Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat storage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano ocenę oddziaływania na środowisko, w całym cyklu życia, rozwiązania polegającego na integracji materiału zmiennofazowego z kolektorem rurowo – próżniowym. Porównano dwa rozwiązania: tradycyjny kolektor rurowo – próżniowy oraz analogiczny kolektor, wypełniony parafiną. Ekologiczną ocenę cyklu życia przeprowadzono z wykorzystaniem metody Ekowskaźnik’99. Końcowy wynik LCA zaprezentowano z uwzględnieniem trzech kategorii szkód: zdrowia ludzkiego, jakości ekosystemu i zasobów naturalnych. Wykazano wpływ wszystkich etapów cyklu życia analizowanej technologii na środowisko. Największe wpływy na środowisko uzyskano w kategorii zdrowia ludzkiego, które stanowiły średnio 64% ogólnie wyrządzonych szkód, z największym oddziaływaniem w kategorii rakotwórczość. Mniejsze obciążenie środowiskowe uzyskano dla kolektora zintegrowanego z parafiną.
EN
The article presents an assessment of the environmental impact throughout the life cycle of a solution based on the integration of phase-change material with a vacuum tube collector. Two solutions were compared: a traditional tube-vacuum collector and an analogue collector filled with paraffin. The ecological assessment of the life cycle was carried out using the Eko-indicator'99 method. The final LCA result was presented taking into account three categories of damage: human health, ecosystem quality and natural resources. The impact of all stages of the life cycle of the analysed technology on the environment has been demonstrated. The largest environmental impacts were obtained in the category of human health, which constituted on average 64% of the total damage caused, with the highest impact in the category of carcinogenicity. A lower environmental load was obtained for the collector integrated with paraffin.
EN
The work concerns determining the energy performance of the heat storage device based on the phase change material for the solar dish Stirling unit. Experimental studies were performed with the heat storage material, made of the eutectic metal alloy Mg-51%Zn. The energy characteristics are determined by mathematical analysis of the experimental data and simulation of the process of cooling the heat storage.
EN
The paper presents the study results of the stability and heat storage capacity of paraffin-in-water phase change suspensions (PCSs) obtained by the homogenization of paraffin and water in the developed rotary hydrodynamic homogenizer. The optimal concentration of components for obtaining stable paraffin-in-water suspensions is found. It is shown that the stable PCSs in the form of pastes, gels, and liquids can be obtained depending on the concentration of water, paraffin, and the surface active agent (SAA) as well as its type. In addition, the scheme of the solar heating system with the heat storage tank where the PCS functions both as the heat transfer fluid and the heat storage media is presented. It is shown that the use of PCS in the domestic solar heating system allowed the heat storage capacity of the storage tank to be increased by 25% as a result of the high fusion heat of paraffin and the high value of the water specific heat capacity. The estimation of the saving rate from applying fluid PCS as a heat storage medium is also presented and discussed.
PL
W pracy omówiono zagadnienia projektowe związane z doborem magazynu chłodu z materiałem PCM do instalacji wody lodowatej zasilanej agregatem adsorpcyjnym. Dla analizowanego obiegu opracowano model o parametrach skupionych i wykonano obliczenia pięciu różnych przypadków. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła na określenie optymalnej wielkości magazynu oraz wpływu działania elementów automatyki.
PL
W pracy przedstawiono pasywną metodę mającą na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię do celów klimatyzacji, której istotą jest zwiększenie bezwładności cieplnej struktury budynku przez zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM. Opisano różne metody wkomponowania materiałów PCM w różne elementy budynku. Przedstawiono również wyniki badań eksperymentalnych wybranych typów zasobników ciepła z PCM pokazujące wpływ zwiększonej bezwładności cieplnej struktury budynku na stabilizację temperatury wewnątrz pomieszczeń. W szczególności opisano badania zasobnika ciepła/chłodu zbudowanego z kompozytu gipsowego z dodatkiem PCM zintegrowanego z systemem wentylacji budynku.
EN
The paper presents a passive method aimed at limiting the energy demand for air-conditioning purposes, the essence of which is to increase the thermal inertia of the building structure by using phase change materials, PCM. Different methods of incorporation of PCMs into various building elements are described. The results of experimental research on selected types of heat storage units with PCM showing the effect of increased thermal inertia of the structure of the building on the stabilization of indoor temperature were also presented. In particular, the research describes a heat cold storage unit produced of a gypsum composite with the addition of PCM, integrated with the building ventilation system.
