Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczalnia hydrofitowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W miejscowości Białka, w powiecie parczewskim, powstała największa w Polsce hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków. Obiekt, wykorzystujący złoża gruntowe, ma imitować warunki hydrauliczne i siedliskowe naturalnych ekosystemów bagiennych.
2
EN
High effectiveness of organic pollutants and nutrients removal is achieved in biological wastewater treatments plants – in case of proper exploitation of these objects. Nitrogen and phosphorus transformation or removal depends on many physic – chemical and biochemical conditions, deposit and environmental factors. A rule for treating wastewater consists in decomposition of organic compounds included in wastewater in water-soil environment. Removing contaminations is performed as a result of sorption of contaminations, bio-chemical oxidation-reduction reactions and biological activity of soil microorganisms and hydrophyte flora. The research has been carried out in the constructed wetland in Małyszyn (1300 EP). The treatment plant operates in horizontal system, with under-surface flow of wastewater.
3
PL
W artykule został poruszony problem biologicznej oceny działania oczyszczalni hydrofitowej. Obiekt badawczy stanowiła oczyszczalnia hydrofitowa położona w miejscowości Zwierki w gminie Zabłudów. W celu dokonania biologicznej oceny działania oczyszczalni wykonano badania wybranych wskaźników mikrobiologicznych. Wykonano posiewy próbek ścieków surowych, ścieków oczyszczonych oraz wód pobranych ze stawu odbierającego ścieki oczyszczone. W wyniku badań stwierdzono, iż złoże hydrofitowe w redukuje ilość drobnoustrojów obecnych w ściekach surowych. Natomiast w stawie odbierającym ścieki dochodzi do wtórnego zanieczyszczenia biologicznego.
EN
This article discusses the problem of biological evaluation of the constructed wetlands. The constructed wetland located in Zwierki in the Zabłudów commune was a research facility. Biological evaluation of the constructed wetland was made by taking samples of raw sewage, treated sewage flowing out of the deposit and water from the receiving pond. Cultures were made on individual media to determine the presence or amount of the microorganisms concerned. After incubation, the approximate number of microorganisms on solid media was calculated. As a result of the research, it was found that the constructed wetland to some extent reduces the amount of microorganisms present in raw sewage. However, in the receiving pond, secondary biological pollution occurs.
PL
W artykule przedstawiono porównanie udziału frakcji ChZT w ściekach surowych w oczyszczalniach do których spływają małe ilości ścieków oraz oczyszczalnię z dużym przepływem. Porównano oczyszczalnię hydrofitową o średniej przepustowości 4 dm3/m, oczyszczalnię ze złożami biologicznymi o średniej przepustowości 8 dm3/m, oraz oczyszczalnię ścieków z osadem czynnym w Białymstoku o przepustowości około 70 000 m3/d. Najniższe udziały procentowe frakcji rozpuszczonych związków biologicznie nierozkładalnych SI w ściekach surowych odnotowano w małych oczyszczalniach ścieków. Na podstawie dostępnych danych niestwierdzono istotnych zależności między frakcjami XI, SS, XS w ściekach surowych a ilością wytwarzanych ścieków.
EN
The article presents a comparison of the share fraction of COD in raw wastewater in treatment plants which flow in a small amount of wastewater and the sewage treatment with high flow. Compared the constructed wetlands with an average capacity of 4 dm3/m,, the treatment plant with biological deposits with an average capacity of 8 dm3/m, and a sewage treatment plant with activated sludge in Bialystok with a capacity of about 70 000 dm3/m. The lowest percentages of dissolved fraction of soluble organic non-biodegradable substances SI was reported in raw sewage in small sewage treatment plants. Based on the available data wasn’t found significant correlation between the factions XI, SS, XS in raw sewage and the amount of wastewater.
