Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photovoltaic panel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opracowano trójwymiarowe model numeryczny hybrydy PV/TEG składającego się z generatora termoelektrycznego (TEG) podłączonego do tylnej części modułu fotowoltaicznego (PV). Temperatura pracy stanowi parametr określający efektywność i sprawność konwersji elektrycznej panelu fotowoltanicznego. Modelowanie numeryczne przedstawia podejście do obniżania temperatury pracy paneli fotowoltaicznych za pomocą ogniwa TEG chłodzonym pasywnym radiatorem powietrza. Model numeryczny został zrealizowany za pomocą oprogramowania ANSYS i obejmuje uwzględnienie zjawisk Thomsona, Seebecka oraz przewodzenia ciepła Joule'a. Powierzchnia wymiany pasywnego radiatora wpływa na całkowity transfer ciepła przy wyższych prędkościach powietrza zwiększając całkowitą sprawność elektryczną panelu.
EN
The article developed a three-dimensional numerical model of a PV/TEG hybrid consisting of a thermoelectric generator (TEG) connected to the back of a photovoltaic (PV) module. The operating temperature is a parameter that determines the efficiency of electrical conversion of a photovoltaic panel (PV). Numerical modelling presents the approach to lowering the temperature of photovoltaic panels using a TEG cell cooled by a passive air radiator. The numerical model was implemented using ANSYS software and includes taking into account the phenomena of Thomson, Seebeck and Joule's heat conduction. The exchange surface of the passive radiator affects the total heat transfer at higher air speeds increasing the total electrical efficiency of the panel.
EN
Solar cell performance decreases with increasing temperature, heat can reduce output efficiency by 10–25%. The operating temperature plays a key role in the photovoltaic conversion process. Increase in electrical efficiency depends on cooling techniques, in particular photovoltaic modules installed in the high temperature regions. A cooling process using a single nozzle of photovoltaic panel operating under different configurations was simulated. The simulation contains two parts: the first is a thermodynamic investigation of fluid impingement upon the sensor front face. The second is a performance comparison between two types of glass cover. The major result that emerges from this simulation is the effect of a single nozzle arrangement to enhance the cooling process, under a low cadence of impinging droplets in the range 0.1–1.7 m/s.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie technologii Internetu Rzeczy do monitorowania farm fotowoltaicznych, szczególnie pojedynczych paneli fotowoltaicznych. Omówiono konstrukcję modułów realizujących funkcje monitorujące. Porównano protokoły komunikacyjne stosowane w rozwiązaniach Internetu Rzeczy.
EN
In the paper the applications of Internet of Things technology to the monitoring of photovoltaic farms, in particular the individual photo-voltaic panels, has been presented. The construction of the modules performing the monitoring functions have been described. Various communication protocols specifically designed for Internet of Things have been compared.
PL
Artykuł przedstawia przegląd informacji w zakresie rodzajów paneli fotowoltaicznych, z których może zostać zbudowany generator fotowoltaiczny. W artykule zawarto przegląd informacji na temat instalacji fotowoltaicznych, z uwzględnieniem doboru elementów systemu generatora fotowoltaicznego w tym bezpieczeństwa pożarowego.
EN
The article presents an overview of information on the types of photovoltaic panels from which a photovoltaic generator can be built. The article provides an overview of information on photovoltaic installations, with an emphasis on the selection of elements of the photovoltaic generator system with regard to fire safety.
EN
A domestic hot water (DHW) system has been modernized in a multi-family house, located in the southeastern part of Poland, inhabited by 105 people. The existing heating system (2 gas boilers) was extended by a solar system consisting of 32 evacuated tube collectors with a heat pipe (the absorber area: 38.72 m2). On the basis of the system performance data, the ecological effect of the modernization, expressed in avoided CO2 emission, was estimated. The use of the solar thermal system allows CO2 emissions to be reduced up to 4.4 Mg annually. When analyzing the environmental effects of the application of the solar system, the production cycle of the most material-consuming components, namely: DHW storage tank and solar collectors, was taken into account. To further reduce CO2 emission, a photovoltaic installation (PV), supplying electric power to the pump-control system of the solar thermal system has been proposed. In the Matlab computing environment, based on the solar installation measurement data and the data of the total radiation intensity measurement, the area of photovoltaic panels and battery capacity has been optimized. It has been shown that the photovoltaic panel of approx. 1.8 m2 and 12 V battery capacity of approx. 21 Ah gives the greatest ecological effects in the form of the lowest CO2 emission. If a photovoltaic system was added it could reduce emissions by up to an additional 160 kg per year. The above calculations take also emissions resulting from the production of PV panels and batteries into account.
