Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sound insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Accuracy of prediction methods for sound insulation of homogeneous single baffles
EN
The article presents a comparative analysis of determined spectral responses of the airborne sound insulation of single homogeneous baffles using computational and experimental methods. Calculations using theoretical models, such as mass law, the Sharp and Davy models, SoundFlow software and laboratory tests concerned nine plates made of plastic, steel, aluminium and rubber, which are homogeneous materials. These materials are used in the construction of walls in vibroacoustic protection, such as acoustic barriers, machine operating field shields and sound insulating enclosures. Apart from analysing the spectral responses of the sound insulation of the plates, the weighted single-number sound reduction indices Rw, calculated by using prediction methods and laboratory measurements, were compared. Research has shown computational errors of about 6-7 dB for mass law and the Sharp model and about 3 dB for the Davy and Davy-Sharp models and SoundFlow software.
PL
Obecnie na ukończeniu są prace nad nowelizacją norm ISO 717-1:2013 oraz ISO 717-2:2013 i wkrótce można się spodziewać ich nowych wydań. Normy te szczegółowo opisują metody wyznaczania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej od dźwięków zarówno powietrznych, jak i uderzeniowych. W artykule przedstawiono zmiany wprowadzane w normach.
EN
Work is underway to amend the ISO 717-1:2013 and ISO 717-2:2013 standards. At the time of writing, the work is nearing completion and new releases are expected soon. These standards describe in detail the methods of determining single-number indices airborne and impact sound insulation. This article describes the changes that these standards will undergo.
PL
W artykule przedstawiono analizę izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych wybranych przegród w budynkach wielorodzinnych. Wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej porównano z wymaganiami normowymi oraz zaprezentowano rozwiązania umożliwiające spełnienie tych wymagań. Przedstawiono także przykładowy wpływ ocieplenia ściany wewnętrznej na izolacyjność akustyczną.
EN
The article presents an analysis of acoustic insulation against airborne and impact sounds for selected partitions in multi-family buildings. The results of measurements of acoustic insulation are presented together with their comparison to standard requirements. Solution enabling meeting standard requirements were also presented. The article also presents an example of the impact of the application of internal wall insulation on the acoustic insulation.
4
Content available remote Izolacyjność akustyczna przeszkleń
5
Content available remote Prognozowanie izolacyjności akustycznej
PL
Autor analizuje materiałową izolacyjność akustyczną ścian z cegieł o różnej grubości w skali częstotliwości z wykorzystaniem modelu obliczeniowego w programie Insul, a następnie prezentuje wyniki uzyskane w sytuacji rzeczywistej in situ. Rozważania dotyczą sytuacji przewidzianych w przepisach określonych polskimi i międzynarodowymi normami.
EN
The Author analyses the material acoustic insulation of brick walls of different thicknesses in the frequency range using a calculation model including the Insul program, and then presents the results obtained in situ. The discussion concerns the situations provided for in the regulations defined by Polish and International standards.
PL
Leca® KERAMZYT to lekkie ceramiczne kruszywo wykorzystywane w bardzo wielu różnorodnych izolacjach w budownictwie. Drobno- i średnioziarnisty keramzyt jest podstawowym składnikiem przy produkcji betonów lekkich, pustaków i bloczków. Natomiast gruboziarniste kruszywo wykorzystywane jest między innymi do wypełnień i izolacji termicznych, drenaży, podłóg na gruncie, stropodachów, w budownictwie drogowym na gruntach o niskiej nośności. W ostatnich latach keramzyt coraz częściej układa się w remontowanych stropach. Ciężar kruszywa ok. 300 kg/m3 pozwala na zdecydowane odciążenie konstrukcji stropu, przedłużając ich techniczną sprawność. W przypadku nowych realizacji keramzyt można znaleźć jako materiał drenażowy i retencjonujący wodę w konstrukcjach dachów zielonych i dachów użytkowych.
7
Content available remote Modernizacja akustyczna szkoły podstawowej w Warszawie
EN
The paper presents an attempt to unify the issue of acoustic vibro-insulation used in the design of buildings and its impact on the building structure based on a calculation example. While the methodology of selection and methods of acoustic insulation of buildings from airborne traffic noise, as well as methods of limiting the structure vibrations to acceptable levels are widely recognised and applied, there is no generally accepted methodology of limiting the secondary noise that can be generated in buildings as a result of vibrations transmitted through the ground to the foundations and structure of the building (so-called ground-borne noise or re-radiated noise).
