Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  investigation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W obiektach gruntowo-powłokowych z reguły stosuje się betonowe, masywne konstrukcje w postaci ław fundamentowych. Gdy posadowienie powłoki jest w rynience określany jest schemat statyczny jako łuk przegubowo nieprzesuwny. W nielicznych przypadkach wybudowano powłoki z blachy falistej na podatnym posadowieniu. Przykłady zrealizowanych obiektów w Polsce omówiono w pracy. Podatne podparcie stalowej powłoki ułatwia powstanie naturalnego sklepienia w zasypce gruntowej. W tym przypadku istotny jest kształt powłoki zbliżony do łuku parabolicznego. Zasadniczym przypadkiem analizowanym w pracy jest powłoka zintegrowana z podparciem na palach z rur stalowych. Charakteryzuje się ona zmiennym schematem statycznym wynikającym z poziomu utwierdzenia. Wykorzystując wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych na budowanym obiekcie ustalano schemat przemieszczeń. Na tej podstawie w modelu powłoki szacowano zakres zmian wypiętrzenia powłoki w trakcie układania zasypki.
EN
In soil-steel bridges usually the massive concrete foundation is being applied. When the structure is mounted in the gutter, the static models defi ned as non-sliding joint arch. In a few cases only, the corrugated steel structures are founded on a flexible foundation. The examples of such objects executed in Poland were described in this article. The flexible foundation of the steel structure helps to form a natural vault in the backfill. The shape of the structure, similar to parabolic arch, is relevant in this case. The essential case being analyzed here, is the structure founded on the piles made of steel pipes. It is characterized by variable static scheme resulting from the level of connection. The displacement scheme was established using the results of geodetic measurements performed on the constructed bridge. On this basis, the range of changes in the uplift of the structure during backfilling, was estimated in the structure model.
2
Content available remote Characteristic Features of Hybrid Bridge Structure Models
EN
This work discusses the classification of bridge structures and their models. Examples of hybrid models are also indicated in the case of homogeneous and mixed structures. Where hybrid design and model cases are presented, an algorithm for the analysis of contact interactions between subsystems is provided. The soil and shell structure is adopted as an example of analyses, where in its characteristic feature, differentiating it from classic bridges, is the large influence of both the soil backfill and the road surface as load-bearing elements of the structure. There are two structural subsystems present in the model of the soil-shell structure: a corrugated sheet coating and a soil backfill with a surface. The interaction between them is modeled as a contact interaction, i.e. forces with a direction normal and tangent to the line of the circumferential band of the shell. The paper presents an algorithm of their analysis, resulting from the outcomes of tests with the use of strain gauges, with the load being a vehicle changing its position. The advantage of the algorithm is that it takes into account the actual physical properties of the soil in the backfill layers and the contact layer of the coating with the soil. Direct contact force measurements along the entire length of the circumferential strip are very difficult. In practice, pressure gauges are used to determine normal interactions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odbiorczych drogowego obiektu o konstrukcji gruntowo-powłokowej. Powłokę obiektu zaprojektowano z blachy o obecnie najwyższym profilu UltraCor. Parametry analizowanego obiektu odniesiono do obecnie rekordowych konstrukcji. Standardowe badania rozszerzono o analizę skuteczności obciążeń zmieniających położenie, czyli ruchomych ale w układzie quasi statycznym. Bazą pomiarową była górna część pasma obwodowego powłoki z czujnikami indukcyjnymi i zegarowymi do wyznaczania ugięcia w regularnych odstępach. W pracy podano kolejny przykład powstawania „pętli histerezy” w przypadku stosowania cyklu obciążenia ruchomego, w którym realizuje się przejazd pierwotny po obiekcie z nawrotem po tym samym torze ruchu. W przypadku gęstej siatki punktów pomiarowych możliwe jest stosowanie algorytmu różnicowego do szacowania momentów zginających w blasze falistej. W przykładzie wskazano na wielokrotnie mniejsze siły wewnętrzne i przemieszczenia w przypadku obciążeń ruchomych niż w powstałych podczas budowy obiektu. Celem pracy jest wskazanie na specyfi czne zachowanie się konstrukcji gruntowo-powłokowych w odniesieniu do klasycznych mostów o kształcie łukowym.
