Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stan ustalony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In their usual form, homogenization methods produce first-order approximations of the exact solutions of problems for differential equations with rapidly oscillating coefficients which model the physical behavior of microstructured media. However, there is need of approximations containing higher-order terms when the usual first-order approximations, which are formed by superposing a macroscopic trend and a local perturbation, are not capable of reproducing the local details of the exact solutions. Here, two-scale asymptotic solutions with second-order terms are provided for a Dirichlet problem modeling the steady state of functionally-graded microperiodic nonlinear rods. The need of considering higherorder terms is illustrated through numerical examples for various power-law nonlinearities.
EN
The paper presents modeling and simulation results of the operation of a three-phase fluidized bedbioreactorwith partial recirculation of biomass. The proposed quantitative description of the bioreactortakes into account biomass growth on inert carriers, microorganisms decay and interphase biomasstransfer. Stationary characteristicsof the bioreactorand local stability of steady-states were determined.The influence of microbiological growth kinetics on the multiplicity of steady-states was discussed.The relationship between biofilm growth and boundaries of fluidized bed existence was shown
EN
The hydrodynamic bearings could suffer critical damages operating in contaminated environments that cause machine breakdown. In such hard operating conditions, hydrodynamic bearings with grooved journals are less sensitive to damage compared to plain bearings. The wear resistance of the grooved journal bearings is several times greater than that of smooth journal bearings. Contaminants existing in the oil film are moved out from the bearing clearance by the groove created on the journal surface. The presence, shape, and geometry of the groove strongly influence the bearings performance. The aim of this article is to study the selected static characteristics of bearings consisting of a journal with the helical groove on its surface. The static characteristics were determined based on the flow simulation in the oil clearance. A three-dimensional, adiabatic model of the oil flow was assumed. The oil flow was described with the Navier-Stokes continuity and energy equations. The equation system was solved by the finite volume method. The numerical model of the flow was verified experimentally on a test stand. It has been established that the grooved journal application leads to a decrease of load capacity in whole range of eccentricity and for all examined clearances. The oil flow rate increase was mainly observed due to spiral groove presence on the shaft.
PL
Hydrodynamiczne łożyska ślizgowe pracujące w zanieczyszczonym środowisku narażone są na poważne uszkodzenia powodujące awarie maszyn. W trudnych warunkach pracy można zastosować łożyska ślizgowe ze spiralnym rowkiem na powierzchni czopa, zmniejszając ich wrażliwość na uszkodzenia przez cząstki ścierne. Odporność na zużycie łożysk ze spiralnym rowkiem jest kilka razy większa w porównaniu ze zużyciem gładkich łożysk ślizgowych. Zanieczyszczenia w filmie olejowym są odprowadzane ze strefy tarcia na zewnątrz łożyska poprzez rowek. Obecność, kształt i wymiary rowka wpływają znacząco na charakterystyki łożyska. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyk statycznych łożysk ślizgowych z ukształtowanym rowkiem na powierzchni czopa. Badania symulacyjne zrealizowano w oparciu o adiabatyczny, przestrzenny model przepływu oleju w szczelinie smarowej. Przepływ oleju został opisany równaniami Naviera-Stokesa, ciągłości i energii. Do obliczeń zastosowano metodę objętości skończonych w programie ANSYS Fluent. Model numeryczny został zweryfikowany eksperymentalnie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie spiralnego rowka powoduje zmniejszenie nośności łożyska i wartości maksymalnej temperatury oleju. Łożyska z rowkiem charakteryzowały się większym wydatkiem oleju w porównaniu z łożyskami gładkimi.
EN
The spiral groove on the sliding journal surface enables the contaminants and eventual wear debris removal from the contact zone and bearing clearance. In this way, the wear and seizure resistance of slide bearings operating in difficult conditions became greater. The presence of a groove on bearing’s surface affects the hydrodynamic performance of the bearing. The aim of the article is to study the load carrying capacity, oil flow rate, and maximum oil temperaturę and pressure of slide bearings with a spiral groove at different operational conditions. Simulations were realized with the adiabatic, three-dimensional model of the oil flow in the bearing clearance. The oil flow was determined with the Navier-Stokes, continuity, and energy equations. The finite volume method was applied for calculations in ANSYS Fluent software. As a result of the investigations, it has been stated that, with the sliding velocity increase, the load capacity also increased, but the load capacity of the grooved journal was smaller than that of plain bearings. The maximum oil temperature in the bearing clearance of grooved journal bearing was lower than that of smooth ones, and, with the sliding velocity increase, the maximum temperature also increased. The oil flow rate was greater for the grooved series than for the smooth seies at all examined velocities and clearances.