EN
The propulsion system of a vehicle using an internal combustion engine generates a significant amount of waste heat during operation, which is almost entirely discharged into the environment without any useful effect. One of the ways of using waste heat is storing it, and then using, for example, when starting the engine in winter conditions. The application of the indicated solution, in particular for the combat vehicle will allow to reduce the effects of cold start and will shorten the time of preparing such a vehicle for combat operations. The article presents: types of heat accumulators that could be used in a military vehicle, the results of preliminary tests carried out on the test stand and the impact of an additional heat source on the time of heating the internal combustion engine and on emission of exhaust gas components.
EN
This study examined the heat storage and release characteristics of ZrC-imbedded woven fabrics by light emission and thermal manikin experiments. The surface temperature of the ZrC-imbedded fabric was higher than that of the regular PET fabric. Furthermore, the Clo values of both the total and torso of the ZrC-imbedded fabric by the thermal manikin experiment were higher than those of the regular PET fabric, which suggests that the heat release is caused by far infrared rays emitted from the ZrC particles imbedded in the yarns as they receive light. This was confirmed by the higher emissivity and emissive power of the ZrC-imbedded fabric. However, the tactile hand of the ZrC-imbedded fabric needs to be improved by adjusting the structural parameters of the fabric and finishing process factors.
EN
The article presents the calculations of the micro-cogeneration unit based on beta Stirling engine combined with thermal energy storage. The heat accumulation technologies and materials are briefly described. The mathematical model of the engine and assumption about its possible regulation allowed to determine three operating modes. It was adopted to analysis for as heat source for a 266 m2 detached house. Analysis was performed for four reference days with various average daily ambient temperature, which differ significantly with the heat demand. The heat demand profiles were determined experimentally. The analysis concerned three different operation strategies, which all of them were following the thermal load. The overall operating efficiency varied in the range of 89.9 – 92.0%.
PL
Artykuł przedstawia obliczenia układu mikrokogeneracyjnego bazującego na silniku Stirlinga typu beta, który został zintegrowany z zasobnikiem ciepła. Scharakteryzowano technologie oraz materiały wykorzystywane do magazynowania ciepła. Model matematyczny silnika oraz założenie regulacji mocy w wybranym zakresie pozwoliły na wyznaczenie trzech trybów pracy układu, który w przedstawionej analizie pracował jako źródło ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 266m2. Analizę przeprowadzono dla czterech referencyjnych dni, które różniły się średnią dzienną temperaturą otoczenia oraz wielkością zapotrzebowania na ciepło. Profile zapotrzebowania na energię wyznaczono eksperymentalnie. W obliczeniach uwzględniono trzy strategie pracy układu – priorytetem wszystkich było pokrycie zapotrzebowania na ciepło. Ogólna sprawność operacyjna układu wahała się w zakresie 89.9-92.0%.
EN
The paper presents details of discretisation of a thermal diffusion equation in one-dimensional space in terms of the Finite Volume Method. In the following sections, the method of space discretisation is discussed along with the approximation of a spatial derivative, matrix notation of a system of equations, special cases, approximation of three types of boundary conditions and derivative approximation over time. Much attention is also given to the issue of averaging material properties which can generally be different in adjacent cells.The study aims to analyse various multilayer structures for their suitability as heat storage. The launch of studies described in the paper has been driven by the lack of methods for effective heat storage, which is currently one of the key problems faced by the renewable energy industry.
PL
Wzrost wykorzystania OZE w systemach ciepłowniczych, początkowo zaniedbywanego, staje się jednym z priorytetów UE w promocji ogólnego wzrostu udziałów OZE w zużyciu energii we Wspólnocie oraz w działaniach na rzecz zwalczania emisji zanieczyszczeń i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
EN
The effective utilization of waste heat it is great challenge for highly efficient co-generation based on biogas. The possibility for highly efficient co-generation using biogas is analyzed. The system generating 500 kWe and 700 kWh, where main heat receiver would be village or small city region with central heating system and heat storage system is considered. Both home heating and hot water supply is discussed.
PL
Urządzenia adsorpcyjne z powodzeniem są wykorzystywane w instalacjach chłodniczych, zwłaszcza w instalacjach gdzie wykorzystuje się ciepło odpadowe oraz w instalacjach chłodzenia słonecznego. W ostatnich czasach znalazły one także zastosowanie jako magazyny ciepła (oraz magazyny chłodu). W tak zwanej wersji zamkniętej są to instalacje umożliwiające magazynowanie energię pomiędzy sezonem letnim a zimowym bez strat. Jedyne straty, jakie zaobserwowano w tego typu urządzeniach pojawiają się podczas ładowania i rozładowania magazynu. Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z magazynowaniem ciepła z wykorzystaniem urządzeń adsorpcyjnych.
