Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Zespół metaboliczny : przegląd piśmiennictwa
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono definicje zespołu metabolicznego według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz jak też według Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF). Podano znane kryteria zespołu metabolicznego. Omówiono związek zespołu metabolicznego z problemem podwyższonego cholesterolu jak również nadciśnieniem tętniczym. Głównym celem pracy jest przedstawienie zespołu metabolicznego w świetle przeglądu piśmiennictwa. Materiał i metody: Materiał stanowią odpowiednio wybrane pozycje piśmiennictwa. Zastosowano metodę przeglądową literatury. Wyniki: Wzrasta ryzyko chorób sercowo - naczyniowych, głównej przyczyny zgonów na świecie. Szczególnie ważne są całodobowe i samodzielne pomiary ciśnienia tętniczego. Ważna jest interwencja niefarmakologiczna - redukcja masy ciała, aktywność fizyczna i zmniejszenie podaży soli w diecie. Wniosek: W przypadku pacjentów chorych na nadciśnienie tętnicze ze współistniejącym zespołem metabolicznym częściej występują powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego, które należy intensywnie poszukiwać subklinicznie.
EN
Introduction and aims: The paper presents definitions of the metabolic syndrome according to the World Health Organization (WHO), and as well as by the International Diabetes Federation (IDF). It have been given the known criteria of metabolic syndrome. Discussed the relationship of metabolic syndrome with the problem of high cholesterol and hypertension. The main aim of this paper is to present the metabolic syndrome in the light of the literature review. Material and methods: Appropriately selected items of literature are material for analysis. The method of a revision of literature has been considered in the paper. Results: Increases the risk of cardio - vascular diseases, the leading cause of deaths worldwide. Particularly important are the-clock and self-blood pressure measurements. Also nonpharmacological intervention is important - weight reduction, physical activity and reducing dietary salt. Conclusion: In the case of patients with hypertension with coexisting metabolic syndrome are more common organ complications of hypertension, which should be intensively sought subclinical.
PL
Postęp towarzyszy ludzkości od jej początków. Jednym z obszarów, w którym się on dokonuje jest poprawa warunków pracy tak, aby były one bezpieczne, zdrowe i godne. Ze względu na ograniczone ramy artykułu autorzy w sposób bardzo ogólny ukazują główne kierunki dokonywania się zmian, o których mowa. Jak wynika z treści, są one wielopłaszczyznowe i zachodzi między nimi bardzo często sprzężenie zwrotne. Jednak - jak podkreślają autorzy - fundamentem wszelkich działań na rzecz ochrony życia i zdrowia pracowników jest świadomość społeczna ponoszenia odpowiedzialni za losy pracujących i ich rodzin.
EN
Progress has accompanied humanity since its beginning. One of the areas in which this is manifested is in the improvement of working conditions in order to make them safe, healthy and decent. Due to the limited scope of the article, the authors show in a very general way the main directions the changes referred to have been introduced. As it clearly ensues from the content, the changes are multifaceted and overlap among them frequently occur. However, as emphasized by the authors, the foundation of any action to protect the lives and health of workers is the social consciousness of bearing the responsibility for the fate of the workers and their families.
PL
Zagadnienie kwalifikacji wymaganych do podejmowania pracy w ochronie zdrowia jest bardzo obszerne. Dlatego autorzy skupili się na wymaganiach jakie są stawiane lekarzom oraz lekarzom dentystom, ażeby ci mogli pracować w ochronie zdrowia. Treść artykułu obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: działalność lecznicza, prawo do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz kształcenie ustawiczne lekarzy.
EN
The issue of qualifications required to work in the health care field is very extensive. Therefore, the authors have focused on the requirements imposed on physicians and dentists in order for them to work in their fields of health care and health protection. The contents of the article include therapeutic activities, the right to practice medicine as a physician and dentist, as well as continuing education for doctors.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę pian fenolowo-formaldehydowych, ich przeznaczenie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz zagrożenia związane z ich bezpośrednim stosowaniem. Szczególną uwagę zwrócono na ich toksyczność ostrą i przewlekłą, potencjalną możliwość emisji substancji szkodliwych oraz niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki ochrony osobistej przy ich stosowaniu.