PL
Spiralny rowek w powierzchni ślizgowej czopa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń ze strefy tarcia, zwiększając odporność na zatarcie i zużycie łożysk pracujących w trudnych warunkach. Modyfikacja geometrii powierzchni ślizgowej wpływa na kształt filmu olejowego w szczelinie smarowej łożyska i tym samym na charakterystyki łożyska. Celem artykułu jest określenie nośności łożyska, wydatku oleju i temperatury występujących w łożysku ślizgowym z ukształtowanym rowkiem na powierzchni czopa przy zróżnicowanych parametrach pracy. Badania symulacyjne zrealizowano w oparciu o adiabatyczny, przestrzenny model przepływu oleju w szczelinie smarowej. Przepływ oleju został opisany równaniami Naviera-Stokesa, ciągłości i energii. Do obliczeń zastosowano metodę objętości skończonych w programie ANSYS Fluent. W wyniku zrealizowanych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem prędkości poślizgu zwiększa się nośność łożysk w badanym zakresie zmienności, a nośność łożysk z rowkiem była mniejsza niż gładkich. Maksymalna temperatura oleju w szczelinie smarowej łożysk z rowkiem była niższa niż w przypadku łożysk gładkich i wraz ze zwiększeniem prędkości poślizgu maksymalna temperatura oleju również rosła. Łożyska ślizgowe z rowkiem charakteryzowały się większym wydatkiem oleju niż łożyska gładkie w całym zakresie prędkości poślizgu i przy wszystkich badanych luzach łożyskowych.
PL
W artykule opracowano modele matematyczne do wyznaczania parametrów i charakterystyk wysokoobrotowej prądnicy wzbudzanej magnesami trwałymi dla stanów ustalonych. Analizę oparto na metodzie obwodowej z uwzględnieniem zjawisk nieliniowych. Sformułowany model matematyczny oparto na ogólnych założeniach pozwalających na prowadzenie analizy dla założeń szczegółowych. Opracowany model matematyczny umożliwia analizę stanu magnetycznego maszyny dla rożnych obciążeń określanych wskaźnikowo oraz umożliwia wyznaczanie między innymi charakterystyki zewnętrznej dla pełnego zakresu obciążeń. Nowość podejścia polega w usuwaniu z obliczeniowego algorytmu procedury liczbowego całkowania układu równań algebro-różnicowych. Opracowany model umożliwia wyznaczanie napięcia wysokoobrotowej prądnicy dla rożnych wartości obciążenia na etapie wstępnego projektowania maszyny. Przedstawiona w artykule metodyka pozwala na wykorzystanie jej elementów do wyznaczania charakterystyk mechanicznych silników PMSM. Ponadto w artykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń z proponowanej metody z obliczeniami uzyskanymi z modelu matematycznego opartego na teorii polowej analizowanej maszyny.
EN
The mathematical formulation and the algorithm for the calculation of the static characteristics of steady-state high-power generator with permanent magnet excitation is proposed. The study was carried out using the circuit theory methods, which are based on the nonlinear theory of electric machines of alternate current and an invariant theory of approximation of functions. The described mathematical model is butli based on the conventional assumptions. It allows you to analyze the magnetic state of the machine at the reference current and power factor, and also – to count an external characteristic over the entire range of possible loads. The novelty of the approach is in excluding a procedure of numerical integration of differential-algebraic equations systems from calculation algorithm. The main purpose of this model – voltage rating of generator under load at the prime design of the high-speed machines. Results of the calculation of regime values obtained by the proposed method and results, which were calculated on adequate field model of the same machine, which uses 2D to FEM-analysis are compared. Elements of the proposed methods of calculation of the magnetic state of high-speed machines with permanent magnet excitation can be used for calculation of the mechanical characteristics of the PMSM motors.
