Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 156

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infiltration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The study has been carried out at two experimental sites. It aims to assess the impact of the reuse of raw wastewater, purified and diluted with conventional water on the physicochemical quality of soils compared to irrigated soils with conventional drilled water and non-irrigated soil. The obtained results show that the electrical conductivity EC and sodium gradually increase in all the plots irrigated with wastewater. Additionally, a slight increase in the pH levels at the first site and a slight decrease in the second site was seen, but at both sites the soils remained alkaline. The infiltration rate of water slide decreases in relation to the amount of irrigation, especially in plots irrigated by raw and treated wastewater. For the same plots, the values of organic matter increased, and the values obtained for the exchangeable sodium percentage (ESP) became high in the third year and reached 17.0% and 16.7% respectively.
EN
The objective of the undertaken investigations was to examine in laboratory conditions whether an introduction of an assisting opoka rock layer with the granulation of 1–6 mm into the ground improves the removal efficiency of nitrogen and phosphorus compounds from domestic sewage. The performed investigations concerned the layer supporting the removal efficiency of domestic sewage in a home sewage treatment plant under infiltration drainage. The model investigations of wastewater purification were carried out in a medium sand bed with an assisting, 0.10 and 0.20 m thick opoka rock layer. The effectiveness of wastewater purification related to basic qualitative indicators (total suspended solids – TSS, BOD5, COD, total nitrogen, total phosphorus) was in line with the Polish standards on sewage disposal into grounds and surface water. The medium sand soil bed with the 0.20 m thick assisting opoka rock layer showed higher effectiveness of wastewater purification than that 0.10 m thick. The application of the 0.20 m thick opoka rock layer increased the removal efficiency regarding TSS by 6.2%, total nitrogen by 20.4%, ammonium nitrogen by 8.3% and total phosphorus by 2.9%, and removal efficiency regarding BOD5 by 1.2% and COD by 1.9% with relation to the 0.10 m thick assisting layer (all percentages − in average). The results confirm that the natural opoka rock with the granulation of 1–6 mm can be used to assist in the removal of nitrogen and phosphorus compounds from wastewater with the application of infiltration drainage.
3
Content available Fenomen sowieckich służb specjalnych
PL
Autor artykułu, analizując fenomen skuteczności sowieckich służb specjalnych, wysuwa hipotezę, że była ona skutkiem splotu kilku czynników. Wśród głównych elementów składających się na niebywałą sprawność służb sowieckich w pierwszej dekadzie po przewrocie październikowym, zdaniem autora znajdują się: fuzja doświadczeń instytucjonalnych Ochrany z wiedzą środowisk kryminalno-rewolucyjnych tworzących WCzK oraz rozwiązania operacyjne niespotykane wśród cywilizowanych społeczeństw. Zdaniem autora, sowieckie służby zostały de facto wyjęte spod prawa i nakazów moralności (uznawanych za przeżytek burżuazyjny), co umożliwiło stosowanie metod i form pracy niemożliwych w Europie Zachodniej. Tak rozumiane instrumentarium sowieckich służb składało się z mieszanki terroru, infiltracji, prowokacji i dezinformacji.
EN
The article author, analyzing the phenomenon of the effectiveness of the Soviet special services, puts forward the hypothesis that it was the result of a combination of several factors. Among the main elements that made up the incredible efficiency of the Soviet services in the first decade after the October coup, according to the author there were: a fusion of institutional experiences of the Okhrana with the knowledge of criminal-revolutionary environments creating the VChK and operational solutions unheard of in civilized societies. According to the author, the Soviet services acted under no law and moral obligations (considered by revolutionaries as bourgeois remnant), which allowed the use of methods and forms of operational work unthinkable in Western Europe. The instruments of the Soviet services consisted of a mixture of terror, infiltration, provocation and disinformation.
EN
The aim of this research was to determine the influences of meteorological and hydrogeological factors on the water level of a rainwater storage and infiltration reservoir. The examined reservoir is located in the urban and industrial area of Krakow, on ground owned by the Polish State Railways (PKP), Kraków-Bieżanów branch. We analyzed a range of climatic (precipitation and evaporation) and hydrological factors (water stage in the reservoir and groundwater level) and their inter-relationships to determine their influences on the water depth regime in the storage and infiltration reservoir. Based on our results, the increase in the water table level in the reservoir is connected with the increase in the groundwater level and it is observed in the spring and summer periods, when meltwater and stormwater enter the reservoir. At the end of July, the groundwater table level increases because of excessive rainfall events. Throughout the entire experimental period, the reservoir was fed by infiltering groundwater from the upper parts of the basin. The water depth averages in the reservoir were closely correlated with the average groundwater table levels, the sum of precipitation from the week prior to the date of the examination of water depth in the reservoir, and the sum of potential evaporation in the given week.