EN
The article presents the characteristics of phenol-formaldehyde foam, its use in underground mine excavations and the risks associated with its direct use. Particular attention was paid to its acute and persistent toxicity and the potential emissions of dangerous substances, and to the necessary conditions of occupational health and safety and the use of personal protective equipment during the application of the foam.
PL
Jest pewna grupa zawodów, która charakteryzuje się znacznie wyższym poziomem zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników niż inne zawody. Do nich można z pewnością zaliczyć zawód rybaka. Dlatego autorzy przedstawili specyfikę tego zawodu, zagrożeń z nim związanych oraz przedstawili prawne regulacje w zakresie ochrony zdrowia pracujących na statkach rybackich w prawie Unii Europejskiej.
EN
There is a group of professions which is exposed to a significantly higher level of life or health threatening situations than others. The profession of a fisherman can certainly be counted as one of them. Therefore, the authors present the specifics of this profession, the risks which are related to performing this kind of work and the legal regulations in the domain of health protection for fishing vessel workers under European Union law.
PL
Praca na statkach rybackich wymaga nie tylko niezbędnych kwalifikacji, ale również bardzo dobrego stanu zdrowia oraz wysokiego poziomu jego ochrony w trakcie rejsu. Dlatego w artykule przedstawione zostały regulacje dotyczące powyższych zagadnień w polskich przepisach prawa. Należy podkreślić, jak to wynika z treści analizy obowiązującego stanu prawnego, że ochrona zdrowia pracujących na statkach rybackich obejmuje m.in. następujące obszary: predyspozycje psychofizyczne kandydatów do pracy na statkach rybackich, szkolenia medyczne, wyposażenie w sprzęt medyczny, warunki środowiska pracy, wymagania higieniczno-sanitarne. Dokładne regulacje prawne zawarte są w kilku aktach prawnych, które zostały omówione w poniższym tekście.
EN
Working on fishing boats not only requires the necessary skills, but also very good health and a high level of worker protection while fishing. The article presents the regulations of these issues under Polish law. As a result from the analysis of the current legal status, it should be emphasized that the health protection of people who are working on fishing boats includes the following areas: the psychophysical predispositions of job candidates for fishing boats, medical training, medical equipment, the conditions of the work environment, hygienic and sanitary requirements. Precise regulations are contained in a few legal documents which are discussed in the following article.
EN
The search of best methods of the social protection of citizens in case the loss of competency led to appearing the concept of the social protection as the social purpose, the ideal of such social structure in which all will use the welfare in compliance with the potential of productive forces. The social protection is therefore something more than only an assertion of the income because requires actions in all spheres of life of social. The idea of the social protection regarding the rule is realized in three different forms organizationally - financial. This are therefore methods (forms): insurance, of supply and protective. Every from them characterize himself with the determined team of techniques and measures in the field of the way of the accumulation of resources material, necessary to the satisfaction of needs and rules of having at its disposal with accumulated measures. In practice this means that they differ it first of all: the title to benefits, the subjective range of benefits , character of the right to the benefit, the rule of the taxation of the benefit. Benefits admitted from the social security have first of all as a target a cover of the resultant damage as the result of arising of the given class of risk - i.e. the determined living standard in connection with which with the possible uprising exists the duty of payment the contribution. Thereby benefits in virtue of the social security we can divide on such which has for the task a protection: the temporary disability (the sickness benefit and the rehabilitative benefit), reduced efficiency to the work (the supplementary benefit), the permanent disability (the pension in virtue of the disability), the loss of the host (the dependents' pension), the end of the gainful activity in connection with the retirement age (the pension), inabilities of the job processing in connection with the parenthood (the protective benefit, the maternity benefit), incapacities to the independent existence (the nursing allowance). The social insurance system foresees also the payment of benefits so called single. It counts to them: the funeral allowance, the single indemnity for experienced damage on the health or the loss of the host in consequence of the employment injury or the occupational illness. Benefits in virtue of the social security have a payable (the contribution) character and are vested in virtue of the incident of the insurance case(the insured of the risk), after the fulfilment of conditions of the acquisition of this right. Only the incident of the risk and the simultaneous fulfilment of statutory premises (conditions) of the entitlement consequently has constituted the duty after the side of the institution of the insurance-payment of the benefit since the day in which the insured acquired the right to that benefit. Necessary is furthermore the composition for that purpose by the insured of the suitable conclusion, and the payment of the benefit will follow from the date of his composition.
