Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 154

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  programowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania systemów CAx w procesie automatyzacji zadań grafiki. Przeanalizowano możliwości wprowadzania obiektów z zastosowaniem języka programowania AutoLISP.
EN
In this paper the use of CAx systems in the automation process of graphic tasks are presented. The authors analyse the possibilities of placing objects in AutoCAD application by use of AutoLISP programming language.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania systemów CAx w procesie automatyzacji zadań grafiki. Przeanalizowano możliwości wprowadzania obiektów z zastosowaniem języka programowania Delphi.
EN
In this paper the use of CAx systems in the automation process of graphic tasks are presented. The authors analyse the possibilities of placing objects in AutoCAD application by use of Delphi programming language.
3
Content available Modern Industrial Robotics
EN
In the past decade, robots have become the basic tools for the automatization and robotization of industrial production, as they used to be in the 70s programmable controllers, in the 80s processor drive controllers, in the 90s of the twentieth century frequency controlled AC motors and in the first years of the 21st century digitization, expressed in the significant advancement and dissemination of computerization, telecommunications and internetization. This role is evidenced by further, beyond conventional robotics, extension of its application and the emergence of new hardware and software solutions oriented towards joint, by robots and human, undertaking of hitherto not rationalized production tasks. This essay is devoted to these transformations in contemporary robotics.
PL
Roboty stały się w mijającym dziesięcioleciu podstawowymi narzędziami automatyzacji i robotyzacji produkcji przemysłowej, tak jak kiedyś, w latach 70. sterowniki programowalne, w latach 80. procesorowe regulatory napędów, w latach 90. XX wieku nastawniki częstotliwościowe silników prądu przemiennego i w pierwszych latach XXI wieku cyfryzacja, wyrażająca się istotnym zaawansowaniem i upowszechnieniem informatyzacji, telekomunikacji i internetyzacji. Świadectwem tej roli jest dalsze, poza obszary konwencjonalnej robotyki, rozszerzanie jej aplikacji i pojawienie się nowych rozwiązań sprzętowych i programowych ukierunkowanych na wspólne, przez roboty i człowieka, podejmowanie dotychczas nie racjonalizowanych zadań produkcyjnych. Tym właśnie przemianom we współczesnej robotyce poświęcony jest ten esej.
5
Content available remote Programowalna platforma mobilna do nauki programowania
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania niskobudżetowych technologii do budowy programowalnych kołowych platform mobilnych, między innymi do zastosowań edukacyjnych. Prototyp opracowanej platformy porusza się z wykorzystaniem dwóch silników DC, komputer pokładowy to moduł Arduino Uno.
EN
Athe article shows possibilities of appication of low-cost technologies to construction programmable wheeled mobile platforms for multipurpose use, including learning. The prototype moves thanks to use of two DC motors. Onboard copmputer is based on Arduino Uno.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania systemów CAx w procesie automatyzacji zadań grafiki. Przeanalizowano możliwość zastosowania języka AutoLISP i środowiska Visual LISP do implementacji algorytmu pomiaru promienia krzywizny w programie AutoCAD.
EN
In this paper possibilities of using of CAx systems to automation process of graphical tasks are presented. Possibility of using AutoLISP language with Visual LISP environment to implementation of radius measuring algorithm in AutoCAD software are analysed.
7
Content available remote Drogi i pojazdy - aspekty geometryczne i kinematyczne
PL
Niech będzie dana droga w postaci krzywej prostowalnej określonej parametrycznie jako j(t) = (x(t), y(t)), gdzie x(t) jest funkcją rosnącą, x(0) = 0, y(t) ≤ 0. Przez pojazd odpowiadający drodze rozumie się krzywą, opisywaną równaniem ρ = ρ(Θ), która toczy się bez poślizgu po drodze. Kinematyka pojazdu jest opisywana przez funkcję Θ = Θ(t) określającą ruch pojazdu po drodze w zakresie zmienności od j(0) do j(t). Klasycznym przykładem zagadnienia droga - pojazd jest toczenie się okręgu (pojazdu) bez poślizgu po linii prostej (drodze). Torem mchu punktu położonego na promieniu toczącego się okręgu jest cykloida. Celem pracy jest przedstawienie wybranych zagadnień geometrycznych i kinematycznych dotyczących toczenia się elipsy (pojazdu) po odpowiednio dobranej (wyliczonej) drodze (krzywej cosinusoidalnej) oraz zagadnienie dobom kształtu pojazdu do zadanej periodycznej drogi, opisywanej pierwszymi wyrazami szeregu Fouriera. Rozważania uzupełniono stosownymi animacjami, wyko¬nanymi w językach programowania TeX i PostScript przy wykorzystaniu pakietu makr PSTricks.
