Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 395

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standardization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
Wzmożone zainteresowanie drzewami – zwiększaniem ich liczby czy utrzymaniem i ochroną już rosnących przy zachowaniu bezpieczeństwa publicznego – przyniosło w ostatnich latach pozytywny skutek w postaci oddolnej propozycji nowych standardów prac na drzewach i w ich otoczeniu oraz dotyczących kompetencji osób wykonujących te prace. 
EN
Purpose: The aim of the article was to propose the possibility of implementing a work standardisation card for a company in the passenger land transport industry – a ski lift. Design/methodology/approach: The analysed ski lift, located in Southern Poland, should undergo daily checks on the condition of its equipment to ensure trouble-free operation. Current non-standardised operations may increase the risk of error. The proposed document, the work standardisation card, makes it possible to supervise the control and minimise the possibility of failure. Findings: The introduction of the work standardisation card allows to increase the efficiency of the work and the analysis of the results obtained allowed to classify the most time-consuming activities. Research limitations/implications: In order to reduce costs, as a result of failures, and to increase quality and customer satisfaction, it is proposed to introduce documents as part of the working standard. Practical implications: Future research should focus on opportunities to further improve machine condition monitoring. The presented methodology can be applied to other activities that occur during ski lift operation, such as breakdowns. Originality/value: The work is a useful resource for companies in the tourism and transport industry and the transport sector, due to the universality of the standards used.
PL
Wdrożenie wymogów ISO 17025 oznacza ustanowienie określonego systemu zarządzania zbudowanego z szeregu opisanych procedur, instrukcji oraz wynikających z nich rejestrów i formularzy. Ich lista nie jest ściśle zdefiniowana.
PL
Zakupy to codzienność w laboratoryjnym życiu. Najczęściej są tak powszechne i tak oczywiste, że stanowiąc gro kosztów funkcjonowania laboratorium, trafiają do czynności zaliczanych do kategorii „nieświadomych kompetencji”. Niniejszy tekst podpowie w jaki sposób sprawić, aby zakupy realizowane były nie tylko zgodnie z wymogami ISO 17025, ale również nie stały się źródłem przyszłych problemów.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe wymagania stawiane rozdzielnicom nn w zależności od miejsca ich instalowania.
PL
Cel: Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji standaryzacji działań jako metody doskonalenia na przykładzie procesu produkcji wanien i brodzików akrylowych. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd i analizę literatury przedmiotu, metodę studium przypadku, metodę obserwacji oraz analizę danych wtórnych, metodę pracy koncepcyjnej i wnioskowania logicznego. Wyniki/wnioski: Zastosowanie zaproponowanych koncepcji doskonalenia opartych na standaryzacji działań umożliwiło zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz przyczyniło się do lepszej organizacji procesów badanej organizacji. Ograniczenia: Ograniczeniamogą dotyczyć dostępu jedynie do wybranych informacji przekazanych przez badane przedsiębiorstwo. Zastosowanie praktyczne: Zaprezentowane pomysły standaryzacji działań z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwach, które stosują standaryzację jako element doskonalenia procesów. Oryginalność/wartość poznawcza: Zaprezentowane studium przypadku pozwala zrozumieć praktyczne apekty standaryzacji działań w przedsiębiorstwach.
EN
Purpose: The purpose of the paper is to present the standardization of activities as a method of improvement. The example of a company manufacturing baths and acrylic shower trays. Design/methodology/approach: The following research methods were used in the work: literature review and analysis, case study method, observation method and secondary data analysis, as well as the method of conceptual work and logical inference. Findings/conclusions: The implementation of the proposed improvement concepts based on standardization of activities made it possible to identify areas requiring improvement and contributed to a better organization of the processes of the examined organization. Research limitations: Restrictions may apply to access only to selected information provided by the examined enterprise. Practical implications: The presented ideas of standardization of activities can be successfully applied in companies that use standardization as an element of process improvement. Originality/value: The presented case study helps to understand the practical aspects of standardization of activities in enterprises.
