Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł mleczarski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Background: Predictive analysis is a vital element to operations management as it facilitates real-time decision making and advanced planning on both strategy and performance. This paper identifies predictors to measure distribution performance in the dairy industry and to establish their importance. Methods: A distribution model is developed through exploratory structural equation modelling (SEM) techniques. The key performance predictors are marketing and distribution management, quality management, supply chain coordination, and brand management, which account for 71.5% of the variability in distribution performance. Results and conclusion: The predictors help improving the distribution performance, specifically in quality, order fill rate, and food safety. The outcomes of this research can help dairy professionals in managing their distribution channels, improving traceability, on-time delivery, and shipment accuracy. Consequently, these factors can improve distribution performance. Four predictors are elicited from the data to estimate the distribution performance and the relative importance of predictors is also established.
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego, który ma coraz bardziej wewnątrzgałęziowy charakter. Branża mleczarska pozostaje jednak eksporterem netto. Eksport ma duże znaczenie w bilansie rynkowym, gdyż produkcja mleka jest większa od zużycia. Duży eksport wiąże się z tym, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają finalne produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych. Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym. Recesja gospodarcza wywołana przez pandemię COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na handel zagraniczny branży mleczarskiej.W pierwszym półroczu 2020 r. spadek obrotów handlowych wystąpił tylko w kwietniu.
EN
The Polish dairy market is featured with a systematic increase in foreign trade, which shows growing inter-branch character. Nevertheless, the dairy branch still remains on the position of a net exporter. Exports are quite important in the market balance sheet because the production of milk exceeds domestic uses. Large exports imply strong correlation of domestic prices with the prices on the world market. The structure of foreign trade is dominated with processed products ready for consumption; however bulk quantities of preserved dairy milk products (milk powder, hard cheese and butter) are exported to third countries. The surplus in foreign trade confirms competitiveness of Polish dairy industry on international markets. Economic recession triggered by COVID-19 did not have any negative impact on foreign trade of the branch. In the first half of 2020 turnover declined only in April.
PL
W artykule omówiono zagadnienia racjonalnego wykorzystania wody w rolnictwie i w przemyśle spożywczym na przykładzie wyznaczania wskaźnika śladu wodnego produktów mlecznych. Przedstawiono przyczyny i konsekwencje niedoboru wody pitnej. Scharakteryzowano wskaźniki oceny zużycia wody. Przedstawiono założenia dotyczące wyznaczania śladu wodnego produktów mlecznych, a także uwzględniono ekonomiczną wydajność wody w produktach mlecznych takich jak: mleko, śmietana, serwatka, ser, maślanka i jogurt. Przeprowadzono analizę poszczególnych rodzajów śladu wodnego (niebieski, zielony, szary) w zależności od sposobu produkcji. Stwierdzono, że niezależnie od zastosowanego systemu wytwarzania produktów mlecznych największy wpływ wywiera zielony ślad wodny.
EN
The article discusses the issue of rational use of water in agriculture and in the food industry on the example of determining the water footprint of dairy products. The reason and consequences of drinking water shortages are presented. Water consumption assessment indicators have been characterized. Presents guidelines for determining water footprint of dairy products, as well as economic water productivity in dairy products such as milk, cream, whey, cheese, buttermilk and yoghurt were taken into account. Analysis of the various types of water footprint (blue, green, gray) was performed depending on the production method. It was found that regardless of the system used to produce dairy products, the greatest impact is on the green water footprint.