PL
W latach 1989-1990 w odwiercie Mosina-Krajkowo na stalowych elementach konstrukcyjnych niektórych odwiertów znajdujących się na galerii studni na wyższym tarasie zaobserwowano rozwój korozji siarkowo-wodorowej. Te procesy, katalizowane mikrobiologicznie, doprowadziły do szybkiej korozji i zatykania ekranów szybowych. W tej sytuacji niezbędne okazało się wykorzystanie do budowy odwiertu materiałów niemetalowych. Fakt, że siarkowodór, który nie występował na taką skalę w warunkach naturalnych, pojawił się w wodzie w niektórych studniach, potwierdzono w badaniach przeprowadzonych w latach 1996-1998. Badania te obejmowały dwuletnie analizy chemii wody z wybranych studni: studni tarasowej oraz ze studni położonych na równinie zalewowej i niektórych studniach obserwacyjnych. Badania wykazały znaczące stężenia siarkowodoru w czterech studniach badanych w barierze tarasowej położonej kilkaset metrów od rzeki oraz w obserwatorium zlokalizowanym ok. 250 m od rzeki. W kilku studniach studni zalewowej położonej 60÷80 m od rzeki siarkowodoru nie stwierdzono. Pojawienie się znacznych stężeń siarkowodoru może wiązać się z migracją materii organicznej z rzeki Warty do warstwy wodonośnej, co zostało potwierdzone badaniami mikrobiologicznymi, które wykazały obecność planktonu nawet w studniach zlokalizowanych kilkaset metrów od rzeki. Migracja materii organicznej występowała najczęściej wtedy, gdy wody rzeki stykały się z osadami gruboziarnistymi występującymi pod kilkumetrową warstwą drobnych osadów rzecznych. Warunki ułatwionej migracji materii organicznej wykazały badania wody ze studni na równinie zalewowej. Badania te wykazały, że wody rzeczne stykają się bezpośrednio z gruboziarnistymi złogami w strefie silnie rozwiniętego meandru, gdzie podczas regulacji rzeki do przeciwdziałania erozji bocznej wykorzystano ostrogi, co z kolei doprowadziło do rozwoju głębokiej erozji koryta rzeki. Podobne zjawisko może wystąpić także na innych odcinkach rzeki, ale należy założyć, że migracja miała miejsce głównie w początkowym okresie infiltracji, a później została ograniczona przez zatykanie koryta rzeki. Należy podkreślić, że zjawisko wzbogacania warstwy wodonośnej reaktywną materią organiczną, oprócz korozji siarczkowej, może sprzyjać rozwojowi autotroficznych procesów denitryfikacji. Z drugiej strony, proces ten, oprócz procesów utleniania siarczków, może przyczyniać się do niekorzystnych zmian jakości wody, obserwowanych w studni tarasowej w zakresie zawartości siarczanów, żelaza, manganu, a także twardości całkowitej.
