined grooves on the dynamics of the system are explained. Then the influence of the uncertainties on both vibrations and hydrodynamic power losses in the bearings is investigated.
EN
The article addresses the issue of determining the dynamic forces acting on the rod suspension point during the operation of the well in a new construction design for a beamless pumping unit, depending on the angle of rotation of the crank and the dimensionless kinematic parameters, which characterize the relationship of the crank length to the rod length and relative eccentricity. It was found that the value of the dynamic loads in the rod column depends on the type of the rocking machine and on the direction the crank rotates. In addition, one of the adverse factors for the operation of the pumping unit is that the force at the rod suspension point is constantly directed downwards, and that it varies during the course of the polished rod down- and upstrokes, which leads to uneven loading of the electric motor. This mode of operation for the engine and gearbox is abnormal and comes with a sharp decrease in their efficiency. To equalize the load on the gearbox and engine during one cycle of work, and to reduce the engine power needed to carry out the balancing process, a combination of movable and rotary counterweights is applied in the proposed design to balance the pumping unit. To this end, an investigation was made of the method of balancing a new structural design of the pumping unit and proposed analytical expressions for determining the weight of the movable and rotary counterweights when moving the rod suspension point up and down using combined balancing. The article discusses options for determining the dynamic forces in both a non-balanced (without using any counterweights) and a combined balanced (by using both moving and rotary counterweights) oil pumping unit.
PL
Artykuł omawia zagadnienie określenia sił dynamicznych działających w punkcie podparcia żerdzi w czasie eksploatacji odwiertu w nowym rozwiązaniu konstrukcyjnym zespołów pompowych bez żurawia, zależnych od kąta obrotu korby i bezwymiarowych parametrów kinematycznych, charakteryzujących zależność między długością korby a długością żerdzi i względną mimośrodowością. Stwierdzono, że wartość obciążeń dynamicznych w kolumnie żerdzi zależy od rodzaju wahacza i od kierunku obrotów korby. Ponadto jednym z niekorzystnych czynników eksploatacji zespołów pompowych jest fakt, że siła w punkcie zawieszenia żerdzi jest stale skierowana w dół, a jej wartość zmienia się w trakcie ruchów wypolerowanej żerdzi w dół i w górę, co prowadzi do nierównego obciążenia silnika elektrycznego. Ten tryb pracy silnika i przekładni jest nieprawidłowy i powoduje ostry spadek ich sprawności. Aby wyrównać obciążenie przekładni i silnika w czasie jednego cyklu pracy oraz zmniejszyć moc silnika wykonującego ten proces równoważenia, w proponowanej konstrukcji równoważenia zespołu pompowego zastosowano kombinację równoważenia składającą się z przeciwciężarów przesuwnych i obrotowych. W tym celu zbadano metodę równoważenia nowej konstrukcji strukturalnej zespołu pompowego i zaproponowano wyrażenia analityczne do określenia wagi przeciwciężarów przesuwnych i obrotowych, kiedy punkt zawieszenia żerdzi przesuwa się w górę i w dół, używając równoważenia łączonego. Artykuł omawia warianty określenia sił dynamicznych w zespole pompowym ropy niezrównoważonym (bez zastosowania przeciwwag) i z kombinacją sposobów zrównoważenia (przez zastosowanie przeciwwag przesuwnych i obrotowych).
EN
Currently in Russia and other countries in family farms there is a demand for lowering cost of animal production. Main direction to achieve new terchnological solutions characterized by low energy constumption and high efficiency with maintaining high quality of product (mineral). For example, lately in animal production are acquired concentrates with low unity costs. Realising targets releated with lowering costs of forage production with usage comminution and crease of grain. Previously conducted own researches and literature analises shows, that currently used solutions are characterized by big errors made by construction of the devices, and technology effect of obtained product (grain). The paper presents the criteria for optimalization of technical indicators of shredding devices affecting the quality of the product.
