Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkty mleczarskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Omówiono skład chemiczny masła oraz proces jego produkcji. Zwrócono uwagę na możliwość zwiększenia jego właściwości prozdrowotnych poprzez biosyntezę witaminy D dzięki kulturom bakterii probiotycznych. Omówiono także metody oznaczania wybranych składników masła, jak również obecnych w nim zanieczyszczeń.
EN
A review, with 64 refs., of the chem. compn. of butter and methods of its anal. as well as the possibility of increasing its pro-health properties through the biosynthesis of vitamin D by probiotic bacteria cultures. Methods for detg. selected ingredients present in butter and impurities was also discussed.
PL
Zastosowana w badaniach własnych receptura dodatku mineralno-tłuszczowego okazała się efektywnym narzędziem umożliwiającym poprawę cech funkcjonalnych tłuszczu mleka, poprzez wzrost zawartości cis-9, trans-11 CLA oraz kwasów n-3 (EPA i DHA). Otrzymane z mleka zmodyfikowanego masło również charakteryzowało się wyższą zawartością tych kwasów. Przechowywanie masła nie miało wyraźnego wpływu na profil kwasów tłuszczowych. Cechy sensoryczne masła uzyskanego z mleka krów żywionych wysoką dawką oleju rybnego (3%) uległy pogorszeniu.
EN
A fish oil-contg. mineral-fatty additive was prepd. and used to improve the functional properties of milk fat by increasing the concn. of cis-9, trans-11 linolic and triunsatd. fatty acids in butter. No changes in the content of fatty acids during storage of butter were obsd. Sensory properties of butter made of the milk of cows fed with high-dose of fish oil (3%) were deteriorated.
PL
W łańcuchu mleczarskim wyodrębnić można miejsca i procesy, gdzie istnieje możliwość odzyskiwania produktów mleczarskich na cele żywnościowe. Jest to obszar nowego podejścia do logistyki odzysku tych produktów, zaproponowanego w pracy, prowadzonego w specyficznych warunkach ograniczeń i regulacji rynku produktów żywnościowych. Ten specyficzny proces logistyczny wymaga prac konceptualnych zdefiniowania i opisu procedur oraz dalszych badań o charakterze interdyscyplinarnym. W części badawczej pracy określono przyczyny i ryzyko strat produktów mleczarskich w procesach logistycznych oraz możliwą skalę i sposoby zagospodarowania tych produktów przez centrum dystrybucyjne, oraz a także oszacowano, jaka ilość tych produktów mogłaby zostać wykorzystana na cele społeczne.
EN
In a dairy chain, places and processes can be distinguished, where there is the possibility of recovery of dairy products for food purposes. This is an area of a new approach to the recovery of these products logistics, proposed in the work carried out under specific conditions and regulatory constraints market food products. This specific logistics process requires the work of conceptual definition and description of the procedures and further interdisciplinary research. As part of the research work, the causes and risks of loss of dairy products in the logistics processes and possible scale and ways of developing these products through a distribution center and is was estimated that the amount of these products could be used for social purposes.
EN
The purpose of the article is to point out the importance of milk cooperatives in milk products supply chain and to evaluate legal acts that regulate the way these entities operate on the agricultural and food market. The analysis concentrates on legal regulations concerning milk purchasing entities and milk processing. Relationships between milk cooperatives and cooperative members are also important. The study is based mainly on Polish and EU legal acts as well as on reference books on dairy cooperativeness and on statistical data. The analyses made in the paper have shown that milk cooperatives are an important purchasing and processing entities in a milk supply chain. They constitute a stable instrument of the development of agricultural and food industry. Poland's accession to the European Union has deeply influenced both milk producers and milk cooperatives, which are main entities on the milk market. It resulted mainly from the fact that Poland started to be covered by the European quota system. Production limits, separate regulations for selling quotas, for putting out on lease (currently in use), for inheriting and a number of other administrative obligations connected with the Agricultural Market Agency cause even the first stage of the supply chain, that is primary production and the sales of milk, to be regulated by numerous legal regulations. Even more obligations relate to milk processing, which is connected with HACCP and other, this time not mandatory, quality systems. More and more restricted requirements intend, primarily, to guarantee food safety.