PL
Cel: Celem artykułu było uporządkowanie wiedzy normalizacyjnej w kontekście realizacji koncepcji European Green Deal. Szukano odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu normy ISO mogą stać się użyteczne w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W artykule Myślenie Cyklem Życia przyjęto za istotnie wspierające taki rozwój. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Aby uwypuklić rolę normalizacji jako determinanty zrównoważonego rozwoju, podkreślono jej siłę poprzez zintegrowane, kompleksowe i spójne procesowe oddziaływanie. Przeprowadzono badania na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz oceny komparatystycznej strategii wspierających zrównoważony rozwój. Wyniki/wnioski: W wyniku przeprowadzonych analiz dostrzeżono znaczenie norm ISO w realizacji celów jakościowych koncepcji European Green Deal. Wsparcie dla tej koncepcji przez normy ISO powinno głównie dotyczyć obszarów zarządzania organizacją i aspektów życia wyrobów. Zastosowanie praktyczne: Dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju wskazano, że norma ISO 9004:2018 stanowi cenny zestaw podstawowych zaleceń, które organizacja powinna brać pod uwagę w dążeniu do osiągnięcia trwałego sukcesu. Dostrzeżono jednak, że spowolnienie prac legislacyjnych nad realizacją koncepcji European Green Deal oraz etapów wdrożeniowych ograniczyło pole badawcze w nurcie normalizacyjnych rozwiązań. Zakładane po epidemii koronawirusowej dynamiczne przyspieszenie najprawdopodobniej będzie skutkować pełniejszym spojrzeniem na użyteczność norm ISO w synergiczności tych oddziaływań. Oryginalność/wartość poznawcza: Wnioski z badań mogą mieć znaczenie także w praktyce gospodarczej, upewniając organizację, że trwały sukces łączyć należy z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Innowacyjność artykułu związana jest z powyżej zasygnalizowanymi aspektami oddziaływań w obszarze normalizacja – zrównoważony rozwój.
EN
Purpose: The aim of the article was to organize the standardization knowledge in the context of the implementation of the European Green Deal concept. An answer was sought to the question: to what extent ISO standards can become useful in achieving the goals of sustainable development. In the article Thinking Life Cycle was accepted as significantly supporting such development. Design/methodology/approach: In order to emphasize the role of standardization as a determinant of sustainable development, its strength was emphasized through an integrated, comprehensive and coherent process impact. Research was conducted based on a critical analysis of the literature on the subject and a comparative evaluation of strategies supporting sustainable development. Findings/conclusions: As a result of the conducted analyzes, the importance of ISO standards in achieving the quality objectives of the European Green Deal concept was noticed. Support for this concept by ISO standards should mainly concern the areas of organization management and product life aspects. Practical implications: In order to achieve the goals of sustainable development, it was indicated that the ISO 9004: 2018 standard is a valuable set of basic recommendations that an organization should take into account in striving to achieve lasting success. However, it was noticed that the slowdown in legislative work on the implementation of the European Green Deal concept and the implementation stages limited the research field in the field of standardization solutions. The dynamic acceleration assumed after the coronavirus epidemic will most likely result in a more complete look at the usefulness of ISO standards in the synergy of these impacts. Originality/value: The conclusions from the research may also be important in economic practice, ensuring the organization that sustained success should be combined with the concept of sustainable development. The innovativeness of the article is related to the above-mentioned aspects of impacts in the area of standardization – sustainable development.
EN
For several years GIS software users could use for any purpose a dataset being to some extent an alternative to both products offered by commercial providers and official databases. It is OpenStreetMap (OSM for short) – a worldwide spatial dataset, created and edited by interested individuals and available for use by anyone with no limitations. It is built on the basis of data recorded with consumer grade GPS receivers, obtained through vectorization of aerial photographs and from other usable sources, including even sketches made in the field. The collected information is stored in a central database, the content of which is not only presented on the website as a digital map, but also offered for download as vector data. Such data can be used for, among other things, performing various analyses based on road networks, of which the most frequently used is the function of determining the optimal route connecting selected locations. The results of such analyses can only be considered reliable if the data used are of adequate quality. As the OSM database is built by enthusiasts, no plans for its systematic development are formulated and there are no built-in quality control mechanisms. Therefore, the paper proposes methods and tools to verify the usefulness of the data collected so far, as well as to correct detected errors. It focuses on the following categories of geographic data quality: location accuracy, topological consistency and temporal validity. In addition, a problem with determining the length of individual road network segments was noticed, related to data acquisition methods and ways of recording the shape of lines. Therefore, in order to carry out the so-called route calibration, it was suggested to use kilometer and hectometer posts used in transportation networks, the locations of which are successively added to the OSM database.