EN
The performance of horizontal subsurface flow constructed wetland (HFCW) for rural domestic sewage treatment has been evaluated. The system was built as a tertiary treatment after the biological processes to improve the effluent wastewater quality. The HFCW was operated in three phases under different hydraulic loading rates (HLRs), and with three kinds of aquatic plants i.e., water spinach, Chinese celery and cress. The vegetation growth parameters such as plant height, fresh and dry weights were monitored and analyzed. The influent and effluent concentrations of the chemical oxygen demand (COD), ammonium nitrogen (NH4+-N), total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP) were measured. The average removal efficiencies at the first phase were 52.9%, 64.7%, 58.2% and 72.8%, and it reduced to 48.6%, 52.2%, 44.04% and 64.4% in the second phase for COD, NH4+-N, TN and TP, respectively. In the third phase, the HFCW system showed the following mean removal efficiencies: 51.2%, 74.2%, 58.5% and 80.9%. The results revealed that the removal efficiencies increased with decrease in the HLR and increased temperatures. The findings confirmed that the horizontal flow constructed wet-land is more convenient for the rural wastewater treatment with efficient nutrient removal.
PL
W artykule przedstawiono rolę mokradła przepływowego w transformacji właściwości fizyczno-chemicznych wód. Wykazano, że w wodzie odpływającej z mokradła następuje spadek mineralizacji i stężenia wybranych jonów w stosunku do wód zasilających. Stwierdzone w obrębie mokradła gatunki roślin głównie: Carex rostrata, Schoenoplectus lacustris, Equisetum fluviatile, Juncus effusus, Menyanthes trifoliata mogą znaleźć zastosowanie w budowie hydrofitowych oczyszczalni ścieków na obszarach górskich Karpat Zachodnich (do 900 m.n.p.m., przy średniej rocznej temperaturze powietrza > 5 °C i czasu zalegania pokrywy śnieżnej 90 dni w roku).
EN
In the article a role of the flow bog in the transformation of the physical-chemical properties of waters was de-scribed. They demonstrated that in the water flowing out of the bog a fall in the mineralization and concentrations of selected ions take place towards feedwaters. The species stated within the bog of plants, mainly Carex rostrata, Schoenoplectus lacustris, Equisetum fluviatile, Juncus effusus, Menyanthes trifoliata can be found the under con-struction application of sewage treatment plant on highlands of the Western Carpathians (to 900 m.n.p.m., the average annual air temperature > of 5 °C and the time of lying of the snowy lid of 90 days in the year).
7
Content available remote A review of the possibilities of employing macrophytes in constructed wetlands
EN
Constructed wetlands are artificial objects which stimulate and intensify processes of natural wetland ecosystems. They are mainly used for urban wastewater purification and are based on the concepts of bioremediation and fitoremediation. Many diverse biochemical and physicochemical processes taking place within them provide a succesfull removal of various types of pollution from the sewage. The plant most commonly used in polish constructed wetlands is common reed (Phragmites australis). Constructed wetlands are characterised not only by low construction costs but also by profitable exploitation costs. Their annual effciency is very often satisfactory (especially for small communities).
PL
Oczyszczalnie hydrofitowe są sztucznie tworzonymi obiektami symulującymi i intensyfikującymi warunki naturalnych ekosystemów bagiennych. Te systemy są stosowane przede wszystkim do oczyszczania ścieków komunalnych. Oczyszczalnie można skategoryzować z względu na roślinność dominujacą, którą zostały obsadzone oraz według sposobu przepływu ścieków. Na świecie są stosowane na szerszą skalę od około 50 lat. Bazują na koncepcji bioremediacji i fitoremediacji, czyli usuwaniu i detoksykacji zanieczyszczeń z gleby, wody i powietrza na drodze działalności mikroorganizmów i roślin. Mnogość zachodzących w nich procesów bio – i fizykochemicznych zapewnia skuteczne oczyszczanie ścieków z różnego rodzaju zanieczyszczeń. W Polsce systemy hydrofitowe sa najczęściej obsadzane trzciną pospolitą (Phragmites australis L.). Te oczyszczalnie charakteryzują się nie tylko niskimi kosztami budowy, ale i eksploatacji. Ich wydajność w cyklu rocznym jest bardzo często satysfakcjonująca (szczególnie dla małych społeczności). Wpisujac się w ekotechnologię, tak ważną dla coraz większej części społeczeństwa, stanowią ciekawą alternatywę dla oczyszczalni konwencjonalnych.