PL
W pracy przedstawiono próbę ujednolicenia zagadnienia wibroizolacji akustycznej stosowanej przy projektowaniu budynków i jej wpływ na konstrukcję budynku w oparciu o przykład obliczeniowy. O ile metodologia doboru i sposoby izolacji akustycznej budynków od hałasów komunikacyjnego przenoszonego przez powietrze, jak też metody ograniczenia drgań konstrukcji do dopuszczalnych poziomów są powszechnie rozpoznane i stosowane, brak jest natomiast ogólnie przyjętej metodyki ograniczenia wtórnego hałasu, który może powstawać w budynkach wskutek drgań przenoszonych poprzez grunt na fundamenty i konstrukcję budynku (tzw. drgania materiałowe, ang. ground-borne noise lub re-radiated noise).
PL
Jednym ze środków technicznych stosowanych w redukcji poziomu hałasu maszyn i urządzeń jest zastosowanie obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej. Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród stosowanych jako ścianki konstrukcyjne w tych obudowach określa charakterystyka widmowa izolacyjności akustycznej. Charakterystykę tę otrzymuje się w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przegród. Do wyznaczania charakterystyki izolacyjności akustycznej wykorzystywane są także modele obliczeniowe, których zastosowanie może dać orientacyjny pogląd, czy budowanie prototypu zabezpieczenia wibroakustycznego jest celowe i opłacalne. W artykule pokazano możliwości predykcji charakterystyk izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród jedno-, dwu- i trzywarstwowych gumowo-metalowych. Weryfikację modeli obliczeniowych w postaci prawa masy oraz badań symulacyjnych przeprowadzono na przykładzie siedmiu przegród, odnosząc rezultaty do wyników badań laboratoryjnych.
EN
One of the technical means used to reduce the noise level of machinery and equipment is the use of a sound absorbing and insulating enclosure. Soundproofing properties of baffles used as structural walls in these enclosures determine the spectral characteristics of sound insulation. This characteristic is obtained as a result of laboratory tests of baffles. To determine the characteristics of sound insulation capacity, calculation models are also used, the application of which may give an approximate perspective of whether the construction of a prototype of vibroacoustic protection is practical and profitable. The article presents the possibilities of prediction of airborne sound insulation characteristics of one, two and three-layer rubber and metal baffles. The verification of calculation models in the form of mass law and simulation tests was carried out on the example of seven baffles, referring the results to the results of laboratory tests.
PL
W ograniczeniu nadmiernego poziomu hałasu, w szczególności na stanowiskach pracy, zastosowanie mają przegrody dźwiękoizolacyjne, które mogą być stosowane pojedynczo lub wykorzystywane jako element konstrukcyjny ścianek obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych. Znajomość parametrów akustycznych takich przegród jest bardzo przydatna na etapie projektowania lub prognozowania skuteczności rozwiązań przeciwhałasowych. W artykule przywołano wybrane metody obliczania izolacyjności akustycznej przegród pojedynczych, składających się z dwóch warstw materiałów o właściwościach dźwiękoizolacyjnych. Oprócz wykorzystania modelu prawa masy i komercyjnego oprogramowania, zaproponowano nowe podejście w obliczeniu izolacyjności pojedynczych przegród dwuwarstwowych niejednorodnych, polegające na modyfikacji dobrze znanego modelu Davy. Weryfikację metod obliczeniowych przeprowadzono na przykładzie sześciu płyt gumowo-metalowych, których izolacyjność akustyczna była wyznaczona w warunkach laboratoryjnych w ramach wcześniejszych badań.
EN
In reducing the excessive noise level, especially at workplaces, sound insulating baffles are used, which can be used individually or are used as a structural element of the wall of sound-absorbing andinsulatingenclosures. Knowledge of acoustic parameters of such baffles is very useful at the stage of designing or forecasting the effectiveness of anti-noise solutions. The paper presents selected methods of calculating acoustic insulation of single partitions, consisting of two layers of materials with sound insulating properties. In addition to using the mass law model and commercial software, a new approach has been proposed in calculating the insulation of single heterogeneous two layer baffles, consisting in the modification of the well-known Davy model. Verification of computational methods was carried out on the example of six number and metal plates, whose acoustic insulation was determined in laboratory conditions as part of earlier tests.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modelu regresji do oszacowania współczynnika izolacyjności akustycznej przegrody niejednorodnej na przykładzie przegrody dwumateriałowej. Sformułowano model regresji, następnie zastosowano go do wyznaczenia izolacyjności płyty. Uzyskane wyniki porównano z wynikami pomiarów.