PL
Polski przemysł mleczarski dobrze dostosował się do uwarunkowań rynkowych po akcesji do UE. Procesy modernizacyjne umożliwiły osiągnięcie wymaganych standardów weterynaryjno-higienicznych i dostosowanie produkcji do regulacji rynkowych w UE. Przemiany strukturalne spowodowały wzrost koncentracji zarówno bazy surowcowej, jak i przemysłu mleczarskiego. W rezultacie poprawiła się efektywność gospodarowania i wzrosła wydajność pracy. Przemysł mleczarski jest konkurencyjny na rynkach zewnętrznych, gdyż osiąga duże dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Sytuacja finansowa przemysłu jest dobra, ale w znacznym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku, gdyż eksport odgrywa dużą rolę w bilansie rynkowym. Przemiany strukturalne jeszcze trwają, gdyż struktura polskiego mleczarstwa jest nadal bardzo rozdrobniona w porównaniu z głównymi konkurentami z UE.
EN
After the accession to the EU Polish dairy industry has successfully adjusted to market conditions. Conducted modernization processed allowed for an achievement of required veterinary and hygiene standards and adapt production to market regulations in the EU. Undergoing structural changes resulted in growing concentration of both raw material basis and dairy industry. Such changes triggered an improvement in efficiency of production and labour productivity. The dairy industry has been competitive on foreign markets which is confirmed by surplus in foreign trade. The financial situation of the industry is comfortable but highly reliable upon global markets, as exports account for a considerable share of output. Since the Polish dairy sector structure is still very fragmented as compared with major EU competitors, structural changes cannot be considered as completed.
PL
W artykule zaprezentowano propozycję modernizacji standardowego układu chłodniczego stosowanego powszechnie w krajowym przemyśle mleczarskim za pomocą instalacji bromolitowego agregatu absorpcyjnego. Miejsce instalacji agregatu zostało dobrane w sposób umożliwiający maksymalizację czasu jego pracy, a co za tym idzie efektu ekonomicznego. Rozszerzenie wykorzystywanych źródeł zasilania układu chłodniczego o ciepło pochodzące z lokalnej kotłowni umożliwiło zarówno zwiększenie poziomu bezpieczeństwa całej instalacji, jak i poprawę wskaźników środowiskowych dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego do zasilania agregatu produkującego chłód. Wykorzystanie ciepła odpadowego umożliwiło także osiągnięcie wzorowych wręcz wskaźników ekonomicznej opłacalności inwestycji.
EN
Publication presents proposition of modernization of chilled water production installation working for the purposes of cheese production facility located in Poland with lithium bromite absorption chiller. Absorption chiller connection with existing installation has been selected basing on maximiscition of economic and energetic effect. Cooling source extension by chiller supplied with different energy source allowed irnprovement of safety and reliability of the installation as well as enviromnental impact decrease by avoiding atmospheric emissions. Waste heat utilization led to exemplary economic efficiency of installation.
PL
Przemysł mleczarski jest jedną z ważniejszych branż przemysłu spożywczego w Polsce. W 2017 roku sytuacja podażowo-popytowa na rynku mleka i produktów mlecznych w Polsce była determinowana dobrą koniunkturą na rynku międzynarodowym, której odzwierciedleniem były wysokie światowe ceny produktów mlecznych, głównie masła i serów. Poprawa koniunktury na rynku światowym była głównym powodem wzrostu cen na wszystkich etapach krajowego łańcucha marketingowego przemysłu mleczarskiego. Duże dostawy surowca oraz wysokie ceny zbytu skutkowały wzrostem produkcji większości produktów mlecznych. Na krajowym rynku mleka utrzymuje się nadwyżka podaży nad popytem, stąd eksport produktów mlecznych odgrywa ważną rolę w kontekście bilansu rynkowego i sytuacji ekonomiczno-finansowej branży mleczarskiej w Polsce. Po czternastu latach członkostwa w UE polski przemysł mleczarski wyróżnia się na tle innych państw unijnych. Polska jest czwartym producentem produktów mlecznych w UE z 8% udziałem.