EN
Adsorption devices are successfully used in refrigeration plants, especially in solar cooling installations. In recent times, they have also found use as heat storage (as well as cold storage). In the so-called closed version, these are installations that enable energy storage between the summer and winter seasons without losses. The only losses that were observed in this type of devices appear during loading and unloading of the warehouse. The article is aimed at presenting issues related to heat storage using adsorption devices.
EN
Over the past several decades, much attention has been given to the development of technologies utilizing solar energy to generate inexpensive and clean heat for heating purposes of buildings and even for electricity generation in the concentrating solar thermal power (CSTP) plants. However, unlike conventional heat generating technologies consuming coal, natural gas, and oil, heat produced by solar energy is intermittent because it is significantly affected by daily (day-night) and seasonal fluctuations in solar insolation. This fact issues a considerable challenge to the adoption of solar energy as one of the main renewable heat sources in the future. Therefore, along with the development of the different solar technologies, the heat storage technologies have also been the focus of attention. Use of the storage devices, able to accumulate heat, enables not only enhance the performance of the heating systems based on solar energy but also make them more reliable. This paper gives an overview of the various sensible heat storage technologies used in tandem with the fluctuating solar heat sources.
EN
The aim of the article is to define the basic parameters of the phase change material – RT-82 paraffin, hydrated sodium sulphide and zeolite 4A, like phase transition temperature (melting point), latent heat, the temperature at which melting begins (onset temperature) and ends (offset temperature). It was found that selected substances are useful for heat storage for house heating. Volume heat capacity was equal to 1.68 GJ/m3 (Na2S*9H2O), 0.37 GJ/m3 (zeolite 4A) and 0.31 GJ/m3 (RT-82).
PL
Celem artykułu pokazanie podstawowych parametrów cieplnych materiału zmiennofazowego parafiny RT-82, uwodnionego siarczku sodu i zeolitu 4A takich, jak temperatura przejścia fazowego, ciepło utajone, temperatura przy której rozpoczyna się i kończy topnienie. Wybrane substancje są przydatne do akumulacji ciepła dla potrzeb ogrzewania domu. Pojemność ciepła była równa 1,68 GJ/m3 (Na2S * 9H2O), 0,37 GJ/m3 (zeolit 4A), 0.31 GJ/m3 (RT-82).
EN
The aim of the article is to define the basic parameters of the phase change material – erythritol, which is the phase transition temperature (melting point), latent heat, the temperature at which melting begins (onset temperature) and ends (offset temperature) during cyclic heating/cooling. Additionally, the thermal stability of erythritol has been examined. It allowed for qualification of erythritol to use in heat storage utilizing solid-liquid phase transition as the phenomenon by which heat is accumulated. It was found that erythritol is not useful for heat storage. It is decomposed after several cycles of charging and discharging of heat losing its property of heat storage.
PL
Celem artykułu jest określenie podstawowych parametrów materiału zmiennofazowego o nazwie erytrytol takich jak temperatura przejścia fazowego, entalpia przejścia fazowego, temperatura, przy której zaczyna się topnienie i kończy topnienie oraz zaczyna krzepnięcie i kończy krzepnięcie. Parametry te określano w kolejnych cyklach ładowania i rozładowania ciepłem erytrytolu. Na tej podstawie określono przydatność erytrytolu do wykorzystania w instalacjach akumulacji ciepła wykorzystujących przejście fazowe ciało stałe - ciecz jako zjawisko, dzięki któremu ciepło jest akumulowane. Stwierdzono, że erytrytol nie jest przydatny w instalacjach akumulacji ciepła. Ulega on rozkładowi po kilku cyklach ładowania i rozładowania ciepłem tracąc swoje właściwości akumulacji ciepła.
PL
Celem artykułu jest omówienie wpływu akumulatora zintegrowanego z cyklem parowym bloku energetycznego na sposób jego działania. Omówiono wpływ techniczny oraz ekonomiczny. Poruszono również aspekty dotyczące zmian zachodzących na rynku międzynarodowym w zakresie sposobu wytwarzania energii elektrycznej oraz źródeł energii.
EN
The aim of the article is to discuss the impact of the heat accumulator integrated with steam cycle unit on its work. Technical and economical impact was discussed. Aspects concerning changes taking place on the international market in terms of how electricity is generated and its energy sources were also addressed.
