Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autorzy niniejszego artykułu wyodrębnili i scharakteryzowali kluczowe wskaźniki wydajności serwerów bazodanowych. Wymiar praktyczny niniejszego artykułu dotyczy budowy kokpitu menedżerskiego na urządzenia mobilne do monitorowania wydajności serwera bazodanowego Microsoft SQL Server opracowanego z wykorzystaniem Microsoft Mobile Report Publisher. Opisano metodologię budowy kokpitu i poddano ją ocenie.
EN
The authors of this article have identified and characterized key performance indicators of database servers with a particular focus on Microsoft SQL Server. Practical part of this article concerns to the construction of dashboards on mobile devices to monitor performance of database server Microsoft SQL Server developed using Microsoft Mobile Report Publisher. Methodology of dashboard development has been described and evaluated.
PL
Artykuł porusza tematykę monitorowania zjawisk epidemiologicznych wśród internautów. Sklasyfikowano rodzaje źródeł informacji dotyczących epidemiologii w Polsce i zaprezentowano ich przykłady. Autorzy przedstawili wyniki przeprowadzonych badań ankietowych z lat 2013-2015, które nawiązują do tej tematyki. Do analizy danych statystycznych z 2015 roku zastosowano metodę reprezentacyjną. Populację internautów podzielono na warstwy ze względu na: zamieszkiwane województwo, płeć oraz wiek.
EN
The article describes topic of Internet usage to monitor epidemic. Polish epidemiological source of information in this area have been classified and its examples have been given. Authors present results of their research conducted in 2013-2015 connected with this subject. Sampling survey method has been used to analyze data obtained in 2015. The division of the population of Internet users was made according: the voivodship, sex and age group.
PL
Artykuł porusza temat wykorzystania kokpitów menedżerskich w obszarze śledzenia skuteczności kampanii e-marketingowych. Autorzy zarysowali rolę e-marketingu we współczesnej organizacji, zdefiniowali kokpit menedżerski i kluczowe wskaźniki wydajności w kontekście e-marketingu. W części praktycznej scharakteryzowano panele informacyjne Google Analytics i zaprezentowano studium przypadku kampanii reklamowej z ich wykorzystaniem.
EN
Article describes usage of performance dashboard for monitoring e-marketing campaign. Authors have outlined e-marketing role in modern organization, defined performance dashboard and key performance indicators in e-marketing context. In practical part of this article Google Analytics dashboards have been characterized and case study of its usage in e-marketing campaign have been presented.
4
PL
Celem artykułu było opracowanie i przedstawienie koncepcji metodyki ewaluacji wykorzystania narzędzi ICT w e-zdrowiu. Autorzy metodyki oparli jej budowę na pięciu etapach, obejmujących cykl analizy (1. i 2. etap metodyki), syntezy (3. etap metodyki) i oceny narzędzi ICT (4. i 5. etap metodyki) w e-zdrowiu z zastosowaniem odpowiednich metod badawczych. Autorzy omówili kolejne etapy metodyki oraz scharakteryzowali poszczególne metody badawcze zastosowane w ramach etapów: analizę źródeł literaturowych, metody kreatywnego myślenia, metody wspomagające pracę grupową oraz metody ankietowe i wizualizację wyników badań. Zaproponowana metodyka badawcza uwzględnia sprzężenie zwrotne: piąty etap metodyki stanowi punkt wyjścia do doskonalenia metodyki i powrotu do pierwszego etapu. Autorzy zaproponowali koncepcję dalszych badań związanych z budową modelu akceptacji narzędzi ICT w e-zdrowiu w kontekście ich funkcjonalności dla użytkownika końcowego.
EN
The aim of the article was to present the methodology of evaluation of the use of ICT tools in e-health. The authors based their methodology on five stages, including cycle of analysis (first and second step of methodology), synthesis (third step of methodology) and evaluation of ICT tools (fourth and fifth step of methodology) in e-health, using appropriate research methods. The authors discussed the following steps of the methodology and characterized the different research methods used in the context of stages: analysis of literature sources, methods of creative thinking, collaboration methods, survey methods, and visualization of test results. The proposed research methodology takes into account feedback: fifth step of the methodology provides a starting point for improving the methodology and return to the first stage. The authors have proposed the idea of further studies related to the construction of a model of acceptance of ICT tools in the e-health in terms of their functionality to the end user.
PL
Artykuł porusza temat procesu podejmowania decyzji we współczesnej organizacji, która ma do dyspozycji wiele narzędzi informatycznych wspomagających ten proces. Autorzy scharakteryzowali kokpit menedżerski jako element warstwy prezentacji systemu Business Intelligence i zidentyfikowali jego rolę w procesie decyzyjnym.
EN
The article discusses decision-making process in the modern organization, which has a range of IT tools designed to improve the process. Authors characterized performance dashboard as an element of Business Intelligence system presentation layer and identified its role in the decisionmaking process.
EN
Nowadays, knowledge management in organization is a big challenge and an important task for managers at all levels. The effectiveness and efficiency in a decision-making process - to a high extent - depends on the availability of reliable and comprehensive knowledge. There are many IT tools that were created to meet an organization’s needs related to the access to the best quality of knowledge. This publication concerns the theme of knowledge management in organization and the tools supporting this sphere. The authors focus on the characterization of the management dashboard within the architecture of the Business Intelligence system. Moreover, the implementation process of dashboards within the Business Intelligence system is defined and presented.