EN
In 1989-1990, at the Mosina-Krajkowo well field, the development of sulfur-hydrogen corrosion of steel structural elements of some wells situated on the higher terrace well gallery was found. These microbiologically catalyzed processes led to rapid corrosion and clogging of the well screens, and in this situation it was necessary to use non-metallic materials for the construction of the well. The fact that hydrogen sulphide appeared in water in some wells, which was not observed on such a scale in natural conditions, was confirmed by studies carried out in 1996-98. These studies included two-year analyzes of water chemistry from selected wells of the terrace well gallery as well as from wells located in flood plain and from some observation wells. The tests showed significant concentrations of hydrogen sulphide in the four wells tested in the terrace barrier situated several hundred meters from the river as well as in the observation well located approx. 250 m from the river. In several wells of the flood plain well gallery located 60-80 m from river the hydrogen sulphide, concentrations have not been found. The appearance of significant concentrations of hydrogen sulphide could be associated with the migration of organic matter from the Warta river into the aquifer, which was confirmed by microbiological tests that showed the presence of plankton remains even in wells located several hundred meters from the river. Migration of organic matter occurred, in particular, where river waters contacted with coarse-grained sediments occurring under a several-meter layer of fine river alluvial sediments. Conditions for the occurrence of facilitated migration of organic matter revealed water studies from the well gallery in flood plain. These studies showed the occurrence of contact of river waters with coarse deposits in the zone of strongly developed meander, where during the regulation of the river spurs were used to counteract the development of lateral erosion, which in turn led to the development of deep erosion of the river bed. A similar phenomenon could also develop on other sections of the river, but it should be assumed that the migration took place mainly in the initial period of launching the infiltration, and then this phenomenon was limited by development of river bed clogging. It should be emphasized that the phenomenon of enriching the aquifer with reactive organic matter, in addition to sulphide corrosion, may favor the development of autotrophic denitrification processes. On the other hand, this process, in addition to sulphide oxidation processes, may contribute to adverse changes in water quality observed in the terrace well gallery in the range of sulphates, iron, manganese and total hardness.
6
EN
The actual increased urbanization and increase in the area of sealed surfaces distort the natural water balance of ecosystems. As the result, the natural infiltration of surface water is limited and the significant increase in surface runoff is being commonly noted. In most cases water of surface runoff is collected and discharged by the stormwater systems to the surface water reservoirs, including rivers and lakes, commonly without any treatment, posing a significant environmental threat to water quality. This paper contains the attempt of numerical assessment of intensive green roof efficiency utilizing three different, commercially available substrates. The numerical modeling of green roof efficiency was performed by the means of the popular modeling software FEFLOW, Wasy-DHI. The developed model reflected the cross section of the tested green roof. The required input data for modeling covering the saturated hydraulic conductivity and water retention characteristics were based on information available in the technical descriptions of the tested substrates. The obtained results showed various performance, understood as different volume of retained water, under the same boundary conditions, directly related to the properties of green roof filling substrates.
PL
Zauważalna aktualnie wzmożona urbanizacja i wzrost udziału powierzchni uszczelnionych zaburzają naturalny bilans wodny ekosystemów. W rezultacie naturalna infiltracja wód opadowych zostaje ograniczona, a zdecydowanie wzrasta objętość spływu powierzchniowego. W większości przypadków wody spływu powierzchniowego są zbierane przez układy kanalizacji deszczowej i kierowane do odbiorników, zazwyczaj bez żadnego oczyszczania, stwarzając poważne zagrożenie środowiskowe dla jakości wody. Prezentowana praca zawiera numeryczną próbę oceny efektywności hydraulicznej zielonego dachu wykorzystującego trzy zróżnicowane komercyjnie dostępne substraty warstwy retencyjnej. Modelowanie numeryczne efektywności zielonego dachu zostało przeprowadzone za pomocą popularnego pakietu symulacyjnego FEFLOW, Wasy-DHI. Opracowany model odzwierciedlał wybrany przekrój badanego zielonego dachu. Niezbędne dane wejściowe do obliczeń modelowych, obejmujące współczynniki filtracji oraz charakterystyki retencyjne badanych materiałów porowatych, uzyskano z materiałów technicznych wybranych substratów. Otrzymane wyniki obliczeń numerycznych wykazały zróżnicowaną efektywność badanych substratów, rozumianą jako objętość retencjonowanej wody przy zastosowaniu tych samych warunków brzegowych, bezpośrednio zależną od właściwości hydraulicznych badanych wypełnień zielonego dachu.
EN
Time of concentration, Tc, is defined as time elapsed from the beginning of rainfall infiltrated into soil layer until it reaches a constant infiltration rate (fc) which is indicated an equilibrium subsurface flow rate. In hydrological view, time of concentration plays a significant role in elaboration of transformation of rainfall into runoff in a watershed. The aims of this research are to define influence of soil density and soil water content in determining time of concentration using infiltration concept based on water balance theory, and to find out the effect of land slope this time. Watershed laboratory experiment using rainfall simulator was employed to examine time of concentration associated with infiltration process under different slope, soil density and soil water content based on water balance concept. The steady rainfall intensity was simulated using sprinklers which produced 2 dm3∙min–1. Rainfall, runoff and infiltration analysis were carried out at laboratory experiment on soil media with varied of soil density (d) and soil water content (w), where variation of land slopes (s) were designed in three land slopes 2, 3 and 4%. The results show that relationship between soil density and land slope to time of concentration showed a quadratic positive relationship where the higher the soil density address to the longer time of concentration. Moreover, time of concentration had an inverse relationship with soil water content and land slope that means time of concentration decreased when the soil water content increased.
