Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asymmetry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisano zjawiska zachodzące w obwodzie wielkoprądowym elektrycznego pieca łukowego AC. Odwzorowano wpływ zmian długości kolumny łukowej na parametry modelu matematycznego Pentegowa łuku elektrycznego wykorzystującego statyczną charakterystykę napięciowo-prądową. W wyniku symulacji otrzymano dynamiczne charakterystyki napięciowo-prądowe łuków elektrycznych. Na podstawie analizy danych pomiarowych przedstawiono wpływ asymetrii i zaburzeń łuku na jakość energii elektrycznej w układzie zasilania AC-EAF.
EN
The article describes the phenomena occurring in the high-current circuit of an AC electric arc furnace. The effect of changes in the arc column length on the parameters of the Pentegov mathematical model of the electric arc based on static voltage-current characteristics is mapped. As a result of the simulation, dynamic voltage-current characteristics of electric arcs were obtained. Based on the analysis of measurement data, the effect of asymmetry and arc disturbances on the quality of electricity in the AC-EAF power system is presented.
PL
Gwałtowny wzrost przyłączanych do sieci niskich napięć 1-fazowych, niskoemisyjnych odbiorników i źródeł odnawialnych, takich jak: pompy ciepła, fotowoltaika oraz układy mikrokogeneracyjne, znacząco wpływa na wzrost asymetrii prądowej i napięciowej, co często prowadzi do przekraczania dopuszczalnych wartości dla napięć fazowych i nieprawidłowej pracy tych urządzeń. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności kompensacji asymetrii za pomocą transformatora symetryzującego w dwóch różnych sieciach niskiego napięcia zasilających odbiorców i prosumentów zlokalizowanych na terenie jednego z operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).
EN
The rapid development of dispersed generation resulting from the progressive depletion of fossil fuel deposits, the need to limit the emission of harmful substance to the atmosphere and the rising prices of electricity cause that an increasing share of single phase photovoltaic (PV), heat pumps and micro-cogeneration (μCHP) technologies are connected to the low-voltage electricity network. Connecting such low-carbon technologies significantly increase the current and voltage asymmetry, mainly due to large variations in production (depending on weather conditions) and demand for electricity at given time, which leads to exceeding statutory limits for phase-neutral voltages and often cause failures of these devices. The paper presents measurements of asymmetry mitigation efficiency using a balancing transformer in two different lowvoltage network, supplying consumers and prosumers at one of the Distribution System Operators (DSO) in Poland.
PL
Gwałtowny wzrost przyłączanych do sieci niskich napięć jednofazowych odbiorników i źródeł odnawialnych, takich jak: pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz układy mikrokogeneracyjne znacząco wpływa na wzrost asymetrii prądów i napięć, co często prowadzi do przekraczania dopuszczalnych wartości dla napięć fazowych i nieprawidłowej pracy urządzeń zasilanych z tych sieci. W artykule omówiono zagadnienia związane ze zjawiskiem asymetrii prądów i napięć w sieci trójfazowej czteroprzewodowej oraz przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności kompensacji asymetrii za pomocą transformatora symetryzującego w dwóch różnych sieciach niskiego napięcia zasilających odbiorców i prosumentów zlokalizowanych na terenie jednego z Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).
EN
The rapid development of single phase low-carbon technologies causes that an increasing share of photovoltaics (PV), heat pumps and micro-cogeneration (μCHP) technologies are connected to the low-voltage electricity network. Connecting such low-carbon technologies significantly increase the current and voltage asymmetry, which leads to exceeding statutory limits for phase-neutral voltages and often cause failures of electrical devices. The paper discusses issues related to the phenomenon of current and voltage asymmetry in a typical three-phase four-wire lowvoltage electricity network and presents measurements of asymmetry mitigation efficiency using the balancing transformer in two different lowvoltage electricity network, supplying consumers and prosumers at one of the Distribution System Operators (DSO) in Poland.
EN
The proper description of circuits supplied from an asymmetrical and sinusoidal voltage source, in which line parameters are included, requires an adequate mathematical concept or theory. The authors of the publication present the mathematical concept of the currents’ asymmetrical components for three-phase four-wire systems, taking into account the impedance of the neutral conductor and the impedance of power transmission lines. In the new approach, four orthogonal current components were proposed in charge of its flow between the source and the load. The introduced distribution shows, regardless of the type of the voltage asymmetry (amplitude or phase), it is possible to set down the symmetrical active current and other components, i.e. reactive current, negative current and zero current, which will allow determining the reference current of the active filter.