EN
In this paper the results of the live load tests of soil steel bridge are presented. The structure was designed with use of the largest possible corrugation type UltraCor. Parameters of analysed structure were referred to the current record structures in the term of span. Standard test procedure have been expended to check the efficiency of the position-changing loads i.e live loads but in a quasi-static approach. The measuring base was the upper part of the shell periphery equipped with inductive and dial gauges to determine deflections at regular layout. Paper presents another example of the formation of “hysteresis loop” where the live load is passing back and forth along the same path. In the case of a dense layout of measuring points it is possible to use a differential algorithm to estimate the bending moments in corrugated steel plates. Analysed case shows that the internal forces and displacements due to the live loads are much smaller than during construction. The purpose of the paper is to indicate the specific behaviour of soil-steel structures in relation to classical Arch bridges.
EN
The sole purpose of air accident investigations should be the prevention of accidents and incidents in the future without apportioning blame or liability. Any civil aviation safety system is based on feedback and lessons learned from accidents and incidents, which require the strict application of rules on confidentiality in order to ensure the availability of valuable sources of information in the future. Therefore, related data, especially sensitive safety information, should be protected in an appropriate manner. Information provided by a person in the framework of a safety investigation should not be used against that person, in full respect of constitutional principles, as well as national and international law. Each “involved person” in an accident or another serious incident should promptly notify the competent investigating authority of the state of the event. An “involved person” means the owner, a member of the crew, the operator of the aircraft involved in an accident or other serious incident, or any person involved in the maintenance, design, manufacture of the affected aircraft or in the training of its crews, as well as any person involved in air traffic control, providing flight information or providing airport services to the aircraft in question, the staff of the national civil aviation authority, or staff of the European Aviation Safety Agency. The protection level of the organization (employer): employees who report an event or replace applications following an event with regard to the appropriate reporting systems should not face any prejudice from their employer because of information provided by the applicant. The protection does not cover (exclusions): infringement with wilful misconduct (direct intent, recklessness infringement); infringement committed by a clear and serious disregard of the obvious risks; and serious professional negligence of an unquestionably duty of care required under the circumstances, resulting in possible or actual damage to persons or property, or damage that seriously compromises the level of aviation safety. All employees in the aviation sector, regardless of their function, have safety-related duties, which are crucial to the security of the entire civil aviation system. The safety of this system requires that as many events that have or may have an impact on security in aviation are reported voluntarily and without delay in order to conduct appropriate analyses and increase the level of safety. “Just Culture” is the basic premise of the effective functioning of event reporting required for all aviation organizations in order to maintain and enhance safety levels. As safety management is based on data, it is necessary to introduce appropriate procedures, which allow for obtaining information, not only about the events that have already occurred, but also about any other events that could potentially cause hazardous conditions. All the procedures and rules of operation relating to the policy of “Just Culture” should be constructed, so that they not only comply with the provisions of applicable law, but are also rational and understandable among all stakeholders, while ensuring a certain level of comfort and confidentiality to those reporting events that affect airline safety. Changes in the existing legal system should be established in cooperation with all concerned institutions: law enforcement, including the courts and public prosecution bodies, insurers aviation, the aircraft accident investigation commission and other entities. Is it possible to reconcile the interests of so-called “Just Culture” in the aviation industry with the requirements of the above-mentioned institutions and traders involved in the implementation of air transport and the exploration of the effects of aerial surveys? The answers to this and similar questions will be fully addressed in this article.