EN
The dairy industry is one of the most important sectors of food industry in Poland. In 2017, the supply-demand situation on the milk and dairy products market in Poland was determined by the good situation on the international market, which was reflected in the high global prices of dairy products, mainly butter and cheese. The improvement of the global market situation was the main reason for the increase in prices at all stages of the national marketing chain of the dairy industry. Large supplies of raw material and high sales prices resulted in an increase in the production of most dairy products. In the domestic milk market, the excess of supply over demand persists, hence export of dairy products plays an important role in the context of the market balance and the economic and financial situation of the dairy industry in Poland. After fourteen years of membership in the EU, the Polish dairy industry stands out from other EU countries. Poland is the fourth producer of dairy products in EU, with an 8% share.
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego o coraz bardziej wewnątrzgałęziowym charakterze. Branża mleczarska pozostaje eksporterem netto i w bilansie rynkowym eksport ma duże znaczenie, gdyż produkcja mleka jest większa od jego zużycia. Duża skala eksportu powoduje, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku – OMP, masła, serów dojrzewających). Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym.
EN
The value of Polish foreign trade in milk and dairy products has been growing on a regular basis. However the trade becomes more and more of inter-branch nature. Polish dairy sector still remains a net exporter. Hence, milk production considerably exceeds its consumption and dairy exports are of great importance in the balance sheet. Bulk exports means strong correlation between the domestic and the world prices. The structure of exports is dominated by processed products ready for consumption. However, the preserved products (skimmed milk powder - SMP, butter, hard ripening cheeses) are also important in the export portfolio. The surplus achieved in foreign trade confirms the competitiveness of Polish dairy sector on international markets.
PL
W przemyśle mleczarskim istnieją ogromne możliwości, ze względu na ilość zakładów oraz skalę produkcji. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim stężeniem związków organicznych oraz zmiennością dobową i sezonową składu i ilości, co wpływa niekorzystnie na proces ich unieszkodliwiania. W artykule omówiono stosowane obecnie metody oczyszczania ścieków mleczarskich szczególnie biologiczne w przepływowych reaktorach tlenowych lub beztlenowych a także w systemach hydrofitowych z przepływem powierzchniowym. Zwrócono również uwagę na metody pogłębionego utleniania i techniki membranowe.
EN
There are huge opportunities in the dairy industry, due to the number of plants and the scale of production. Dairy sewage is characterized by high concentration of organic compounds and the diurnal and seasonal variability of composition and quantity, which adversely affects the process of their treatment. The article discusses current methods of treatment of dairy sewage, especially biological ones in oxygen or anaerobic reactors as well as in wetlands systems with surface flow. Attention was also paid to the methods of deep oxidation and membrane techniques.
PL
Każdy zakład zobligowany jest oczyszczać własne ścieki w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodny z polskim ustawodawstwem. Nie inaczej jest w branży mleczarskiej. Ochrona środowiska nie tylko jest obowiązkiem zakładów branży mleczarskiej, ale także leży w ich interesie.
PL
Wśród zagrożeń zawodowych pracowników zakładów przemysłu mleczarskiego wymienić należy kontakt z czynnikami biologicznymi transportowanymi jako bioaerozol emitowany w trakcie procesu produkcji, kontakt z surowcem odzwierzęcym, jakim jest surowe mleko, czy tez z samymi zwierzętami, w przypadku małych przydomowych zakładów przetwórstwa mleka. Pracownicy zakładów przemysłu mleczarskiego w trakcie wykonywanych czynności zawodowych są narażeni na bezpośredni kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, takimi jak bakterie, grzyby i wirusy, które mogą stać się przyczyna różnych chorób i dolegliwości zdrowotnych. W związku z tym głównymi elementami prewencji zagrożeń zawodowych w tej grupie pracowników powinna być rzetelna ocena ryzyka oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.
EN
Occupational hazards for dairy plant workers include contact with bioaerosols emitted during the production process, contact with raw milk, or with animals in the case of small home based milk processing plants. Dairy plant workers can be exposed to biological agents, such as bacteria, fungi and viruses, which are responsible for various diseases and adverse health outcomes. Therefore, reliable risk assessment and appropriate preventive measures are key to occupational hazard prevention among this group of workers.
