Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  medical robots
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the work is to assess the use of LEGO-based robotics in the education of medical students. Training on specialized robotic surgery simulators is available only to a small group of specialists. The LEGO Mindstorms was used to create a model of the surgical robot arm. The model is controlled by a specially prepared panel created in the LabVIEW. The functionality of the model of a surgical robot arm allows people who have not been using these robots to become familiar with the basics of their operation. Medical students using the arm will be able to observe structural problems: the stiffness of construction, or its utility, the range of movements and its limitations, motion and force control using different robotic manipulators. The use of a modular computer programming language and a modular building platform problem in LEGO Education contributes to the development of critical thinking and problem solving, and these skills are useful to physicians during their work.
2
Content available Chirurgia bardziej precyzyjna
PL
Roboty medyczne to cenna alternatywa dla technik wykorzystywanych w chirurgii. Eliminują drżenie rąk chirurga, zapewniają znaczne powiększenie obrazu, widzenie przestrzenne i koordynację ręka-oko, dzięki czemu każdy ruch jest intuicyjny. W Polsce od niedawna dostępny jest najnowocześniejszy na świecie robot da Vinci. Od kwietnia br. wspomaga zabiegi urologiczne, ginekologiczne i chirurgiczne w krakowskim Szpitalu na Klinach.
PL
Brak dostępu do nowych technologii medycznych powoduje nierówności w zdrowiu. Przed zdrowiem publicznym staje nowe wyzwanie, jakim są roboty medyczne. W artykule przenalizowano w kilku europejskich krajach obowiązujące systemy finansowania oraz wydatki na ochronę zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na urządzenia medyczne. Polska przeznacza jedynie 4,5% PKB na ochronę zdrowia. Natomiast w analizowanych państwach Europy zachodniej jest to średnio około 8% PKB. Średnio, w analizowanych państwach, na jednego robota chirurgicznego przypada 1,2 mln mieszkańców. W Europie, w dużej mierze dominuje społeczny system ochrony zdrowia. W państwach, w których wydaje się najwięcej na ochronę zdrowia, takich jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, szanse wdrożenia robotów medycznych są większe niż w Polsce. W Stanach Zjednoczonych, gdzie panuje system opieki zdrowotnej oparty na prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych roboty stanowią o prestiżu i wysokim poziomie świadczonych usług. Każdy zakupiony robot przyciąga nowych pacjentów-klientów za którymi idą dodatkowe fundusze. Pomimo ogólnej tendencji spadkowej w kwestii finansowania nowych urządzeń i wyrobów medycznych w państwach Europy Zachodniej liczba robotów chirurgicznych rośnie. Sytuacja Polski na tle analizowanych danych wydawałaby się rokująca, ze względu na coraz większe kwoty przeznaczane na nowe urządzenia. Jednak bezwzględne kwoty, rzędu 12-13 milionów euro rocznie wydają się zbyt małe na dynamiczny rozwój rynku robotyki medycznej. Jednak generalnie prognozy dotyczące rynku robotów medycznych są optymistyczne i przewidują dynamiczny wzrost sprzedaży.
EN
The new challenges of public health are medical robots. In the article, the existing financing systems and expenditures on health care were analyzed in several European countries, with particular emphasis on expenditure on medical devices. The number of medical robots was analyzed. In Europe, the social health system is largely dominant. In countries where the most money is spent on healthcare, such as Great Britain, France or Germany, the chances of implementing medical robots are greater than in Poland. In the United States, where there is a health care system based on private health insurance, robots determine the prestige and high level of services provided. Each purchased robot attracts new clients-clients for which additional funds go. Despite the general downward trend in the financing of new devices and medical devices in Western European countries, the number of surgical robots is growing. The situation of Poland on the background of the analyzed data would seem to be promising due to the increasing amounts spent on new devices. However, the absolute amounts, amounting to EUR 12-13 million per year, seem too small for the dynamic development of the robotics market. However, in general, the forecasts for the medical robot market are optimistic and predict a dynamic growth in sales.
PL
W artykule opisano innowacyjną koncepcję platformy narzędziowej umożliwiającą operowanie za pomocą jednego ramienia robota pozycjonującego. W 2009 r. podczas testu in vivo modelu zwierzęcego operacji pomostowania wieńcowego udowodniono przydatność zupełnie nowej koncepcji robota modułowego nazwanego Robin Heart mc2. To największy do tej pory robot z rodziny Robin Heart – sterowany przez jednego operatora – zastępuje trzy osoby przy stole operacyjnym: chirurga asystującego (dwa narzędzia), operator toru wizyjnego (endoskop) oraz głównego chirurga (dwa narzędzia chirurgiczne). Po raz pierwszy wprowadzono w nim platformę narzędziową – de facto pełnego mini robota chirurgicznego – zamontowanego na jednym ramieniu robota. Zaprezentowany robot nowej generacji rozwija tę koncepcję wprowadzając oryginalne rozwiązania konstrukcyjne zwiększające możliwości funkcjonalne.