PL
Przedstawiono rozwiązanie zadania modelowania obniżeń powierzchni terenu i górotworu, w którym uwzględniono jednoczesne występowanie: wstępnych przemieszczeń pionowych, asymetryzacji i wypiętrzeń. Podane wzory obliczeniowe opracowano na podstawie studium teoretyczno-empirycznego. Mogą być one przydatne do celów inżynierskich i konstrukcyjnych przy zastosowaniu w modelowaniu konstrukcji i budownictwie na terenach wpływów podziemnej eksploatacji górniczej.
EN
The paper presents a solution to the problem of modeling the depressions of terrain and rock mass, in which simultaneous occurrence of: initial vertical displacement, asymmetrization and elevation was taken into account. The calculation formulas given have been developed on the basis of a theoretical and empirical study. They can be useful for engineering and construction purposes when used in modeling structures and construction in the areas of underground mining exploitation.
6
Content available remote The conflict in Ukraine : a new-generation warfare
EN
The aim of this paper is to illustrate the underlying concepts and characteristics of hybrid warfare – a new type of modern warfare utilising unconventional methods and “proxy wars” which involve national minorities, terrorist groups and local communities. The paper also describes the current capabilities of states to engage in new warfare without declaring war while using all resources available, and identifies the advanced disinformation and propaganda mechanisms employed to achieve political objectives. The paper further provides a background to the outbreak of war in Ukraine by highlighting the causes and consequences of Russia’s preparing for and launching the invasion of a European country in contravention of all international laws and agreements. The subject is dealt with comprehensively, from the annexation of Crimea to the destabilisation of south-eastern Ukraine by separatist military groups.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie idei oraz charakterystyki nowego rodzaju konfliktu zbrojnego, jakim jest wojna hybrydowa ‒ wojna niekonwencjonalna, nowoczesna, toczona przy wykorzystaniu mniejszości narodowych, ugrupowań terrorystycznych czy lokalnej społeczności, tzw. „wojna zastępcza”. Przybliżono zdolności prowadzenia nowoczesnych działań wojennych bez ich oficjalnego wypowiedzenia przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków oraz zwrócono uwagę na wykorzystywanie zaawansowanych mechanizmów dezinformacji i propagandy do osiągania zakładanych celów politycznych. Następnie przedstawiono genezę zarzewia konfliktu i wybuchu wojny na Ukrainie poprzez uwypuklenie przyczyn i następstw przygotowania i przeprowadzenia łamiącej wszelkie prawa i umowy międzynarodowe inwazji na europejski kraj, poczynając od zaanektowania Półwyspu Krymskiego poprzez destabilizację południowo-wschodniej części Ukrainy przy wykorzystaniu separatystycznych ugrupowań bojowych.
7
Content available Asymmetry in real functions theory
EN
Since the beginning of the XX century many authors considered characterizations of local properties for real functions of a real variable which have been defined as global properties. We present a short survey of local properties of the well known global ones and consider of how small/big the set of asymmetrical behaviour of a function must be.
8
Content available Responsible Development and Durable Development
EN
In this article, it analyzes two contemporary models of social and economic development – responsible development and sustainable development. Reflections on responsibility in the present social and economic context precede reflections about the essence of the model of the responsible development. For various reasons irresponsibility increasingly prevails over responsibility, and responsibility becomes anonymous and fictitious. Thus, the tendency to behave and to act with impunity grows. One of the forms of responsible development is the so-called smart growth. Above all, people appropriately educated and wise should realize it. Unfortunately, the number of stupid people in the world constantly increases. The model of sustainable development raises doubts from the beginning. Almost all people criticize this model or refer to it in disbelief. Only optimists see it as the only chance for the survival of humanity. The choice between responsible and sustainable development is difficult, because each one is faulty. It would be good to create one model from these two models in a form of their synthesis. Certainly, that is a difficult challenge, but doable.