PL
Tunel aerodynamiczny z warstwą przyścienną wyposażono w dodatkowe urządzenia i tory pomiarowe. W efekcie tych działań możliwe było przeprowadzenie nowych badań eksperymentalnych. Porównano oraz ustalono względną różnicę współczynnika oporu aerodynamicznego w przypadkach różnych sylwetek zjazdowych, kasków, owiewek oraz rozstawu nóg narciarza. Badania miały na celu pomiar siły oporu aerodynamicznego oraz określenie jej możliwej minimalizacji, z uwagi na różnice w pozycjach zjazdowych narciarza.
EN
The boundary layer wind tunnel was equipped with additional devices as well as new measurement line. As a result, new experimental studies were conduct. This study contains a comparison and determination of relative difference in drag force coefficient for a variety of skier silhouettes, helmets, fairings and leg spacing of a downhill skier. The paper was aimed at measuring drag force as well as to determine the possibility of its minimize, due to differences in the positions taken by the skier.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję procedury walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Walidacja metod badawczych jest jednym z elementów projektu nowej instrukcji badań podłoża gruntowego. Po dokonaniu przeglądu metod stwierdzono, że w zależności od doświadczeń w ich dotychczasowych zastosowaniach walidacja może zostać przeprowadzona na podstawie danych literaturowych, archiwalnych wyników badań lub dodatkowych badań wykonanych na poligonach testowych.
EN
The paper presents concept of validation method of sub-grade investigation in road engineering. Validation of test method is an element of new draft instruction of sub-grade investigation. After reviewing of the methods there has been stated that validation may be done on the base of literature data, archive results of investigations, or additional investigations made at test sides.
PL
Autor przez analizę zapisów zawartych w kodeksie karnym, jak i dokumentach z zakresu prawa międzynarodowego, przedstawia niecelowość stosowania wzmocnionych przesłuchań (tortur) wobec zatrzymanych osób podejrzanych o terroryzm. Zwraca uwagę, że takie działania obnażają słabości merytoryczne funkcjonariuszy organów ścigania dokonujących przesłuchań. Przestrzega, że tortury stosowane wobec terrorystów zamieniają się w tortury stosowane wobec domniemanych terrorystów, następnie wobec wrogów społeczeństwa, następnie wobec wrogów władzy i w konsekwencji zawsze miejsce terrorysty zajmuje opozycjonista i zwykły obywatel.
EN
Enhanced interrogation techniques are known to be used by some secret and intelligence services in order to gather information about terrorism activities. Purpose of an article is to answer whether and if so to what extent these techniques could be used as an effective element of combating terrorism in the democratic rule of law state. To answer this research question Author conducts analysis of legal and scientific documents and a study of differences and similarities between Polish and American law and evaluates interrogation process of Aby Zubaydaha and other suspects of terrorism activities.
EN
Brazing with nickel-based filler materials is an established joining process. In this context the formation of brittle phases in the joint is a significant difficulty. An increased proportion of these phases influences the mechanical properties of the joints negatively. This effect gains strong influence if a continuous band of brittle phases is formed. In order to avoid formation of brittle phases, small brazing gaps are necessary. Subsequent heat treatment is partially able to reduce the proportion of brittle phases. In this paper thermodynamic simulations are applied in order to calculate phase transformations and diffusion processes during brazing of commonly used materials. The simulations are performed by using Thermo-Calc and TC Dictra, as well as an analytical model. Different temperature-/time-cycles are examined in order to characterize their influence on the formation of brittle phases. Additionally, experiments were executed with the materials of interest. Nanoindentation is used to determine local values of YOUNG’s modulus and indentation hardness. Miniature tensile tests are applied to examine the tensile strength. The evaluated data is used to specify correlations between the properties of brittle phases in the joint and of its global mechanical properties.