EN
The focus of research works on cavitation has changed since the 1960s; the behaviour of a single bubble is no more the area of interest for most scientists. Its place was taken by the cavitating flow considered as a whole. Many numerical models of cavitating flows came into being within the space of the last fifty years. They can be divided into two groups: multifluid and homogeneous (i.e., single-fluid) models. The group of homogenous models contains two subgroups: models based on transport equation and pressure based models. Several works tried to order particular approaches and presented short reviews of selected studies. However, these classifications are too rough to be treated as sufficiently accurate. The aim of this paper is to present the development paths of numerical investigations of cavitating flows with the use of homogeneous approach in order of publication year and with relatively detailed description. Each of the presented model is accompanied by examples of the application area. This review focuses not only on the list of the most significant existing models to predict sheet and cloud cavitation, but also on presenting their advantages and disadvantages. Moreover, it shows the reasons which inspired present authors to look for new ways of more accurate numerical predictions and dimensions of cavitation. The article includes also the division of source terms of presented models based on the transport equation with the use of standardized symbols.
PL
W celu efektywnej eksploatacji rozproszonych źródeł energii i ich kompleksowego wykorzystania w złożonych sieciach elektroenergetycznych przeprowadzono badanie ich właściwości, powstałych w wyniku współdziałania w systemie elektroenergetycznym. Algorytm oceniania wskaźników systemu niezawodności zapewnia wyznaczenie stanu ustalonego. Wyniki obliczeń stanu ustalonego pozwalają na analizę wartości napięć w węzłach sieci oraz odchylenia strat mocy czynnej względem wartości ustalonych normami. Przeprowadzono zaawansowaną analizę dziennych wykresów na podstawie informacji otrzymanej z systemu zdalnego odczytu (АСКОЕ).
UK
З метою ефективної експлуатації розосереджених джерел електроенергії та їх комплексного використання в електричних мережах енергосистем проведені дослідження їх особливостей, які виникають в результаті сумісної роботи в складі електроенеретичної системи. Алгоритм оцінювання показників режимної надійності передбачає розрахунок усталеного режиму. За результатами розрахунків усталеного режиму аналізуються значення рівнів напруги у вузлах мережі та відхилення втрат активної потужності по відношенню до нормативного значення. Розширені можливості аналізу добових графіків шляхом використання інформації отриманої з АСКОЕ.
EN
For the effective operation of distributed energy sources and their use in complex electrical power networks, studies their properties, resulting from joint work in the electric power system. Algorithm of performance assessment regime provides reliability normal mode calculation. The calculations steady mode analyzes the significance of voltage levels at the nodes of the network and the deviation of active power losses in relation to the required value. Advanced analysis of daily schedules by using information obtained from automated system of commercial accounting of electric power.
8
Content available remote Steady-state analysis of synchronous machines loaded by an angle depended torque
PL
Reakcja maszyny synchronicznej na moment obciążenia zależny od kąta obrotu jest ważna dla napędów tłokowych. W celu jej określenia należy równania elektryczne maszyny rozwiązywać łącznie z równaniem ruchu, co prowadzi do nieliniowego układu równań różniczkowych. Najczęściej do ich rozwiązywania stosuje się procedury numeryczne, a stan ustalony otrzymuje się po zaniku procesów przejściowych. W pracy, do wyznaczenia takiego stanu ustalonego zastosowano metodę bilansu harmonicznych. Wówczas rozwiązanie przewiduje się w postaci szeregu Fouriera. Bilans harmonicznych prowadzi do nieskończenie wielu nieliniowych równań algebraicznych wiążących współczynniki Fouriera tych szeregów. W celu rozwiązania tego układu, ograniczonego do wymiarów skończonych, użyto algorytmu NewtonaRaphsona. W rezultacie obliczono bezpośrednio widma prądów maszyny oraz widma zmienności kąta mocy i wahań prędkości obrotowej.
EN
Steady-state response of a synchronous machine to the torque with angle depended pulsating component is important for the piston type drives. To find such response, electrical equations have to be solved together with the equation of motion, what leads to nonlinear differential equation set. The numerical integration is often used, and steady-states are obtained when transients disappear. In this paper the method of harmonic balance is used for determining such steady-states. The solution is predicted in the form of the Fourier series, and harmonic balance method leads to an infinite set of nonlinear algebraic equations for coefficients of that series. The Newton–Raphson scheme is used to solve these equations when limited to the finite dimensions. As a result the Fourier spectra of all machine currents, as well as of the rotor speed and variation of the power angle, are directly determined.