PL
Celem artykułu było wskazanie znaczenia spółdzielni mleczarskich w łańcuchu dostaw produktów mleczarskich oraz próba oceny przepisów dotyczących funkcjonowania tych podmiotów na rynku rolno-żywnościowym. Rozważania koncentrowały się na regulacjach prawnych dotyczących podmiotów skupujących mleka oraz przetwórstwa mleka. Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej na działalność spółdzielni mleczarskich wpływa bardzo szeroki katalog aktów prawnych związanych z rynkiem mleka, prawem rolnym, żywnościowym i finansowym. Istotne są też relacje pomiędzy spółdzielnią mleczarską a spółdzielcami. Przeprowadzone rozważania potwierdziły, że spółdzielnie mleczarskie są istotnym podmiotem skupującym i przetwórczym w łańcuchu dostaw mleka. Są one trwałym instrumentem rozwoju branży rolno-spożywczej. Wstąpienie Polski w struktury unijne spowodowało istotne konsekwencje zarówno dla producentów mleka, jak i spółdzielni mleczarskich, głównych podmiotów na rynku mleka. Chodzi przede wszystkim o objęcie unijnym systemem kwotowania. Limity produkcyjne, odrębne regulacje dotyczące zbywania kwot, oddawania w dzierżawę (obecnie używanie), dziedziczenia oraz szereg obowiązków administracyjnych związanych z Agencją Rynku Rolnego powoduje, że już pierwszy etap łańcucha dostaw, czyli produkcja pierwotnej i sprzedaż mleka objęte są szerokim katalogiem przepisów prawnych. Jeszcze więcej obowiązków odnosi się do przetwórstwa mleka, chodzi m.in. o HACCP oraz inne systemy jakości. Takie coraz większe wymagania mają na celu przede wszystkim zachowanie bezpieczeństwa żywności.
5
Content available remote Trendy w rozwoju opakowań produktów mleczarskich
PL
W pracy przedstawiono trendy rozwoju opakowań na przykładzie przemysłu mleczarskiego. Wykazano, że zmiany zachodzące w opakowaniach są dynamiczne i są ukierunkowane na ochronę trwałości produktu, zdrowie konsumenta i ochronę środowiska. Podstawą współczesnych technologii w opakowaniach są technologie aseptyczne, a w opakowaniach kartonowych w porównaniu do innych opakowań występuje najniższy "ślad węglowy". W przemyśle mleczarskim w nowoczesnych liniach technologicznych produkujących opakowania największe znaczenie ma trend proekologiczny.
EN
Trends in the development of packaging based on an example of dairy industry is presented in the paper. It was proved that changes occurring in packaging are of dynamic type and directed at the protection of product durability, consumer health and environmental protection. Aseptic technologies are basis of modem approach in packaging. In cardboard packaging appears the lowest ''carbon footprint" compared to other packaging types. Pro-ecological trend is the most important one in modem process lines for packaging production in the dairy industry.
6
Content available remote Modyfikacja składu chemicznego produktów mleczarskich
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań otrzymywania soli wapniowej sprzężonego kwasu linolowego z oleju z winogron na katalizatorach tlenkowych i wzbogacania oleju rybnego w kwasy omega-3 metodą krystalizacji niskotemperaturowej oraz otrzymywania na ich bazie bioaktywnego kompleksu roślinno-rybnego. Zastosowanie opracowanych preparatów lipidowych w żywieniu krów mlecznych, w postaci dodatków paszowych na nośniku mineralnym, istotnie zwiększyło zawartość biologicznie aktywnych kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka (sprzężone kwasy linolowe c9t11 i t10c12, kwas trans-wakcenowy, kwas eikozapentaenowy i kwas dekozaheksaenowy). Również sery podpuszczkowe wyprodukowane z mleka krów otrzymujących preparaty lipidowe miały korzystniejszy skład, zbliżony pod względem profilu kwasów tłuszczowych do składu wykorzystanego do ich produkcji surowica. Najkorzystniej skład chemiczny produktów mleczarskich zmodyfikował bioaktywny kompleks roślinno-rybny.