PL
W budynku wielorodzinnym położonym w południowo-wschodniej części Polski, zamieszkałym przez 105 osób, zmodernizowano system przygotowania ciepłej wody użytkowej. Istniejący system grzewczy (2 kotły gazowe) został rozbudowany o układ kolektorów słonecznych składający się z 32 próżniowych kolektorów rurowych (powierzchnia absorbera wynosi 38,72 m2). Na podstawie danych o wydajności systemu oszacowano ekologiczny efekt modernizacji, wyrażony jako uniknięta emisja CO2. Zastosowanie systemu kolektorów słonecznych pozwala zmniejszyć emisję CO2 do 4,4 Mg rocznie. Analizując skutki środowiskowe zastosowania instalacji kolektorów słonecznych, wzięto pod uwagę cykl produkcyjny najbardziej materiałochłonnych komponentów instalacji, a mianowicie zasobnika ciepłej wody użytkowej i kolektorów słonecznych. Aby jeszcze bardziej ograniczyć emisję CO2, zaproponowano instalację fotowoltaiczną, dostarczającą energię elektryczną do napędu pompy obiegowej instalacji kolektorów słonecznych. W środowisku obliczeniowym Matlab, na podstawie danych pomiarowych z instalacji kolektorów słonecznych i danych pomiarowych całkowitego natężenia promieniowania, zoptymalizowano powierzchnię paneli fotowoltaicznych i pojemność akumulatorów. Wykazano, że układ paneli fotowoltaicznych o powierzchni ok. 1,8 m2 oraz akumulatorów 12 V o pojemności ok. 21 Ah zapewnia największy efekt ekologiczny w postaci najniższej emisji CO2. Dodanie paneli fotowoltaicznych może zmniejszyć roczną emisję CO2 nawet o dodatkowe 160 kg. Powyższe obliczenia uwzględniają również emisje wynikające z tytułu produkcji paneli fotowoltaicznych i akumulatorów.
7
Content available remote Fotowoltaika w teorii i praktyce
PL
Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Rynek fotowoltaiki w ostatnich latach znacznie powiększył swój udział w zaspokajaniu zwiększonego zapotrzebowania na energię wszystkich gałęzi przemysłu oraz gospodarek państw. Obecny etap rozwoju technologicznego dąży do maksymalizowania sprawności przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Prężnie rozwijająca się automatyzacja pozwala na budowę układów, które w sposób optymalny, bez ingerencji operatora, zapewnią ustawienie paneli w kierunku słońca. Wobec powyższego, zadaniem układów nadążnych jest śledzenie ruchu słońca w celu zwiększenia dostarczanej energii słonecznej do panelu, co w efekcie prowadzi do maksymalnej ilości pozyskanej energii elektrycznej. W artykule przedstawiony został proces projektowania, wykonania i oprogramowania panelu słonecznego.
EN
Renewable energy sources are becoming more and more popular. The photovoltaic market in recent years has significantly increased its share in meeting the increased energy demand of all industries and national economies. The current stage of technological development seeks to maximize the efficiency of convert-ing solar energy into electricity. The dynamically developing automation allows for the construction of systems, that in an optimal manner, without operator intervention, will ensure the setting of panels towards the sun. Therefore, the task of tracking systems is to track the movement of the sun in order to increase the solar energy provided to the panel, which in effect leads to the maximum amount of electricity acquired. The purpose of the following work is to present the process of making a solar panel equipped with an automatic follow-up system.