PL
Obecnie, w Rosji i innych krajach w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich dąży się do obniżenia kosztów produkcji zwierzęcej. Głównym kierunkiem prac umożliwiających osiągnięcie tego celu jest opracowanie nowych technicznych rozwiązań charakteryzujących się niską energochłonnością i wysoką wydajnością z zachowaniem wysokiej jakości produktu (surowca) przy produkcji pasz. Przykładowo w ostatnich latach w produkcji zwierzęcej pozyskuje się koncentraty o niskich kosztach jednostkowych, a zastosowanie rozdrabniania i gniecenia ziarna umożliwia realizację tego celu związanego z obniżeniem kosztów produkcji pasz. Prowadzone do tej pory badania naukowe i analiza literatury wykazują, że dotychczasowe rozwiązania charakteryzują się dużymi błędami wynikającymi z konstrukcji urządzeń, a także efektem technologicznym uzyskanego rozdrabnianego produktu (ziarna). W pracy przedstawiono kryteria optymalizacji wskaźników technicznych urządzeń rozdrabniających wpływających na jakość produktu.
PL
Rolą synchronicznych eliminatorów drgań jest automatyczne wyrównoważanie wirników, których niewyważenie jest nieznane lub zmienne. Eliminator montuje się na osi niewyważonego wirnika. Elementy wyrównoważające, np. kule, samoczynnie ustawiają się w takim położeniu, aby zrównoważyć niepożądane pole sił bezwładności niewyważonego wirnika. W celu zaprojektowania odpowiedniego eliminatora należy skutecznie ocenić zapotrzebowanie na masę elementów wyrównoważających np. kul. Zbyt duża wartość masy może prowadzić do zakłócenia pracy maszyny przez znaczącą zmianę momentu bezwładności wirnika. Z kolei zbyt mała wartość masy może skutkować tylko częściowym wyrównoważeniem. Wartość niezbędnej masy wyrównoważającej zależy nie tylko od niewyważenia wirnika, ale również od parametrów geometrycznych komory eliminatora oraz kul. W pracy przedstawiono zależności pomiędzy niezbędną masą wyrównoważającą a promieniem bieżni eliminatora i liczbą kul. Na tej podstawie określono sposób doboru optymalnej liczby kul przy określonym promieniu bieżni komory eliminatora.
EN
Automatic Ball Balancer (ABB) is a device which automatically balances unknown or variable unbalance of the rotor. ABB is fixed on the machine rotor axis. The balancing elements inside ABB automatically take the position to balance the undesired inertia forces from the unbalanced rotor. In order to design an appropriate construction of ABB, one should effectively calculate the optimal mass of balancing elements, e.g. balls. Too high mass value can lead to disruption of the machine's operation by a significant change in the moment of inertia of the rotor. On the other hand, the too low mass value can cause only partial balancing. The value of the balancing mass depends on the value of the rotor unbalance, but also on the geometrical parameters of the ABB chamber and the balls. This paper concerns relationships between the necessary balancing mass and radius of the race and number of balls. Such dependencies were used to determine the optimal number of balls at the given radius of the eliminator.
EN
The values of the resultant forces acting on the cutting teeth of BWEs can either be calculated or determined using experimental methods. Based on this, the position and parameters of the working organs during the cutting process are designed and built. The stresses and deformations of the teeth during the cutting process are influenced by their positioning on the excavator bucket, which is determined by the fitting mode of the teeth. In this paper, the stresses and deformations in the case of an existing tooth holder are analysed and a new type of tooth holder is proposed, using SolidWorks® software for this analysis.
EN
In the case of bucket wheel excavators, the cutting process is influenced by the forces opposing the working elements and cutting tools. These forces determine the choice of machines and their parameters as well as the operating method [1, 2]. Studies conducted on the failure causes of mechanical parts show that the cutting and loading systems cause the highest rate of failure – about 32% of all recorded mechanical failures [3]. In this paper, we will use the Finite Element Method (FEM) to analyze the deformations and stresses acting on the cutting teeth mounted on the rotor of BWEs. For this, Solid- Works® software was used, both as a CAD tool to design the teeth as well as to model and simulate the phenomena.
PL
Przedstawiono pola temperatury wirnika silnika dwuklatkowego podczas rozruchu w układzie łagodnego rozruchu i przy rozruchu bezpośrednim. Rezultaty symulacji wykazały, że w układzie łagodnego rozruchu istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia wartości dopuszczalnej temperatury uzwojenia klatkowego.
EN
This paper presents the temperature field of a double cage induction motor’s rotor during a direct online start and a soft start. Simulation results have shown that in the case of the soft start there is a risk of exceeding the allowable temperature of the cage winding.