PL
Czas koncentracji Tc definiuje się jako czas, który upływa od początku opadu infiltrującego glebę do osiągnięcia stałej prędkości infiltracji (fc), co oznacza zrównoważone tempo przepływu podpowierzchniowego. W hydrologii czas koncentracji odgrywa znaczącą rolę w ocenie transformacji opadu w odpływ w zlewni. Celem badań było określenie wpływu gęstości gleby i zawartości wody w glebie na czas koncentracji z wykorzystaniem koncepcji infiltracji bazującej na teorii bilansu wodnego oraz określenie wpływu nachylenia terenu na ten czas. Przeprowadzono laboratoryjny eksperyment z użyciem symulatora opadu w celu zbadania czasu koncentracji związanego z procesem infiltracji w warunkach różnego nachylenia gruntu, gęstości gleby i zawartości wody w glebie w oparciu o koncepcję bilansu wodnego. Stałą intensywność opadu symulowano używając zraszaczy o wydajności 2 dm3∙min–1. Analizę opadu, odpływu i infiltracji prowadzono w eksperymencie laboratoryjnym na glebach o różnej gęstości (d) i zawartości wody (w) w warunkach nachylenia gruntu (s) równego 2, 3 i 4%. Wyniki wskazują, że zależność między gęstością gleby i nachyleniem a czasem koncentracji wyraża się dodatnim równaniem kwadratowym, gdzie większej gęstości gleby odpowiada dłuższy czas koncentracji. Ponadto czas koncentracji wykazywał odwrotną zależność od zawartości wody w glebie i od nachylenia, co oznacza, że czas koncentracji maleje wraz ze zwiększeniem zawartości wody w glebie.
EN
Model investigations of wastewater purification were carried out in a medium sand bed with an assisting natural clinoptilolite layer 0.10 or 0.25 m thick. The effectiveness of wastewater purification related to basic qualitative parameters was in accordance with the Polish standards on sewage disposal into grounds and surface water. Medium sand soil bed with the assisting natural clinoptilolite layer 0.25 m thick showed on average the removal efficiency regarding TSS higher by 3.3%, total nitrogen by 29.3%, total phosphorus by 25.9%, reduction efficiency regarding BOD5 by 1.1% and COD by 15.9% than that with the thinner clinoptilolite layer. The investigations confirmed that natural clinoptilolite with the granulation 1-5 mm can be used to enhance the removal of nitrogen and phosphorus compounds from wastewater with the application of infiltration drainage. However, very good effect of the TSS removal from the wastewater in the investigated soil beds can lead to their fast clogging under the infiltration drainage. Septic tanks should be designed in such a way that they retain as much TSS as possible, e.g., multi-chamber tanks instead of one-chamber ones.
EN
To investigate the retention efficiency and mechanism of nitrogen of Vegetative filter strips (VFSs) in the Danjiangkou Reservoir area, simulated runoff discharging experiments were carried out in a new-established Bermuda VFS. The results showed that the Bermuda VFS reduced 73.1-86.1 % of surface runoff through infiltration. The outflow rate of runoff increased first and then became stable with time. The concentration reduction rates (CRRs) and load reduction rates (LRRs) of NH3-N increased initially and then decreased with the increase of inflow concentration. The average CRRs and LRRs of NH3-N in three treatments ranged 66.1-90.3 % and 90.0-96.7 %, respectively. The concentration reduction of NH3-N was primarily achieved by soil adsorption. The optimal inflow concentration of NH3-N for the optimum CRR was between 0.65 and 3.52 mg/dm3. The CRRs and LRRs of NO3-N fluctuated between 6.8-14.0 % and 72.0-77.9 % in three treatments. The concentration reduction of NO3-N was primarily achieved by plant uptake and soil microbe assimilation. The optimal inflow concentration of NO3-N for optimum CRR exceeded 6.78 mg/dm3. The CRRs and LRRs of TN increased with the increase of inflow concentrations. The average CRRs in the low, moderate and high treatments reached 9.7, 14.8 and 27.4 %, respectively, and the average LRRs reached 72.1, 74.3 and 81.2 %, respectively. The optimal inflow concentration of TN for optimum CRR exceeded 10.21 mg/dm3. The study showed that Bermuda grass can retain nitrogen in runoff efficiently and should be promoted around the Danjiangkou reservoir.