EN
Grape seed oil was isomerized on CaO in (HOCH₂)₂ to Ca conjugated linolate (5.6%), while a fish oil was low temp. crystd. to increase content of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids to 41.5%. Both prepns. were supported on a com. humus-mineral sorbent and used as a supplement cows diet at 400 g/head/day to modify the fatty acid profile of milk fat. The share of conjugated dienes of cis-9, trans-10 and trans-10, cis-12 linoleic acids C18:2 in milk fat increased by 55–150% and trans-11 vaccenic acid C18:1 by 62–110% as a result of the diet improvement. Transfer of the fatty acids profile from milk to rennet cheese was also confirmed.
EN
Mercury content was examined in forty-eight milk products produced by regional milk cooperatives (OSM) located in south and south-east Poland. In the market range of products, the mercury content was lower than the permissible level of 10 g/kg. The lowest mercury concentration, 0.01 g/kg of product, was determined in kefir and the highest one – in milk and it was equal 0.79 g/kg of product. The examined products are not dangerous for the consumers because the mercury content do not exceed a boundary value recommended by FAO/WHO. They also do not point at any pollution of natural or agricultural areas by this toxic element.
PL
Celem pracy było określenie poziomu stężenia rtęci całkowitej w mleku i produktach mleczarskich pochodzących z rejonów południowo-wschodniej Polski. Oznaczanie prowadzono z użyciem analizatora rtęci AMA-254. W pracy przebadano 48 produktów, począwszy od mleka spożywczego, a skończywszy na mleku w proszku, co miało na celu określenie wpływu koncentracji surowca na ewentualny wzrost stężenia rtęci w próbkach. Zawartość rtęci w badanych produktach mleczarskich nie przekracza dopuszczalnego limitu stężenia rtęci w mleku, jako produkcie spożywczym, który wynosi 10 g/kg (10 ppb). Najmniej rtęci zawierają kefiry (0.01 g Hg/kg produktu, Biomlek), natomiast największa jej ilość występuje w masłach (0.79 g Hg/kg produktu, Krasnystaw). W świetle obecnego stanu wiedzy analizowane produkty nie stanowią zagrożenia dla konsumentów, jeśli chodzi o skażenie rtęcią. Uzyskane dane wskazują, że produkty mleczarskie pochodzące z Polski południowo-wschodniej nie dają jakichkolwiek niepokojących przesłanek informujących pośrednio o ewentualnym skażeniu terenów naturalnych czy rolniczych tym toksycznym pierwiastkiem.
PL
Mimo braku poprawy sytuacji na światowym rynku mleka w Polsce pojawiły się pierwsze przesłanki do jego stabilizacji. W czwartym kwartale ub.r. ożywił się wyraźnie eksport pod wpływem dewaluacji złotego. W styczniu br. Komisja Europejska wznowiła dopłaty do eksportu i wcześniej uruchomiła dopłaty do prywatnego przechowywania masła. Zapowiedziała też prowadzenie zakupów interwencyjnych masła i odtłuszczonego mleka w proszku tak długo, jak będzie to konieczne. Znaczna poprawa konkurencyjności polskich przetworów wskazuje, że przetwórcy mleka w Polsce będą w relatywnie korzystnej sytuacji, jeśli w najbliższych miesiącach wartość złotego nie wzrośnie nadmiernie, zwłaszcza że trudne decyzje obniżające ceny skupu mleka podjęto wcześniej niż w innych krajach członkowskich. Będą mogli szybciej zareagować na poprawę koniunktury na światowym rynku, podniesieniem cen płaconych rolnikom.