EN
Paper discussed the regression model which was used to determine the sound insulation of a two-materials baffle based on the known sound insulation of its layers.
EN
The locally resonant sonic material (LRSM) is an artificial metamaterial that can block underwater sound. The low-frequency insulation performance of LRSM can be enhanced by coupling local resonance and Bragg scattering effects. However, such method is hard to be experimentally proven as the Best optimizing method. Hence, this paper proposes a statistical optimization method, which first finds a group of optimal solutions of an object function by utilizing genetic algorithm multiple times, and then analyzes the distribution of the fitness and the Euclidean distance of the obtained solutions, in order to verify whether the result is the global optimum. By using this method, we obtain the global optimal solution of the low-frequency insulation of LRSM. By varying parameters of the optimum, it can be found that the optimized insulation performance of the LRSM is contributed by the coupling of local resonance with Bragg scattering effect, as well as a distinct impedance mismatch between the matrix of LRSM and the surrounding water. This indicates coupling different effects with impedance mismatches is the Best method to enhance the low-frequency insulation performance of LRSM.
EN
Main aim of this study is to combine the characteristics of the sonic crystal (SC) with acoustic panels and porous materials to improve the sound transmission loss (STL) through the triple-panel structure. SCs cause a bandgap centered around a certain frequency (Bragg’s frequency) due to generation of destructive interference. Initially, an analytical method is developed that extends the previous theory of double-panel structure to predict STL through a triple-panel structure. Finite element (FE) simulations are performer to obtain the STL through the triple-panel, which are validated with the analytical predictions. Various configurations are analyzed using the FE method based on the method of inserting the porous material and SCs between the panels to address the combined effect. STL through the triple-panel structure is compared with that through the double-panel structure having the same total weight and total thickness. It is found that the combined structure of the triple panel and the SC with glass wool as filler gives the best soundproof performance for the same external dimensions. For narrow air gaps, filing with glass wool is more advantageous than inserting one row of SC. In addition, the triple panel combined with a SC has better soundproofing than the two-panel counterparts.
14
Content available remote Tłumienie dźwięków uderzeniowych przez układy podłogowe
PL
Wybór odpowiedniego rozwiązania podłogowego zależy od wielu czynników. Jednym z nich są parametry akustyczne nie tylko rozważanego pomieszczenia, ale także pomieszczeń w jego sąsiedztwie. W artykule zostaną omówione najpopularniejsze układy podłogowe, wskaźniki akustyczne im towarzyszące oraz wymagania prawne wraz ze wzorami służącymi do szacowania odpowiednich wskaźników już na etapie projektowania budynku.
EN
The choice of the right floor solution depends on many aspects. Acoustics is one of them. This study will cover the most popular floor systems, acoustic indexes that go side by side with them, legal requirements and appropriate formulas used to estimate these indexes at the planning stage.
PL
W artykule omówiono zagadnienia akustyki budowlanej związane z renowacją starych stropów i błędnym wykonaniem nowych warstw lekkiej podłogi na legarach na istniejącym stropie gęstożebrowym w starej kamienicy. Przedstawiono możliwości ograniczenia słyszalności dźwięków uderzeniowych przez zastosowanie dodatkowego dźwiękoizolacyjnego sufitu podwieszanego oraz wyniki pomiarów akustycznych izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych analizowanych konstrukcji.
EN
This paper discusses the sound insulation issues linked with renovation of old floors and faulty construction of new floor layers on existing beam-and-block floor in historic building. In this context results of sound insulation measurements are presented, as well as possible ways are discussed to improve airborne and structureborne sound insulation with suspended ceilings.
16
Content available remote Pomiary terenowe skuteczności niskiego betonowego ekranu akustycznego
PL
W artykule przedstawiono wyniki skuteczności niskiego betonowego ekranu akustycznego wyznaczone w badaniach terenowych. Wyniki pomiarów wskazują na konieczność poszukiwania alternatywnych dla PN-ISO 10847 [4] metod wyznaczania skuteczności ekranowania w przypadku specyficznych sytuacji w terenie.