EN
The rapid urbanization resulting in increased area of sealed surfaces distorts the natural water balance of urbanized ecosystems. Thus, the natural infiltration of surface water is reduced and the significant increase in volume surface runoff is being commonly observed. Water of surface runoff is usually collected and redirected by the stormwater systems to the natural surface water reservoirs, including also rivers and lakes, commonly without any treatment. So, a significant environmental threat to water quality posed by surface runoff from urbanized areas is obvious. This paper contains the attempt of numerical assessment of efficiency of six different commercially available substrates for intensive green roof. The numerical modeling of green roof efficiency was performed by the means of the finite elements modeling software FEFLOW, Wasy-DHI. The developed model reflected the cross section of the tested green roof. The required input data for modeling covered the saturated hydraulic conductivity and water retention characteristics and were based on information available in the technical descriptions of the tested substrates. The obtained results showed the diversified performance, due to different volume of retained water under the same boundary conditions, directly related to the properties of green roof filling substrates.
PL
Gwałtowna urbanizacja prowadząca do wzrostu areału powierzchni uszczelnionych zaburza naturalny bilans wodny zurbanizowanych ekosystemów. Powyższe zazwyczaj prowadzi do obniżenia naturalnej infiltracji wód opadowych i znacznego wzrostu objętości spływu powierzchniowego. Wody spływu powierzchniowego są zazwyczaj ujmowane i przekierowywane, bardzo często bez żadnego oczyszczania, przez układy kanalizacji deszczowej bezpośrednio do odbiorników, czyli do wód powierzchniowych. Oczywistym jest zatem znaczne zagrożenie środowiskowe stwarzane jakości wód powierzchniowych poprzez zrzut nieoczyszczonych wód deszczowych z obszarów zurbanizowanych. Niniejsza praca przedstawia próbę numerycznej oceny efektywności hydraulicznej sześciu różnych dostępnych na rynku substratów wypełnień intensywnych zielonych dachów. Obliczenia numeryczne efektywności zielonego dachu zostały przeprowadzone w komercyjnym pakiecie FEFLOW, Wasy-DHI. Opracowany model odzwierciedlał przekrój poprzeczny wybranego dachu. Wymagane dane wejściowe do modelowania obejmujące przewodnictwo hydrauliczne w stanie nasyconym oraz charakterystyki retencyjne zastosowanych materiałów zostały wyznaczone w oparciu o ogólnodostępne informacje techniczne badanych wypełnień. Uzyskane wyniki obliczeń wykazały zróżnicowaną efektywność hydrauliczną badanych materiałów, szacowaną na podstawie zawartości retencjonowanej wody przy tych samych warunkach brzegowych, wynikającą bezpośrednio z właściwości hydraulicznych substratów objętych analizami.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki terenowego eksperymentu znacznikowego oraz szacowania parametrów migracji zanieczyszczeń dla drobnoziarnistych odpadów flotacyjnych na potrzeby danych wejściowych do modelu numerycznego migracji. Badania przeprowadzono dla Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Gilów” na 3 poligonach badawczych z wykorzystaniem jonu Cl– jako znacznika. Odpady flotacyjne zdeponowane w obiekcie mają charakterystykę gruntów drobnoziarnistych piaszczystych i pylastych, co przekłada się na ich niskie parametry migracji zanieczyszczeń. Prędkości migracji w poszczególnych profilach, oszacowane zarówno z krzywej przejścia znacznika, jak i obliczone w programie CXTFIT oscylowały w granicach od 0,27 do 1,8 m/a, klasyfikując odpady flotacyjne do najniższej, 5 klasy pod względem prędkości migracji. Przeprowadzone testy terenowe pozwoliły na uzyskanie rzeczywistych danych stanowiących wiarygodny wsad wejściowy na potrzeby dalszych analiz migracji zanieczyszczeń w obrębie OUOW „Gilów” i w jego otoczeniu
EN
The paper presents the results of the field tracer test and the results of estimation of pollutants migration parameters for fine-grained flotation wastes. The need of reliable input data for the numerical migration mod el was the cause of the research. It was carried out for the “Gilów” tailings pond on three sampling sites using the Cl– ion as a tracer. The flotation wastes deposited in the facility are classified as fine sandy and silty soils what corresponds with their low migration parameters. Migration rates in individual profiles, estimated from the tracer transition lines and calculated with the CXTFIT software, have been oscillated within the limits of 0.27 to 1.8 m/a. It places flotation wastes in the lowest, 5th class in terms of migration speed. The conducted field tests allowed to obtain real data constituting a reliable input for the purposes of further analysis of pollutants migration within the “Gilów” tailings pond and its surroundings.