EN
This article describes an innovative concept of a tool platform that allows to operate with one arm of a positioning robot. In 2009, during the in vivo animal model of coronary artery bypass surgery, a completely new concept of a modular robot named Robin Heart mc2 was demonstrated and its usefulness proven. This is the largest Robin Heart robot, operated by one operator, replacing three people at the operating table: assistant surgeon (two tools), endoscope operator and primary surgeon (two surgical instruments). For the first time a tool platform has been introduced – de facto a full mini surgical robot – mounted on one robot arm. The next-generation robot presented here develops this concept by introducing original design solutions that enhance functionality
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest badanie systemów sterowania robota Robin Heart PVA (ang. Port Vision Able) z zastosowaniem specjalnych mikroczujników siły 3D MEMS. Postawiono trzy różne sposoby wykorzystania opracowywanych czujników: (1) jako czujnik siły wykorzystany jako mikrodżojstik zintegrowany w rękojeścią narzędzia endoskopowego, aby łatwo kontrolować ruch robota wizyjnego podczas pracy chirurga; (2) jako czujnik siły wewnątrz szczęki narzędzia endoskopowego dla dostarczenia informacji zwrotnej do operatora-chirurga, mierząc siłę chwytu; (3) jako czujnik wielowymiarowy dotyku na końcu narzędzia chirurgicznego, co ułatwia badanie palpacyjne do diagnostyki tkanek podczas pracy. Artykuł ten jest studium wykonalności w zakresie proponowanych zastosowań. Model sterowania robota przy użyciu prototypowego czujnika siły 3D został pomyślnie przetestowany w badaniach funkcjonalnych robota. Wstępne badania sensorów wykazały ich przydatność dla sterowania robotem ze sprzężeniem siłowym, aby ocenić stan tkanek oraz do oceny siły docisku chirurgicznego chwytaka.
EN
The aim of this work is to investigate the control systems of Robin Heart PVA (Port Vision Able) using special 3D MEMS force microsensors. Three different functions are targeted: (1) micro-joystick actuator to be integrated in the hilt of the laparoscope to easily control robotic movement during operation; (2) force sensor inside the laparoscopic jaw to provide feedback to the surgeon by measuring the grasping strength; (3) 3D force/tactile sensor which facilitates palpation for tissue diagnostics during operation. This paper is a feasibility study regarding these proposed applications. A model of the robot controller using a prototype 3D sensor force has been successfully tested during the study of functional robot. Pre-studies of prototype sensors have demonstrated their usefulness in robot force feedback system to assess the state of tissue and to assess the clamping force the grasper surgical system.
7
Content available Etyka odpowiedzialności a technika medyczna
PL
Artykuł poświęcony jest kwesti refleksji etycznej w kontekście rozwoju współczesnych technologii stosowanych w medycynie. Autor przedstawia różne teorie etyczne, w które są używane w dyskursie nad zagadnieniami medycznymi, przede wszystkim jednak koncentruje się na etyce odpowiedzialności. Analizuje ją pod kątem odpowiedzialności indywidualnej i społecznej odpowiedzialności organizacji. Sporo uwagi poświęca etyce robotów, a także rozważa tradycyjne i współczesne ujęcie Kartezjańskiej metafory ciało-maszyna oraz zagadnienie ingerencji techniki w ludzkie ciało.
EN
The article is devoted to the issue of the presence of ethical reflection towards the development of contemporary technologies in medicine. The author presents various ethical theories, in which take part in the discourse on the medical problems, primarily focuses on the ethics of responsibility He analyses the question of individual responsibility and social responsibility of the organization. A lot of atiention is paid to the ethics of robots, and also he considering traditional and contemporary understanding of the Cartesian metaphor of the body – machine and the problem of interference technology in the human body.
PL
W artykule opisano problem projektowania pasa biodrowego stanowiącego element składowy robota ortotycznego. Pas ten pełni istotną funkcję w mechanicznej strukturze systemu. Dla mechanizmów robota jest on ostoją, czyli zespołem zapewniającym stałe, wzajemne położenie elementów łańcuchów kinematycznych obu kończyn. Z tego względu musi on spełniać wymagania dużej sztywności i określonej wytrzymałości. Pas biodrowy służy ponadto do połączenia systemu z tułowiem użytkownika. W tym przypadku ważne są zasady ergonomii takie jak możliwość łatwego ubierania systemu i wygoda jego użytkowania. Wiąże się to z potrzebą wprowadzenia niezbędnych podatności i nieciągłości mechanicznych, które utrudniają osiągnięcie wymaganych charakterystyk wytrzymało-ściowych. Pogodzenie tych sprzeczności jest rolą konstruktora. Przeprowadzone badania wytrzymałościowe, wykorzystujące metodę elementów skończonych pozwoliły na wybranie konstrukcji pasa biodrowego, który przy spełnieniu podstawowych wymagań, umożliwił ograniczenie masy elementu.