PL
Poszukiwanie najlepszych metod zabezpieczenia społecznego obywateli na wypadek utraty środków do życia doprowadziło do pojawienia się koncepcji zabezpieczenia społecznego jako celu społecznego, ideału takiej struktury społecznej, w której wszyscy będa korzystać z dobrobytu zgodnie z potencjałem sił produkcyjnych. Zabezpieczenie społeczne jest zatem czymś więcej niż tylko zapewnieniem dochodu wymaga bowiem działań we wszystkich sferach życia społecznego. Idea zabezpieczenia społecznego co do zasady jest realizowana w trzech różnych formach organizacyjno-finansowych. Są to zatem metody (formy): ubepieczeniowa, zaopatrzeniowa i opiekuńcza. Każda z nich charaktryzuje się określonym zespołem technik i środków w dziedzinie sposobu gromadzenia zasobów materialnych, niezbędnych do zaspokojenia potrzeb i zasad dysponowania nagromadzonymi środkami. W praktyce oznacza to, że różnią je przede wszystkim: tytuł do świadczeń, zakres podmiotowy świadczeń, charakter prawa do świadczenia, zasady ustalania wysokości świadczenia. Świadczenia przyznawane z ubezpieczenia społecznego mają przede wszystkim na celu pokrycie szkody powstałej na skutek zaistnienia danego rodzaju ryzyka - tj. określonej sytuacji życiowej, w związku z której ewentualnym powstaniem istnieje obowiązek opłacania składki. W związku z tym świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego możemy podzielić na takie, które mają za zadanie ochronę: czasowej niezdolności do pracy (zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne), zmniejszonej sprawności do pracy (zasiłek wyrównawczy), trwałej niezdolności do pracy (renta z tytułu niezdolności do pracy), utraty żywiciela (renta rodzinna), zakończenia działalności zarobkowej w związku z wiekiem emerytalnym (emerytura), niemożności wykonywania pracy w związku z rodzicielstwem (zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński), niezdolności do samodzielnej egzystencji (dodatek pielęgnacyjny). System ubezpieczeń społecznych przewiduje również wypłatę świadczeń tzw. jednorazowych. Zalicza się do nich: zasiłek pogrzebowy, jednorazowe odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu lub utratę żywiciela wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej. Świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego mają charakter odpłatny (składka) i przysługują z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego (ubezpieczonego ryzyka), po spełnieniu warunków nabycia tego prawa. Dopiero zajście ryzyka i jednoczesne spełnienie ustawowych przesłanek (warunków) nabycia prawa w konsekwencji stanowi obowiązek po stronie instytucji ubezpieczeniowej wypłaty świadczenia od dnia, w którym ubezpieczony nabył prawo do owego świadczenia. Konieczne jest ponadto złożenie w tym celu przez ubezpieczonego odpowiedniego wniosku, a wypłata świadczenia nastąpi od daty jego złożenia.
PL
Pracownicy zatrudnieni na statkach morskich od zawsze narażeni byli na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie przepisów prawa, mających na celu ochronę zdrowia marynarzy. W artykule omówiono wybrane przepisy prawa zawarte w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczące pomieszczenia załogi na statkach oraz minimalnych norm na statkach handlowych. Wskazano również na konieczność uwzględnienia przy omawianiu ochrony zdrowia załóg statków innych konwencji, które w sposób pośredni dotyczą poruszanego problemu.
EN
Ship workers have always been exposed to various dangers. Hence the importance of introducing legislation designed to protect the health of seafarers. The article presents selected regulations contained in the International Labour Organization Conventions in terms of manning vessels, accommodation on board, and minimum standards in merchant shipping. It also points to the necessity of taking into consideration - when discussing health protection and the manning of ships - other conventions, which are indirectly related to the issue.