PL
W ostatnich latach obserwowany jest rozwój zastosowania fotowoltaiki zarówno na świecie, jak i w warunkach krajowych, a tym samym wzrost wykorzystania instalacji w bilansie odnawialnych źródeł energii (OZE). Nieodłącznie powiązana z tym faktem jest spadkowa tendencja cen modułów fotowoltaicznych. Szczególne rozpowszechnienie zyskują mikroinstalacje prosumeckie o mocy do 10 kWp. Dla maksymalizacji pozyskiwania energii słonecznej przy zastosowaniu w gospodarstwie domowym paneli fotowoltaicznych stosowany jest szereg metod. Jedną z możliwości jest sterowanie nachyleniem ogniw, a tym samym regulacja kąta ich posadowienia. Program priorytetowy Prosument (Program priorytetowy 2016) utworzony na podstawie Ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ustawa OZE 2015) w pewien sposób zawęża obszar możliwości manipulacji kątem ustawienia paneli fotowoltaicznych. Kąt ten ma z kolei przełożenie na ustalenie wielkości doborowej montowanej instalacji. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają metodykę doboru odpowiedniego kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych w celu pozyskania przez użytkownika jak największej ilości promieniowania słonecznego na formę użytecznej energii. Jako obszar badań autorzy przyjęli położenie miasta Kraków. Badania przeprowadzano z wykorzystaniem programu komputerowego Matlab, będącego interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych. Do wykonania symulacji wykorzystano model promieniowania słonecznego Haya, Daviesa, Kluchera, Reindla w skrócie – model HDKR. Autorzy określili optymalne kąty posadowienia w zależności od wyznaczonego profilu zapotrzebowania na energię. W następnym kroku określono wielkości potrzebnej mocy liczonej w kWp/MWh zapotrzebowania na energię dla wytypowanej lokalizacji i kąta nachylenia paneli. Obliczenia wykonane w artykule nie uwzględniają sprawności urządzeń pośredniczących ze względu na ich liniowe zależności.
EN
In recent years, the development of photovoltaic applications has been observed both in the world and in domestic conditions, and, as a consequence, an increase in the use of installations in the balance of renewable energy sources (RES). An inherent link to this fact is the downward trend in prices for solar modules. Solar PV installations (for prosumers) with a capacity of up to 10 kWp are becoming more and more popular. A number of methods are used to maximize solar energy generation when using solar panels in a household. One of the possibilities is to control the inclination of the cells, and thus adjust the angle of their foundation. The prosumer priority program (Priority Program 2016) established on the basis of the Renewable Energy Sources Act (RES Act 2015) in some way narrows the area of the possibility of manipulating the orientation of photovoltaic panels. This angle, in turn, translates into determining the size of the installed installation. In this paper, the authors present the methodology of selecting the appropriate angle of inclination of photovoltaic panels in order to obtain as much sun radiation as possible. The authors adopted the location of the city of Krakow as the research area,. The research was carried out using Matlab software, which is an interactive environment for performing scientific calculations. The model of solar radiation Haya, Davies, Klucher, and Reindel were used for the simulation in short, the HDKR model. The authors determined the optimal angles of foundation depending on the determined profile of energy demand. In the next step, the amount of power needed in kWp/MWh was determined for the energy demand for the selected location and the angle of inclination of the panels. The calculations made in the article do not take into account the efficiency of intermediary devices due to their linear dependencies.
10
Content available remote Efektywność zastosowania paneli fotowoltaicznych w zabytkowym budynku drewnianym
PL
W artykule wykonano analizę wpływu zastosowania paneli fotowoltaicznych w przykładowym drewnianym budynku zabytkowym. Analiza uwzględnia potencjał redukcji zapotrzebowania budynku na energię pierwotną i energię końcową. Analizując wpływ zastosowania instalacji PV na wskaźnik zapotrzebowania budynku na EK i EP, uwzględniono wariant z bieżącym zużyciem energii elektrycznej produkowanej przez instalacje PV oraz wariant częściowego magazynowania wyprodukowanej energii w sieci elektroenergetycznej. Wykonana analiza doprowadziła do wniosku, że uwzględnienie wpływu magazynowania części energii elektrycznej w sieci, w obliczaniu zapotrzebowania budynku na energię, skutkuje znacznym zmniejszeniem wskaźników EK i EP oraz powoduje, że spełnienie wymagań WT2017 i WT2021 staje się możliwe w przypadku budynków zabytkowych, w których wykonanie termomodernizacji mogłoby skutkować zatraceniem ich wartości zabytkowych.