PL
W artykule analizuje się dwa współczesne modele rozwoju społecznego i gospodarczego – rozwoju odpowiedzialnego i rozwoju trwałego. Rozważania o istocie modelu rozwoju odpowiedzialnego poprzedzone są refleksjami nad odpowiedzialnością w teraźniejszym kontekście społecznym i ekonomicznym. Z różnych przyczyn subiektywnych i obiektywnych nieodpowiedzialność coraz bardziej przeważa nad odpowiedzialnością, a odpowiedzialność staje się anonimowa i fikcyjna. Dlatego rośnie tendencja do zachowania się i działania bezkarnego. Jedną z form rozwoju odpowiedzialnego jest tzw. wzrost inteligentny. Przede wszystkim powinni go realizować ludzie odpowiednio wykształceni i mądrzy. Niestety, w świecie jest coraz więcej głupich. Model rozwoju trwałego budzi wątpliwości od początku. Prawie wszyscy krytykują go lub odnoszą się do niego z niedowierzaniem. Tylko optymiści widzą w nim jedyną szansę na przetrwanie ludzkości. Wybór między rozwojem odpowiedzialnym a trwałym jest trudny, ponieważ każdy z nich jest wadliwy. Być może, dobrze byłoby z tych dwóch modeli stworzyć jeden w postaci ich syntezy. Z pewnością jest to wyzwanie trudne, ale wykonalne.
EN
Wood is a fibrous orthotropic material additionally characterized with sign- -sensitivity. Thus, determining the universal conditions of its strength constitutes a complex task. In their work, the authors present the anisotropic generalization of the Huber criterion which is closer to Norris’s proposal, as opposed to Hill (and Hofmann) and Mises proposal. The obtained criterion incorporates conditions which are additionally imposed on a special case of Tsai-Wu criterion for composite materials.
EN
An increase in the value of the hamstring-to-quadriceps (H/Q) ratio with an increase in angular velocity may effectively prevent injuries of the back of the thigh. Previous studies have found that the conventional H/Q ratio was unaltered along with an increasing angular velocity in females. Therefore, this study aimed to investigate the relationships between the conventional H/Q ratio and angular velocity in a group of female soccer players. Methods: The study was carried out on a group of 16 female soccer players (age: 20.7 ± 3.9 years, body height: 166.1 ± 5.8 cm, body mass: 58.4 ± 6.2 kg, training experience: 8.8 ± 4.1 years). Measurements of peak torque of extensors and flexors of the knee joint under static conditions and under isokinetic conditions (at angular velocities of 30°/s, 60°/s, 90°/s and 120°/s) were carried out using a Biodex dynamometer. Results: There was a statistically significant increase in the conventional H/Q ratio with an increase in angular velocity. These differences occurred between measurements at angular velocities of 0°/s and 30°/s, and 30°/s and 60°/s. Conclusions: As previously found for males, an increase in conventional H/Q ratio with increased angular velocity was also present in this group of female players. This phenomenon should reduce the number of injuries of the muscles of back of the thigh. Coaches should pay attention to increasing the level of strength in the group of knee joint flexor muscles so as to make the value of the H/Q ratio appropriately high and increasing with increasing angular velocity.
PL
Transformacja Fouriera jest fundamentalną metodą dekompozycji sygnałów, w tym przebiegów czasowych prądów lub napięć. Reprezentacja częstotliwościowa tych wielkości fizycznych, określonych w układzie trójfazowym, realizowana jest zwykle niezależnie dla każdej fazy. Istotnym ograniczeniem takiej metody jest brak bezpośredniej informacji o rodzaju asymetrii poszczególnych składowych harmonicznych. Asymetria prądów lub napięć określana jest przy zastosowaniu przekształcenia Fortescue, w odniesieniu jedynie do podstawowych harmonicznych tych wielkości. Asymetria wyższych harmonicznych jest więc pomijana. W artykule przedstawiono dwie metody reprezentacji częstotliwościowej wielkości fizycznych układu trójfazowego, zapewniające pełną informację zarówno o odkształceniach harmonicznych jak i niesymetrii, przy zastosowaniu przekształ- ceń, odpowiednio, Clarke i rozszerzonego Fortescue. Pokazano równoważność obydwu metod.