EN
The paper describes a problem related to design of a hip belt, which is a member of an orthotic robot. The belt plays an important role in the mechanical structure of the system. It is a bearing frame for mechanisms of the robot, i.e. it is a unit that ensures a constant mutual position of the members of kinematic chains of both limbs. Because of this fact, it must satisfy requirements pertaining to high rigidity and appropriate mechanical strength. Besides, the hip belt serves also a purpose of connecting the system with the user’s trunk. In this case, the principles related to ergonomics are of utmost importance: it must be easy for the user to put on the system and to use it in a comfortable way. This is connected with a necessity of introducing indispensable mechanical compliances and discontinuities, which makes it difficult to obtain the required strength characteristics. To reconcile these contradictions is a task of the design engineer, who is expected to strike a happy medium. Studies related to the strength, using the finite element method, that were carried out, allowed one to choose a design of the hip belt, which made it possible to reduce the mass of this element and to meet the basic requirements at the same time.
11
Content available Po co nam roboty medyczne?
PL
Historia ostatniej dekady wskazuje, że roboty medyczne wykazały, że są potrzebne: • chirurgowi, by operować osoby mniej inwazyjnie, bezpiecznie dla pacjenta i zespołu medycznego, czasem ze znacznej odległości • strażakowi, zespołowi ratunkowemu, by nie narażając się niepotrzebnie dotrzeć do chorego i wyciągnąć go z miejsc zagrożenia • osobom starszym, niedołężnym, by mieć wsparcie w samotności zmagając się z chorobą i niepełnosprawnością.
12
Content available remote InspiRobot page
13
Content available remote Akademia sztuki ISMR
14
Content available remote Robin Heart PortVisionAble : dlaczego budujemy nowego robota?
PL
Robotyka, jako dyscyplina techniczna, zajmuje się syntezą pewnych funkcji człowieka poprzez wykorzystanie mechanizmów, czujników, zespołów wykonawczych i komputerów. Wśród działów robotyki wyróżnia się obecnie m.in. robotykę medyczną, która obejmuje manipulatory i roboty do celów chirurgii, terapii, protetyki i rehabilitacji.
PL
Praca prezentuje alternatywne podejście do konstrukcji zadajnika trajektorii robota chirurgicznego, polegające na wykorzystaniu sprzężonych sensorów ruchu typu MEMS: kompasu, żyroskopu, akcelerometru. Miniaturowy moduł z tymi układami może być nakładany bezpośrednio na dłoń chirurgaoperatora lub na jego palce. Zaletą takiego zadajnika jest nie tylko niska cena, ale również wysoka funkcjonalność, związana z otwartością na dodawanie nowych modułów programowych. Przykładem wbudowanej funkcji może być generator ścieżki dojścia do pola zabiegu, wykorzystujący wielomiany sklejane w reprezentacji Catmull-Rom. Dodatkowo, zadajnik tego typu jest bardzo mały i łatwy do zastosowania w systemie mobilnym (karetka pogotowia, polowy ambulans wojskowy).
EN
The paper presents an alternative approach to the construction of the surgical robot trajectory haptic console by the use of motion MEMS type sensors: compass, gyro, accelerometer. Miniature module with these elements can be applied directly to the surgeon's hand or can be located on his fingers. The advantage of this device is not only low price, but also a high level of functionality associated with openness to adding new software modules. An example of built-in function can be the generator of a come path to the surgery field by the use of spline polynomials in the Catmull-Rom representation. In addition, the haptic console is very small and easy to use in mobile systems (military field ambulances).
16
Content available Robotyka medyczna w Polsce
EN
Medical Robots in Poland - State of Art Poland is a country with considerable intellectual resource in the field of medical robotics. Several thousand graduates every year is different specializations of robotics, automation, and bioengineering. Many academic insert in its range of scientific studies medical robotics. 10 years of Polish medical robotics was a time of high activity and scientific research, particularly in the field of robot for surgery and rehabilitation. We hope that the time is near the first clinical application and market launch. The Robin Heart surgical telemanipulator has the potential to become a European robot widely used in many branches of surgery. The original robot and mechatronic tools successfully passed the laboratory experiments and animal studies. Thanks to developed also educational and promotional program accompanied the research work Poland can now be an attractive partner for projects in the field of medical robotics. The article discusses the developments on surgical and rehabilitation robotics in Poland.