PL
Lutowanie materiałów z wykorzystaniem lutów na osnowie niklu jest już procesem znanym i opanowanym. W tym kontekście tworzenie się w złączu kruchych faz jest istotnym problemem. Wzrastająca ilość tych faz wpływa negatywnie na własności mechaniczne połączenia. Efekt ten zwiększa się jeżeli lut produkuje się w postaci taśmy i ilość kruchych faz jest wyraźnie większa. Uniknięcie formowania się kruchych faz zmusza do stosowania małych szczelin lutowniczych. Stosowana dodatkowo obróbka cieplna również częściowo redukuje ilość kruchych faz. W przedstawianej pracy zastosowano symulację termodynamiczną w celu określenia przemian fazowych i procesu dyfuzji w złączu lutowanym. Symulacje wykonano przy pomocy Thermo-Calc i TC Dictra oraz modelu analitycznego. Sprawdzano różne cykle temperatura/czas aby ustalić ich wpływ na tworzenie kruchych faz. Wykonano dodatkowo wybrane badania dotyczące interesujących nas materiałów. Zastosowano metodę pomiaru nanowgłębienia do określenia lokalnego modułu Younga oraz pomiaru twardości. Badanie wytrzymałości na rozciąganie wykonano na próbkach miniaturowych. Wyniki pozwoliły ustalić wpływ ilości kruchych faz w złączu na własności mechaniczne całego połączenia.
PL
Wskazano na potrzebę uwzględnienia różnych form aktywności ludzkiej w opisie zagadnienia komfortu. Zaproponowano odpowiednią formułę i sposób ustalania klas komfortu. Skale opisowe komfortu użytkowania, dotychczas używane przez badaczy, zastąpiono skalą liczbową.
EN
In this article a need of taking into consideration different forms of motion has been clearly indicated in relation to human comfort description. A relevant formula and method of determining human comfort criteria was proposed. Scales of human comfort based on descriptive information, which were used so far, have been replaced with a numerical scale.
EN
FSW (Friction Stir Welding) and RFSSW (Refill Friction Stir Spot Welding) joints have been increasingly used in industrial practice. They successfully replace fusion-welded, riveted or resistance-welded joints. In the last two decades, dynamic development of this method has stimulated investigations of the fast methods for joint diagnostics. These methods should be non-destructive and easy to be used in technological processes. The methods of assessment of joint quality are expected to detect discontinuities in the structures welded using FSW and FSSW methods. Reliable detection of flaws would substantially extend the range of applications of FSW joints across many sectors of industry, including aviation. The investigations carried out in this paper allowed for characterization of defects present in FSW and RFSSW joints. Causes of these defects were also stressed. An overview of the methodologies for assessment of joint quality was presented. Results of assessment of the quality of joints made of 2024T6 aluminium sheet metal using FSW and RFSSW method were presented.
PL
Złącza FSW i RFSSW są coraz częściej stosowane w praktyce przemysłowej. Dobrze zastępują złącza spawane, nitowane czy zgrzewane oporowo. Dynamiczny rozwój metod w ostatnim dwudziestoleciu skutkuje poszukiwaniem szybkich metod diagnostyki złączy. Metody te powinny być nieniszczące oraz dać się zastosować podczas procesu technologicznego. Od sposobu oceny jakości złączy oczekuje się wykrycia nieciągłości struktur zgrzewanych metodą FSW i FSSW. Możliwość skutecznego wykrywania wad pozwoliłaby na znacznie szerszy zakres zastosowań złączy FSW w wielu sektorach przemysłu w tym w przemyśle lotniczym. Na podstawie przeprowadzonych badań w pracy przedstawiono charakterystykę defektów występujących w złączach FSW i RFSSW, wskazano na przyczyny ich występowania oraz przedstawiono przegląd metod badań umożliwiających ocenę jakości złączy. Zaprezentowano przykładowe wyniki oceny jakości złączy wykonanych z blach aluminiowych 2024T6 metodą FSW i RFSSW.
PL
W opracowaniu przedstawiono propozycję opisu, dotychczas w małym stopniu rozeznanych, zjawisk tribologicznych występujących przy współpracy elastomerowego pierścienia uszczelniającego z warstwą wierzchnią wału. Zastosowano metodę analizy wymiarowej, wyróżniając cztery kryteria podobieństwa modelowego, od których zależy moment oporów ruchu występujący w rozpatrywanym węźle tribologicznym. Zaproponowano sposób wykorzystania wyników standardowo przeprowadzanych badań techniczno-wdrożeniowych pierścieni uszczelniających do wyznaczania wykładników potęgowych występujących w uzyskanym równaniu kryterialnym. Przedstawiono wstępne rezultaty identyfikacji parametrów charakteryzujących zależność momentu tarcia od cech konstrukcyjno-materiałowych pary tribologicznej.