EN
Fourier transform is a fundamental method of signal decomposition, including transients of currents and voltages. Spectra of 3-phase quantities are usual independent for all the phases. The drawback of this method is that it doesn’t explicitly show the kind of asymmetry of particular harmonics. Asymmetry is usually defined in practice with Fortescue transform, regarding only fundamental harmonics, thus asymmetry of remaining harmonics is neglected. The paper presents two methods of frequency representation of 3-phase system quantities, which provides complete and explicit information both about harmonic distortion and asymmetry. The methods utilize, respectively, Clarke, and Fortescue transformations. There is also shown the equivalency of both methods.
PL
Autorka, w tym artykule, chce wskazać na istotne aspekty dotyczące hybrydyzacji współczesnych wojen i walki asymetrycznej. Te definicje wydają się być nowe, jednak znajdują one swoje miejsce w historii. Konsekwencje jakie niosą za sobą współczesne wojny sprawiają, że musimy zacząć myśleć o znaczeniu, narzędziach i metodach zapewniania bezpieczeństwa. Świat wokół nas zmienia się bardzo szybko co stawia nas przed wieloma problemami. Również rozwój technologiczny stwarza wyzwania, z którymi nie musieliśmy nigdy wcześniej się mierzyć.
EN
In this paper the author wan ts to show the core aspects of hybridism of modern wars and of asymmetry in warfare. Those definitions sound as they are new but they already have had their place in history. The results of contemporary wars make us think of the means, instruments and methods of providing security. The world around us changes very quickly so it is necessary to face up to many problems. Also the technology development creates challenges which we haven’t had before.
EN
Background. Playing guitar can cause adoption of asymmetric postures and affect the shoulder's stability. Objective. To assess the presence of scapular dysfunction in professional guitar players. Method. A lateral scapular slide test was performed at the level of the spine of the scapula and at the inferior angle of the scapula in 20 professional guitar players (age: 18–40 years) and was compared with 20 age-matched non-players at angles of 0°, 45° and 90° of shoulder abduction with both limbs loaded with 0.5-kg weights. Analysis was done by unpaired t test. Results. Scapular dysfunction in guitar players was seen in the form of asymmetric scapula at rest in 25% and dyskinetic scapula in 20% of players. 100% of non-players had normal scapular positioning. Comparison at the level of the spine of the scapula showed no significant difference (p > 0.05), but the inferior angle showed a significant difference at 0° (1.37 cm), 45° (1.93 cm) and 90° (2.15 cm) which was more in the player's category (p < 0.05). Conclusion. There exists a marked dysfunction of scapular stabilizers in professional guitar players at the level of the inferior angle of the scapula.
EN
During their commute, pedestrians encounter a variety of staircase designs. One such design is the oblique staircase that allows pedestrians to descend at an angle. The purpose of this study was to assess the influence of an oblique path of descent on heel and toe clearance, and toe placement on a step. Sixteen participants descended a staircase on an angled path at three angles: 0° (perpendicular), 25°, and 45°. Toe placement and foot clearances were compared between the descent angles and feet. An increase in descent angle demonstrated increased clearance of the heel apex compared with straight descent; however, the aspect of the foot closest to the stair changes in angled descent, moving from the apex to the side of the heel. A greater portion of the foot was placed on the stair tread during angled descent. Future work should address the influence of angled descent on fall risk.
EN
Electrified transport is strongly assorted, due to long term development and use of diversified solutions, particularly in the scope of electrical engineering considering the following aspects: nominal voltage of a power supply system, vehicles’ main circuits and electrical drives. The problem of compatible work of varied railway systems in mutual interaction regions, despite of various studies, still appears a significant issue. The main purpose of the paper is to present the negative impact of mutual interaction of AC DC railway regions on the electrified railway lines and power grid. A Matlab – Simulink model of the DC and AC traction systems has been developed. In the article, apart from the main problems which could appear in the AC-DC transition zones, the voltage unbalance analysis caused by the AC traction substation is covered and the influence of asymmetric input voltage of the rectifier traction substation on the DC voltage quality is analysed.