EN
Let j(t) = (x(t), y(t)) be a road in the form of a rectifiable curve, where x(t) is increasing, x(0) = 0, y(t) ≤ 0. By the wheel corresponding to the road is meant a curve ρ = ρ(Θ) that will roll smoothly on the road. The kinematics of the wheel is characterized by a function Θ = Θ(t) that describes the amount of angular rotation for the wheel to roll from j(0) to j(t). The famous example of the roads - wheels problem is the classical round wheel rolling on a straight road, which leads to the cycloid as the path of a point on a wheel. The purpose of the paper is to present the selected geometrical and kinematical problems concerning the elliptical wheel rolling on a road defined using the cosine function. The problem of what shape the wheels for the prescribed Fourier approximations of roads, is also analysed. The considerations are supplemented with suitable animations made in TeX and PostScript programming languages, with the use of the PSTricks macro package.
PL
W artykule przedstawiono potencjalne zastosowanie systemów CAx w procesie automatyzacji zadań graficznych. Przeanalizowano możliwość wykorzystania języka Delphi i technologii ActiveX do definiowania kształtu noska rakiety przeciwlotniczej w systemie CAx.
EN
In this paper possibilities of using of CAx systems to automation process of graphical tasks are presented. Possibility of using Delphi language and ActiveX technology to creating the shape of an anti-aircraft missile in CAx system are analysed.
PL
W artykule przedstawiono sposoby programowania wielowątkowego w wybranych językach programowania takich jak: C podejście strukturalne oraz obiektowe C++ przy użyciu bibliotek Posix Threads dla języka C oraz bibliotekę Boost dla języka C++. Opisano również charakterystykę wybranych bibliotek. Przedstawiono przykładowe rozwiązania typowych problemów programistycznych wykorzystujących wątki. Starano odpowiedzieć na pytanie czym kierować się przy wyborze języka do nauki programowania wielowątkowego oraz programowania w ogólnym tego słowa znaczeniu.
EN
The article presents multithreaded programming in selected programming languages such as: C structural and C ++ object oriented approach using Posix Threads libraries for C language and Boost library for C ++ language. The characteristics of selected libraries are also described. Examples of typical programming problems using threads are presented. An effort was made to answer the question of what to do when choosing a language for learning multithread programming and programming in the general meaning of this word.
EN
The aim of the work was to develop a computer program that allows identification of polymer materials that are used in 3D printing technology. The computer program was made using the algorithm that concerns the method of thermal polymer degradation. Filament samples were prepared for this purpose and then set on fire. The collected data on the flammability of polymers was used in an algorithm that can make a decision to identify the name of the polymer. The software can be used to identify polymer prints used for 3D printing technology. The computer program supports the process of recycling plastics and supports ecological work.
PL
Artykuł przedstawia próbę odpowiedzi na pytanie czy podstawy algorytmiki i programowania na wydziałach innych niż informatyczne mogą być efektywniej nauczane przy użyciu programu Mathcad z grupy Computer Algebra Systems (CAS) i specjalistycznego oprogramowania służącego do tworzenia schematów blokowych. Problem jest istotny, gdyż obecnie studenci takich wydziałów sprzeciwiają się tego typu zajęciom twierdząc, że nie chcą być specjalistami komputerowymi. Pierwszą część pracy stanowi krytyczny przegląd literatury zagadnienia. W drugiej części artykułu przedstawiono program zajęć, w ramach których omawiane są zagadnienia programowania i algorytmika. Trzecia część zawiera wyniki dwóch ankiet. Końcowym uwagom towarzyszy powtórzenie otwartego pytania "jak zmotywować cyfrowych tubylców do nauki".
