Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 137

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Warto mieć wiedzę o wykorzystaniu roślin dla calów retencyjnych - szczególnie w mieście. Możliwości takich jest wiele. Często nie wymagaja one dużych zmian w ogrodzie lub na terenach zieleni, a jedynie zmiany podejścia do sposobu ich zagospodarowania i... wyglądu. Najprostszym sposobem jest zwiększenie bioróżnorodności, która ma kluczowe znaczenie dla funkcji ekologicznych ekosystemu.
PL
W połowie grudnia 2019 r. zmieniły się zasady paszportowania roślin. Zmiany związane są z wejściem w życie nowych przepisów unijnych i dotkną szczególnie producentów oraz importerów w Polsce i w całej Unii Europejskiej.
3
Content available remote Bioakumulacja wybranych metali ciężkich w kukurydzy uprawianej na paszę
PL
Celem badań była ocena bioakumulacji wybranych metali ciężkich w roślinach kukurydzy, która jest uprawiana na coraz większym areale gruntów. Celem uprawy jest głównie pasza dla bydła mlecznego, którego hodowla stała się dominującym kierunkiem rozwoju rolnictwa na Podlasiu. Badania wykonano w oparciu o próbki gleb lekkich i średnich oraz próbki uprawianej kukurydzy. W próbkach gleb oznaczono zawartość ogólną kadmu, ołowiu, niklu, miedzi i cynku, oznaczono zawartość tych samych metali w roślinach. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono współczynniki bioakumulacji w/w metali w roślinach kukurydzy. Stwierdzono, że gleby na których uprawiano kukurydzę w większości charakteryzowały się zawartością metali ciężkich na poziomie tła geochemicznego. Niewielkich część była zanieczyszczona kadmem na I poziomie wg liczb IUNG. Kukurydza ze względu na zawartość metali ciężkich spełniała wymogi opracowane dla roślin paszowych. Współczynniki bioakumulacji metali w kukurydzy były najczęściej niskie i adekwatne do niskiej ich zawartości w glebach, choć w przypadku kadmu i ołowiu wskazują na źródło poza glebowe.
EN
The aim of the study was to assess the bioaccumulation of selected heavy metals in corn plants grown on the increasing area of land used for fodder for cattle, mainly dairy cattle, whose breeding has became the dominant direction of agricultural development in Podlasie region. The study was carried out on the basis of light and medium soils samples and maize samples grown for fodder for dairy cows. The total content of cadmium, lead, nickel, copper and zinc was determined in soil samples as well as in plants. On the basis of the obtained results, the bioaccumulation coefficients of the above-mentioned metals in maize plants were calculated. It was found that the soils, on which maize was grown, were mostly characterized by the content of heavy metals at the level of geochemical background. A small part was contaminated with cadmium on the first level according to JUNG numbers. Maize, due to its heavy metal content, met the requirements for fodder plants. The bioaccumulation coefficients of metals in maize were most often low and adequate to their low content in soils, although in the case of cadmium and lead they indicate an off-soil source.
PL
Rośliny, jak wszystkie organizmy żywe, są narażone na działanie bodźców o charakterze stresowym. Pojawiające się w środowisku biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe stanowią poważne zagrożenie dla rolnictwa i ekosystemu, odpowiadając m.in. za redukcję plonów. Zanieczyszczenie środowiska nanocząstkami stało się w ostatnich latach jednym z poważniejszych problemów środowiskowych, a nanocząstki mogą być traktowane jako nowy czynnik stresowy oddziałujący na rośliny. Unikatowe właściwości nanocząstek mogą przyczyniać się do ich specyficznego zachowania w układach biologicznych. Wiele badań wskazuje na negatywny wpływ nanocząstek na różne gatunki roślin, poprzez ograniczenie ich wzrostu, obniżenie aktywności fotosyntetycznej lub innych procesów życiowych.
EN
All living organisms, including plants, are exposed to various stress factors. Environmental stressors, both biotic and abiotic, are a serious threat to agriculture and the ecosystem, leading to a decline in crop productivity. The contamination of the environment with nanoparticles has recently become one of the major environmental concerns, and nanoparticles can be regarded as a new stress factor for plants. The unique properties of nanoparticles may be responsible for their specific behaviour in biological systems. Many studies indicate a negative impact of nanoparticles on various plant species, including a limitation in the growth of plants, reduction of their photosynthetic activity and influence on their other life processes.