EN
This article presents a proposal for a description of tribological phenomena occurring during the cooperation of a rotary seal on the surface of a shaft, which has not been well recognized. The method of dimensional analysis was used, highlighting the four criteria of model similarity. The moment of resistance movement occurring in the considered tribological node is dependent on these criteria. By using the results of tests of technical standard implementation of rotary seal, a method of determining the exponents occurring as the result of the criteria equation are presented. The preliminary results of the identification of parameters characterizing the dependence between the friction torque and characteristics of material construction tribological pairs are also presented.
PL
Artykuł ma charakter problemowy, jako materiał do dyskusji w związku z opracowaniem tzw. Mapy Rozwoju Elektrotechniki w Polsce w perspektywie najbliższych lat. Zwrócono uwagę na istotne zagadnienie, występujące podczas projektowania, prac technologicznych , badań oraz eksploatacji maszyn elektrycznych i transformatorów energetycznych. W podsumowaniu wytypowano tematykę badań naukowych w tym zakresie proponowaną przez Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk.
EN
The paper deals with the discussion connected with the preparation the so called Map of Electrical Engineering Development in Poland in the next years foresight. The main problems of design, technology, investigation and exploitation of electrical machines and energetic transformers have been underlined. In conclusion the scientific subjects in this area proposed by Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences have been presented.
13
Content available remote Fault zone imaging based on refraction seismic surveys
EN
Refraction surveys were carried out along the border lines between Outer Carpathians, Inner Carpathians and Pieniny Klippen Belt. Measurements were focused on imaging transition zone structured by para-conglomerates, sandstone and clays lenses, crossing in near neighbourhood of Stare Bystre, village in the southern part of Poland. The geological and geophysical investigation was conducted to prove that occurring on site, main fault (NW-SE) has a system of smaller discontinuities. Para-conglomerate exposure, which was localized close to survey area, was cut by observable system of cracks. That geological evidence could be an effect of previous fault activity and suggests its continuation up to core of fault zone – covered by Neogene river sediments. In this case non-direct, refraction method was applied to confirm existence of a local bedrock faulting. Seismic acquisition was extremely focused on determining any changes of elevation and estimated P-wave velocity of buried para-conglomerates. Surveys were carried out in azimuthal schema, fitted to field conditions. 24-channels seismograph and 10 Hz geophones were used. Hypothetical discontinuities were estimated after analyzing high resolution seismic records. The obtained geophysical data had a volumetric character which allowed easier interpratation and was better related to initial assumptions about geological form of fault zone.
14
Content available remote Methods for evaluation of sewer pipes material deterioration
EN
Most of sewer pipelines are concrete that has been either cast in place of precast. Sulphide corrosion occurs above the sewage surface while low pH sewage will cause corrosion below waterline. It can be very difficult to distinguish between purely chemical and biogenic concrete deterioration as both processes may depend on acid attack. It is very important to review and define appropriate test methods to asses performance of cement - based materials in environments of sewer system and which can be used to characterize and rate relative performance, as well as to inform long term prediction. The paper is aimed at the presentation of the selected methods used for testing the concrete composites for the resistance against sulphate attack.
PL
W artykule opisano metodologie oraz wyniki pomiarów podstawowych parametrów elektrycznych czynnika chłodniczego R134a. Zaprezentowano wyniki pomiarów względnej przenikalności elektrycznej oraz rezystancji właściwej. Obecnie rozwijane są technologie wykorzystujące oddziaływanie pola elektrycznego na czynnik niskowrzący, m.in. wykorzystanie elektrostatycznej metody separacji mgły olejowej, czy też siły EHD do intensyfikacji procesu skraplania. Znajomość parametrów elektrycznych wykorzystywanego czynnika niskowrzącego jest kluczowa ze względu na możliwość określenia stosowalności metod elektrostatycznych oraz przeprowadzania obliczeń o charakterze projektowym.