PL
z oczekiwania na awarię silnika (strategia reaktywna – początek XX w.) na proaktywną. Obecnie dostępne są bardzo złożone systemy monitoringu wykrywające anomalie w silnikach. Przez porównywanie różnych przetworzonych informacji zebranych w czasie pracy silnika, pozwalają wykrywać pogarszanie się jego stanu technicznego i sygnalizowanie obsłudze konieczność interwencji w dogodnym momencie dla procesu produkcyjnego. Okazuje się, że takie zadania diagnostyczne może również realizować przekaźnik zabezpieczeniowy silnika na podstawie analizy mierzonych przez niego parametrów elektrycznych. Przykładem takiej diagnostyki jest wykrywanie uszkodzenia prętów wirnika, wykrywanie zwarć zwojowych stojana, czy też kompleksowa diagnostyka ESA, bazująca na MCSA zaimplementowana w zabezpieczeniu silnika Multilin 869 firmy General Electric (GE).
EN
Motors are an important part of the production system, any damage of motor followed by protection trip may cause serious losses for the company. In the last century, there is a change in maintenance strategy from waiting for engine failure (reactive strategy – beginning of 20th century) to proactive strategy. Very complex monitoring systems are currently available on the market. They can detect anomalies in measured motor parameters. Comparing of different processed information memorized during motor operation allows detect deterioration of its technical parameters and generate warning signal. Such role can be done by motor protection relay. An example of above advanced diagnostic in built into Multilin 869 – motor protection relay from GE are: electrical signature analysis (ESA), broken rotor bar, stator Inter-turn fault.
PL
W pracy przeanalizowano kwestię standaryzacji niektórych parametrów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i strukturalnych turbogeneratorów pracujących w krajowym systemie elektroenergetycznym. Uważa się bowiem, że standaryzacja wskazanych parametrów, uwarunkowana oczywiście wymogami konstrukcyjnymi, technologicznymi, ekonomicznymi itp. przyczynia się do podwyższenia efektywności eksploatacyjnej oraz sprawności technicznej przeglądów i remontów tych maszyn ze względu na standaryzację oprzyrządowania i osprzętu stosowanego w pracach remontowych i serwisowych. Problem jest trudny, ponieważ trzeba we wskazanych wyborach konstrukcji uwzględnić aspekty mechaniczne oraz systemy chłodzenia i wentylacji maszyny, czynniki bardzo ważne, ale pozaelektromagnetyczne.
EN
The key objectives explored in the below paper are to standardize some of design, structural and operating parameters of the various turbo-generators installed in the national power grid. It’s proven that standardization of selected parameters, considering the aspects of design as well as technological and commercial requirements, is critical in case of operability and maintainability effectiveness. These advantages are materialized only when the used servicing equipment are standardized as well. The complexity increases when other significant non-electromagnetic factors such mechanical, cooling and ventilation (EHS, transport, scheduled maintenance periods) must be considered.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń częstości drgań własnych wirnika turbogeneratora o mocy granicznej rzędu 800 MW. Turbogenerator o tym poziomie mocy jest jednostką typową i pośrednią pod względem parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dla klasy maszyn, których moce zawierają się w przedziale wartości <400, …, 1600 MW>. Zastosowano nowoczesny numeryczny model obliczeniowy wirnika umożliwiający uwzględnienie jego osobliwości konstrukcyjnych i materiałowych.
EN
The paper presents the results of calculations of the natural frequency of turbo-generator rotor with a power rating limit about 800 MW. Turbo-generator with this level of power is a typical and average unit in terms of design and operating parameters for the class of machines, whose powers are in the range of values <400, …, 1600 MW>. An advanced numerical computational model of the rotor is used. It enables to take into account various design and material characteristics.
12
Content available remote Modernizacje turbogeneratorów serii TWW realizowane przez EthosEnergy Poland S.A.