PL
Obecnie dostępnych jest 576 sekwencji genomów dla 383 gatunków roślin. Do ich sekwencjonowania wykorzystano wszystkie omówione artykule technologie. Jednak tylko nieliczne sekwencje udało się złożyć z taką dokładnością jak genom rzodkiewnika, gdzie w obrębie 140 Mpz ciągłości brakuje jedynie w 161 miejscach.
PL
Rośliny to biologiczni sprzymierzeńcy człowieka w walce o czyste powietrze. Ich obecność w mieście warto wykorzystać nie tylko do poprawy estetyki otoczenia, ale też w walce o nasze zdrowie.
EN
The aim of this paper was to assess the vegetation of six lowland meadows, or study units, located in the Liw Commune. In order to meet the objectives of the research, a detailed list of species on the meadows was drawn up and a weighing analysis of vegetation in individual harvest was carried out. The research involving six meadows was carried out during the 2016 growing season. The meadows were situated in two villages: Ruchna and Ruchenka, located in the Masovian Voivodeship, Węgrów County, and the Liw Commune. The meadows under consideration occupy a total of 19 hectares. They comprise brown soil, leached and acidic, consisting of light clay, with a lower layer of heavy clay and black soil proper of very good quality, made up of light clay lying on medium clay. The soil of the meadows had a high and very high content of mineral nitrogen and magnesium, low or medium content of phosphorus, and a very low content of potassium. Three of the analyzed meadows were harvested three times, while the others were harvested four times. The results of the weighing analysis of the meadows were very varied, both between the units and between harvests. However, it should be noted that in all units the grass share, as an average of all harvest, was in majority of cases, in the range from 55% to 62%.
EN
The aim of this study is to test two plant species, the common dandelion Taraxacum officinale and moss Pleurozium schreberi, as bio monitors of trace metal pollution emitted by motor vehicles. The samples of the moss Pleurozium schreberi (green segments) and the common dandelion Taraxacum officinale (leaves) were collected within 12 transects along the state road No. E77 near Chyzne, Sothern Poland. The transects were located on the eastern and western side of the road (downwind and upwind towards prevailing winds), at the following distances from the road: 5, 50, 100, 300 500 and 600 m. Total concentrations of Cr, Cu, Ni, Pb, Sb and Zn in the plant material were determined. The studied species accumulated trace metals in the similar amounts. Statistically significant differences in metal concentrations between two plant species were observed only in the case of Cu and Pb. Copper concentrations were higher in the common dandelion, while the moss Pleurozium schreberi accumulated considerably higher amounts of Pb. There is a statistically significant negative correlation between the trace metal concentrations in plants and the distance to the road. There are also statistically significant differences in concentrations of Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in the common dandelion between the samples collected from the opposite sides of the road: upwind/downwind towards the prevailing wind direction at the distance up to 300 meters. The concentrations are higher on the downwind side of the road.
PL
Hydroponika oraz zastosowanie jej do upraw „bezglebowych” to zagadnienie znane od wielu wieków. Na przestrzeni lat powstało wiele synonimów nazwy takiego sposobu uprawy roślin. Do najbardziej trafnych należy uprawa powietrzno-wodna, która odwzorowuje charakter jej zastosowania. Uprawy hydroponiczne stanowią w istocie przezwyciężenie potrzeby stosowania tlenu oraz gleby jako źródeł materii odżywczej. Obecnie uprawy hydroponiczne wracają do zastosowania w nowej, nie do końca jeszcze poznanej formie, a mianowicie jako element biologicznego oczyszczania ścieków. Temu zagadnieniu poświęcony jest ten artykuł.
EN
Hydroponics and its application to „soilless” cultivations is an issue known for many centuries. Over the years, many synonyms of the name of this technique of growing plants have been created. The most accurate is air-water cultivation, which reflects the nature of its use. In fact hydroponic cultivations overcome the need for oxygen and soil as a source of nutrients. Currently, hydroponic crops are coming back to be used in a new, not yet fully understood form, namely as an element of biological wastewater treatment. A number of plants with high tolerance for water conditions are used, such as stick, willow or grass plants. The article is dedicated to this issue.