EN
The methodology and results of the measurements of electrical parameters of the refrigerant R134a are presented in the article. The results of measurements of the relative permittivity and resistivity are presented. Technologies using electric fields in cooling techniques are being developed e.g. oil mists electrostatic separation method or use of EHD forces to intensification the condensation process. Knowledge of the electrical parameters of the refrigerant is important because of the possibility of determining the electrostatic method applicability and for design computing.
PL
Policja Polityczna w II Rzeczypospolitej była tajną, wyspecjalizowaną służbą, przeznaczoną przede wszystkim do inwigilowania całokształtu życia politycznego i społecznego w kraju oraz ścigania sprawców przestępstw antypaństwowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podejrzanych o działalność wywrotową. W omawianym okresie była ona czterokrotnie kompleksowo reorganizowana i występowała pod różnymi nazwami - Defensywy Politycznej, Służby Informacyjnej, Policji Politycznej i Służby Śledczej z wyspecjalizowanymi komórkami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości politycznej. W praktyce Policja Polityczna stosowała metody pracy określane mianem śledczych, np. aresztowanie, zatrzymanie tymczasowe, rewizje osób i mienia, przesłuchanie, pościg i operacyjnych, np. obserwacja, inwigilacja, podsłuch, czy wywiad konfidencjonalny. Do 1926 r. służby polityczne w woj. lubelskim szczególnie interesowały się organizacjami społecznymi i politycznymi, których działalność stanowiła zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego oraz ówczesnego kształtu społecznego państwa. Pełną obserwację operacyjną prowadzono w stosunku do stronnictw i ruchów politycznych o charakterze komunistycznym, mniejszości narodowych oraz radykalnych ludowców, natomiast stronnictwa stojące na gruncie utrzymania porządku burżuazyjnego nie były narażone na szczególne zainteresowanie kontrwywiadu politycznego, a jedynie prowadzono wobec nich dyskretną obserwację operacyjną. Po przewrocie majowym, zakres zainteresowania służb informacyjnych w IV okręgu uległ istotnej zmianie. Oprócz działalności komunistów i przedstawicieli mniejszości narodowych objął on także całą legalną opozycję piłsudczykowską. Policja Polityczna w województwie lubelskim spełniała ważną rolę w realizacji polityki wewnętrznej. Zajmowała się m.in.: ? ujawnianiem napięć społecznych, nastrojów antyrządowych, akcji wywrotowych i antypaństwowych (w szczególności komuniści i nacjonaliści mniejszości narodowych), ? obserwacją legalnych ugrupowań i partii politycznych, a także związków zawodowych i parlamentarzystów. Nasilenie przestępczości politycznej w okręgu lubelskim było największe w tych rejonach, gdzie przejawiały swoją działalność nielegalne organizacje komunistyczne oraz mniejszości narodowej ukraińskiej (powiat hrubieszowski, tomaszowski chełmski i włodawski) i żydowskiej (powiat chełmski, siedlecki, włodawski i grodzki lubelski). Zarzut działalności komunistycznej zdecydowanie najczęściej stawiano osobom narodowości żydowskiej, a nieco rzadziej ukraińskiej, białoruskiej i polskiej.