PL
Od kilkunastu już lat użytkownicy oprogramowania GIS mogą używać do dowolnych celów zbioru danych będącego do pewnego stopnia alternatywą zarówno dla produktów oferowanych przez dostawców komercyjnych, jak i urzędowych baz danych. Jest nim OpenStreetMap (w skrócie OSM) – obejmujący cały świat zbiór danych przestrzennych, tworzony i edytowany przez zainteresowane osoby i dostępny do stosowania przez każdego chętnego bez żadnych ograniczeń. Budowany jest na podstawie danych rejestrowanych turystycznymi odbiornikami GPS, pozyskiwanych poprzez wektoryzację zdjęć lotniczych oraz pochodzących z innych nadających się do wykorzystania źródeł, w tym nawet szkiców wykonywanych w terenie. Zgromadzona informacja zapisywana jest w centralnej bazie danych, której zawartość jest nie tylko prezentowana na stronie internetowej w postaci cyfrowej mapy, lecz również oferowana do pobrania jako dane wektorowe. Takie dane mogą mieć zastosowanie między innymi do przeprowadzania różnorodnych analiz bazujących na sieciach drogowych, z których najczęściej wykorzystywana jest funkcja wyznaczania optymalnej trasy łączącej wybrane lokalizacje. Wyniki takich analiz można uznać za wiarygodne tylko wtedy, gdy użyte w nich dane będą się charakteryzować odpowiednią jakością. Ponieważ baza danych OSM budowana jest przez pasjonatów, nie są formułowane żadne plany jej systematycznego rozwoju oraz brak jest wbudowanych mechanizmów kontroli jakości. Dlatego w artykule zaproponowano metody i narzędzia, które pozwolą na weryfikację przydatności zgromadzonych do tej pory danych, jak również na poprawę wykrytych błędów. Skupiono się na następujących kategoriach jakości danych geograficznych: dokładności położenia, spójności topologicznej oraz ważności czasowej. Dodatkowo dostrzeżono problem z wyznaczaniem długości poszczególnych obiektów sieci drogowej, związany z metodami pozyskiwania danych i sposobami rejestracji kształtu linii. W związku z tym do przeprowadzenia tak zwanej kalibracji trasy zasugerowano użycie stosowanych w sieciach transportowych słupków kilometrowych i hektometrowych, których lokalizacje są sukcesywnie wprowadzane do bazy danych OSM.
EN
Material characterization and assessment is a crucial stage in most of aviation and aeronautical research and a basis for further design and testing of more complex aircraft elements and structures. Material test’s reliability can only be guaranteed by conducting them at independent and reliable laboratories, operating based on a management system assessed by a third-party such as the accreditation according to the ISO/IEC 17025 or NADCAP or having the qualification of the second-party based on specific customer requirements. This paper introduces basic requirements for material testing laboratories according to accreditation systems and describes its responsibilities as qualified and reliable testing suppliers.
PL
Podejście procesowe jest spójnym, kompleksowym sposobem zarządzania wcześniej zdefiniowanymi, głównymi procesami i ich powiązaniami. W normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 opisane jest zastosowanie podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością do codziennej pracy laboratoriów.