EN
The paper tries to answer the question – can basics of algorithms and programming at faculties other than computer sciences be taught more effectively using spreadsheets, computer algebra systems and particularly specialized flowchart software. Students nowadays are rather against algorithms and programming claiming that they do not want to be computer scientists. The first part of the pa-per gives a critical review of the literature of the subject. In the second part of the paper program of applied computer science course devoted to algorithms programming is presented. The third part shows results of two surveys based on surveys conducted by Konecki in Croatia and by Malik and Coldwell-Neilson in Oman. Final remarks are accompanied by repeating an open question raised four years ago – “how to motivate digital natives to learn”. Students are generally against programming. There are absolutely satisfied even by their poor knowledge of IT limited to some basic editing skills. Flowgorithm proved to be very effective lecture tool allowing to present algorithms and their results. During laboratories Flowgorithm was used mainly only when students were obliged to do this, which is the result of negative attitude to programming. Flowgorithm enabled to distinguish between programming (creating an algorithm) and coding (representing an algorithm in a particular programming language) and concentrate on algorithms and programming.
12
Content available remote Akademia LabView
PL
Akademia LabVIEW (ang. LabVIEW Academy) to nowoczesny kurs projektowania układów elektronicznych za pomocą środowiska programistycznego LabVIEW firmy National Instruments. Pakiet edukacyjny zawierający materiały do wykładów, filmy szkoleniowe i przykładowe pytania egzaminacyjne jest przygotowany przez firmę National Instruments. Uczelnia posiadająca uprawnienia do Akademii LabVIEW musi zapewnić laboratorium wyposażone w komputery, oprogramowanie, sprzęt oraz zaoferować studentom kurs korzystania ze środowiska LabVIEW. W trakcie kursu studenci zdobywają wiedzę o środowisku LabVIEW i są przygotowywani do egzaminu certyfikującego CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer). CLAD jest uznawanym na całym świecie certyfikatem pierwszego stopnia, poświadczającym podstawowe umiejętności programistyczne w środowisku NI LabVIEW. W 2018 r. w Polsce działa 21 Akademii LabVIEW na 13-tu uczelniach. W artykule przedstawiono Akademię LabVIEW na przykładzie jej realizacji w Politechnice Poznańskiej.
EN
The National Instruments NI LabVIEW Academy free-of-charge training program is designed to prepare students to use the LabVIEW environment. The company provides the academic institution an educational package, while the university must provide a laboratory equipped with computers, software, hardware and perform the course of using the LabVIEW environment. During the course, students gain knowledge about the LabVIEW environment and are prepared for the CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) certification exam. The CLAD certificate is a worldrecognized first-level certificate that certifies basic programming skills in the NI LabVIEW environment. In 2018, there are 21 LabVIEW academies active at 13 universities in Poland. This article presents the LabVIEW Academy on the example of its realization at the Poznan University of Technology.
PL
Rewitalizacja obszarów miejskich jest bardzo oczekiwanym i ważnym działaniem dla mieszkańców aglomeracji i przyszłych ich pokoleń, a także dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Dzisiaj rewitalizacja przestrzeni miejskiej powinna być wręcz działaniem strategicznym. Z jednej bowiem strony mamy coraz szybszy rozwój cywilizacyjny, coraz większe oczekiwania społeczeństwa, z drugiej natomiast – coraz większe zaległości w realizacji niezbędnych przedsięwzięć renowacyjnych obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i drogowej, czy uporządkowaniu zdezorganizowanej przestrzeni miasta.
EN
The revitalization of urban areas is a very much expected and important activity for the inhabitants of agglomerations and their future generations, as well as for the socio-economic development of the country. Nowadays, revitalization of urban space should be regarded even as a strategic activity. On the one hand, we experience increasing development of civilization and growing expectations of society, whereas on the other hand there are more and more arrears in the implementation of necessary renovation projects for construction works, technical and road infrastructure, or arranging the disorganized space of the city.
