Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kara
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zapewnienie odpowiedniego stanu zieleni jest podstawowym celem, do realizacji którego zobowiązane są zarówno organy administracji, jak i posiadacze nieruchomości, na których zieleń się znajduje.
2
Content available remote Przestępstwa korupcyjne – kary dawniej i dziś
PL
W okresie międzywojennym za łapówkarstwo i inne przestępstwa korupcyjne groziły surowe kary. Urzędnikowi winnemu przyjęcia prezentu lub korzyści majątkowej groziła kara ciężkiego więzienia lub śmierci.
PL
Z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego konieczne jest precyzyjne określenie, w jaki sposób będą stosowane sankcje za naruszenie prawa.
PL
Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę drzew lub krzewów, są kary pieniężne, wymierzane na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2016 r. poz. 1234, z późn. zm.).
PL
Drzewa są tym składnikiem środowiska przyrodniczego, który chyba jest najbliżej ludzi i z którym każdy z nas ma najczęściej do czynienia. Jednak aby rośliny te mogły spełniać swoje funkcje sanitarne i estetyczne, muszą odznaczać się odpowiednim stanem zdrowotnym i wizualnym.
PL
Kary pieniężne za usuwanie lub niszczenie drzew i krzewów są jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę tego składnika środowiska przyrodniczego.
PL
Po wejściu w życie rozwiązań wynikających z Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (DzU z 2016 r., poz. 2249) istotne jest przyjrzenie się kwestiom kar pieniężnych za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów.
PL
Wyrok Trybunału oprócz problemów związanych z wymierzaniem kar pieniężnych w okresie 18 miesięcy przewidzianych na dostosowanie standardów wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia do wymogów Konstytucji RP rodzi także dodatkowe wątpliwości związane z przedawnieniem tych kar oraz karalności czynów, za które mogą one być wymierzone.
PL
Zdaniem TK, organ samorządu terytorialnego, orzekając karę pieniężną, powinien mieć możliwość uwzględnienia wszystkich okoliczności towarzyszących temu zdarzeniu, co winno przejawiać się w możliwości zmniejszenia wysokości wymierzonej kary pieniężnej w uzasadnionych sytuacjach.
PL
W artykule przedstawiono rolę sądowego wymiaru kary za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w aspekcie ochrony bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W odróżnieniu od ustawowego wymiaru kary, wskazano na istotne znaczenie sędziowskiego swobodnego uznania oraz porozumienia z prokuratorem.. Jako tendencje charakterystyczną w praktyce sądów wskazano częste orzekanie przez sędziów kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Omówiono badanie aktowe dotyczące przestępstwa z art. 178 k.k. przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz wybrane dane statystyczne. Zaakcentowano potrzebę diagnozy osobopoznawczej w odniesieniu do prognozowanego wymiaru kary oraz działań korekcyjnych. Omówiono metody walki z kierującymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego zastosowane przez organy ścigania i sądy okręgu zielonogórskiego – warte rozpowszechniania w skali kraju. Wskazano na potrzebę zastosowania wobec sprawców przedmiotowego przestępstwa oddziaływań o charakterze specjalistycznym.
EN
The article presents the role of the judicial penalty for the offense of driving under the state of intoxication or under the influence of an intoxicating substance in light of protecting road traffic safety. In contrast to the statutory sentencing, the significance of judges’ discretion and agreement with the prosecutor, have been indicated. The frequent ruling by judges of the imprisonment sentence with conditional suspension of its execution, have been indicated as the characteristic trend in the practice of the courts. Searching files concerning the crime committed under the art. 178 of the C.C. carried out at the Institute of Justice and selected statistical data, have been discussed. The need for the diagnosis based on getting to know the person in relation to the projected level of penalties and corrective actions, has been highlighted. The methods of combating drink driving or under the influence of an intoxicant used by law enforcement organisations and Zielona Góra district courts, worth country-wide popularisation, have been discussed. The need for the application of specialist character actions, against the perpetrators of this crime, has been indicated.
PL
Nie istnieje możliwość umarzania należności pochodzących z tego tytułu za okres do 31 grudnia 2009 r., w którym stanowiły one dochód gminnych funduszy ochrony środowiska. Jednak po likwidacji tych jednostek organizacyjnych, zgodnie z postanowieniami art. 402 ust. 5 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) stały się one dochodami budżetów gmin, na terenie których znajdowały się drzewa lub krzewy.
PL
Jedynym kryterium mającym znaczenie przy wymierzaniu kar pieniężnych na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) jest potwierdzenie wystąpienia stanu naruszenia prawa przez posiadacza nieruchomości, na której rosły drzewa lub krzewy.
PL
W obecnym stanie prawnym zakres podstaw prawnych pozwalających na umorzenie odroczonej opłaty albo kary uległ znacznemu poszerzeniu. Każdy przypadek dewastacji zieleni powinien być jednak poddawany indywidualnej ocenie.
PL
Z problematyką kar pieniężnych za zniszczenie drzew na skutek ich wadliwej pielęgnacji łączą się rozwiązania pozwalające zmniejszyć wymiar zespolonej kary pieniężnej względem sprawcy.
PL
Strumień odpadów w postaci pojazdów wywołuje szczególne zainteresowanie ze strony zarówno polskich podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność gospodarczą jak i osób fizycznych.
PL
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na transportującego odpady karę pieniężną, jeżeli chociażby nieumyślnie nie realizował on przewozu ustaloną trasą przejazdu. W swym orzeczeniu WSA w Warszawie stwierdził, że tak stanowi przepis art. 33 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Przepis ten nie zwalnia od odpowiedzialności nawet w przypadku zaistnienia nieumyślności po stronie transportującego.
PL
Prawidłowe ustalenie kręgu podmiotów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym w sprawach wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia ma charakter bardzo złożony. Jednocześnie błędy popełnione w tym zakresie mogą rzutować na prawidłowość przeprowadzenia całego postępowania.
PL
Ustawa z 3 października 2008 r o zmianie ustaw; ochronie przyrody oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 201 poz, 1237) wprowadziła liczne zmiany, w tym związaną z mechanizmem naliczania i pobierania opłat za usuwanie drzew lub krzewów na podstawie zezwolenia.
PL
Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do rozdziału 4 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczącego ochrony terenów zieleni i zadrzewień, kilka zmian, z których dwie odnoszą się do wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.