EN
This article contains the analysis of the impact of using photovoltaic panels in a sample landmarked wooden building. The analysis takes under consideration the potential for reducing primary and final energy building demand indicator. In the analysis of the impact of using a PV system on primary and final energy building demand indicator, a variant with using PV generated power as it is produced, and also that of storing part of the produced energy in the power grid, are taken into account. The performed analysis resulted in the conclusion that taking into account the impact of storing part of power in the grid while calculating building energy demand results in a significant reduction of FE and PE indicators, and also in it becoming possible to meet the WT2017 and WT2021 requirements in landmarked buildings in which thermomodernisation might cause the loss of their value as landmarks.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniem porażeniowym i pożarowym występującym w obwodach związanych z energetyką ze źródeł odnawialnych. Przeanalizowano różne możliwe układy pracy instalacji przy takim zasilaniu. Przedstawiono możliwe problemy przy eksploatacji takich układów.
EN
The article presents issues related to the risk of paralysis and fire occurring in the circuits associated with the energy from renewable sources. Various possible operating states of the installation with such a power supply were analyzed. Possible problems in the operation of such systems were presented.
EN
This paper presents the development of a cooling apparatus using water in a commercial photovoltaic panel in order to analyze the increased efficiency through decreased operating temperature. The system enables the application of reuse water flow, at ambient temperature, on the front surface of PV panel and is composed of an inclined plane support, a perforated aluminum profile and a water gutter. A luminaire was specially developed to simulate the solar radiation over the module under test in a closed room, free from the influence of external climatic conditions, to carry out the repetition of the experiment in controlled situations. The first case study was published at EEEIC2016 conference where the panel was submitted to different rates of water flow, from 1 L/min to 4 L/min. In the test conditions without cooling apparatus, the panel reached about 70°C and produced approximately 63Wh. With the cooling apparatus with water flow rate of 2 L/min, the module reached about 50°C and produced approximately 77Wh. However, it has been observed that this water flow was overestimated. A second case study was carried out in order to perform the threshold between the flow and the energy produced. The best ratio was flow of 0.6 L/min and net energy of 77.41Wh. Gain of 22.69% compared to the panel without the cooling system. The best water flow rate was of 0.6 L/min and net energy of 77.41Wh. Gain of 22.69% compared to the panel without the cooling system.
PL
Przedstawiono wyniki analizy wytrzymałościowej stalowego słupa oświetleniowego, na którym zamontowano zestaw mikroturbiny wiatrowej z generatorem oraz zestaw paneli fotowoltaicznych. Prace wykonano w ramach projektu „Modele funkcjonalne i badania konstrukcji quasi-autonomicznego punktu oświetleniowego lub sygnalizacyjnego”.
EN
Presented is the stress analysis of the steel lighting column, that the set of wind microturbine with generator and the set of photovoltaic panels was installed on. Works were done within the project entitled „Functional models and investigations of the construction of a quasi-autonomous lighting or signaling point”.
EN
In this paper the author attempted to determine the most accurate mathematical model of the photovoltaic panel composed of a monolithic structure of series connected Copper Indium Diselenide (CIS) based solar cells, based on its actual measurement data. The purpose of this paper has been achieved by implementing the original applications which, using the methods of approximation, made it possible to design the final mathematical model of the tested panel, characterized by the minimum of error modelling. Using the known literature on the operation of similar facilities, the model parameters were determined directly from the collection of random measurement data; then the obtained models were verified by several different statistical methods. As a result, the best model was selected, based on the smallest dispersion of the theoretical values (simulated) calculated from the model relative to the actual measurements. The model will be used in practice in the future to evaluate the condition (inefficiency, use) of photovoltaic panels, what will be the theme of following articles.