EN
In spite of the lack of recovery on the international dairy market, there were some signs of a stabilization of this market in Poland. In the fourth quarter export noticed significant recovery because of devaluation of zloty. In January 2009 the European Commission renewed export payments and also started payments for private storage of butter. The European Commission also promised intervention purchase of butter and skimmed milk powder as long as it will be needed. Significant improvement of competitiveness of Polish products shows that the Polish processors` market situation will be relatively good if the value of zloty does not increase too much in the nearest future. In Poland hard decisions concerning reducing of procurement prices were taken earlier than in other member countries. Thus, Polish processors will be able to promptly increase prices paid to farmers in case of improvement of the global economic situation.
PL
W artykule omówiono mleko i produkty mleczarskie jako źródło wapnia w diecie i ich rolę w zapobieganiu osteoporozie. Podkreślono znaczenie stosunku wapnia do białka w diecie (mg wapnia/1 g białka). Dla mleka i sera wynosi on od 33 do 36. Uważa się, że duże spożycie białka może mieć niekorzystny wpływ, jeżeli stosunek ten jest niższy od 20. W przypadku twarogu stosunek wapnia do białka jest mało korzystny, gdyż wynosi 7-12. W przypadku większości roślinnych i zwierzęcych produktów spożywczych, z wyjątkiem kapusty, stosunek ten wynosi znacznie poniżej 20.
EN
The article presents the information concerning the role of milk and milk products as a source of calcium in our diet and their significance in preventing the occurrence of osteoporosis. It underlines the importance of the fact, that the ratio of calcium to protein content in milk, cultured milks and cheese (mg Ca/1 g protein) ranges from 33 to 36, and is far above the value of 20 considered as a minimum, necessary to offset the adverse effect of protein on calcium balance. This ratio is less favorable for tvarog, as it amounts only to 7-12. In most of the other food products of plant and animal origin the above ratio is far below 20, with the exception of cabbage.
PL
Radykalna poprawa koniunktury na światowym rynku w 2007r. była przyczyną wzrostu cen i destabilizacji krajowego rynku mleka. Mleko i jego przetwory należały do najszybciej drożejącej żywności. Podwyżki cen skupu znacznie wyprzedzały przyrost cen zbytu i w detalu. Mimo to skup mleka przez polskie podmioty systematycznie malał poczynając od maja 2007 r. Dopiero w grudniu 2007 r. spadkowa tendencja została odwrócona. Wzrost cen zbytu, zmiana struktury produkcji oraz poprawa efektywności przetwórstwa spowodowała prawie 11 % wzrost wartości sprzedaży i znaczną poprawę kondycji finansowej przemysłu mleczarskiego, jednak w drugiej połowie 2007 r. oraz w 2008 r. rentowność przetwórstwa mleka ulegnie pogorszeniu z powodu wzrostu kosztów produkcji. Wyraźnie zwiększyła się wrażliwość mleczarni na sygnały płynące z rynku światowego.
EN
Considerable improvement in the situation on the world market in 2007 caused an increase of prices and deregulation of the domestic dairy market. Milk and dairy products were among these products which prices were rising most dynamically. Considerable increase of export prices caused further price--hike. Growth of procurement prices was higher than rise in retail and producer prices. Despite these facts milk procurement registered by Polish entities was constantly decreasing since May 2007. In December 2007 this tendency was imerted. The rise of prices, the change of production structure and betterment of processing effectiveness caused almost 11% rise in selling value and considerable improvement in financial condition of the dairy industry. Nevertheless in the second half of 2007 and projected for 2008 the profitability of milk processing will worsen because of considerable increase of production costs. Dairy factories have become more sensitive to the situation on the world market.
PL
W pierwszym półroczu 2008 r. sektor mleczarski miał dużą nadwyżkę eksportu nad importem w ujęciu wartościowym. Zdecydowały o tym wysokie ceny uzyskiwane na rynkach zewnętrznych. Wolumen eksportu wykazywał niewielkie zmiany głównie z powodu systemu kwot mlecznych. Nastąpiły dalsze korzystne zmiany w strukturze towarowej wywozu, a głównym rynkiem zbytu pozostaje UE. W drugiej połowie 2008 r. może wystąpić wzrost wolumenu wywozu w wyniku zwiększenia kwoty mlecznej oraz spadku cen na rynku krajowym. Handel zagraniczny pozostanie ważnym czynnikiem stabilizującym rynek krajowy.