PL
Zelektryfikowany transport jest silnie zróżnicowany ze względu na długi okres rozwoju oraz stosowanie rozmaitych rozwiązań, w szczególności w zakresie rozwiązań technicznych, z uwzględnieniem takich aspektów jak: napięcie znamionowe układu zasilania, główne obwody pojazdów oraz napędy elektryczne. Pomimo przeprowadzenia szeregu badań, problem kompatybilności działania różnych systemów kolejowych na obszarach wzajemnego oddziaływania nadal pozostaje istotnym zagadnieniem. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zagadnienia negatywnego wpływu wzajemnego oddziaływania obszarów kolejowych AC-DC na zelektryfikowane linie kolejowe oraz sieć energetyczną. W tym celu opracowano model Matlab – Simulink systemów trakcyjnych DC i AC. W artykule, oprócz głównych problemów, jakie mogą pojawić się w strefach styku systemów AC-DC, przedstawiono również analizę asymetrii napięcia powodowanej przez podstację trakcyjną AC oraz przeanalizowano wpływ asymetrycznego napięcia zasilającego podstacji prostownikowej na jakość napięcia w sieci trakcyjnej DC.
EN
Purpose: The plane 2d model and 3d finite element model of the headgear attached to two molars with different mesio-distal location are studied to show the asymmetric mechanical effects produced by symmetrically loaded headgear. In daily dental practice the asymmetrical location of molars is usually ignored. Methods: Six 3D finite element models of a symmetric cervical headgear were designed in SolidWorks 2011. The models showed symmetric molar position (model 1), 0.5 to 2 mm of anterior-posterior molar difference (models 2-5) and a significant asymmetry with 10 mm of difference in the locations (model 6). The head gear was loaded with 3N of force applied at the cervical headgear. The forces and moments produced on terminal molars are assessed. Results: It is shown the difference between the forces acting at the longer and shorter outer arms of the headgear increases with increase in the distance. The significant numeric difference in the forces has been found: from 0.0082 N (model 1) to 0.0324 N (model 5) and 0.146 N (model 6). These small forces may produce unplanned distal tipping and rotation of the molars around their vertical axes. The most important funding was found as a clockwise yaw moment in the system when is viewed superio-inferiorly. The yaw moment has been computed between -0.646 N•mm (model 1) and -1.945 N•mm (model 5). Conclusions: Therefore even small asymmetry in location of molars loaded by a symmetric cervical headgear will produce undesirable move-ment and rotation of the teeth that must be taken into account before applying the treatment.
EN
Purpose: The aim of this study was to present the methodology for estimation of a leg stiffness during a countermovement jump. The question was asked whether leg stiffness in the countermovement and take-off phases are similar to each other as demonstrated in previous reports. It was also examined whether the stiffness in left lower limb is similar to the one in right lower limb. Methods: The research was conducted on 35 basketball players. Each participant performed three countermovement jumps with arm swing to the maximum height. Measurements employed a Kistlerforce plate and a BTS SMART system for motion analysis. Leg stiffness (understood as an inclination of the curve of ground reaction forces vs. length) was computed for these parts of countermovement and take-off phases where its value was relatively constant and F(∆l) relationship was similar to linear. Results: Mean value (±SD) of total stiffness of both lower limbs in the countermovement phase was 7.1 ± 2.3 kN/m, whereas this value in the take-off phase was 7.5 ± 1 kN/m. No statistically significant differences were found between the leg stiffness in the countermovement and the take-off phases. No statistically significant differences were found during the comparison of the stiffness in the right and left lower limb. Conclusions: The calculation methodology allows us to estimate the value of leg stiffness based on the actual shape of F(∆l) curve rather than on extreme values of ∆F and ∆l. Despite different tasks of the countermovement and the take-off phases, leg stiffness in these phases is very similar. Leg stiffness during a single vertical jump maintains a relatively constant value in the parts with a small value of acceleration.