PL
W artykule autor dąży do określenia, w oparciu o rzeczywiste dane pomiarowe, najbardziej dokładnego modelu matematycznego panelu fotowoltaicznego, składającego się z monolitycznej struktury połączonych szeregowo ogniw fotowoltaicznych typu CIS. Cel pracy został osiągnięty poprzez wdrożenie oryginalnych aplikacji, które przy użyciu metod aproksymacji umożliwiły zaprojektowanie ostatecznego modelu matematycznego badanego panelu, charakteryzującego się minimalnym błędem modelowania. Wykorzystując literaturę tematu dotyczącą działania podobnych obiektów nieliniowych, parametry modelu zostały określone bezpośrednio z wcześniej zarchiwizowanych losowych danych pomiarowych. Następnie uzyskane modele zweryfikowano kilkoma różnymi metodami statystycznymi. W wyniku tego wybrano najlepszy model, oparty na najmniejszej dyspersji wartości teoretycznych (symulowanych) obliczonej z modelu w stosunku do rzeczywistych pomiarów. Otrzymany model zostanie w przyszłości zastosowany w praktyce do oceny stanu (niesprawności, zużycia) paneli fotowoltaicznych, co będzie tematem kolejnych artykułów.
PL
W artykule przeprowadzono analizę możliwości zastosowania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewaniu budynku jednorodzinnego z pompą ciepła typu powietrze/woda. Obiektem analizy był budynek referencyjny zlokalizowany w Krakowie. Założono pracę pompy ciepła w monoenergetycznym trybie pracy oraz wykorzystanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do napędu sprężarki pompy ciepła. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej przyjęto rozwiązanie, w którym energia elektryczna będzie bilansowana z sieci elektroenergetycznej przy uwzględnieniu prosumenckich współczynników korekcyjnych.
EN
An analysis of the possibility of the use of photovoltaic panels for heating single-family building by means of heat pump air/water is presented in the article. Calculations are made for the reference building located in Krakow. Both, the heat pump in a mono-energy mode of operation, as well as the use of electricity from the solar panel to power heat pump compressor are assumed. A solution in which electrical energy is balanced by the power grid, taking into account prosumer correction factors is proposed due to the need to ensure continuity of electricity supplies has proposed.
PL
Przywołując unijne i światowe dyrektywy i rozporządzenia, wskazano fotowoltaikę (PV) jako jeden ze sposobów pozwalających na częściowe rozwiązanie problemów obecnej energetyki. Dotyczy to głównie redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszania zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych. Zaznaczono możliwość integracji instalacji fotowoltaicznych z budynkami do celów produkcji energii elektrycznej na potrzeby użytkowników. Zwrócono uwagę zarówno na zalety, jak i wady systemów fotowoltaicznych. Ponadto, opisano poszczególne elementy konieczne do zastosowania w każdej instalacji fotowoltaicznej wyspowej oraz pracującej w trybie przyłączenia do sieci.
EN
Considering EU and world directives and regulations, photovoltaics (PV) is indicated as one of the ways that enabling to partially solve the problems of today power engineering. This applies mainly to the reduction of air pollution in the atmosphere as well as to the reduction of energy consumption from conventional sources of energy. There is a possibility of integrating photovoltaic installation with buildings used for producing electricity for normal users. There are advantages as well as disadvantages of photovoltaic systems. In addition, specific elements are described necessary to be used in every independent photovoltaic installation and in the case of installations connected to the network.
17
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań na dwóch zaprojektowanych i wykonanych układach sterowania paneli fotowoltaicznych. Zaprojektowany i wykonany model umożliwia przeprowadzenie analizy wpływu wybranych parametrów sterowania na uzyskiwaną energię z paneli fotowoltaicznych. W artykule przedstawiono koncepcję fotowoltaicznego układu hybrydowego. Nowością rozwiązania jest układ sterowania umożliwiający zmianę kąta nachylenia paneli słonecznych względem podłoża i kąta obrotu. Otrzymane wyniki z pomiarów potwierdziły funkcjonalne możliwości systemu sterowania.
EN
The article presents the results of the experimental studies designed and built control system of photovoltaic panels. The designed and executed model enables analysis of the influence of selected control parameters on the obtained energy from photovoltaic panels. A novel solution is the control system that allows the sun angle to be adjusted relative to the ground and the angle of rotation. The results obtained from the measurements confirm the functional capabilities of the control system.