PL
Rozwój metod badania stabilności systemu elektroenergetycznego, a w tym stabilności napięciowej, jest realizowany w różnych ośrodkach naukowych na całym świecie. Pomimo że badania na ten temat są realizowane od wielu lat, to wzrost złożoności systemu elektroenergetycznego oraz pojawienie się nowych możliwości badawczych wynikających między innymi z technologii PMU/WAMS sprawiają, że badania w tym zakresie są wciąż aktualne i potrzebne. Zagrożenie utraty stabilności napięciowej dotyczy szczególnie sieci przesyłowych, stąd rozważania zawarte w monografii, choć koncentrują się na tej podsieci, mogą być interesujące dla badaczy zajmujących się układami sieci rozdzielczych czy dystrybucyjnych. W Polsce omawiane problemy dotyczące stabilności napięciowej szczególnie uwypukliły się w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy to doszło do kilku awarii napięciowych, mających wpływ na funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Celem pracy jest poszerzenie wiedzy o zachowaniu się sieci przesyłowej w warunkach deficytu mocy biernej, w aspekcie zagrożenia utratą stabilności napięciowej, oraz próba usystematyzowania na podstawie statycznego modelu SEE ważniejszych metod badania statycznej stabilności napięciowej sieci przesyłowej, a także wyjaśnienie przyczyn jej utraty z opisem awarii systemowych.
EN
Methods for stability analysis of electric power systems, including voltage stability, are being developed in various research centers all over the world. Although the research has already been going on for many years, it needs to be continued further due to the increase in size and complexity of power systems and the emergence of new testing possibilities, for example, the WAMS & PMU technologies. The threat of voltage instability occurring especially concerns electrical power transmission grids, hence the considerations contained in the monograph could be of interest to researchers dealing with a distribution grid. In Poland, these issues were particularly highlighted in the first decade of the 21st century, when a couple of voltage failures affected the functioning of the National Power System. The aim of the study is to increase the knowledge of the behavior of the transmission system in terms of the reactive power deficit and the risk of voltage instability. An attempt is also made to systemize the more important studies of static voltage stability of the transmission grid based on a static state model of an electric power system, as well as to explain the reasons for the loss of stability, with a system blackout description.
PL
Analiza ustalonej odpowiedzi maszyny synchronicznej na pulsacje momentu zależne od kąta położenia wirnika ma duże znaczenie praktyczne, z uwagi na napędy tłokowe. W pracy wykorzystano metodę bilansu harmonicznych do wyznaczania stanu ustalonego w maszynie synchronicznej przy wymuszeniu momentem mechanicznym zawierającym okresową składową przemienną będącą funkcją kąta obrotu. Amplitudę kołysań mechanicznych, jak i prądy maszyny obciążonej takim momentem wyznaczano dotychczas najczęściej poprzez całkowanie numerycznie równań dynamiki maszyny i współpracującego z nią układu mechanicznego. Wymagało to "przechodzenia" w trakcie obliczeń każdorazowo przez stan nieustalony, wywołany pojawieniem się składowej okresowej. Zastosowana w pracy metoda pozwala bezpośrednio przewidzieć harmoniczne całek szczególnych układu nieliniowych równań różniczkowych opisujących maszynę synchroniczną pod warunkiem, że maszyna zachowa prędkość synchroniczną oraz że znany jest przebieg okresowo zmiennego momentu mechanicznego. W wyniku zostaną określone widma Fouriera prądów stojana i wzbudzenia oraz klatek, a także widmo Fouriera wahań kąta mocy i prędkości obrotowej.
EN
This paper presents an algorithm for direct determination of steady-state solutions of synchronous machine equations when some perturbations occur in a mechanical load and bound up with angle of rotation. Algorithm allows to determine directly, precisely and clearly the Fourier spectra of machine currents and angular velocity. Exemplary computations are done for a synchronous motor running synchronously and loaded by a mechanical torque with a periodic ac component.