PL
Wyzwania współczesnej robotyki wymagają sprawnego prowadzenia badań, szybkiego tworzenia nowych sterowników oraz łatwości diagnostyki i rozbudowy tych już istniejących. Chociaż opracowano już uniwersalne, bazujące na teorii agenta upostaciowionego metody opisu sterowników robotów, nadal brakuje zunifikowanego podejścia do ich implementacji, które odpowiada tejże specyfikacji. W niniejszym artykule podjęto się tego problemu, kładąc szczególny nacisk na wizualizację sterownika agentowego. Podejście zastosowano dla popularnego obecnie oprogramowania otwartokodowego ROS/Orocos.
EN
The challenges of modern robotics need time efficient research as well as rapid prototyping of robot controllers and ease of both diagnostics and extension of the controllers that already exist. Although a unified approach to robot systems specification was previously developed and bases on embodied agent theory, the domain still lacks of general approach to robot controllers implementation that satisfies the above specification assumptions. In the article the solution to this problem was proposed, with special attention to embodied agent based controller visualization. The approach was applied to the popular open source robotics frameworks ROS and Orocos.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę mikrokontrolerów 8-bitowych z rodziny AVR. W szczególności położono nacisk na to, aby pokazać ogromne możliwości tych układów w aspekcie wykorzystania ich w codziennym funkcjonowaniu laboratorium badawczego. W pierwszej części dokonano ogólnej charakterystyki mikrokontrolerów oraz podzespołów współpracujących z tymi układami. Następnie przedstawiono sposób praktycznego wykorzystania mikrokontrolera na przykładzie hipotetycznego stanowiska badawczego.
EN
This article presents the characteristics of 8-bit microcontrollers from the AVR family. In particular, emphasis was placed on showing the great potential of these systems in terms of their use in the everyday functioning of a research laboratory. In the first part, the general characteristics of the microcontrollers and the subassemblies cooperating with these systems, were made. An example of the practical use of a microcontroller is shown on the example of a hypothetical test stand.
16
Content available remote Automatyzacja definiowania obiektów przestrzennych w programie AutoCAD
PL
W artykule przedstawiono sposoby wykorzystania systemów CAx w procesie automatyzacji zadań grafiki. Przeanalizowano możliwość zastosowania języka Delphi i technologii ActiveX do tworzenia obiektów przestrzennych w systemie CAx.
EN
In this paper possibilities of using of CAx systems to automation process of graphical tasks are presented. Possibility of using Delphi language with OLE technology to creating 3D objects in CAx system are analysed.
PL
Tematyką podejmowaną w niniejszym artykule są zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia oprogramowania. W ramach artykułu przybliżono wybrane rodzaje zabezpieczeń przed często wykorzystywanymi lukami bezpieczeństwa. W oparciu o napisane programy, przeanalizowano wpływ poszczególnych technik bezpiecznego programowania na wydajność i bezpieczeństwo aplikacji. Niniejszy artykuł prezentuje zarówno teoretyczny opis zabezpieczeń, jak również przykłady ich technicznej implementacji.
EN
The topics covered in this article are the risks that must be taken into account when developing the software. This article gives you an overview of safeguards against some of the anticipated common security vulnerabilities. Based on the written programs, the impact of the various techniques of safe programming on the performance and security of the application has been analyzed. This article presents both a theoretical description of the protections as well as examples of their technical implementation.
PL
W artykule przedstawiono możliwość optymalizacji procesu planowania tras przemieszczania pojazdów nienormatywnych na terenie odpowiedzialności Wojskowej Komendy Transportu Warszawa wykorzystując algorytm Dijkstry i programowanie w języku JavaScript.
EN
Article contains posibilities to improve planning process of movement for overweight/oversized vehicles crosses over Warsaw Military Transportation Headquarter area using Dijkstra’s algorithm and JavaScript programming language.