PL
W eksploatacji turbogeneratorów zachodzi szereg zjawisk fizycznych prowadzących do pogarszania ich stanu technicznego (np. procesy starzeniowe i zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych) i w efekcie zwiększania ryzyka eksploatacyjnego, które są szczególnie nasilone w okresie eksploatacji zaawansowanej, gdy turbogenerator zbliża się do końca zaprojektowanego czasu życia. Aby turbogenerator mógł dalej spełniać aktualne wysokie wymagania eksploatacyjne, rozwiązaniem może być jego modernizacja. W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia techniczne z zakresu modernizacji turbogeneratorów serii TWW (z chłodzeniem wodorowo-wodnym, np. TWW-200-2, TWW-200-2A, TWW-320-2Y3, TWW-500-2), wdrożone przez EthosEnergy Poland S.A. w turbogeneratorach eksploatowanych w Polsce i za granicą. Modernizacja turbogeneratorów serii TWW jest sprawą istotną, gdyż stanowią one podstawowe jednostki wytwórcze nie tylko polskiego systemu elektroenergetycznego. W artykule przedstawiono udoskonalenia modernizacyjne wybranych węzłów konstrukcyjnych, które umożliwiają podwyższenie mocy znamionowej i wydajności turbogeneratorów, zwiększenie ich trwałości i niezawodności eksploatacyjnej, jak również znaczącą poprawę poziomu ich bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Przedstawione zmiany modernizacyjne zostały opracowane w oparciu o liczne analizy, optymalizacje techniczne i dotyczą całego turbogeneratora, tj. jego stojana, wirnika, systemu chłodzenia jak również innych strategicznych komponentów. Wszystkie prezentowane rozwiązania charakteryzują się zastosowaniem wysokiej jakości nowoczesnych materiałów. Wyniki badań i pomiarów zmodernizowanych turbogeneratorów w eksploatacji potwierdziły poprawność i słuszność przyjętych założeń konstrukcyjnych.
EN
Operational phenomena occurring in turbogenerators like deteriorations, ageing and fatigue processes increase operational risk, especially when turbogenerators approach their expected life-time, then an upgrade/modernization of the turbogenerators may become necessary in order to meet the nowadays operational requirements. The paper presents some selected technical designs used in modernized TWW-series turbogenerators (with hydrogen-water cooling, on the example of turbogenerators type TWW-200-2, TWW-200-2A, TWW-320-2Y3, TWW-500-2), successfully implemented by EthosEnergy Poland S.A. in many turbogenerators operated in Poland and abroad. Modernization of TWW-series turbogenerators is important subject, because the turbogenerators are fundamental power units in electric power systems in Poland and some other countries. The paper presents some modernizing improvements of selected designing and constructional areas, which enable to upgrade the turbogenerator nominal power, to rise its operational efficiency, reliability, safety and extend the turbogenerator life-time. The presented modernizing solutions and modifications were developed based on extensive engineering analyses and optimizations and they are applicable to the whole turbogenerator, i.e. its stator, rotor, cooling/ventilation system as well as other strategic components. All the solutions are characterized by application of high-quality modern materials. Tests and diagnostics results of the modernized turbogenerators in operation have confirmed the correctness and accuracy of the predicted modernizing expectations.
13
Content available remote Modelowanie strat w jednofazowym przełączalnym silniku reluktancyjnym
PL
W pracy omówiono straty mocy w silniku reluktancyjnym. Szczególnie przedstawiono straty w żelazie. Straty te są zależne od kąta obrotu wirnika względem stojana. Powodują one zależność rezystancji zastępczej silnika od kąta obrotu. Zależność rezystancji i indukcyjności silnika wyznaczono eksperymentalnie zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz. Przyjęto model strat w żelazie jako straty w dodatkowym uzwojeniu. Przeprowadzono analizę relacji między indukcyjnością i rezystancją zastępczą silnika, zmierzoną i określoną dla przyjętego modelu.
EN
Power losses in switched reluctance motor were discussed in the paper. Especially iron losses were analyzed. The losses are depend on the rotation angle of the rotor in relation to stator. Its cause that the equivalent resistance of the motor depends in the rotation angle. The dependence of the resistance and inductance of the motor was carried out experimentally. The winding was powered alternating voltage 50Hz. Iron losses were modeled as losses in resistance, which was connected in additional single turn windings. Analysis of the relationship between the equivalent inductance and resistance of the engine was carried out.