PL
Bezpieczeństwo dużych instalacji przemysłowych rozpatrywane było w dwóch aspektach. Po pierwsze w aspekcie zagrożeń zawodowych wynikających z warunków panujących w środowisku pracy, norm technicznych, wprowadzanych dla ograniczenia awarii urządzeń; po drugie zaś, w aspekcie zagrożeń środowiska naturalnego, w wyniku stałych emisji szkodliwych substancji. Aktualnie wymagane jest kompleksowe podejście do zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Kluczowym elementem strategii zapobiegania awariom i zarządzania bezpieczeństwem instalacji jest raport bezpieczeństwa. Zakłada się, że raport bezpieczeństwa powinien: - ułatwić dialog na poziomie zakładu na temat spraw bezpieczeństwa; - ułatwić dialog z właściwymi organami zarówno w zakresie bezpieczeństwa wewnątrz zakładu jak również bezpieczeństwa otoczenia zakładu; - dostarczyć informacji o substancjach, procesach technologicznych i przestrzennym usytuowaniu elementów instalacji; - identyfikować zagrożenia (przyczyny, skutki, częstotliwość występowania); - tworzyć bazę dla zarządzania ryzykiem poważnych awarii: środki zapobiegania awariom, środki bezpieczeństwa dla kontroli rozwoju sytuacji awaryjnej i ograniczenia skutków.
EN
Safety of large industrial facilities was considered in two aspects. Firstly, in terms of occupational hazards resulting from the conditions prevailing in the work environment, technical standards introduced to reduce equipment failure, and secondly, in terms of environmental hazards, due to constant emissions of harmful substances. Currently required is a comprehensive approach to security issues. A key element of strategies to prevent accidents and safety management system is a safety report. It is assumed that the safety report should: - to facilitate dialogue at level of the industrial plant on safety issues; - to facilitate dialogue with the relevant authorities both in terms of safety inside the industrial plant as well as security surrounding the plant; - to provide information on substances, technological processes and spatial location of system components; - identify hazards (causes, consequences, frequency); - to provide the data base for risk management of major accidents: measures to prevent accidents, safety measures for the control of the development of an emergency situation and limit the impact.
10
Content available Uzdrowiska Śląskie. Część 1. Ustroń
PL
Pierwsze wzmianki na temat Ustronia pojawiły się na przełomie XIII i XIV wieku. Dziś, to piętnastotysięczne miasto, stało się jednym z najbardziej znanych w kraju i poza granicami ośrodkiem wypoczynkowo-uzdrowiskowym. Miano uzdrowiska uzyskał Ustroń pod koniec XIX wieku. Dziś Ustroń jest prężnie działającym ośrodkiem, w którym kuracjusze i turyści znajdą uroki przyrodnicze, korzystne warunki klimatyczne sprzyjające rekreacji, wypoczynkowi i kuracji przez cały rok. Największy Zakład Przyrodoleczniczy zaspokoi wymagania wszystkich odwiedzających, a atmosfera tej niezwykłej miejscowości Górnego Śląska powoduje, że chce się tutaj wracać.
EN
First references about Ustroń appeared already at the turn of the 13th century. Today this town with a population of fifteen thousand has become one of the most famous recreational and health resorts recognised in Poland and internationally. Ustroń gained the name of a spa at the end of the 9th century. Nowadays, Ustroń is a resilient centre where tourists and health resort visitors find natural qualities and climatic conditions favourable for health throughout the year. The largest spa centre satisfies the expectations of all visitors and the atmosphere of this unique location of the Upper Silesia makes Ustroń a place to return.
PL
Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne - TZO - stanowią grupę substancji chemicznych: - trwałych w środowisku, wykazujących dużą odporność na procesy rozkładu biołogicznego przez organizmy wodne i glebowe, co powoduje długotrwałe pozostawanie ich w środowisku; - łatwo rozpuszczalnych w tłuszczach; - ulegających akumulacji biologicznej w roślinach oraz w organizmach ludzkich i zwierzęcych wraz ze wzrostem ich zawartości w kolejnych ogniwach łańcucha żywieniowego; - toksycznych, stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, mogą powodować raka i uszkadzać płód; - posiadających właściwość przenoszenia się w środowisku na dalekie odległości i występujących w miejscach odległych od miejsc ich uwolnienia. W 2008 roku Polska ratyfikowała Konwencję Sztokholmską (2001) dotyczącą trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO). Zasadniczym celem konwencji jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska przed trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi. Konwencja zawiera wykazy substancji znajdujące się w odpowiednich załącznikach A, B i C. Każda ze stron przystępujących do konwencji zobowiązała się promować, edukować i przekazywać informacje na tematy dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych, jak również w ramach swoich możliwości na poziomie krajowym i międzynarodowym, zachęcać do podejmowania i/lub podejmować stosowne prace badawczo-rozwojowe, monitoring i współpracę w zakresie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz, tam gdzie to istotne, w zakresie ich zamienników, a także w zakresie kandydujących trwałych zanieczyszczeń organicznych, z uwzględnieniem: a) źródeł i uwolnień do środowiska; b) występowania, poziomów i tendencji zmian poziomów u ludzi i w środowisku; c) przenoszenia, losu i przemian w środowisku; d) oddziaływań na zdrowie ludzkie i środowisko; e) skutków społeczno-gospodarczych i w dziedzinie kultury; f) zmniejszania i/lub eliminacji uwolnień; oraz g) zharmonizowanych metodyk inwentaryzacji źródeł wytwarzania i technik analitycznych służących do pomiaru uwolnień.