EN
Political Police in the Second Polish Republic was a secret, specialised service assigned mainly to surveying the whole of political and social life in the country and to chasing perpetrators of anti-state crimes, especially the people suspected of revolutionary activity. In the period discussed, it was completely reorganised four times and it appeared under different names: Political Defence, Information Service, Political Police and Investigation Service with specialised departments to fight against political crimes. In practice, Political Police used methods defined as investigational, e.g. arrests, temporary custody, search of people and property, questioning, chases; and operational ones, e.g. observation, surveillance, tapping or confidential enquiry. Till 1926 political services in Lublin Voivodeship were particularly interested in social and political organisations, the activity of which posed a threat to the legal order and the social arrangement of the state at that time. Full operational surveillance was carried out with respect to parties and political movements of communist nature, national minorities and radical peasant activists, whereas the parties that wanted to keep the bourgeois order were not of particular interest to political counterintelligence, but they were only under discrete operational surveillance. After the May Coup, the range of interests of information services in the fourth district changed substantially. In addition to the activity of communists and national minorities representatives, it encompassed the whole legal Pilsudski opposition. Political Police in Lublin Voivodeship had a very important role in internal politics. It worked among other things on: - exposing social tensions, anti-government atmosphere, revolutionary and anti-state actions (mainly communists and nationalists of national minorities); - observing legal groups and political parties as well as trade unions and parliament representatives. Escalation of political crimes in Lublin district was the largest in those regions where illegal communist organisations, Ukrainian national minorities (poviats: Hrubieszowski, Tomaszowski Chelmski and Wlodawski) and Jewish national minorities (poviats: Chelmski, Siedlecki, Wlodawski, and Grodzki Lubelski) were active. Accusations of communist activity were mainly made against people of Jewish nationality and somewhat less frequently against those of Ukrainian, Belarusian or Polish nationalities.
17
EN
The paper presents preliminary results of analytical investigations concerning an axially compressed closely spaced element, verified experimentally. The investigated tentative element consists of three branches, made of cold-bent steel sheet. Two branches with a channel-bar cross-section are strengthened by the third branch with a tubular crosssection, the walls of which adjoin the webs of the channel bars. The walls of the three branches forming a bisymmetric cross-section are connected with each other flexibly by means of blind bolts. The tubular branch takes over more than 30 % of the entire load of the complex tentative element, as has been proved both by analytical and experimental results.
PL
W artykule przedstawiono problematykę badań systemu transportowego w aspekcie wymagań środowiskowych. Analiza i synteza problematyki zdatnych i bezpiecznych oraz przyjaznych środowisku maszyn pozwoliła pozyskać projekt badawczy w ramach POIG. Szczegółowa problematyka projektu i wybrane zagadnienia z obszaru pozyskiwania i przetwarzania informacji z realizowanych badań stanowią o treści tego opracowania. Weryfikację opracowanych algorytmów komputerowych oparto na badaniach utrzymania zdatności złożonych systemów transportu kolejowego, uwzględniając bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz oceniając zmiany stanu technicznego.
EN
The problems of investigations of transport system in were introduced in aspect of environmental requirements. The analysis and the synthesis of problems concerning safe and friendly machines were discussed in the article.
EN
A new mathematical model is developed which describes the process of direct sugar beet extraction from soil, carried out by interaction of the vertical impact force and the tractive effort, which are transmitted to the root crop from the vibratory digging tool. Sets of differential equations have been obtained the solution of which enables to determine the law of the root crop movement during their direct vibrational extraction.
20
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony zbadaniu możliwości zastosowania metody ultradźwiękowej do oceny degradacji połączenia adhezyjnego powłoka - podłoże. Jako podstawowy wskaźnik degradacji badanego połączenia wykorzystano wzmocnienie impulsu fali ultradźwiękowej. Otrzymano zależność wzmocnienia impulsu fali ultradźwiękowej od ilości cykli odkształcania próbki, które obrazuje przebieg degradacji połączenia adhezyjnego żywica epoksydowa Epidian 5 - stal 50HS.
EN
The aim of this paper is to exanimate the possibility of application of the ultrasonic method for evaluation of the degradation of the bond between adhesive coating and substrate. The impulse gain of an ultrasonic wave was used as the basic rate of degradation of the examined bonds. A dependence of the impulse gain of an ultrasonic wave on the quantity of cycles of deforming the sample was obtained which shows the course of the degradation of adhesive bond between epoxy resin EpidianS and steel 50HS.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.