PL
Lipidy kutykularne to mieszanina związków organicznych, pokrywająca powierzchnię owadów oraz nadziemnych części roślin i chroniąca je przed czynnikami zewnętrznymi. W artykule przedstawione są: skład, funkcje biologiczne oraz metody izolacji i analizy chemicznej lipidów kutykularnych.
EN
Cuticular lipids are a mixture of organic compounds and cover the very outer surface of insects and above-ground parts of plants. They protect organisms from the environment. In the article we describe their composition, functions and methods of their isolation and chemical analysis.
PL
Hiperakumulatory dzięki swoim wyjątkowym cechom mogą przyczynić się do rozwiązywania takich problemów środowiskowych, jak zanieczyszczenie gleb toksycznymi pierwiastkami czy ich pozyskiwanie z odpadów zamiast surowców nieodnawialnych, jakim są rudy metali.
PL
Większość prac poświęconych badaniom specjacji selenu w roślinach dotyczy głównie identyfikacji związków niskocząsteczkowych. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości identyfikacji związków makrocząsteczkowych, w szczególności selenobiałek, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu elektroforezy żelowej (GE) z mikropróbkowaniem za pomocą ablacji laserowej (LA) połączonej ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS).
PL
Zanieczyszczenie powietrza jest ogromnym problemem. W dużych miastach smog pojawia się w ciągu całego roku, w mniejszych głównie w okresie jesienno-zimowym, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Problem ten nie zrodził się jednak wczoraj, ale jest efektem wieloletnich zaniedbań w sektorach energetyki, infrastruktury, budownictwa i terenów zieleni.
PL
Wiosna to trudny czas dla osób cierpiących na alergię wziewną. Nieżyt nosa, kichanie, łzawienie i pieczenie oczu to najczęstsze jej objawy. Jednak mimo stereotypów, roślinnym alergenem powietrznym mogą być nie tylko pyłki, a rekcja alergiczna nie musi powodować całkowitej rezygnacji z kontaktu z gatunkami kwitnącymi.
PL
Lipidy kutykularne to mieszanina związków organicznych, pokrywająca powierzchnię owadów oraz nadziemnych części roślin i chroniąca je przed czynnikami zewnętrznymi. W artykule przedstawione są: skład, funkcje biologiczne oraz metody izolacji i analizy chemicznej lipidów kutykularnych.
EN
Cuticular lipids are a mixture of organic compounds that covers the very outer surface of insects and above-ground parts of plants. They protect organisms from the environment. In the article we describe their composition, functions and methods of their isolation and chemical analysis.
PL
Celem pracy było okreslenie roli emisji punktowego źródła na obszar przeciwzawietrzny. Przedmiotem badań były gleby i 23 gatunki roślin, które zostały podzielone na części morfologiczne. Zawartość miedzi w próbkach oznaczono metoda płomieniowej atomowej spektrofotometrii absorbcyjnej. Występowanie miedzi w roślinach zależy od położenia siedliska względem huty jako punktowego źródła emisji.Uzyskane w trakcie badań spostrzeżenia wskazują że: 1. Procedura badań nad migracją metali w środowisku przyrodniczym (opad atmosferyczny – gleba – roślina) powinna uwzględniać określenie biodostępności form miedzi w glebie oraz w poszczególnych częściach morfologicznych roślin leczniczych. 2. Bardzo dobrym bioindykatorem w ocenie wpływu oddziaływania zakładów przetwórstwa rud ołowiowo-cynkowych jest pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.) wykorzystując zawartość miedzi odpowiadającą 10 percentylowi i średniej geometrycznej. 3. Rolę emisji związków miedzi ze źródła punktowego (Huta Miasteczko Śląskie) dobrze odwzorowują zawartości miedzi w strumieniu zanieczyszczeń napływających zgodnie z „różą wiatrów” (pyłomierz ruchomy) oraz z wybranych kierunków geograficznych (pyłomierz kierunkowy stały).