EN
Persistant Organie Pollutants - POPs - are a group of chemicals substances: - persistent in the environment, exhibiting high resistance to degradation by biological organisms, soil and water, what causes their long term presence in environment; - easily soluble infats; - are susceptible to bioaccumulation inplants, leaving organisms and with the increase of their contents in successive foodchain; - toxic, posing a serious threat to human health and animals, can cause cancer and damage the fetus; - have aproperty to transfer in the environment for long distance and occurring in long distant from their release In 2008, Poland ratified the Stockholm Convention (2001) on Persistent Organic Pollutants (POPs). The main purpose of the Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants. The Convention contains lists of the substances contained in the relevant Annexes A, B and C. Each of the sides acceding to the Convention committed obligated to promote, educate and provide information on subjects relating to persistent organie pollutants, as well as within their capabilities at national and international levels, encourage and / or undertake appropriate research, development, monitoring and cooperation persistent organic pollutants and there where it is relevant, in terms of their replacements as well as the candidate of persistent organic pollutants including: a) sources andreleases into the environment; b) the presence, levels and trends of changes in humans and the environment; c) transport, fate and transformation; d) influence on human health and the environment; e) socio-economic andcultural spheres effects; J) reduction and/or elimination of releases; and g) harmonized methodologies for inventories of generating sources and analytical techniques for the measurement of releases.
12
Content available Fotodynamiczna terapia nowotworów
PL
Obok schorzeń układu krążenia, najczęstszą przyczyną zgonów są choroby nowotworowe. Terapia fotodynamiczna PDT oparta na wykorzystaniu światłoczułych związków chemicznych wydaje się być bardzo obiecująca. Światło jest wykorzystywane w lecznictwie od tysięcy lat. W starożytności leczono przy jego pomocy choroby takie jak bielactwo, łuszczyca, krzywica, a nawet psychozy. Metoda terapii fotodynamicznej (PDT) określana często fotochemioterapią, może być skutecznym sposobem w zwalczaniu niektórych odmian nowotworów. Terapia (PDT) i diagnostyka (PDD) fotodynamiczna jako metody leczenia i wczesnego wykrywania nowotworów cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wielu jednostek badawczych na całym świecie. Terapia fotodynamiczna najszerzej stosowana jest w dermatologii. Przy jej pomocy leczy się wiele typów nowotworów skóry, ale prowadzone są badania nad zastosowaniem metody w zwalczaniu nowotworów mózgu, układu pokarmowego, oddechowego lub rozrodczego i wielu innych. Głównym nurtem badań jest zastosowanie metody PDT w leczeniu nowotworów, jednak może być ona również pomyślnie stosowana w lecznictwie nieonkologicznym. Przypuszcza się, że w przyszłości terapia fotodynamiczna znajdzie zastosowanie w leczeniu chorób naczyń krwionośnych, schorzeń oczu, jak również nienowotworowych chorób skóry.