18
Content available Niedoskonałość symetrii
PL
W artykule przedstawiono rozważania na temat symetrii, percepcji symetrii oraz jej atrakcyjności (czy też nieatrakcyjności) jako zasady kompozycji w sztuce i architekturze. Symetryczność świata, potwierdzona przez uczonych i przez potoczne doświadczenie, może wyjaśniać nasze do niej upodobanie. Jako jeden z przykładów przekonujących nas o – jak się okazuje złudnej – symetryczności podano lustro, z którym nierozerwalnie związany jest problem zróżnicowania skali. Autor odwołuje się do Hermanna Weyla omawiającego rozmaite rodzaje symetrii i wiążącego z nią kategorię piękna. Następnie cytuje przykłady symetrii w architekturze (np. budowle Palladia, mozaiki geometryczne na posadzkach kościołów z intrygującym wzrok sześcianem Neckera). Mozaiki wprowadzają wątek iluzji optycznych i zależności percepcji od oczekiwań, co może otwierać drzwi do świata złudzeń. Dlatego czysto geometryczna symetria – dowodzi autor – nie jest atrakcyjna dla sztuki. Znacznie bardziej płodna jest dwuznaczność. Siatka z kilkuosiowią symetrycznością, tak użyteczna dla dużego obszaru sztuki, jest antynarracyjna, antyewolucyjna i ahistoryczna i choć znakomicie porządkuje formalnie, może nużyć monotonią. Jako przykład na odejście od tego toku myślenia autor daje przykład Asymetrii Zbigniewa Dłubaka, budynku muzeum w Bilbao (Frank Gehry), dworca kolejowego w Kioto (Hiroshi Hara) czy centrum sztuki w Stockton­on­Tees (Richard Wilson). Europejskie przywiązanie do symetrii autor kontrastuje z jej odrzuceniem w filozofii zen i będącej pod jej wpływem kulturą Japonii, Korei i Chin.
EN
The article presents considerations on symmetry, its perception and attractiveness (or conversely, unattractiveness) as a principle of composition in art and architecture. The symmetry of the world, confirmed both by science and everyday experience, can explain our preference for it. The mirror, given as an example of false visual symmetry, introduces the question of the scale. The author refers to Hermann Weyl who differentiates between various types of symmetry and associates symmetry with the category of beauty. Then the author goes on to discuss symmetry in architecture (e.g. Palladio’s buildings, mosaic floor patterns in churches with the intriguing Necker cube). Mosaics introduce the problem of optical illusions and the dependence of perception upon expectation – a relationship which can open the door to the world of illusion. That is why, argues the author, simple geometric symmetry is not attractive to art. Ambiguity is much more fruitful. The grid with its multiple symmetry axes, widely used in art, is anti­narrative, anti­developmental and anti­historical, and though it introduces perfect formal order, its monotony may be boring. The author gives examples of modern works departing from the principle of symmetry, like Asymetries by Zbigniew Dłubak, the museum in Bilbao (Frank Gehry), railway station in Kyoto (Hiroshi Hara) or art centre at Stockton­on­Tees (Richard Wilson). Finally, European attachment to symmetry is contrasted with the preference for asymmetry in Zen and in cultures under its influence, i.e. Japanese, Korean and Chinese.
PL
W pracy porównano podstawowe założenia pojęć asymetrii w bezpieczeństwie. Dokonano podstawową analizę zagadnień optymalizacji matematycznej dla pojęć logistycznych i bezpieczeństwa, oraz założeń umożliwiających budowę modeli matematycznych wyznaczania czynników logistycznych w zagadnieniach bezpieczeństwa asymetrycznego. Rozważono możliwości zastosowania do analizy czynników logistycznych optymalizacji statycznej i dynamicznej w oparciu o metody badań operacyjnych i Newton. Poddano krytycznej analizie wnioskowanie dla funkcji i funkcjonału w oparciu o definicje (założenia) Banacha i Fellera.
EN
The work compares the basic assumptions of the concepts of asymmetry in security. An analysis of the basic issues of mathematical optimization for the concepts of logistics and security, and for the construction of mathematical models for determining the logistics factors in an asymmetric security was done. A possibility to analyze factors of logistics optimization of static and dynamic on the basis of the test methods and Newton have undergone a critical analysis of inference for the features and function on the basis of the Banach Feller definitions (assumptions) .
PL
Praca przedstawia wspomnienia inżyniera konstruktora kierującego opracowaniem studium projektowego głównych obiektów Igrzysk XXI Olimpiady w Montrealu: stadionu, wieży z basenami oraz welodromu. Przedstawiono w niej historię zaangażowania autora w tym projekcie, a także najważniejsze cechy przyjętego rozwiązania. Ujęto w niej też przyczyny wykorzystywania w tych obiektach betonu sprężonego jako głównego materiału konstrukcyjnego.
EN
The paper presents reminiscences of a structural engineer, in charge of the development of the design study of the main objects of the 21st Olympic Games in Montreal: the Tower, the Pool and the Velodrome. It presents the story of the author’s involvement in this project, as well as the main features of the solution reached. It includes also the reasons for use in these facilities prestressed concrete as the main structural material.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.