PL
Wyczerpujące się złoża węgla, stanowiącego podstawowy surowiec kopalny w energetyce, zmuszają do poszukiwania nowych źródeł energii. Od kilku lat odnotowuje się duże zainteresowanie energetyką odnawialną, do której należy zaliczyć również energię słoneczną. W naszym kraju coraz bardziej powszechna jest instalacja paneli fotowoltaicznych, tworzących przydomowe elektrownie słoneczne. Występujące na konstrukcji dachu budynku panele fotowoltaiczne, bardzo pożyteczne w warunkach normalnej eksploatacji, stwarzają duże zagrożenie porażenia prądem elektrycznym ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku powstania pożaru. W celu ochrony ratowników, koniecznym jest zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej przed możliwością porażenia prądem elektrycznym. Ponieważ w panelach fotowoltaicznych generacja energii elektrycznej w dzień odbywa się bez względu na stopień nasłonecznienia, na zaciskach wyjściowych generatora PV pojawia się napięcie o wartości znacznie przekraczającej wartości dopuszczalne długotrwale. W panelach fotowoltaicznych, w odróżnieniu od innych źródeł energii elektrycznej, nie ma możliwości przerwania produkcji energii elektrycznej w dzień. Sytuacja ta spowodowała konieczność poszukania innych rozwiązań, które pomimo ciągłej produkcji energii elektrycznej, umożliwiają obniżenie napięcia do wartości bliskiej zero na zaciskach całej elektrowni lub w poszczególnych panelach stanowiących elementy konstrukcyjne jej generatora. W artykule przedstawiono sposób pożarowego wyłączenia generatora przydomowej elektrowni fotowoltaicznej. W tym przypadku wykorzystana została charakterystyka prądowo- napięciowa panelu fotowoltaicznego, z której wynika, że zwarcie na zaciskach poszczególnych paneli lub na zaciskach poszczególnych gałęzi tworzących generator PV powoduje sprowadzenie napięcia do wartości bliskiej zero przy baku zagrożenia przez prądy zwarciowe płynące w obwodzie zwartych gałęzi generatora PV lub każdego z jego paneli. Wymuszone zwarcie powoduje neutralizację zagrożeń porażenia prądem ratowników uczestniczących w akcji ratowniczo -gaśniczej budynku, na którym zainstalowano panele PV.
EN
The natural resources of the coal are depleting. As it used to be the most important energy source, the society was forced to search for new energy sources. For many years, growing interest in renewable energy sources has been observed, including solar energy. In our country, the photovoltaic systems are becoming popular ‘household’ power plants. The panels placed on the roof are useful during the normal operation conditions, but in case of a fire operation, they become dangerous for the firemen. In purpose to protect the rescuers, it is necessary to use electric shock prevention measures. As photovoltaic panels produce the energy during the whole day, under any exposure to sunlight, at the connectors of the panel, the voltage is expected, which value exceeds the acceptable thresholds. It is not possible to stop the generation of the energy during daytime. This situation has forced the explorations of the solutions, that might lower the voltage to close to zero values. The article presents the solution to be used as safety switch in case of fire. The current- voltage characteristics of the photovoltaic panel has been used. The short circuit caused within the installation will reduce the voltage on the connectors, without increasing the danger level itself. Forced short -circuit will effectively neutralize electric shock risk of the firemen.
19
Content available remote Performance of the pvt solar collector operated with water –Al2O3 nanofluid
EN
An experimental investigation of the hybrid module photovoltaic panel -solar collector (PVT) cooled by water-Al2O3 nanofluids has been conducted. The weight fractions of the nanoparticles were 1% and 3%. Thermal efficiency, power efficiency and overall efficiency have been determined for artificial source of light and sunlight. No noticeable effect of the nanoparticle concentration on the overall efficiency of the PVT module has been recorded while using water-Al2O3 nanofluids as a cooling medium. Moreover the reduction of the electrical power generated with increasing temperature of the module has been recorded.
20
Content available remote Przemienniki częstotliwości ABB zasilane energią słoneczną
PL
Około 40% energii elektrycznej wyprodukowanej na świecie jest wykorzystywane w procesach przemysłowych, a ponad 2/3 z tej części jest konsumowane przez pracujące silniki elektryczne. Zastosowanie przemienników częstotliwości do sterowania prędkością silników przyczynia się do redukcji zużycia energii w aplikacji napędowej nawet do 30–50%. A co, jeśli ta energia będzie pochodziła z darmowego źródła?
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.