PL
Polski przemysł mleczarski dobrze dostosował się do uwarunkowań rynkowych po akcesji do UE. Procesy modernizacyjne umożliwiły osiągnięcie wymaganych standardów weterynaryjnych i dostosowanie produkcji do wymagań rynku. Przemiany strukturalne spowodowały wzrost koncentracji zarówno bazy surowcowej, jak i w przemyśle mleczarskim. W rezultacie poprawiła się efektywność gospodarowania i wzrosła wydajność pracy. Przemysł mleczarski jest konkurencyjny na rynkach zewnętrznych, gdyż osiąga duże dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Sytuacja finansowa przemysłu jest dobra, ale w znacznym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku, gdyż eksport odgrywa dużą rolę. Przemiany strukturalne nie są jeszcze zakończone, gdyż struktura polskiego mleczarstwa jest nadal bardzo rozdrobniona w porównaniu z głównymi konkurentami z UE-15.
EN
After the accession to the EU, Polish dairy industry has successfully adjusted to market conditions. The conducted modernization processes allowed achieving the necessary veterinary standards and adaptation of production to the market requirements. Undergoing structural changes resulted in growing competition as regards both raw material basis and the dairy industry. Such changes triggered an improvement in efficiency of production and labour productivity. The dairy industry has been competitive on foreign markets what is confirmed by surplus in foreign trade. Financial standing of the industry is comfortable but highly reliable upon the situation on the world markets as exports account for a considerable share of output. Since the structure Polish dairy sector is still very fragmented as compared with the major competing EU countries, the process of structural changes cannot be considered as complete.
EN
The possibilities of using membrane filtration in the dairy industry are presented in this paper. It was found that the pressure membrane processes are successfully used for the processing of raw milk into milk products. However, based on the analysis of the technology for producing chosen milk products, it was found that the dairies are wastewater in the form of white water, milk water, and spent cleaning baths. It was proposed to use two-step systems based on membrane filtration to treat these types of wastewater. Regeneration of white water and milk water is possible in RO/ROP system. In turn, UF/RO or NF/RO systems are necessary for the regenerations of spent cleaning baths. However, based on studies of the compositions of dairy wastewaters and preliminary filtration studies, it was claimed that, before the treatment of this type of wastewater by membrane modules, it is important to appropriately prepare wastewater with pre-treatment techniques.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania technik filtracji membranowej w przemyśle mleczarskim. Stwierdzono, że ciśnieniowe procesy membranowe są z powodzeniem stosowane do przetwarzania mleka surowego na gotowe produkty mleczne. Jednak na podstawie przeprowadzonej analizy technologii wytwarzania wybranych produktów mlecznych stwierdzono, że w zakładach mleczarskich powstają ścieki w postaci białej wody, wody z mleka i zużytych kąpieli myjących. Do unieszkodliwiania tego typu ścieków zaproponowano wykorzystanie dwustopniowych układów opartych na technikach filtracji membranowej. Regeneracja białej wody i wody z mleka możliwa jest w układzie RO/ROP. Z kolei do regeneracji zużytych kąpieli myjących niezbędne jest zastosowanie układów UF/RO lub NF/RO. Jednak na podstawie przeprowadzonych badań fizykochemicznych ścieków mleczarskich oraz wstępnych badań filtracyjnych stwierdzono, że przed podaniem tego typu ścieków na moduł membranowy niezbędne jest odpowiednie ich przygotowanie.