PL
W artykule przedstawiono algorytm wykorzystujący metodę bilansu harmonicznych do znajdowania rozwiązania stanu ustalonego w maszynie synchronicznej pobudzanej momentem mechanicznym z okresową składową przemienną zależną od kąta obrotu wirnika. Problem jest skomplikowany, gdyż obecność składnika okresowego prowadzi do zagadnień nieliniowych. Opisana procedura pozwala na bezpośrednie wyznaczanie widm Fouriera najważniejszych wielkości opisujących maszynę synchroniczną. Przykładowe obliczenia wykonano dla silnika synchronicznego pracującego w stanie ustalonego synchronizmu i obciążonego momentem mechanicznym okresowo zmiennym o zadanym przebiegu.
EN
This paper presents an algorithm that uses the harmonic balance method for finding the steady-state solution in the moment of excited synchronous machine with periodic mechanical component of the alternating depending on the angle of rotation of the rotor. The problem is complicated because the presence of periodic component leads to problems of nonlinear. This procedure allows the direct determination of the Fourier spectra of the most important volumes describing the synchronous machine. Sample calculations were performed for a synchronous motor operating in the state of synchronism and fixed mechanical load torque varying periodicaly at a specifed course.
12
Content available remote Simulation of static stability of three phase induction motor
EN
In the paper is proposed the algorithm of computation of static stability of steady-state of electric devices on example of three phase induction motor by capacitor in third phase. The results of computation are given.
PL
Zaproponowany algorytm analizy statycznej stabilności ustalonych stanów urządzeń elektrotechnicznych na przykładzie trójfazowego silnika asynchronicznego z kondensatorem w trzeciej fazie. Podane rezultaty symulacji komputerowej.
PL
W obróbce elektrochemicznej do kształtowania powierzchni obrabianej wykorzystuje się proces anodowego roztwarzania materiału w środowisku elektrolitu przepływającego przez szczelinę między elektrodami. Do zaprojektowania narzędzia niezbędna jest znajomość rozkładu grubości szczeliny między elektrodami w stanie ustalonym. W obróbce elektrochemicznej impulsowej (PECM) projektowanie elektrody najczęściej przeprowadza się dla stanu quasi-ustalonego. W artykule przedstawiono warunki wystąpienia stanu quasi-ustalonego w PECM. Zaprezentowano model obróbki elektrochemicznej impulsowej bez wydzielania fazy gazowej oraz wyniki symulacji komputerowej bazującej na tym modelu. W szczególności podano wyniki dotyczące wyznaczania szczeliny międzyelektrodowej podczas obróbki z ciągłym podawaniem impulsów oraz możliwości osiągnięcia stanu quasi-ustalonego.
EN
Pulse Electrochemical Machining (PECM) involves the application of a voltage pulse at high current density in the anodic dissolution process. Small interelectrode gap, low electrolyte flow rate, gap state recovery during the pulse - off times lead to improved machining accuracy and surface finish when compared with ECM using continuous current. This paper present a mathematical model of PECM process without gas generation for determination of steady state PECM and employs this model in a computer simulation of the PECM process. In final section, the analysis of changes in the gap size during series of pulses is presented.
PL
W pracy przedstawiono dwuwymiarowy, polowo-obwodowy model generatora synchronicznego dużej mocy, umożliwiający wyznaczanie przebiegów wielkości elektromagnetycznych w stanach ustalonych i nieuslnlonych. Obliczenia, przeprowadzono na podstawie zmierzonych przebiegów po zakłóceniu w układzie regulacji napięcia generatora typu TWW-200-2 pracującego w Elektrowni Połaniec. Jako przebieg wejściowy modelu obliczeniowego wybrano zmierzony przebieg napięcia wzbudzenia na biegu jałowym generatora przy stałej prędkości wirowania wirnika. Weryfikację modelu przeprowadzono w oparciu o porównanie zmierzonego i obliczonego napięcia stojana. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych przy użyciu programu Maxwell firmy Ansoft.
EN
A two-dimensional field-circuit model of a large power synchronous generator is presented in the paper allowing for determining electromagnetic waveforms in steady and transient states. Calculations were carried out using measured waveforms for the generator of TWW-200-2 type installed in the Połaniec power plant when subjected to a disturbance in the voltage regulator. As an input signal for the computational model of the generator, the measured waveform of the field voltage was selected under no load and at constant speed of the rotor. The field-circuit model was verified by comparison of measured and calculated stator voltage waveforms. Calculations were made by the finite element method using the program Maxwell 2D of Ansoft Corporation.