EN
Al2 O3 -Al2 TiO5 -TiO2 composites can be obtained by the infiltration of molecular titanium precursors into presintered α-Al2 O3 (corundum) cylinders. Two titanium tetra alkoxides, and two dialkoxy titanium bis (acetylacetonates) serve as precursors for TiO2 (rutile) and Al2 TiO5 (tialite). The precursors were infiltrated as ethanolic solutions. After sintering at 1550, 1600, and 1650°C, the prepared ceramics’ properties were investigated by SEM, in-situ HT-XRD, and conventional XRD. Titanium tetraisopropoxide leads to the highest content of Al2 TiO5 in the composite. The more reactive the precursor, considering the Al2 O3 /precursor interface, the lower and more anisotropic the grain growth, the more homogeneous is the TiO2 contribution and the higher is the content of Al2 TiO5 . Raising the sintering temperature causes an increase of the crystalline Al2 TiO5 content as well as of the grain growth. Moreover, the reactivity of the precursor molecule influences the Ti/(Al+Ti) ratio in the obtained tialite phase.
13
Content available Copper infiltrated high speed steel skeletons
EN
Purpose: This article is a monographic summary of the most important research results from the last 10 years regarding HSS based materials. This materias were produced with powder metallurgy technology using spontaneous infiltration. The presented results answer the question of how iron, tungsten carbide and copper additives influence the final properties of these materials and present additional microstructural phenomena revealed during their manufacture. Design/methodology/approach: Materials were produced by spontaneous infiltration. Porous skeletons for infiltration were produced by pressing and pressing and sintering of mixed powders. Copper was used as the infiltrant. Findings: The molten copper was drawn into the porous skeletons, through a capillary action, and filled virtually the entire pore volume to get the final densities exceeding 97% of the theoretical value. Research limitations/implications: As part of further research, microstructures of M30WC composites obtained by direct infiltration of copper into as-sintered porous skeletons using TEM are planned. Practical implications: Efficiant mechanical strength, high hardness, adequate heat resistance and good wear resistance of M3 type 2 HSS powder produced by woter atomisation make it an attractive material for manufacture of valve train components, for example valve seat inserts. Originality/value: The novelty in the article are the results of research on the microstructure made using TEM, the results of testing materials after heat treatment, untypical for highspeed steels. The article attempts to explain the influence of iron addition on properties - such a slight loss of mass as a result of its addition. The second aim of this work is to analyse the microstructural changes during sintering porous skeletons made from HSS with WC additions.
EN
The objective of this short communication is to investigate the interactive effects of CIF, suction and volumetric water content (VWC) on infiltration rate for compacted soil–biochar (BC) composites (0%, 5% and 10%). The biochar was produced from an invasive weed Eichhornia crassipes. Soil parameters such as suction (ψ), VWC, CIF and infiltration rate were monitored simultaneously for 63 days (9 drying–wetting cycles) in those composites. This was followed by statistical modeling using artificial neural networks. Results showed that increase in WH BC content reduced the infiltration rates. The role of CIF in determining the infiltration rate reduced (50–38%) with the addition of BC to soil. Suction played an equal role (36–35%), both for bare soil and for WH BC composites, in determining the infiltration rate. Significance of VWC in determining rate of infiltration increases (14–27%) as the BC content increases. This is more likely, as the addition of BC enhanced the water retention capacity.