EN
The aim of the following research it to provide assumptions for creating workflow efficiency model that can be implemented in repeatable production workstations. One of the main components of this model are human activities and their interactions with other elements of working environment: human and artefacts. Recognition of patterns of human behaviours within working processes gives the opportunity to find critical points that influence workflow efficiency. The subject of research is a working process existing in meat producing plant. The main method used for recognizing human activity patterns was observation and qualitative and quantitative assessments of operational activities based on video registration. Particularly, human activities were analyzed under ergonomics criteria in order to proof dependencies between process efficiency and specific ergonomic factors forming working conditions at meat plant.
12
Content available Kij w mrowisko. Przepisy a rzeczywistość
PL
W dobie dążenia do osiągania jak najwyższych wskaźników efektywności energetycznej, zmniejszania realnego zapotrzebowania ciepła obiektów, powszechnej automatyzacji oraz w przeddzień wprowadzenia od 2021 r. nowych norm izolacyjności budynków i wskaźników zużycia energii, łącznie ze słynnym już wskaźnikiem zużycia energii pierwotnej dla budynków wielorodzinnych EP=65 kWh/m2/r., chyba nadszedł czas na pytanie: czy nasz punkt odniesienia, nasza baza wyjściowa, do której porównujemy obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła obiektów jest prawidłowa? A mianowicie, czy obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego oraz podział Polski na strefy klimatyczne przyjmowane zgodnie z normą PN-EN12831:2004 i PN-EN 12831:2006 jest prawidłowy.
PL
W skali globalnej istnieją różnego typu wytyczne próbujące normalizować i standaryzować oleje silnikowe oraz elementy ich oznakowania. Rozwiązania tego typu przyczyniają się do wzrostu udziału zaawansowanych technicznie olejów silnikowych w rynku i umożliwiają rzetelne porównywanie produktów przez użytkowników końcowych. Celem przeprowadzonych badań własnych było uzyskanie opinii pracowników branży środków smarowych i użytkowników końcowych o zasadności wprowadzenia tego typu regulacji również w Polsce. Jako metody badawcze zastosowano ankietę audytoryjną oraz ankietę internetową. Respondentów pytano o opinię względem zasad- ności postulatu normalizacji olejów silnikowych, zasadności ustalania minimalnych poziomów jakościowych dla olejów silnikowych przeznaczonych do obrotu rynkowego w Polsce, zasadności zdefiniowania pojęcia „olej syntetyczny” i pojęć powiązanych. W obszarze badań dotyczącym znakowania pozyskiwano opinie o postulatach obligatoryjności umieszczania na etykietach olejów silnikowych: informacji o jakości oleju według API/ACEA/OEM, standaryzacji w zakresie wielkości liter do opisu klas jakościowych, standaryzacji w zakresie opisu klas jakościowych mających status nieaktywny, informacji o przeznaczeniu, oznaczenia partii produkcyjnej, informacji o miejscu produkcji, daty produkcji, daty ważności, rodzaju zastosowanej bazy olejowej. Respondenci wyrażali również swoją opinię wobec postulatu standaryzacji informacji marketingowo-technicznych komunikowanych nabywcom usługi – wymiany oleju silnikowego. Na podstawie analizy 87 wypełnionych kwestionariuszy ankietowych stwierdzono, że zarówno pracownicy polskiej branży środków smarowych, jak i użytkownicy postrzegają postulat standaryzacji olejów silnikowych za zasadny. Ponad 80% ankietowanych wyraziło poparcie dla większości zaproponowanych w kwestionariuszu ankietowym obszarów standaryzacji. Obszarem, w którym potrzebę standaryzacji olejów odczuwano w najmniejszym stopniu, jest standaryzacja wielkości liter do opisu jakości oleju na jego etykiecie oraz standaryzacja opisu informującego użytkownika o nieaktywnym statusie klasy jakościowej produktu. W świetle uzyskanych wyników badań zaproponowano rekomendacje dla podmiotów wprowadzających oleje silnikowe do obrotu rynkowego względem zakresu informacji marketingowo-technicznych, który powinien być komunikowany użytkownikom.