EN
In the first half of 2008 the Polish dairy sector achieved a large surplus in foreign trade in dairy products. It reflected high transaction prices obtained on the foreign markets. The volume of exports showed which was strictly linked to the milk quota system. The structure of exported products was subject to consequent, favourable changes. The EU still holds the position of the main market for Polish dairy exports. A further rise in the dairy exports is expected in the second half of 2008. The rise would reflect an increase in the dairy quota as well as low prices on the domestic market. Foreign trade will remain a very important factor, stabilising the Polish dairy market.
PL
W 2007 r. utrzymała się wzrostowa tendencja w handlu zagranicznym produktami mleczarskimi. Eksport zwiększył się przede wszystkim w ujęciu wartościowym. W imporcie wystąpił wzrost zarówno ilościowy, jak i wartościowy. Import wciąż ma jednak małe znaczenie w zaopatrzeniu rynku. Głównym powodem wzrostu eksportu była dobra koniunktura na rynku światowym. W strukturze towarowej handlu zagranicznego wzrasta udział produktów przetworzonych, a maleje udział surowców i półfabrykatów. Polskie mleczarstwo jest coraz bardziej związane z rynkiem unijnym. Firmy z krajów UE są głównymi partnerami handlowymi krajowych przedsiębiorstw.
EN
An upward tendency in foreign trade in dairy products prevailed in 2007. The exports are estimated to increase primarily in terms of value. On the other hand as regards the market share dairy imports are still of marginal importance. Favourable developments on the world market were the main reasons for such boost in the dairy exports. The share of raw material and semi-processed products in the structure of exported dairy products contracts in favour of processed products. The Polish dairy sector becomes more and more linked with the EU market. The EU based companies are the main trading partners of Polish dairy enterprises.
PL
W 2006 r. została zahamowana wzrostowa tendencja w eksporcie produktów mleczarskich, który mimo to pozostaje na 2,5 razy wyższym poziomie niż przed integracją z UE. Barierą wzrostu eksportu jest system kwot mlecznych, który utrudnia dalsze zwiększenie skupu i przerobu mleka. Czynnikiem ograniczającym wzrost eksportu był także niekorzystny dla eksporterów kurs walutowy. Korzystne były zmiany w strukturze towarowej eksportu. Równocześnie nastąpił dalszy wzrost przywozu, ale jego udział w podaży rynkowej jest bardzo mały. Wymiana handlowa polskiego sektora mleczarskiego jest coraz bardziej związana z rynkiem unijnym.
EN
Although an upward tendency in 2006 was hampered dairy exports still remain at the level 2,5 times higher than before the accession to EU. Main obstacle for the growth of dairy exports is the milk quota system limiting further increase in milk procurement and processing. Unfavourable for Polish exporters exchange rate was another factor hampering exports. On the other hand there were positive changes in the structure of dairy exports. At the same time dairy import kept growing as well, however their market share is so far insignificant. Polish foreign trade in dairy products becomes more linked with the EU market.Although an upward tendency in 2006 was hampered dairy exports still remain at the level 2,5 times higher than before the accession to EU. Main obstacle for the growth of dairy exports is the milk quota system limiting further increase in milk procurement and processing. Unfavourable for Polish exporters exchange rate was another factor hampering exports. On the other hand there were positive changes in the structure of dairy exports. At the same time dairy import kept growing as well, however their market share is so far insignificant. Polish foreign trade in dairy products becomes more linked with the EU market.