EN
Infiltration measurements are mandatory input for hydrological modelling. Disc infiltrometer is used for determining infiltration in the field by allowing three-dimensional flow of water under the negative head at the surface. There are steady-state and transient mathematical equations for obtaining hydraulic characteristics based on disc infiltrometer measurements. Different assumptions and formulations adopted by these equations may induce analysis-dependent variability in hydraulic parameter determination from the disc infiltrometer measurements. In this study, a critical evaluation of nine mathematical equations used for determining near-surface saturated hydraulic conductivity based on mini-disc infiltrometer (MDI) measurements in the field for two different seasons is carried out. The saturated hydraulic conductivity determined by Guelph permeameter was used as the reference for evaluating the appropriateness of equations considered in this study. Considering different statistical procedures, Wooding–Gardner, Weir’s Refinement, van Genuchten Zhang, Ankeny, and Haverkamp equations identified by Bland–Altman plot are recommended as the most reliable mathematical equations that can be used for analysing MDI measurements. The appropriateness of the mathematical equation for MDI analysis with respect to soil type needs to be investigated further.
PL
Zalane ulice, miejscowe podtopienia, a nawet miejskie powodzie – to trudności, z którymi coraz częściej muszą się mierzyć mieszkańcy polskich miast. W dobie dominacji w przestrzeni miejskiej powierzchni nieprzepuszczalnych – betonowych i asfaltowych – tradycyjne sposoby odprowadzania wód opadowych stają się po prostu niewystarczające.
PL
Tylko poprawnie wykonany bilans ilościowy ścieków zapewni optymalne działanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz obiektów na niej wybudowanych. Projektant i użytkownik ww. sieci kanalizacyjnej dowie się, jakie niezależne ilości obciążają tą sieć kanalizacyjną oraz jak je należy obliczać. Z treści artykułu wynika, jak ważne jest wnikliwe dokonanie analizy czynników wpływających na bilans ilościowy ścieków oraz jaki zakres powinna osiągnąć odpowiedzialność za wykonanie projektu, jego uzgodnienie, wydanie warunków technicznych i jego zaopiniowanie lub uzgodnienie.
EN
Only a properly done quantitative balance of wastewater will ensure the optimal performance a sewage network and the objects built within it. Both designers and users of this sewage network will find out how much independent amount of sewage loads the network and how it should be calculated. The contents of the article clearly demonstrates how important it is to make an in-depth analysis of various factors influencing the quantitative balance and what should be the range of designers’ responsibility for a project, meeting its technical conditions, agreeing them and evaluating.
EN
Perennial flooding has become a major feature in urban areas in developing economies generating research interest towards finding alternative approaches to stormwater management which could complement the existing systems and help address the challenge of flooding. One of such alternative approaches is nature-based stormwater management and flood control, the implementation of which could be affected by soil erosion. This paper, as part of a wider research, was developed to determine the extent of the threat of soil erosion to stormwater management in an urban area on the example of Greater Accra Metropolitan Area, Accra Ghana as the focus of the research. Landsat 8 images (2014) were used in the research to prepare the Landcover maps. Daily rainfall data from 6 raingauge stations from 1972 to 2014 were utilized to prepare the rainfall erosivity factor maps, whereas DEM was used to prepare the slope and slope length (SL) factor maps. The land cover map with an overall accuracy of 73.6 and Kappa 0.7122 was combined with literature sources to prepare the vegetative cover factor map, and conservation practice factor map. A soil series map, prepared and updated with literature sources and data from the Harmonized World Soil Database on physical parameters, was used to calculate the soil erodibility factor (K factor) for each soil series. These were integrated into RUSLE model as 30 m raster maps to generate a soil loss map at tons/ha/yr. The results produced rainfall erosivity index values based on the modified Fournier index ranging between 0.058 and 23.197 which is classified as low. Low soil erodibility factor (K) ranging between 2.9×10–5 and 8.5×10–2 t ha/MJ mm indicated low susceptibility to erosion, SL factor value showing areas of low to almost flat relief with a few isolated areas of moderate slope length were generated. A soil loss of 69,5918 tons/ha/yr classified the soils as having high potential soil loss. The results showed a very low soil loss threat of 0–5.1853 tons/Ha/yr for more than 90% of the study area. Targeted intervention for source areas with high potential soil loss will contain any threat of erosion and sediment yield to the implementation of an infiltration-based stormwater management and flood control system.