EN
On a global scale, there are various types of guidelines trying to unify engine oils and their designation elements. Such solutions contribute to an increase in the market share of technologically advanced engine oils and allow for a reliable comparison of products by end users. The purpose of conducted own research was to obtain opinions of the lubricants industry employees and end users on the rationale of introducing this type of regulation also in Poland. An auditorium survey and an Internet survey were used as research methods. Respondents were asked for their opinion on the legitimacy of the postulate of engine oil standardization, the legitimacy of setting minimum quality levels for engine oils intended for trading in Poland, the legitimacy of defining the term „synthetic oil” and other related terms. In the area of research concerning labelling, opinions were obtained on the postulates of obligatory placing on the labels of engine oils: information on oil quality according to API/ACEA/OEM, standardization in terms of letter size for description of quality categories, standardization in terms of description of quality categories having obsolete status, information on intended use, marking of production batch, information about the place of production, production date, expiry date, type of base oil used. The respondents also expressed their opinion on the postulate of standardization of marketing and technical information communicated to buyers of the service – engine oil change. On the basis of the analysis of 87 completed questionnaires, it was found that both employees of the Polish lubricants industry and users perceive the postulate of standardization of engine oils as reasonable. Over 80% of the respondents expressed support for most of the areas of standardisation proposed in the questionnaire. The area where oil standardization is desirable to the least extent is the standarization of letter size for the description of oil quality on its label and standardization for the description informing the user about the obsolete status of the product quality category. In the light of the obtained research results, recommendations were proposed for entities placing engine oils on the market with respect to the scope of marketing and technical information that should be communicated to users.
14
Content available remote Aktualne ustalenia normalizacyjne w akustyce budowlanej
PL
Podstawowym celem normalizacji dotyczącej akustyki budowlanej jest stworzenie warunków do spełnienia wymagania podstawowego nr 5 „Ochrona przed hałasem” zawartego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 dotyczącego wyrobów budowlanych oraz w polskim Prawie budowlanym. Poziom wymagań akustycznych dotyczących budynków i środowiska zewnętrznego jest określany przez poszczególne państwa. Parametry oceny oraz metody ich wyznaczania są normalizowane na poziomie ogólnoświatowym lub europejskim, w ramach prac Komitetów Normalizacyjnych ISO/TC 43/SC 2 „Akustyka Budowlana” i CEN/TC 126 „Właściwości akustyczne wyrobów budowlanych i budynków”. Wdrożeniem norm EN/ISO do normalizacji polskiej zajmuje się Komitet Techniczny PKN nr 253 „Akustyka Architektoniczna”, który współpracuje z wymienionymi Komitetami.
EN
The basic aim of standardization in the field of building acoustics is to create the conditions to meet the basic requirement No. 5 "Noise protection" contained in the European Parliament Regulation 305/2011 on construction products and in the Polish Construction Law. The level of acoustic requirements for buildings and the external environment is determined by the individual countries. The evaluation parameters and methods of their designation are normalized at global or European level, within the framework of the work of the ISO/TC 43/SC2 "Building Acoustics" and CEN/TC 126 "Acoustic properties of building products and of buildings". Implementation of the EN/ISO norms for Polish standardization is dealt with by PKN Technical Committee No. 253 "Architectural Acoustics", which co-operates with the aforementioned Committees.
PL
Ostatnie trzy lata to dla systemu akredytacji laboratoriów okres dużych zmian. Nowelizacje wymagań norm ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17011 stworzyły specyficzne uwarunkowania dla funkcjonowania akredytacji w tym obszarze oceny zgodności. Nałożenie się okresów przejściowych dla wdrożenia postanowień obu norm oraz istotne i stosunkowo szybkie zmiany przepisów prawa, mające zastosowanie w działalności laboratoryjnej, wpłynęły w sposób znaczący na działalność akredytacyjną i funkcjonowanie akredytowanych laboratoriów.
PL
W artykule przedstawiono przegląd historyczny polskich norm dotyczących badania właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych środków smarowych na aparacie czterokulowym (four-ball apparatus), stosowanym powszechnie na świecie do tego typu badań. Omówiono również aktualnie obowiązujące normy zatwierdzone przez PKN do stosowania w Polsce. Porównano normy wycofane oraz ich uaktualnienia, pokazując kierunek rozwoju badań właściwości smarnościowych olejów i smarów plastycznych. W efekcie uporządkowano zakres badawczy właściwości smarnościowych na podstawie obecnie obowiązujących w Polsce norm.