EN
Apart the cardiovascular diseases, the most cases of decease are due to cancer. Photodynamic therapy PDT, based on the use of the photosensitive compounds, seems very promising. Light is used in medicine since thousands of years. In antiquity it was used to treat such diseases as vitiligo, psoriasis, rickets (rachitis), and even psychosis. The method of photodynamic therapy (PDT), often designed as photochemotherapy, could be an effective way in combating with some varieties of tumors. Therapy (PDT) and diagnosis (PDD) photodynamic as a method of therapy and early detection of tumors has received unflagging interest of many research units from around the world. Photodynamic therapy is widely used in dermatology. With its help are cured many types of skin neoplasms, but actually are led studies on using this method in the struggle against brain tumors, gastrointestinal tumors, respiratory system tumors or genital system tumors and many others. Mainstream researches are consecrated to applying of the method of PDT in the treatment of tumors, but it also can be successfully applied in non-oncological medicine. It is also supposed that in the future the photodynamic therapy can be applied in the treatment of vascular diseases, eye diseases, as well as non-cancerous skin (cutaneous) diseases.
PL
Artykuł podejmuje istotny we współczesnej higienie i technologii żywienia problem, jakości produktów żywnościowych rozumianej w kategoriach bezpieczeństwa żywnościowego. Wyróżniono trzy podstawowe wątki: 1) pojęciowo-definicyjny, w którym autor dokonuje analizy terminów kluczowych, takich jak: żywność, środki spożywcze, żywność funkcyjna, bezpieczeństwo żywności, jakość zdrowotna żywności, dobra praktyka produkcyjna. Drugi wątek tekstu stanowi analiza bezpieczeństwa żywności z odniesieniem do Hazard Analysis Critical Control. Trzeci wątek tekstu to egzempifikacja problemu na podstawie prezentacji danych uboju wieprzowego i przetworu mięsa oraz danych statystycznych, zawierających wyniki analiz mikrobiologicznych, chemicznych i organoleptycznych, jakie wskazują na problem bezpieczeństwa konsumpcji w Polsce.
EN
The article describes the problem of food quality presented in terms of food safety which has become en extremely important issue of the present hygiene and food technology. The article is focused on three basic issues : 1) terms and definitions - the author makes and analysis of the key terms such as food, food stuffs, functional food, food safety, health quality of food, good production practice; 2)analysis of food safety with reference to Hazard Analysis Critical Control. This analysis serves at the same as the basis for defining food safety in Polish conditions compared to the European and world standards; 3) presenting the problem using examples of data on slaughter of hogs and meat processing and statistical data including results of microbiological, chemical and organoleptic analyses that indicate the food problems in Poland prom the viewpoint of consumption safety.
PL
W latach 1994-2003 ze względu na dynamiczny proces przemian ekonomicznych i towarzyszące im zmiany w funkcjonowaniu gospodarstw domowych można obserwować interesujące zależności skutkujące dostępnością żywności w tychże gospodarstwach. Problematyka dostępności żywności wskazuje jednocześnie na inne zjawisko tzw. bezpieczeństwa żywnościowego, które ze względu na wskaźnik konsumpcji w polskich domach na istotne znaczenie w wydolności środowiska rodzinnego pod względem gospodarczym. Wydolność ta jest warunkiem sine qua non funkcjonalności rodziny. Tym ważnym zagadnieniom w obszarze dostępności żywności z przyczynkiem do wydolności gospodarstw domowych poświęcone jest opracowanie Mirosława Czapka.
EN
Interesting relations in the availability of food could be observed in households in the period of 1994-2003 due to economic transformations accompanied by changes in the households functioning. The issue of food availability indicates also another phenomenon: food security, which, due to the consumption index in Polish households, plays an important role in the economic capacity of families. This capacity is a since qua non of a family functioning. The aspects related to the area of food availability in relation to economic capacity of households have been subject to the presented study.
PL
Artykuł jest analizą dostępności żywności ze względu na zjawisko bezpieczeństwa żywnościowego w Europie i świecie oraz w odniesieniu do standardów i regulacji ekonomicznych w tym obszarze. Przedstawiono także aktualne dane statystyczne będące całościową egzemplifikacją problemu. Można w treści odnaleźć sugestie rozwiązania problemów niedożywienia i głodu jako zjawisk destrukcyjnych i perspektywy międzynarodowego im przeciwdziałania.
EN
The article by M.Czapka is a good analysis of the availability of food due to the issue of food safety in Europe and worldwide and in relation to the standards and economic regulations effective in this area. Current statistical data that showcase the problem have been presented. An intention to solve the problem of malnutrition and hunger as destructive phenomena and perspectives for international prevention to them has been also addressed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.