EN
In the article, the problem of infiltration of open-celled carbon foams by magnesium of technical purity and three cast magnesium alloys, AZ31, RZ5 and ZRE1, has been analysed. This issue is important due to a potential application of open-celled carbon foams (Cof) as a component in magnesium matrix composites. In the experiments, glassy carbon foams of porosity 20, 45 and 80 ppi were applied and the pressureless infiltration effects at 700°C in air atmosphere with proper flux protection as well as in argon atmosphere were studied. The macrostructure of the samples formed from component couples was characterized and the microstructure was examined with the LM and SEM methods. The obtained results confirm most of the literature data focused on the measurements of the carbon wettability by magnesium and indicate that spontaneous infiltration of carbon foams by magnesium is an ineffective and external force, i.e. a positive threshold pressure will be necessary in order to fabricate the composite.
PL
Rozwój technologii wytwarzania materiałów węglowych charakteryzujących się zespołem korzystnych właściwości w podwyższonej temperaturze sprawił, że zakres ich aplikacji jest coraz szerszy. Wśród tych materiałów występują ultralekkie otwartokomórkowe piany z węgla szklistego zbudowane z komórek o różnej wielkości, połączonych tzw. oknami. Doniesienia literaturowe i badania własne wykazały, że w kompozytach na osnowie magnezu otrzymywanych metodami ciekłofazowymi mogą być stosowane komponenty węglowe takie jak włókna węglowe, nanorurki i cząstki węgla szklistego. Oznacza to celowość przeanalizowania możliwości użycia w tych procesach również otwartokomórkowych pian węglowych. Takie rozwiązanie, zapewniając z góry ustaloną geometrię fazy zbrojącej, wymaga jej infiltracji ciekłym metalem bez możliwości dodatkowego mieszania znanego dla cząstek i włókien krótkich. Konieczne jest zatem poznanie zjawisk decydujących o kształtowaniu się mikrostruktury kompozytu piana węglowa–magnez, a w szczególności ocena możliwości prawidłowego wypełniania porów piany metalem. Doniesienia literaturowe dotyczące oddziaływania ciekły metal–element płaski w stanie stałym (metoda leżącej kropli) dla układu magnez– węgiel są rozbieżne, ale większość z nich wskazuje na brak zwilżania (θ > 90°). W układzie ciekły metal–otwartokomórkowa piana występują dodatkowe uwarunkowania fizykochemiczne takie jak obecność gazów wynikająca z geometrii komórek i okien. Celem przeprowadzonego eksperymentu było sprawdzenie, jak w kontakcie z otwartokomórkowymi pianami węglowymi, bez dodatkowego ciśnienia zewnętrznego, zachowuje się ciekły magnez i trzy jego stopy odlewnicze.
PL
Obecność farmaceutyków w środowisku wodnym jest problemem ogólnoświatowym, który z roku na rok staje się coraz bardziej poważny, ze względu na prężnie rozwijający się rynek farmaceutyczny. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo, jakie może wywoływać krótkoterminowa bądź długoterminowa (chroniczna) ekspozycja organizmów żywych na farmaceutyki, a także na skuteczność w zakresie usuwania leków z uzdatnianej wody. Ocenie poddano procesy konwencjonalne (koagulację, filtrację, infiltrację, adsorpcję, utlenianie chemiczne) oraz zaawansowane (techniki membranowe, metody pogłębionego utleniania). Okazało się, iż w procesach konwencjonalnych, stosowanych w większości stacji uzdatniania wody do celów spożywczych, nie jest możliwe efektywne obniżenie zawartości farmaceutyków odnoszone do ich zawartości w wodzie przed oczyszczaniem. Zdecydowanie najlepsze rezultaty uzyskiwano natomiast w procesach zaawansowanych, podczas których zawartość większości badanych substancji farmaceutycznych ulegała niemal całkowitej eliminacji.
EN
The presence of pharmaceuticals in the aquatic environment is a global problem, which gets more and more serious with time because of the growth of the pharmaceutical market. In this study the potential risk related to short-term or long-term (chronic) exposure of the living organisms to pharmaceuticals were shown and also some conventional processes (coagulation, filtration, infiltration, adsorption, chemical oxidation) and advanced processes (membrane processes, advanced oxidation processes) were assessed and compared based on their removal efficiency of pharmaceuticals contained in treated water. As expected, most of the conventional processes included in drinking water treatment plants are not able to decrease the amounts of pharmaceuticals or their metabolites in water intended for human consumption in regard to raw water. The advanced processes proved to be the most efficient regarding to the elimination of pharmaceuticals - test substances content was almost completely reduced.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.