EN
The article presents a historical review of the Polish standards for testing anti-seizing and anti-wear properties of lubricants on a four-ball apparatus, commonly used in the world for this type of testing. The current standards, approved by PKN for use in Poland, are also discussed. Withdrawn standards were compared and their updates, showing the direction of development of research into the lubricity properties of oils and greases. As a result, the research scope of lubricity properties was arranged on the basis of the standards currently in force in Poland.
PL
Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wprowadzają nowe zasady dla laboratoriów badawczych i wzorujących, dotyczące stwierdzeń zgodności produktu/wyrobu na podstawie uzyskanych wyników, z przyjętymi wymaganiami/specyfikacjami.
EN
The article is devoted to the current managerial issues of state financial budgets, particularly, the improvement of financial management processes within state budget execution. Effective budgets execution is very important for every state, especially for developing countries. To ensure that, governments need to provide different managerial types, ways and control techniques of financial management. The research methodology of this paper is based on conducting the comparative analysis of existing patterns of macroeconomic development, political and social issues in the context of the financial management processes within state budget execution. It is also implemented SWOT, systematic vision, causes and consequences analysis and expert assessment. In the research, it is carried out the current analysis of financial management issues in state budgets of Ukraine and Kazakhstan from 2013 to 2017. It is determined the main directions for the development and improvement of financial management over the budgets executions in terms of management, control and standardization processes. It is proposed the classification of financial management standards into organizational, functional and special ones, where the solutions and recommendations are designed taking into consideration the short, medium and long-term perspectives.
PL
Artykuł poświęcony jest aktualnym problemom zarządzania państwowymi budżetami finansowymi, w szczególności poprawie procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Skuteczne wykonanie budżetów jest bardzo ważne dla każdego państwa, zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Aby to zapewnić, rządy muszą zapewnić różne rodzaje zarządzania, sposoby i techniki kontroli zarządzania finansowego. Metodologia badawcza tego artykułu opiera się na przeprowadzeniu analizy porównawczej istniejących wzorców rozwoju makroekonomicznego, kwestii politycznych i społecznych w kontekście procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Zastosowana jest również analiza SWOT, systematyczna wizja, analiza przyczyn i konsekwencji oraz ocena ekspercka. W badaniach przeprowadzana została analiza bieżących zagadnień zarządzanych z finansami w budżetach państwowych Ukrainy i Kazachstanu w latach 2013-2017. Określa się główne kierunki rozwoju i poprawy zarządzania finansami w zakresie wykonywania budżetów w zakresie zarządzania, procesy kontroli i standaryzacji. Proponuje się klasyfikację standardów zarządzania finansowego na organizacyjne, funkcjonalne i specjalne, w których rozwiązania i zalecenia są projektowane z uwzględnieniem perspektyw krótko-, średnio- i długoterminowych.
PL
W środowisku elektryków, skupionych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, wyrażana jest opinia, że stan normalizacji w Polsce pozostawia sporo do życzenia. [...] Twórcy norm polskich sami decydowali o wzorowaniu się na normach niemieckich, francuskich czy w latach 40–50 XX w. na normach radzieckich [...] Polem dla nowej aktywności może być przykładowo standaryzacja wymagań polskich grup energetycznych wobec dostawców z przemysłu [...].