EN
The rate of biological degradation of effluents from some selected departments of a dairy was measured. The analyses were carried out for the wastewater from a milk pasteurization section, a butter factory, a cheese dairy, a wastewater pumping station (a mixture of sewage from the entire plant), as well as for sweet whey generated during production of hard cheeses. The examinations were carried out by the respirometric method using aerobic activated sludge. The content of organic matter oxidized over 5-day examinations was determined as converted into 1 g of activated sludge biomass. Analyses were carried out at the temperatures of 20 °C and 35 °C at a loading rate of the activated sludge A of 0.2 g COD/g TSS-day which enabled a total biological degradation. The results testified to the relationship between a technological process responsible for the production of the sewage analysed, and dairy sewage biodegradability. The results confirmed that all dairy effluents can be treated together, with the exception of whey, whose complex biodegradation may cause too heavy burden to any wastewater treatment technological system and thus should be managed within a separate installation.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów szybkości biologicznego rozkładu zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach powstałych w wybranych działach mleczarni. Badano ścieki pochodzące z aparatowni, masłowni, serowni, pompowni ścieków (mieszanina ścieków z całego zakładu) oraz serwatkę słodką powstającą podczas produkcji serów twardych. Badania przeprowadzono metodą respirometryczną. wykorzystując tlenowy osad czynny. Określono ilość materii organicznej utlenionej podczas pięciodniowego pomiaru w przeliczeniu na jeden gram biomasy osadu czynnego. Badania przeprowadzono w temperaturze 20 °C i 35 °C przy obciążeniu osadu czynnego 0,2 g BZT/g s.m.d zapewniającym całkowity rozkład biologiczny. Wyniki badań wykazały zależność między procesem technologicznym, w wyniku którego powstawały badane ścieki, a możliwością ich biologicznego rozkładu. Stwierdzono, że wszystkie strumienie zanieczyszczeń powstających w mleczarni mogą być oczyszczane razem. Wyjątkiem jest serwatka, która ze względu na utrudniony biologiczny rozkład stanowi istotne obciążenie każdego układu technologicznego oczyszczania ścieków i powinna być zagospodarowywana w oddzielnej instalacji.
PL
Celem pracy było przeanalizowanie procesu pakowania wybranych produktów mleczarskich pod względem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu gotowego. Zakres pracy obejmował określenie czynników będących przyczyną oznaczenia pakowania jako CCP i zbadanie ich wpływu na jakość i trwałość żywności. Pakowanie ma na celu zabezpieczenie produktu przed działaniem niepożądanych czynników, mogących być poważnym zagrożeniem dla jakości i bezpieczeństwa. W trakcie badanych procesów pakowania mleka, jogurtów i serków termizowanych następował bezpośredni kontakt żywności z maszynami, opakowaniami, personelem, powietrzem. Po tej operacji nie następowały już żadne inne procesy, mogące wyeliminować ewentualne zanieczyszczenia. Pakowanie, oznaczone w badanych zakładach jako krytyczny punkt kontrolny (CCP), prowadzone w odpowiednich warunkach, ogranicza zagrożenia wpływając na trwałość wyrobów gotowych.
EN
The aim of the study is an analysis of the process of packing of chosen diary products in relation to potential threats to safety and quality of the ready product. The scope of the study covered determination of factors which are the reason of marking the packing as CCP and an analysis of their influence on quality and durability of food. Packing is to secure the product against action of undesirable factors which might pose a serious threat to quality and safety. During the analysed processes of packing milk, yoghurts and ´thermo´ cheeses existed direct contact of food with machines, packages, personnel and air. After that operation no other process which might eliminate potential contamination took place. Packing, marked in analysed plants as a critical control point (CCP), done in suitable conditions, limits threats influencing durability of ready products.
PL
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja kategorii produktów mleczarskich z uwzględnieniem czynników wpływających na wzrost lub spadek popytu. Przeanalizowano znaczenie marki oraz innowacyje produktowe mleka, serów podpuszczkowych, serów twarogowych, serków do smarowania, deserów mlecznych, jogurtów i napojów jogurtowych oraz pozostałych napojów mlecznych. Wybrane kategorie z rynku produktów mleczarskich przedstawiono z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia produktu.