EN
The article presents results of field measurements of insertion loss a low concrete noise barrier. For specific situations in the field, the measurement result smake it necessary to look for methods for determinig the insertion loss that are alternative to PN-ISO 10847 [4].
PL
W artykule przedstawiono oparty na Metodzie Statystycznej Analizy Energii model izolacyjności akustycznej pojedynczych przegród jednorodnych. Porównano wyznaczone charakterystyki częstotliwościowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród modelu obliczeniowego z wynikami badań doświadczalnych. Obliczenia przy wykorzystaniu modelu Metody Statystycznej Analizy Energii oraz badań laboratoryjnych przeprowadzono dla płyt wykonanych z pleksiglasu i akrylu.
EN
The article presents the model of sound insulation of single homogeneous baffles based on the Statistical Method of Energy Analysis. The determined frequency characteristics of airborne sound insulation of the baffles obtained from the calculation model with the results of experimental tests were compared. Calculations using the Statistical Method of Energy Analysis and laboratory tests were performed for plates made of plexiglass and acrylic.
EN
A new non-combustible, non-flammable, waterproof, long-lasting, heat-insulating composite material was made of glass foam granules (derived from glass waste) and a hydraulic inorganic binder in the form of a white Portland cement solution (CEM I 52.5 N), zeolite, airborne agent and water. The resulting composite is resistant to climatic temperature fluctuations, characterized by a coefficient of thermal conductivity of λ = 0.047 W/mK and is potentially applicable for the production of sound and heat insulating panels for non-bearing partition walls and external insulation of buildings. The technology for obtaining the product is in line with the current tendencies for the development of ecological productions through the utilization of waste materials and provides the opportunity to produce various standard monolith products suitable for direct use or further processing. Experimental studies of the acoustic and mechanical performance of standard experimental samples made from the developed composite material were carried out. The average sound insulation value is 30 dB. An average tensile strength of 0.036 MPa and an average compressive strength of 0.55 MPa were found.
PL
Dotychczas przeprowadzono obszerne badania powtarzalności i odtwarzalności wyników badań laboratoryjnych wg norm PN-EN ISO 140. Badania uwzględniały wpływ położenia mikrofonu lub źródła dźwięku. Natomiast badania przeprowadzane w terenie dotyczyły wpływu parametrów geometrycznych (wymiary, kształt przegrody), jej umiejscowienia oraz parametrów technicznych. W artykule przedstawiono analizę powtarzalności wyników badań izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej w jednym z budynków warszawskich z wykorzystaniem naturalnego hałasu emitowanego przez ruch uliczny. Tematyka artykułu może być także interesująca w kontekście oceny akustycznej budynków mieszkalnych podczas wybiórczych pomiarów izolacyjności akustycznej.
EN
Till today there were lot of extensive reproduction of reproducibility tests results, but they were focused on a laboratory study based on PN-EN ISO 140. Researches included the location of the microphone or the location of sound sources. Field researches included the geometric parameters (like dimension, shape of the galaxy), the location of test sample or its technical parameters. In the following article, the analysis of the reproducibility of the sound insulation performance of the façade in builing in Warsaw with using a natural noise emitted by traffic is presented. The main topic of the article may also be interesting in the context of acoustic evaluation of residential buildings during selective acoustic insulation measurements.
20
Content available remote Możliwości obliczeniowe izolacyjności akustycznej stropów
PL
W artykule przedstawiono porównanie wartości wskaźników dźwiękoizolacyjnych obliczonych oraz wyznaczonych w badaniach laboratoryjnych stropów. Potwierdza ono, że najwłaściwszym sposobem przyjmowania tych wartości podczas projektowania jest używanie wartości wskaźników wyznaczonych na drodze pomiarowej. W przypadku braku takich wyników, kiedy musimy polegać na obliczeniach teoretycznych, artykuł może okazać się pomocny w doborze odpowiednich wzorów obliczeniowych w zależności od rodzaju analizowanego stropu.
EN
The article presents a comparison of the values of sound insulation indexes calculated and determined in laboratory tests of floors. It confirms that the most appropriate way to determine these values is laboratory testing. In the absence of such results when we need to rely on theoretical calculations, the article may be helpful in selecting the proper calculation formulas depending on the type of the analysed floors.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.