PL
W artykule podano genezę i sposób wprowadzania oraz wygląd obowiązkowego oznakowania paliw na urządzeniach dystrybucyjnych, pojazdach i w instrukcjach obsługi. Podstawą tych działań jest wdrażanie do porządku prawnego państw członkowskich UE dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Wdrożenie tej dyrektywy, poza zapewnieniem rozwoju infrastruktury dla tych paliw, ma zapewnić także właściwą, jasną i spójną informację dla klientów odnośnie do kompatybilności ich pojazdu z właściwym materiałem pędnym (paliwa ciekłe, gazowe, energia elektryczna). Według dyrektywy do paliw alternatywnych zalicza się energię elektryczną, wodór, biopaliwa, paliwa syntetyczne i parafinowe, gaz ziemny, w tym biometan, sprężony gaz ziemny – CNG, skroplony gaz ziemny – LNG oraz gaz płynny LPG. W dalszej części artykułu poinformowano o poszczególnych rodzajach paliw silnikowych o znormalizowanej jakości obecnych na rynku europejskim, które podlegają nowemu obligatoryjnemu oznakowaniu. Przytoczono aktualne wydania europejskich norm określających jakość tych rodzajów paliw silnikowych, zawierające odwołanie do normy europejskiej EN 16942:2016-11. Norma ta została opracowana przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) jako wsparcie wdrażania dyrektywy 2014/94/UE. Prace nad projektem normy rozpoczęły się w sierpniu 2015 r. Został powołany Komitet Techniczny CEN/TC 441 Fuel Labelling. Zakres prac obejmował opracowanie projektu normy zapewniającej zharmonizowany identyfikator dystrybuowanych paliw ciekłych i gazowych. Podczas prac CEN współpracował z Komisją Europejską oraz zainteresowanymi stronami (między innymi: producentami paliw, pojazdów, urządzeń dystrybucyjnych, władzami publicznymi, przedstawicielami konsumentów). W celu możliwie jednoczesnego wdrożenia postanowień dyrektywy na podstawie EN 16942:2016 we wszystkich krajach europejskich instytucje europejskie zorganizowały warsztaty na temat nowego oznakowania. Wdrożenie postanowień dyrektywy do porządku prawnego Polski nastąpiło poprzez przygotowanie i publikację Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Do zbioru Polskich Norm norma europejska została włączona jako PN-EN 16942:2016-11. W artykule przytoczono zapisy tej normy, określającej sposób znakowania poszczególnych rodzajów paliw. Ponadto podano przykłady umieszczania nowego oznakowania zarówno na dystrybutorach paliw, pistoletach wydawczych, jaki i korkach wlewu paliwa w pojazdach oraz w instrukcjach obsługi pojazdów.
EN
The article describes the genesis and the method of introducing as well as the appearance of mandatory fuel labelling on distribution devices, vehicles and in manuals. The basis thereof is the implementation of Directive 2014/94/EC on the deployment of alternative fuels infrastructure. The implementation of this directive, apart from ensuring the development of the infrastructure for these fuels, is also intended to provide appropriate, clear and consistent information to customers regarding the compatibility of their vehicle with the relevant propellant (liquid fuels, gas, electricity). According to the directive, alternative fuels include electricity, hydrogen, biofuels, synthetic and paraffin fuels, natural gas, including biomethane, compressed natural gas – CNG, liquefied natural gas – LNG and LPG. The article also contains information about different types of motor fuels present on the European market, which are subject to a new mandatory labeling. The current editions of European standards defining the quality of these types of motor fuels, which refer to EN 16942: 2016-11 Standard, have been cited. This standard was developed by CEN to support the implementation of Directive 2014/94/EC. Work on developing a draft standard began in August 2015. The CEN/TC441 Fuel Labelling Technical Committee was established. The scope of work included the development of a draft standard providing a harmonized identifier of distributed liquid and gas fuels. During the work, CEN cooperated with the EC and interested parties (including producers of fuels, vehicles, distribution devices, public authorities, consumer representatives). In order to implement the provisions of the directive based on EN 16942:2016 in all European countries as simultaneously as possible , the European institutions organized workshops on the new labelling. The provisions of the directive were implemented into the Polish legal system through publication of the Act dated January 11, 2018 on Electromobility and Alternative Fuels. Meanwhile, the European Standard was incorporated into the collection of Polish Standards as PN-EN 16942: 2016-11. The article cites the PN-EN 16942:2016-11 Standard, which defines the method of different types of fuels labelling. Moreover, examples of placing new labelling on distribution dispenser, nozzle, filler cap and in manuals are presented.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.