PL
Alternatywą dla akumulacji energii w cieple jawnym (woda) jest akumulacja ciepła w przemianie fazowej. Rozwiązanie to polega na wykorzystaniu zjawiska przemiany fazowej ciało stałe – ciecz, którego entalpia (ciepło utajone) jest znacznie większa niż ciepło jawne. Kolejną zaletą są szerokie możliwości pod względem temperatury pracy akumulatora ograniczone jedynie właściwościami materiału zmiennofazowego. Technologia akumulacji ciepła w przemianie fazowej nie jest jednak wolna od wad. Podstawową wadą jest niska przewodność cieplna wielu materiałów zmiennofazowych, wynosząca np. 0,2 W/m.K dla parafin i 0,5 – 0,7 W/m.K dla soli nieorganicznych. Analiza procesu wymiany ciepła pomiędzy płynem dostarczającym ciepło, materiałem zmiennofazowym oraz płynem odbierającym ciepło umożliwia dobór konstrukcji akumulatora zapewniającej odpowiednio skuteczny transport ciepła. W ramach przedstawionej pracy przeprowadzono symulacje cieplno – przepływowe dla wybranego wariantu konstrukcji akumulatora z materiałem PCM (Phase Change Material).
EN
An alternative for energy storage in sensible heat (water) is the heat storage in phase change. This solution takes advantage of the solid – liquid phase change process, which is characterized by significantly larger enthalpy comparing to sensible heat. Another advantage of heat storage in phase change is the accumulator operation temperature range, limited only by phase change material properties. However, latent heat storage technology has several drawbacks. The main limitation is the low thermal conductivity of most phase change materials, which ranges from 0.2 W/m.K in case of paraffins up to 0.5 – 0.7 W/m.K for inorganic salts. The analysis of heat transfer between the hot fluid and the phase change material as well as between the phase change material and cold fluid allows to adjust the construction of the heat accumulator in order to ensure efficient heat transport. Within presented study, the heat transfer for a selected geometry variant of heat accumulator was investigated using computational fluid dynamics simulations.
PL
W pracy przedstawiono wpływ elektrowni wiatrowych i innych elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Porównano udział mocy zainstalowanej oraz średniej mocy dysponowanej w strukturze systemu. Przeanalizowano również strukturę mocy w dniu największego i najmniejszego zapotrzebowania sieci elektroenergetycznej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie systemu przedstawiono możliwość uelastycznienia pracy bloku parowego klasy 400 MW za pomocą magazynowania energii cieplnej w zbiornikach gorącej wody w układzie niskoprężnej regeneracji termicznej wody zasilającej kocioł. Układ taki okazał się wysokojakościowym, ale nisko ilościowym rozwiązaniem energetycznym. Proponowane rozwiązanie może w bardzo krótkim czasie zwiększyć moc turbozespołu od 10 do 14% mocy znamionowej na okres od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.
19
Content available remote Termodynamiczny model sterowania akumulatorem ciepła wypełnionym materiałem PCM
PL
W artykule na podstawie zależności termodynamicznych udowodniono, że akumulator wypełniony materiałem zmiennofazowym może generować stałą moc cieplną ze stałą temperaturą wody wylotowej.
EN
In an article on the basis of thermodynamic relations it has been proven that the heat accumulator filled with phase change material can generate a constant heat output with a constant water temperature of the outlet.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz numerycznych dynamiki cieplnej wybranych rodzajów oszklenia modyfikowanych materiałem fazowo-zmiennym (MFZ). Analizy wykonano dla dwóch zestawów danych meteorologicznych, charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego oraz podzwrotnikowego oraz trzech orientacji przegrody względem stron świata. W zależności od lokalizacji zdefiniowano 2 rozwiązania techniczne przegrody. Zaproponowano 3 kryteria determinujące żądane temperatury przemiany fazowej MFZ wypełniającego jedną z przestrzenni międzyszybowych. Na podstawie wyników analiz numerycznych wyznaczono wymagane temperatury oraz dobrano dostępne materiały z grupy parafin. Wybrane materiały stanowią niskotemperaturowe magazyny ciepła w zakresie temperatur przemiany 18-21°C w przypadku doboru dla okresu zimowego oraz 25-31°C (35°C dla Santiago) w przypadku analiz przeprowadzonych dla lata.
EN
The paper presents results of numerical analysis of thermal dynamics of selected types of glazing modified with phase-change material (PCM). The analyzes were performed for two sets of meteorological data, typical for the moderate and subtropical climate, and the three orientations of façade. Depending on the location, two technical solutions were defined. Three criteria have been proposed to determine the most efficient phase transition temperature of PCM filling one of the window cavities. Based on the results of numerical analysis, the required temperatures were determined and materials from the paraffin group were selected. Selected materials are low temperature heat stores with a transition temperature of 18-21°C for winter season and 25-31°C (35°C for Santiago) for summer analyzes.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.