EN
The aim of the study was to determine the role of emission of one point source on the area from the leeward side. The objects of the study were soils and 23 plants, which had been divided into morphological parts. The copper contents in the samples were determined by fl ame atomic absorption spectrophotometry. The occurrence of copper in plants depends on the location of the habitat from the steelworks as a point source of emission. Findings obtained during the study indicate that: 1. The research procedure on migration of metals in the natural environment (precipitation – soil – plant) should take into account the determination of bioavailability of copper forms in soil and in particular morphological parts of medicinal plants. 2. A very good bioindicator for the assessment of the impact of lead and zinc ores processing plants is the nettle (Urtica dioica L.) using copper contents corresponding to the 10 percentile and to the geometric mean values. 3. A role of emission of copper compounds from a point source (Zincworks in Miasteczko Slaskie) in a good way can be illustrated by copper contents in the stream of pollution coming in accordance with both the rose of winds (a mobile dust meter) and from selected geographical directions (a directional dust meter).
EN
The aim of the study was to assess the impact of diesel oil on the activity of oxidoreductases in loamy sand, and to evaluate effect of selenium addition in the restoration of homeostasis of soil contaminated with diesel oil. The experiment was carried out under laboratory conditions with loamy sand. 0.05 mmol/kg of selenium (Se(IV) or Se(VI)), and diesel oil in the doses of 2, 10 and 50 g/kg were added to the soil samples. In soil treated with selenium and diesel oil activities of dehydrogenases, catalase, o-diphenol oxidase and nitrate reductase were measured on 1, 7, 14, 28, 56 and 112 day of the experiment. Contamination with diesel oil did not cause significant changes only in the activity of o-diphenol oxidase. The highest increase was observed in activity of dehydrogenases. Selenium limited hydrocarbons impact on activity of soil oxidoreductases, especially in loamy sand with diesel oil in the dose of 10 g/kg. Obtained results showed that this effect was reduced after treatment with selenium in both oxidation states but for nitrate reductase and catalase this reduction was reported after application of Se(VI) and Se(IV), respectively.
PL
Podtopienia i stagnowanie wody opadowej na chodnikach i drogach stają się coraz częstszym zjawiskiem. System odwodnienia nawierzchni usytuowanych w pasie drogi, służących do odprowadzenia wody z powierzchni jezdni, podbudowy i podłoża drogi wpływają na poprawę bezpieczeństwa ruchu zapobiegając zniszczeniu nawierzchni a ich zastosowanie wiąże się ze zmniejszeniem nakładów na amortyzację ciągów komunikacyjnych. Ograniczenie spływu powierzchniowego, a więc stworzenie warunków wsiąkania wody jak najbardziej zbliżonych do tych występujących w środowisku naturalnym wpisuje się w zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i może być realizowane poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie lub zastosowanie roślinności w celu zwiększenia stopnia retencji. W artykule opisane zostały wybrane przykłady rozwiązań z wykorzystaniem roślinności poprawiających retencję w sąsiedztwie dróg, które pełnią również dodatkowo inne funkcje, zapewniając szeroki wachlarz usług ekosystemów.
EN
Flooding and stagnation of precipitation water on pavements and roads is becoming more frequent. The drainage system of pavements located next to the road used to the remove the water from the road surface improves the safety of traffic, preventing the destruction of the road surface and is associated with a reduction of the roads maintenance costs. The limitation of surface runoff, i.e. the creation of conditions for the water infiltration as similar as possible to those present in the natural environment, follows the principles of sustainable water management and can be achieved by increasing the biologically active area or by use of vegetation to increase retention and infiltration. The article suggest retention tools that use vegetation. This article describes selected examples of vegetation-enhancing plants in the vicinity of roads, which also provide additional functions, providing a wide range of ecosystem services.
EN
Renewable energies especially Run-Of the-River (ROR) power plants are increasingly used for the electricity generation in the power systems. The uncertain and intermittent nature of these plants arisen from variability of water flow, however, has led to some problems in their integration to power systems. Thus, the operating reserve requirement in a power system containing large ROR plants is a main challenge, which has to be addressed properly. In this way, this paper presents an analytical approach to determine the adequate spinning reserve based on the well-being approach during the system operation. The reliability model based on the components failures and uncertainty nature of water flow is introduced for ROR plants operation studies. This approach not only evaluates the interaction between these energies and conventional units, but also determines the contribution that ROR power plants can make in load carrying capability of a power generating system. Two reliability test systems, utilized from water flow data of Sheshpir River in Iran, are examined to demonstrate the effectiveness of the proposed model.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.