EN
In this work it was based on the LabVIEW 2015 trial version by National Instruments for a virtual application of acidity and temperature measurements that are currently being used extensively in chemical laboratories and, where a graphical programming language called G was preferred which uses symbolic objects instead of codes. This graphical page is a Block Digam and the applications are based on data flow principle. pH as a measurement of acidity in chemical measurements is a measure of dissolved H⁺ concentration and, it is directly related to the potential value to be boundary values for dissosiation of water to O₂. From these two basic concepts, it can be added the temperature effect to the potential-pH diagrams plotted with the potential values calculated for the pH values. Here firstly controls and indicators related with the measured potential for the pH, established mathematical correlations between them, and calculated pH values were placed in the front panel of LabVIEW, then all therminals for the controls and indicators were designed on the Block Diagram using the necessary Functions elements. The visual pHmeter designed in a virtual laboratory for this study could both give virtual acidity values calculated by virtual or real data on-line and show a user-friendly structure in terms of visuality and design.
PL
W tej pracy wykorzystano wersję próbną LabVIEW 2015 firmy National Instruments do wirtualnego zastosowania pomiarów kwasowości i temperatury, które są obecnie szeroko stosowane w laboratoriach chemicznych i gdzie preferowano graficzny język programowania G, który używa obiektów symbolicznych zamiast kody. Ta strona graficzna to Block Digam, a aplikacje są oparte na zasadzie przepływu danych. pH jako miara kwasowości w pomiarach chemicznych jest miarą rozpuszczonego stężenia H⁺ i jest bezpośrednio związane z wartością graniczną dla wartości granicznych dla rozpuszczenia wody w O₂. Z tych dwóch podstawowych pojęć można dodać efekt temperatury do wykresów potencjału-pH naniesionych z potencjalnymi wartościami obliczonymi dla wartości pH. Najpierw na przednim panelu LabVIEW umieszczono kontrole i wskaźniki związane z mierzonym potencjałem pH, ustalonymi korelacjami matematycznymi oraz obliczonymi wartościami pH, a następnie wszystkie terminy dla kontrolek i wskaźników zostały zaprojektowane na Diagramie bloku przy użyciu niezbędnych Funkcje elementów. Wizualny miernik pH zaprojektowany w wirtualnym laboratorium do tego badania może zarówno dać wirtualne wartości kwasowości obliczone przez wirtualne lub rzeczywiste dane on-line i pokazać przyjazną dla użytkownika strukturę pod względem wizualności i projektu.
PL
W artykule przedstawiono aplikację nawigacyjną napisaną w języku programowania Python. Aplikacja wykonuje obliczenia realizowane na kalkulatorze nawigacyjnym Jeppesen E6B. Program, a właściwie symulator kalkulatora nawigacyjnego E6B, pozwala na dokonywanie obliczeń związanych z przeliczaniem jednostek, szacowaniem czasu lotu i zużycia paliwa oraz obliczaniem wpływu wiatru na lot statku powietrznego. Program może zastąpić kalkulator nawigacyjny w trakcie planowania lotu oraz w jego trakcie. Ponadto aplikacja może być używana przez studentów lotnictwa, szczególnie podczas pracy własnej, ponieważ dzięki programowi można sprawdzać poprawność obliczeń dokonanych za pomocą tradycyjnego kalkulatora nawigacyjnego. Za wyborem języka Python zadecydowała jego przejrzystość i czytelność oraz łatwość pisania prostych aplikacji nawigacyjnych w tym języku.
EN
The article presents a navigational application written in the Python programming language. The application is used to make calculations which are usually performed with the help of Jeppesen flight computer E6B. The programme, or more specifically the simulator of the navigational computer E6B, enables to make calculations related to conversion of units of measurement, to estimate the flight duration and fuel consumption and also compute the impact of the wind on the flight. The programme may replace navigational computer during the planning phase of flight as well as during the flight itself. Moreover, the application can be used by aviation students, especially during work carried out on their own, mainly because thanks to the programme they may verify whether the calculations made with the use of a traditional navigational computer are correct. The reasons for which the programming language Python was selected are its clarity, legibility as well as simplicity of writing uncomplicated navigational applications.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.