PL
Przedstawione w pracy badania dotyczą oceny efektywności działania przydomowej oczyszczalni ścieków ze złożem hydrofitowym w Zwierkach. W ściekach pobranych z poszczególnych etapów oczyszczania wykonano analizy BZT5, ChZT, form azotu i fosforu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono dużą skuteczność usuwania BZT5, ChZT, azotu amonowego i fosforanów. W pracy zaproponowano także zastosowanie ekologicznego rozwiązania systemu grzewczego oraz redukcję kosztów poprzez modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w klasztorze w Zwierkach. Założenie przewiduje wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej od kwietnia do września za pomocą systemu solarnego w układzie pośrednim, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych – w tym przypadku z paliwa jakim jest ekogroszek – energią słoneczną pozyskiwaną przez system solarny.
EN
The study focused on the effectiveness of household sewage treatment plant in Zvierki. Were tested wastewater from the septic tank, the well with a diffuser, from the well of sludge, wastewater after filtration through filter with plants and the receiver of treated sewage – the pond. Checked the ability to remove a treatment with respect to BOD5, COD, ammonia nitrogen, nitrates and phosphates. Based on the results high efficiency removal of BOD5, COD, ammonia nitrogen and phosphate. Unfortunately, there was no reduction of nitrates – there has been a significant increase in this ratio from baseline. After comparing the final values to the limit values defined in the Polish legislation, it was found that the test treatment works in accordance with the requirements except for total phosphorus. Proposed reduction of costs through modernization of the domestic hot water in a monastery in Zvierki. The assumption provides support for the process of preparing hot water from April to September, with the solar system in the intermediate system, and thus the partial replacement of energy from conventional sources – in this case, the fuel which is coal – solar energy produced by the solar system.
10
Content available remote Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni hydrofitowej typu VF-CW
EN
In the scientific literature, there is no field test results for the removal of organic pollutants and nutrients in sewage-type VF-CW during low temperatures, as well as evaluation of buildings after years of service. This paper presents the results of the composition of the raw sewage and treated in a wastewater treatment "a household" after 16 years of service with an indication of the efficiency of the removal of organic pollutants and biogenic compounds depending on the season. The results showed high efficiency in the removal of organic compounds from wastewater expressed in BOD5 and COD. Average removal efficiency of organic compounds was 94% for BOD5 and 91% for COD. Removal of nitrogen compounds were unstable over time and subject to fluctuations in annual and depend on the composition of the raw sewage, and environmental conditions (such as temperature and evapotranspiration). It has been shown that the examined object nitrification occurs, a temporary lack of oxygen (winter conditions) to increase efficiency in the removal of nitrogen in the process of denitrification. In the period under study the average efficiency of total nitrogen removal from wastewater was 64%. The test object was characterized by a surprisingly high total phosphorus removal efficiency. Efficiency of removal of phosphorus from the waste water ranged from 55% to 84%, averaging 74%. The observed increase in the efficiency of phosphorus removal, it may relate to the previous lightening bed and thus increase its ability to re-bind to phosphate.
11
Content available Wastewater treatment in constructed wetlands
EN
Constructed wetlands are an alternative and economically reasonable way for the wastewater from dispersed development treatment. Existing systems showed that the effectiveness of this treatment is high. The whole treatment process depends on many factors such as time of operation, type of filling, temperature. Constructed wetlands with proper construction and operation are safe for the environment and users.