PL
Zarządzanie wiedzą w organizacji obecnie stanowi duże wyzwanie i ważne zadanie dla menedżerów wszystkich szczebli. Skuteczność i efektywność w procesie podejmowania decyzji są w dużej mierze uzależnione od dostępności wiarygodnej i pełnej wiedzy. Istnieje wiele narzędzi informatycznych, które powstały w celu zaspokojenia potrzeb organizacji dotyczących dostępu do jak najlepszej jakościowo wiedzy. Niniejszy artykuł podejmuje tematykę zarządzania wiedzą w organizacji i narzędzi wspierających ten obszar. Autorzy skupili się na scharakteryzowaniu kokpitu menedżerskiego w ramach architektury systemu Business Intelligence. Ponadto, zdefiniowanoi przedstawiono proces wdrażania kokpitu menedżerskiego w ramach systemu Business Intelligence.
PL
Celem artykułu jest zaproponowanie autorskiej klasyfikacji narzędzi teleinformatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą w organizacji i dokładne scharakteryzowanie kokpitu menedżerskiego jako jednego z takich narzędzi. Po wprowadzeniu teoretycznym omówiono zarządzanie wiedzą w organizacji. Następnie opierając się na studium literatury, podjęto próbę usystematyzowania narzędzi, które to zarządzanie wspierają. W konkluzji zaznaczono, że kokpit menedżerski stanowi jedno z narzędzi wspierających zarządzanie wiedzą i proces podejmowania decyzji.
EN
The article presents subject of performance dashboard, which is used often in organizations in order to knowledge management because of their user-friendly form. The first chapter is an introduction to further theoretical considerations and it is dedicated knowledge management in the organization. Then authors presents their attempt to classify software tools using in knowledge management. The last chapter is a binder earlier considerations, indicating dashboard as a tool for data visualization in the organization which support managers in the decision making process and knowledge management.
EN
The purpose of the article is to present the Expert System Development Life Cycle (ESDLC) and – in particular – the ESDLC’s evaluation stage. The essence of expert systems has been briefly described in the Artificial Intelligence (AI) context. Authors concentrated on the WIKex expert system, which was a practical part of the master’s thesis submitted by one of the authors of the University of Economics in Katowice. Moreover, the results of WIKex evaluation have been presented as a the last stage of the life cycle of the expert system.
PL
Celem artykułu jest prezentacja cyklu życia systemu ekspertowego, a w szczególności etapu oceny systemu ekspertowego. W artykule przedstawiono istotę systemów ekspertowych w kontekście systemów sztucznej inteligencji. Autorzy zaprezentowali WIKex – system ekspertowy, którego opracowanie stanowiło przedmiot części praktycznej pracy magisterskiej jednego z autorów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Przedstawiono wyniki oceny systemu WIKex jako ostatniego etapu cyklu życia systemu ekspertowego.
PL
Systemy ekspertowe, które stanowią jedną z dziedzin sztucznej inteligencji, wykorzystywane są w rozwiązywaniu problemów oraz wspomagają użytkownika w procesie podejmowania decyzji poprzez podpowiadanie możliwych rozwiązań określonego problemu. Systemy ekspertowe znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach życia, a jednym z pierwszych obszarów zastosowań była medycyna. Autorzy publikacji charakteryzują systemy ekspertowe wykorzystywane w obszarze zdrowia, a także przedstawiają koncepcję i realizację systemu przeznaczonego do wspomagania decyzji w e-zdrowiu w obszarze zachorowań na grypę na przykładzie autorskiego systemu ekspertowego FlueX.
EN
Expert systems, which are one of the areas of artificial intelligence, are used to solve problems and help users in decision-making process by suggestions of possible solutions to a specific problem. Expert systems have been applied in many areas of life, and one of the first areas of application was medicine. The authors characterize expert systems used in the field of healthcare, and also present the concept of the system for decision support in e-health in the area of flu as an example of expert system FlueX.
PL
W niniejszym artykule poruszono zagadnienie wdrażania kokpitu menedżerskiego w organizacji. Przedstawiono teoretyczne aspekty wdrażania systemów informatycznych, uwzględniając rolę wyboru właściwej strategii wdrażania, a także wskazano bariery wdrażania i scharakteryzowano czynniki implikujące skuteczne wdrożenie systemu. Następnie opisano systemy Business Intelligence oraz scharakteryzowano fazy ich wdrażania. Autorzy zdefiniowali kokpit menedżerski i scharakteryzowali proces wdrażania kokpitu menedżerskiego.
EN
This paper considers the problem of management dashboard implementation. Firstly theoretical aspects of implementation of information systems including role of implementation strategy choice have been described. Lately, barriers of implementation and indications of the effective system implementation have been indicated. Next, Business Intelligence systems have been described and its phases of implementation. Authors defined management dashboard and characterized process of its implementation.
PL
Artykuł porusza tematykę interaktywnego kokpitu menedżerskiego wspierającego proces podejmowania decyzji w organizacji. Celem publikacji jest przedstawienie procesu komunikacji wizualnej oraz scharakteryzowanie procesu projektowania zorientowanego na użytkownika w kontekście kokpitów menedżerskich. Autorzy przedstawili syntetyczne ujęcie procesu projektowania i wskazali dobre praktyki budowy kokpitu.
EN
The article discusses the topics of interactive performance dashboards supporting decision-making process in organization. The aim of the publication is to present the process of visual communication and characterize the process of user-centered design in dashboards context. The authors present synthetic approach to the design process and pointed out the best practices of building the dashboard.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.