PL
Dekoniunktura na światowym rynku produktów mlecznych, spowodowana wzrostem podaży mleka w warunkach ograniczenia popytu przez kraje rozwijające się, wywołała spadek cen na rynku krajowym. Powtarza się sytuacja z kryzysowych lat 2008-2009. W 2015 r. ceny skupu mleka spadły o 17,3% pod wpływem dynamicznie rosnącej podaży, ceny zbytu średnio o 9,1%, a ceny detaliczne nabiału o 3,1%, podczas gdy ceny detaliczne masła spadły o 10,1%. Tendencje spadkowe cen utrzymały się także w pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. Mimo to utrzymuje się wysoka dynamika skupu mleka spowodowana wysokimi cenami w latach 2013-2014 i wcześniejszym rozpoczęciem przygotowań do likwidacji kwot mlecznych przez najbardziej ekspansywne gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka.
EN
Bearish tendencies on the world market of dairy products, caused by a strong increase in milk supply, overlapping with weakening demand in developing economies were transferred onto domestic market. The situation is similar to that one observed in crisis years of 2008-2009. As affected by a dynamic rise in supply, raw milk prices (farm gate) in 2015 declined by 17.3%, factory gate prices by 9.1% and retail prices of milk products by 3.1% while retail prices of butter declined by 10.1%. Downward tendencies were also observed in the first 5 months of 2016. Despite it, the growth rate of procurement, triggered by high prices in 2013-2014 as well as by preparations to quota withdrawal, conducted at large dairy farms remains at a high level.
14
Content available remote Specyfika zarządzania w branży mleczarskiej : włoski model klastra
PL
Proces globalizacji ma zasadniczy wpływ na trendy pojawiające się we współczesnej gospodarce. Jednym z wyzwań zarządzania strategicznego jest modelowanie rozwoju firmy, czyli określenie kierunków zmian. Ważnym czynnikiem funkcjonowania współczesnych podmiotów na rynku jest ich otoczenie makroekonomiczne. Podmioty działające w tym samym sektorze nie tylko ze sobą konkurują, lecz także nawiązują współpracę, tym samym tworzą sieci organizacyjne. Sytuacja ta wymusza zmiany w strukturach organizacyjnych firm oraz zasadach zarządzania nimi. Artykuł przedstawia obecną sytuację przemysłu mleczarskiego w Polsce oraz kierunki rozwoju zarządzania w branży mleczarskiej.
EN
The globalization process has essential influence for appearing trends in contemporary economy. One of the strategic management challenges is modeling of company development, determine way of changes. An important factor of functioning modern entities on the market is their macroeconomic environment. Entities operating in the same sector not only competing against each other, but also they are establishing cooperation, creating organizational networks. This situation forces a changes in the organizational structures of companies and their management principles. This article presents current situation of the dairy industry in Poland and management development trends in the dairy industry.
PL
Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka (OSM Kalisz) wdrożyła w I kwartale 2016 roku kompleksowy system transportu, paletyzacji, pakowania i składowania produktów, będący obecnie jednym z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań w całej branży mleczarskiej w kraju. Trwającą pół roku realizacją projektu, wartego osiem milionów złotych, zajęła się firma PROMAG SA z Poznania - producent i dostawca wyposażenia magazynowego. Inwestycja objęła swoim zasięgiem takie obszary, jak: przechowywanie surowców, produkcja, pakowanie i magazyn wyrobów gotowych, przy czym inwestor nie przerywał produkcji, trwającej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
PL
Celem pracy było przedstawienie charakterystyki jakościowej oraz metod oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim stężeniem związków organicznych oraz zmiennością dobową i sezonową składu i ilości, co wpływa niekorzystnie na proces ich unieszkodliwiania. Oczyszczane są one przede wszystkim metodami biologicznymi w przepływowych reaktorach tlenowych lub beztlenowych. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem metod pogłębionego utleniania i technik membranowych do oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego. Prowadzone są także badania nad wykorzystaniem oczyszczalni hydrofitowych, głównie z przepływem powierzchniowym.