PL
Artykuł przedstawia rozwiązanie problemu przewodzenia ciepła przez płaską ścianę oraz znaczenia przewodzenia ciepła w aspekcie energetyczno-ekonomicznym związanym ze stratami ciepła przez obiekt budowlany. Wykazuje jak zmienia się współczynnik przewodzenia ciepła wraz ze wzrostem przyrostu temperatury na powierzchniach przegrody wykonanej ze styropianu.
EN
The article present researches heat transfer through flat wall and represents meanings of heat transfer in energetic and economic aspect - connected with losses warmth by builder's object. Shows how changes coefficient of heat transfer together with height of increase of temperature on surfaces of barrier constructed from polystyrene.
16
Content available remote Modelowanie i optymalizacja hodowli wielokrotnych
PL
W pracy przedstawiono opis matematyczny wielokrotnej hodowli okresowej złożonej populacji drobnoustrojów składającej się ze szczepu współżyjącego symbiotycznie ze szczepem hydrolizującym surowiec. Wyróżniono dwa graniczne przypadki, gdy etapem limitującym jest bądź hydroliza surowca bądź wzrost bakterii na metabolicie pośrednim. Określono warunki uzyskania stanu ustalonego tzn. takiego, gdy przebieg zmian stężenia biomasy i substra-tu limitującego wzrost w kolejnych cyklach jest taki sam, oraz warunki utraty stabilności prowadzącej do wymycia drobnoustrojów z reaktora. Określono optymalny czas cyklu hodowlanego, dla którego uzyskuje się największą produkcyjność reaktora.
EN
This work presents a mathematical description of repeated batch cultures of a mixed microbial population, consisted of two bacterial strain, substrate hydrolyzing and symbiotic strain utilizing the product of hydrolysis. Two cases have been considered: hydrolysis as the limiting step and growth on intermediate metabolite as the limiting process. The conditions of steady-state have been discussed. The optimum cycle time leading to maximum productivity has been established.
17
Content available remote Matematyczny model synchronizowanego autooscylatora w stanie ustalonym
PL
W artykule rozpatrzono metodę konstruowania matematycznego modelu (MM) synchronizowanego autooscylatora harmonicznych drgań w stanie ustalonym. Omawiana metoda bazuje na wykorzystaniu metody napięć węzłowych i asymptotycznej metody "małego parametru". W pracy przedstawiono przykład analizy tranzystorowego autooscylatora w trybie synchronizacji.
EN
In the paper the method of mathematical model (MM) building of synchronized autooscillator of harmonic vibration in steady state was presented. The method is based on the method of node voltage and asymptotic method of "small parameters". Furthermore, the example of analysis of transistorized autooscillator working in synchronized mode was presented.
PL
Prowadzenie badań systemów produkcyjnych w oparciu o układy modelowe wymaga określenia zarówno fazy rozruchu, jak i fazy pracy ustalonej. Opis metod wyznaczania stanu ustalonego systemu oraz metody badania szeregów czasowych i metody Welch'a.
EN
Numerical aspects of a level set based algorithm for state constrained linear-quadratic optimal control problems for elliptic partial differential equations are discussed. The speed function needed in the level set equation is derived from shape sensitivity analysis. The discretization operates on a fixed grid and additional boundary points representing the discrete interface between the coincidence set and the set where the bound to the state is not active. The discretization of the hyperbolic level set equation, the shape gradient of an appropriate penalty functional and an useful extension of this gradient (naturally defined only on the interface) to the whole computational domain are discussed.
20
Content available remote Verifying the assumption of a steady-state intermediate concentration
EN
The behaviour of the chemical affinity at the stage of intermediate product formation was analysed in a monomolecular, a homogenous catalytic and in a nucleophilic substitution reactions. Under conditions of the steady-state approximation, the rate of change of the chemical affinity at this stage of reaction must be such that the rate of intermediate formation and that of its decay are nearly identical. This assumption was used to determine a quantitative criterion for the steady-state approximation. The method used to derive a criterion is also given. The examples of applications were provided.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.