PL
Oczyszczalnie hydrofitowe są alternatywnym i ekonomicznie uzasadnionym, sposobem na oczyszczanie ścieków pochodzących z zabudowań charakterze rozproszonym. Literatura oraz badania istniejących systemów ze złożem gruntowo roślinnym pokazują, że skuteczność oczyszczania ścieków jest wysoka. Na skuteczność wpływa wiele czynników tj. czasu eksploatacji, rodzaju wypełnienia złoża, temperatury. Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków przy odpowiedniej budowie i eksploatacji są bezpieczne dla środowiska oraz użytkowników.
PL
Celem wieloletnich badań była ocena wpływu monokulturowych nasadzeń manny mielec (Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.), mozgi trzcinowatej (Phalaris arundinacea L.) i trzciny pospolitej (Phragmites australis) na skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w poletkowych segmentach złóż filtracyjnych oraz wybór rośliny najbardziej przydatnej do stosowania na stokowych złożach gruntowo-roślinnych, opracowanych w GCB w Tyliczu. Manna mielec wykazała najlepszą kondycję botaniczną, dobre wskaźniki ewapotranspiracji (7,9 dm3*m-2*d-1) oraz najlepszą średnią wieloletnią skuteczność oczyszczania ścieków, zarówno w składnikach biogennych zanieczyszczeń (92,9% - Ncałk. i 87,4% - P-PO4), jak i we wskaźnikach BZT5 (90,6%) i ChZT (87,9%). Trzcina, ze względu na nadmierną ekspansję korzeniową, stwarza niebezpieczeństwo zagęszczania i wypierania mineralnych składników złóż, natomiast mozga trzcinowata jest mało stabilna pod względem kondycji biologicznej, a jej wpływ na skuteczność oczyszczania ścieków w złożu najmniejszy.
EN
The aim of presented long-term research was to evaluate the influence of particular monocultures: reedgrass (Glyceria maxima Hartm.), reed Canary grass (Phalaris arundinacea L.) and common reed (Phragmites australis), on the effectiveness of household sewage treatment in the plot segments of filtration beds, and to select the most useful plant to be cultivated on slope type soil-vegetation filter beds (constructed wetland) of theTylicz system. The plot overgrown with reed grass showed the best botanical condition, good evapotranspiration rate (7.9 dm3*m-2 per day) and the highest long-term average effectiveness of sewage treatment, both in nutrient components (92.9% Ntot. and 87.4% P-PO4), as well as BOD (90.6%) and COD (87.9%) rates. The common reed, because of its exaggerated root proliferation, creates a danger of thickening and replacing mineral components of the bed. On the other hand, the reed canary grass is biologically unstable and its influence on the effectiveness of sewage treatment in constructed wetland proved to be the least.
PL
Schemat obiektu pilotowego. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń. Zalecenia do stosowania.
EN
Diagram of the pilot facility. The effectiveness of contaminant removal. Recommendations for use.
PL
Układ technologiczny analizowanej oczyszczalni stanowi część biologiczna złoże gruntowo-trzcinowe w układzie równoległym. Nietypowym zastosowaniem jest tu wprowadzenie dwóch niezależnych ciągów oczyszczania, gdzie w II-ciągu dawkowany jest dodatkowo biopreparat. Oczyszczalnia hydrofitowa zapewnia wysokie usunięcie związków organicznych wyrażonych jako BZTS oraz ChZT, a także zmniejszenie stężenia azotu amonowego oraz fosforanów. Wskazuje to na wysokosprawne działanie oczyszczalni ścieków.
EN
Technological wetland system is part of a biological treatment through a soil-reed bed. The aim of paper is performance of removing organic compounds (BOD5 and COD) efficiency and decrease of ammonia nitrogen- and phosphate concentration, using a Biosan KZ 2000 and without a choosen biopreparat.