EN
The aim of the study was to present wastewater quality and treatment technologies for the dairy industry. Dairy wastewater are characterized by high levels of volatile organic compounds and daily and seasonal composition and quantity variation, which affect negatively treatment processes. They are purified mainly by biological methods, flow reactors in aerobic or anaerobic conditions. In recent years, a growing interest is noticed in using the methods of advanced oxidation and membrane technology to purify wastewater from the dairy industry. They are also conducted research into the constructed wetlands, mostly surface flow ones.
PL
W 2015 r. na światowym i krajowym rynku mleka obserwuje się pogorszenie koniunktury. W Polsce spadek cen wystąpił w całym łańcuchu marketingowym, ale największy był spadek cen skupu mleka. Bardzo niskie ceny płacone rolnikom za mleko oraz kary za przekroczenie kwot mlecznych niekorzystnie wpływają na dochodowość produkcji. Ceny zbytu spadły w mniejszym stopniu niż ceny skupu i w rezultacie poprawiła się sytuacja finansowa krajowego przemysłu mleczarskiego. Niskie ceny detaliczne nie spowodowały wzrostu konsumpcji produktów mlecznych.
EN
In 2015 the situation both on the world and on the domestic dairy markets is likely to deteriorate. The prices on the Polish market declined throughout the whole food chain but mostly at the farm level. Very low prices paid to farmers along with super levies imposed for exceeding milk quotas have got an adverse impact on the profitability of production. Factory prices declined less than the purchase prices paid to farmers and therefore financial standing of domestic dairy industry has improved. Low retail prices did not trigger an increase in the consumption of dairy products.
PL
Polskie mleczarstwo po akcesji do UE wykazuje wysoką dynamikę rozwoju, której towarzyszą głębokie procesy restrukturyzacyjne. Przemiany strukturalne są widoczne w rolnictwie i przemyśle mleczarskim, a ich wyrazem jest wzrost koncentracji produkcji i przetwórstwa. Sytuacja na krajowym rynku mleka jest determinowana zarówno przez czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Koniunktura w sektorze mleczarskim jest silnie skorelowana z sytuacją na rynku międzynarodowym. Na rynku wewnętrznym od kilku lat podaż wzrasta w większym stopniu niż popyt i nadwyżki są kierowane na eksport. W rezultacie branża jest dużym eksporterem netto.
EN
After the accession to the EU, Polish dairy sector has showed a dynamic development accompanied by deep restructuring processes. Structural changes have occurred in agriculture as well as in the dairy industry, what is reflected in a growing concentration of the both production and processing. The situation on the domestic milk market is determined by external and internal factors. However the condition of the Polish dairy sectoris strongly linked to the situation on the world markets. Since a couple of years, domestic supply has been growing faster than demand. Therefore, the surpluses have been exported. In consequence of the above phenomena, the discussed branch occupies the position of a large net exporter.
PL
The aim of this article is to assess the processes of modernization of the Polish dairy industry in the period of Poland’s membership in the European Union. In the years 2004-2014 the dairy industry enterprises made the investments worth more than 8.4 billion PLN. These investments were the basis of structural change and contributed to the modernization of milk processing and to the restructuring of employment. The increase in the concentration of production, improvement of work efficiency and productivity of assets, as well as a gradual improvement in the efficiency of milk processing reflect these changes. Constant pressure of the competitors and consumers forces to continue to improve management in food processing and trade.
EN
Unit and integrated membrane operations were investigated for purification of a spent alkaline single-phase detergent from a CIP system in a milk production plant. The filtration experiments were performed in a concentration mode with the use of UF and NF modules differing in their configuration, MWCO, and polymer material. The performance of the modules was characterised in terms of their retention characteristics, hydraulic efficiency, and tendency to fouling. The results revealed that unit and integrated membrane processes were suitable for the recovery of spent cleaning baths containing single-phase detergents, and the permeates maintained their basic cleaning properties. Due to the greater selectivity of the NF module, integrated membrane operations resulted in a much greater modification of the composition of the single-phase detergent in comparison with unit UF processes.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.