14
Content available remote Badanie wybranych własności blach elektrotechnicznych
PL
Nieorientowane blachy krzemowe są podstawowym materiałem do produkcji elementów maszyn i urządzeń elektrotechnicznych, takich jak silniki. Sprawność silnika jest zależna od jakości użytego materiału oraz od jakości wykonania elementów składających się na wirnik i stojan. Pakiety tworzące wirnik zbudowane są z wykrojek otrzymywanych w procesie wykrawania. O dokładności wykrawania decydują parametry procesu oraz własności blachy. W pracy poddano badaniom cztery blachy elektrotechniczne M600-50A dostarczone od różnych producentów. Otrzymany materiał poddano badaniom metalograficznym i mechanicznym, w tym określono wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie i twardość. Otrzymane wyniki poddano ocenie statystycznej.
EN
Non-oriented silicon blanks (electrotechnical steel blanks) are the basic material for the production of machinery and electrical equipment, such as electrical engines. The efficiency of this kind of motor depends on the quality of the material used and the quality of the elements for the rotor and stator. Blanks gathered in form of a stack creating the rotor are made from stampings obtained by the punching. The accuracy of punching determine the process parameters and properties of sheet. In this article four electrical sheets M600-50A supplied by different manufacturers were analyzed. The material obtained was subjected to metallographic examination and mechanical tests including the tensile strength, elongation and hardness. Finally, the results were evaluated statistically.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wymiarów wirnika w trójfazowym przełączalnym silniku reluktancyjnym. Wykorzystano stojan silnika indukcyjnego klatkowego. Przeprowadzono analizę ze względu na wysokość oraz szerokość bieguna wirnika. Zmieniając szerokość bieguna wirnika w zakresie od 60 do 160 stopni z krokiem 10 stopni wyznaczono optymalną jego szerokość. Wyznaczono charakterystyki indukcyjności i pochodne indukcyjności w funkcji kąta obrotu. Na tej podstawie zdeterminowano wymiary wirnika. Analizę przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych. Przeprowadzono pomiary dla różnych szerokości biegunów wirnika i porównano je z wynikami symulacji.
EN
In the article the effect of dimensions of rotor in a three-phase switched reluctance motor was presented. The stator of squirrel cage induction motor was used. Analysis of the height and width of the rotor pole was carried out. By changing the rotor pole width in the range from 60 to 160 degrees with 10 degrees the optimal width was determined. Inductance and derivatives inductances characteristics as a function of the rotation angle were determined. On this basis, the dimensions of the rotor were determined. The analysis using the finite element method was carried out. Measurements for different widths of the poles of the rotor were carried out and with of the simulation results were compared.
EN
The paper presents the heavy lifting modification of radio controlled T-Rex 700 DFC PRO helicopter which was originally designed as acrobatic machine. The purpose of designing machine like this is a need for a cheap and reliable machine specifically designed to carry weights for research and development purposes. Thanks to its design there is a possibility to attach to it a measuring apparatus, modules like auto-pilot, and weights. It can be also used to test wide range of rotors and other components which makes it very universal research tool. To achieve those goals the whole frame and landing gear has been redesigned using NX 11 CAD/CAM/CAE to achieve desired cargo space and weight distribution. Additionally the tail has been lengthened to allow use of the rotors with bigger diagonal. All the applied changes has been made to increase the machine payload. The designed elements were fabricated and the helicopter has been tested in flight. During the test flights several performance parameters were measured.
PL
Artykuł niniejszy prezentuje modyfikację do wersji udźwigowej zdalnie sterowanego śmigłowca T-REX 700 PRO DFC, oryginalnie zbudowanego do akrobacji lotniczych. Celem powstania modyfikacji jest zapotrzebowanie na tanie i niezawodne maszyny bezzałogowe do przenoszenia ładunków zarówno dla celów badawczych jak i komercyjnych. Konstrukcja zmodyfikowanego śmigłowca umożliwia przenoszenie aparatury pomiarowej, modułów dodatkowych (np. autopilota) i ładunków. Maszyna ta może być również użyta jako stanowisko testowe dla wirników nośnych i innych podzespołów. Aby spełnić te wymagania rama nośna śmigłowca oraz podwozie zostały przeprojektowane z wykorzystaniem technik CAD/CAM/CAE aby zapewnić uzyskanie odpowiednich przestrzeni ładunkowych oraz właściwe rozmieszczenie wyposażenia. Dodatkowo belka ogonowa została wydłużona, co pozwala na zastosowanie dłuższych łopat wirnika nośnego. Wykonane zmiany doprowadziły do znacznego powiększenia przenoszonego ładunku użytecznego. Zaprojektowane elementy zostały wykonane i przebudowany śmigłowiec został przetestowany w locie. Podczas prób mierzone były podstawowe parametry osiągowe śmigłowca.
