Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektryzacja cieczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Pomiary potencjału elektrokinetycznego zeta oleju izolacyjnego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań potencjału elektrokinetycznego zeta istniejącego w podwójnej warstwie elektrycznej na granicy fazy stałej i ciekłej. Do badań potencjału zeta użyto próbek w postaci koloidalnej, których fazę ciągłą (rozpraszającą) stanowił olej izolacyjny, a fazę stałą (rozproszoną) materiały w postaci rozdrobnionej (aluminium. miedź, steatyt, Al-70). Pomiary wykonane zostały przy użyciu urządzenia Zetasizer 2000 - firmy Malvern Instruments (UK). Na podstawie zmierzonego potencjału zeta oraz właściwości fizykochemicznych oleju izolacyjnego, wyznaczono objętościową gęstość ładunku qw na granicy fazy stałej i ciekłej, odpowiedzialną za generacje ładunków elektrostatycznych.
EN
The paper presents research results of electrokinetic zeta potential that exists in the electrical double layer on the border of the solid and liquid phases. For zeta potential examination, samples in the colloid form were used, the continuous (dispersing) phase of which was the insulation oil, and the solid (dispersed) phase was constituted by materials in a disintegrated form (aluminum, copper, steatite, Al - 70). The measurements were taken with Zetasizer 2000 - by Malvern Instruments (UK). Volume density of charge qw on the border of the solid and liquid phases, responsible for generation of electrostatic charges, was determined based on the measured zeta potential and physicochemical properties of the insulation oil under study.
PL
W artykule przedstawiono kryteria doboru składników prostych mieszanin cieczy izolacyjnych przeznaczonych do badań elektryzacji statycznej. Stosując model elektryzacji Abediana-Sonina, określono ilościowy wpływ różnych parametrów na procentową zmianę prądu elektryzacji. Na podstawie analizy modelu dobrano dwa proste węglowodory: toluen i heksan. Słuszność zaproponowanego wnioskowania potwierdzona została eksperymentalnie w badaniach ECT mieszanin sporządzonych na bazie tych węglowodorów prowadzonych w układzie wirującej tarczy.
EN
The paper presents the criteria of selecting ingredients of simple insulation liquid mixtures for research on static electrification. Using the Abedian-Sonin electrification model, the quantitative influence of various parameters on the percentage change of the electrification current was determined. Based on the analysis of the model, two simple hydrocarbons - toluene and hexane - were selected. The rightness of the inference suggested was confirmed experimentally in ECT tests of the mixtures prepared based on these hydrocarbons, carried out in the spinning disc system.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu zmiennego składu mieszanin ciekłych dielektryków na parametry modelu elektryzacji w układzie wirującej tarczy, opisującego zjawiska zachodzące w podwójnej warstwie elektrycznej, tworzącej się podczas przepływu cieczy izolacyjnych. Do badań zaproponowano toluen i cykloheksan, węglowodory charakteryzujące się prostą budową chemiczną i wysoką czystością (pro analysi), których właściwości fizykochemiczne są dobrze znane.
EN
The paper presents the analysis of the influence of the changing composition of liquid dielectric mixtures on the electrification model parameters in the spinning disk system, describing phenomena taking place in the double electrical layer that is formed during the insulation liquid flow. Toluene and cyclohexane, hydrocarbons characteristic of a simple chemical constitution and high purity (pro analysi), physicochemical properties of which are well-known, have been suggested for the research purposes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odtwarzalności pomiarów prądu elektryzacji 2% mieszaniny cykloheksanu w toluenie w układzie wirującym, z zastosowaniem tarczy o silnie niejednorodnej strukturze powierzchni. Analizy wyników badań mieszaniny oparto na parametrycznych testach istotności takich jak: analiza wielu wariancji, test dla wielu średnich oraz test x2- Badania odtwarzalności wykonano na podstawie serii pomiarów prądu elektryzacji uzyskanych dla pięciu tarcz o średnicy 6 cm i prędkości obrotowej 400 obr/min.
EN
The paper presents the results of the research on repeatability of the electrification current measurements of 2% mixture of cyclohexane in toluene in the spinning disk system, using a disk of a highly non-homogeneous surface structure. The analyses of the results of the research on the mixture were based on non-parametric tests of significance such as; the analysis of many variances, the test for many averages and the x2 test. The repeatability tests were carried out based on a series of the electrification current measurements obtained for five disks of the diameters of 6 cm and the rotational speed of 400 rot./min.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań potencjału elektrokinctycznego w mieszaninach toluenu i cykloheksanu. Stwierdzono, że ze względu na duże niepewności uzyskiwanych wyników oraz cechujący je wzrostowy trend przy kolejnych pomiarach, ich wykorzystanie do badań elektryzacji strumieniowej jest ograniczone.
EN
The paper presents research results of the electrokinetic potential in the mixtures of toluene and cyclohcxanc. It was observed that due to a high uncertainty of the results obtained and the increasing trend that characterizes them at the successive measurements, their use for the research on the streaming electrification is limited.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu warunków hydrodynamicznych (prędkości obrotowej i średnicy tarczy) na zmianę parametrów modelu elektryzacji w układzie wirującej w cieczy tarczy, opisującego zjawiska zachodzące w podwójnej warstwie elektrycznej, tworzącej się podczas przepływu cieczy izolacyjnej. Do badań zaproponowano toluen, który jest przedstawicielem węglowodorów aromatycznych. Dielektryk ten posiada prostą budowę chemiczną oraz wysoką czystość {pro analysi).
EN
The paper presents the analysis of the influence of the hydrodynamic conditions (rotational speed and disk diameter) on the change of the electrification model parameters in the spinning in liquid disk system, describing phenomena taking place in the double electrical layer that is formed during the insulation liquid flow. Toluene, which is a representative of aromatic hydrocarbons, has been suggested for the research purposes. This dielectric is of a simple chemical constitution and high purity (pro analysis).
PL
W artykule przedstawiono teorie ładowania elektrycznego cieczy podczas ich przepływu w rurach. Omówiono akumulację ładunku elektrycznego w zbiornikach przy ich napełnianiu naelektryzowaną cieczą. Wskazano na źródła intensywnej elektryzacji cieczy.
EN
Theories for electric charging of Iiquids in pipe flow and charge accumulation in containers during their filling of charged Iiquids are presented in this paper. The sources of intensive electrification of Iiquids are indicated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań elektryzacji oleju transformatorowego i mieszaniny alkoholu z heksanem, w układzie tarczy wirującej. Pomiary wykonano dla różnych średnic metalowych tarcz. Stosując model matematyczny, wyznaczono gromadzony na granicy faz ładunek qw, a na podstawie jego zmienności w funkcji podwarstwy laminarnej, określono najlepsze parametry i warunki pomiaru.
EN
The article presents the results of research of elektrification of transformer oil and mixture of alcohol and hexane in the vaned disk system. The measurements have been performed for different diameters of metal disk. Using the mathematical model, the charge qw accumulated on the interface was determined and basing on its variability in the function of laminar sublayer, the best parameters and measurement conditions have been determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.