PL
Usuwanie związków azotu w oczyszczalniach hydrofitowych uzależnione jest od wielu czynników fizyczno-chemicznych i biochemicznych oraz warunków środowiskowych. W artykule przedstawiono opracowanie statystyczne zawartości azotu ogólnego w złożu hydrofitowym oczyszczalni. Wyniki badań materiału filtracyjnego wykazały, że największą zawartością azotu charakteryzowała się powierzchniowa warstwa gruntu do 20 cm głębokości. Kumulacja azotu ogólnego malała wraz z penetracją w głąb złoża oraz w kierunku odpływu ścieków z oczyszczalni.
EN
Removal of nitrogen from constructed wetlands depends on many physic-chemical and biochemical conditions, deposit and environmental factors. The paper contains the results of statistical analysis the accumulation of total nitrogen in the soil. The results of the research have indicated that the highest content of nitrogen was observed in the surface layer of the soil at a depth of up to 20 cm. The content of total nitrogen has dropped with the penetration depth and towards the sewage flow from the constructed wetland.
PL
Z początkiem lat 90. XX w. jako alternatywę dla biologicznych oczyszczalni zaczęto stosować przydomowe oczyszczalnie roślinne. Należy odnotować, że pierwsze tego typu obiekty z zastosowaniem fitotechnologii powstały już w latach 50. XX w. w Izraelu. W Europie prace w tym zakresie zapoczątkowała w latach 60. Kathe Seidel z Instytutu Limnologii Maxa Planca w Plon. Polskie początki to prace PAN z lat 80. XX w.
PL
Zawracanie odcieków z odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych ma niekorzystny wpływ na pracę oczyszczalni i w konsekwencji powoduje wzrost stężenia azotu ogólnego w oczyszczonych ściekach. W roku 2008 zaprojektowano i wybudowano pilotowy obiekt hydrofitowy, w skali technicznej, do podczyszczania odcieków powstających podczas mechanicznego odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych w oczyszczalni w Gdańsku. Celem prowa-dzanych badań była ocena efektywności usuwania zanieczyszczeń oraz znaczenie zastosowanych stopni technologicznych w oczyszczaniu odcieków. W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2009 i 2010. Analizowany obiekt zapewniał bardzo skuteczne usuwanie podstawowych zanieczyszczeń: ChZT - 76% i N-NH4+ - 93%. Przeprowadzone badania potwierdzają możliwość zastosowania metody hydrofitowej do oczyszczania ścieków o wysokich ładunkach zanieczyszczeń, w tym odcieków z mechanicznego odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych.
EN
The return flows of reject water from sewage sludge dewatering alter the activated sludge process in a conventional WWTP and increase TN concentration in the final effluent from WWTP. The full scale pilot plant for reject water from digested sludge dewatering, consisting of two SS VF beds working in series, followed by an SS HF, was build in 2008 (TW - treatment wetland). This paper aims to present the design and performance of each stage of the treatment as well as the efficiency of entire system. The applied configuration ensured a very high removal efficiency of principal pollutant (COD - 76% and NH4+-N - 93.6%). In the investigated facilities, the SS VF beds ensured an effective removal of nitrogen compounds, especially NH4+-N, whereas the decomposition of hardly degradable Org-N and COD took place in SS HF. This research illustrates that the treatment wetlands technology could be successfully applied for the treatment of reject water from centrifuge (RWC).
EN
Evaluation of the influence of alternate aeration in oxygen phases on the possibility of obtaining synergic bio-genes removal in the process of de-phosphatizing de-nitrification in batch reactor. The issue was analyzed on the basis of experiment results; two research series on sewage treatment effectiveness in SBR reactor were conducted. The reactor worked in an 8-hour cycle, but with different systems and durations of oxygen and anoxic/oxygen-free phases as well as different multiplication factor for sewage dosing with its constant volume reaching the reactor during the whole cycle.
EN
Comparison of nitrogen compounds removing efficiency with conditions in which it took place (among others: hydraulic charge, organic substance and nitrogen charge, oxygen concentration, potential of oxidizing-reducing environment, availability of easily decomposed organic substance - a source of carbon). Evaluation of the above mentioned elements can indirectly prove which processes are responsible for nitrogen removal in the analyzed HSH.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.