EN
This paper presents the research results of the construction parameters impact on vertical axis wind turbine power and practical recommendations for the use of said turbines. A twostage transverse flow turbine, characterized by a multi-blade rotor surrounded by stator vanes was used as a base of the model. The turbine model was placed in the aerodynamic tunnel prepared for this purpose. Both the rotor blades and stator vanes angles were changed during the tests. As a result of the tests, their optimal positions, at which the turbine showed the maximum power obtained for the proposed power system were determined. In addition, the characteristics of the change in power output versus the air stream speed were determined.
18
Content available Nonlinear phenomena in microturbine dynamics
EN
This paper presents the results of the analysis of the dynamic performance of a rotor that is a component of the ORC turbine set with the net electrical output of 100 kW and the nominal speed of 9000 rpm. This device is dedicated for municipal Local Energy Centres (LEC). The research was conducted using tools capable of performing the necessary simulation of the system operating under highly unstable conditions, i.e. in a strongly nonlinear regime. In this regard, the author of the paper followed the subsequent phases of whirl/whip formation manifested in the fluid film. Three constructional solutions within the scope of the bearing were examined with conventional and non-conventional lubricating mediums (mineral oils and low boiling mediums). An approach using rolling bearings was also considered. On the basis of those scientific studies, the decision to build a working prototype of the machine was taken. Such a prototype has already been manufactured, having regard to the outcome of the conducted analyses.
PL
Praca przedstawia wyniki badań dynamiki mikroturbin ORC o mocy elektrycznej 100 KW i prędkości nominalnej 9000 obr./min. Urządzenie to jest dedykowane dla lokalnych klastrów energii (LEC). Badania przeprowadzone zostały za pomocą narzędzi badawczych umożliwiających ocenę stanu maszyny w warunkach jej niestabilnej pracy, a więc w zakresie silnej nieliniowości. Autor pracy prześledził rozwój wirów i bicia olejowego powstających w filmie olejowym po przekroczeniu granicy stabilności. Przebadane zostały trzy warianty konstrukcyjne łożysk ze smarowaniem konwencjonalnym oraz niekonwencjonalnym (olej mineralny i czynniki niskowrzące). Rozważony został również przypadek łożysk tocznych. Na podstawie uzyskanych wyników wybrana została wersja łożyskowania zastosowana przy budowie prototypu maszyny.
PL
W pracy omówione zostały wybrane metody pomiarów drgań maszyn wirujących (silników, wirników wentylatorów, przekładni mechanicznych, itp.) zastosowanych do oceny stanu maszyn pracujących w warunkach przemysłowych. Przedstawiono zastosowaną aparaturę badawczą pozwalającą na zebranie danych do analizy. Na przykładzie pomiarów drgań łożysk wentylatora promieniowego typu WPK-3,9 pracującego w stacjach wentylatorów głównych w przemyśle górniczym przedstawiono analizę drgań, dzięki której określono stan techniczny wirujących części wentylatora.
EN
The work presents selected methods of vibration measurement of rotating machines (motors, fan rotors, mechanical gears, etc.) used to evaluate the condition of machines operating in industrial conditions. Presented research apparatus used to record data for analysis. Based on measurements of the vibrations of radial fan bearings type WPK-3.9 operating in mining factory a vibration analysis was presented, which determined the technical condition of the fan.
PL
Celem pracy jest przybliżenie czytelnikowi technicznych aspektów wykorzystania energii wiatru. W przedstawionej pracy przedstawiono przegląd rozwiązań stosowanych w dziedzinie konstrukcji wirników elektrowni wiatrowych. Krótko scharakteryzowano poszczególne typy urządzeń stosowanych w celu zamiany energii strugi wiatru na energię mechaniczną. Przegląd zawiera zarówno najpopularniejsze w naszym kraju wirniki typu HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine), jak i rzadziej stosowane VAWT (Vertcial Axis Wind Turbine) oraz inne rozwiązania konstrukcyjne. W artykule poruszono najważniejsze zalety oraz problemy eksploatacyjne różnych konstrukcji wirników, wynikające zarówno z warunków pracy, jak i obecnie obowiązującego prawodawstwa.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.