PL
Referat dotyczy opisu zrobotyzowanych systemów RENUS-1 oraz RENUS-2 służących do wspomagania rehabilitacji ruchowej pacjentów po przebytych udarach mózgu lub schorzeniach ortopedycznych. RENUS-1 jest przeznaczony do rehabilitacji kończyn górnych, zaś RENUS-2 do rehabilitacji kończyn dolnych. Oba systemy zostały opracowane w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie w wyniku realizacji zadań badawczych projektu PW-004/ITE/02/2004 objętego Programem Wieloletnim PW-004, koordynowanym przez Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu.
EN
This paper shortly presents two robots systems for the after stroke mobility rehabilitation. The RENUS-1 system is designed for support the upper limb rehabilitation, and the RENUS-2 is for the rehabilitation of the lower limb. Both systems are invented and build in the Industrial Institute for Automation and Measurements PIAP in Warsaw. They are the results of research tasks in the PW-004/ITE/02/2004 project covered by the Multiyear State Program that was coordinated by the Institute of Operating Technology PIB in Radom.
PL
Praca przedstawia problem sterowania decyzyjnego bioprotezą dłoni, traktowany jako rozpoznawanie intencji ruchowych człowieka na drodze analizy miosygnałów. Ze względu na dużą liczbę klas ruchu oraz wymaganą, wysoką niezawodność rozpoznawania tych klas prezentowane podejście polega na łącznym wykorzystaniu takich metod jak: drzewa decyzyjne, sieci neuronowe oraz algorytmy genetyczne dla uzyskania poprawy niezawodności rozpoznawania.
EN
The paper discusses the problem of human intention recognition by means of the electromyography (EMG) signals analysis. The signal characteristics and the large number of movement classis of a dexterous hand together with the high reliability of their recognition thatis demanded make all this problem all the more difficult. The presented approach consist in combining such technics as Decision Tree, Neural Networks and Genetic Algorithms to obtain the reliable recognition.
PL
Artykuł prezentuje prototypową konstrukcję robota do rehabilitacji kończyn dolnych będącą efektem współpracy PPH Ledmen i Politechniki Łódzkiej. Robot zbudowany jest w oparciu o cylindryczny układ kinematyczny o dwóch sztywnych ramionach. Posiada 5 aktywnych stopni swobody i przeznaczony jest do odtwarzania zadanej przez fizykoterapeutę trajektorii ruchu. Robot posiada możliwość ćwiczenia zgięcia, wyprostu w stawie kolanowym i biodrowym oraz przywodzenia i odwodzenia nogi. Zastosowany system zabezpieczeń (w tym przeciążeniowych) pozwala na bezpieczną pracę z pacjentami.
EN
The paper presents a prototype of a rehabilitation robot for lower extremities. It is created on the basis of cylindrical kinematic model, equiped with two rigid arms. It has five active degrees of freedom and is designed to repeat the trajectories generated by physiotherapist during the learning phase. Presented prototype of rehabilitation robot has the ability to replay different types of trained exercises such as: hip and knee flexion/extension, leg abduction/adduction. The protection system (including overload detection) implemented in the robot ensures sale work with patients.
PL
W artykule opisano prototyp manipulatora chirurgicznego o modułowej, wieloprzegubowej strukturze, projektowanego z myślą o mało inwazyjnych operacjach wewnątrz ciała pacjenta. Przedstawiono budowę całej konstrukcji o średnicy członów 10 [mm] i długości ok. 130 [mm] oraz budowę poszczególnych jego modułów. Oprócz aspektów konstrukcyjnych omówiono także elementy napędowo-pomiarowe oraz miniaturowe sterowniki wbudowane w manipulator. Zwrócono uwagę na problem prowadzenia wewnętrznego okablowania, a zwłaszcza na pokonanie barier, jakie stanowią kolejne przeguby oraz niezwykle mała średnica manipulatora. Opisana w artykule konstrukcja jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.
EN
This paper describes the prototype of a multi-link surgical manipulator designed for use in minimally invasive surgery operations. A structure of all construction with diameter of the modules about 10 [mm] and the length of the modules about 130 [mm], together with a detailed description of each link is presented. Besides of some constructional aspects, the measuring and drive elements, as well as, microcontrollers applied are discussed. Additionally, a special attention has been paid to problem of wire up the described construction with internal cables, especially to overcome barriers generated by joints and extremely small diameter of the manipulator. The presented multi-link surgical manipulator construction is registered as application for a patent.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.