EN
The aim of this study was to present the selected dairy categories with special attention given to the factors influencing the growth or decline of demand. The role of the brand and innovations was presented in relation to milk, ripened cheeses, cottage cheeses, spread cheeses, milk desserts, yogurts and yogurts beverages as well as other milk beverages. The selected dairy products were presented using the concept of the product lift: cycle.
PL
W artykule przedstawiono wyniki w handlu zagranicznym produktami mleczarskimi w ciągu siedmiu miesięcy 2005 r. Integracja europejska oraz dobra koniunktura cenowa na rynku światowym powodują, h w eksporcie utrzymują się tendencje wzrostowe. Na rynku UE-25 występuje duży popyt na konkurencyjne cenowo polskie produkty. Import, mimo wzrostu, stanowi jedynie uzupełnienie podaży rynkowej. W drugiej połowie In dynamika wzrostu eksportu będzie mniejsza. W kolejnych latach reforma regulacji rynku mleka w UE może spowodować osłabienie konkurencyjności polskiej branży mleczarskiej.
EN
The paper considers the developments in dairy product foreign trade over the first seven months of 2005. The European integration and reasonable situation on the world market led to a significant increase g exports. The EU market showed a strong increase in demand for pro competitive Polish products. Such situation is likely to remain in the second half of the current year. The reform of the EU dairy sector regime may erode the competitiveness of Polish dairy sector in the next years.
PL
Artykuł przedstawia wyniki w handlu zagranicznym produktami mleczarskimi w 2004 r. Integracja europejska oraz dobra koniunktura cenowa na rynku światowym przyczyniły się do znaczącego wzrostu eksportu. Na rynku UE-15 wystąpił duży popyt na konkurencyjne cenowo polskie produkty. Równocześnie import utrzymał się na niskim poziomie i stanowił uzupełnienie podaży rynkowej. W kolejnych latach reforma regulacji rynku mleka w UE może spowodować osłabienie konkurencyjności polskiej branży mleczarskiej.
EN
The paper concerns the developments in dairy product foreign trade in the year 2004. The European integration and reasonable situation on the world market led to a significant increase in exports. The EU market showed a strong increase in demand for price competitive Polish products. The reform of the EU dairy sector regime may erode the competitiveness of Polish dairy sector in the next years.
19
Content available remote Determinanty kształtowania popytu na wyroby mleczarskie - studium przypadku
PL
W artykule omówiono determinanty kształtowania popytu na wyroby mleczarskie. Wskazano na istotną rolę ceny i jakości w decyzjach zakupowych klientów. W świetle przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, że najmniejszą wagę przywiązują konsumenci do reklamy produktów na rynku.
EN
In this article was presented the determinants which building-up demand on dairy products. It was showed important role of price and quality in buying decisions of consumers. On the ground of works of inquiries was ascertained that advertising of products on the market have small importance.
EN
Consumer `s preferences affects a choice of consumed food products and usually are coditioned on broad scale of social and economical factors. Consumer more and more often takes into account not only a price of food, but also its quality. Packaging and especially identification marks are the one of the most important factors of guarantee of product quality. In connection with growth of meaning the package units as carrier of information on product, the aim of present work is research of promotion - information function of packages of chosen dairy products. Research took place during first part of 2002 year and ran in two stages. In the first stage the consumer questionnaire was given to respondents and its main aim was placed consumers opinion to the information on creamery products packages. The visual assessment of packages units in the second stage was carried out of the chosen dairy products. The analysis of results shows the large meaning of information - promotion function of the packagines among consumers. According to this, food producers should take care of correct and readable labeling of their products. The interest of such factors of packaging grows up depend on: functional, opening and closing packages, possibility of renewed utilization, friendliness environmentally, and also the price of the product. The results show on considerable part of price as an influencing factor of decisions of purchase and testify the low wealthness of questioned consumers. The consumers put particular attention to date of "best before".
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.