Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 179

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rubber
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The description of additional secondary semi-finished products, or sulfur wastes, which occur because of the work of the oil production and refining industries, which are the main economic sector of the country, is considered in the given article. The negative impact of their vast territory on the environment, flora and fauna and the local population are represented in literary and practical form. It is scientifically proved that storage of sulfur waste in the open by enterprises in this area causes irreparable damage to human life. The ways of using residues of oil production and refining sulfur as one of the main components of raw materials in the production of rubber products are studied. The results of the study of exemplary sulfur samples using modern physicochemical and electron-microscopic methods showed its applicability. Our research is conducted on the serial formulations of rubber compounds for lightweight tire filler cord of Tengiz sulfur and tire tread. The results of the study of the effect of Tengiz waste sulfur on the physicochemical and technical-operational properties of breaker and tread rubber are presented. Tengiz sulfur reduces the amount of sulfur in the formulation without reducing the rate of vulcanization, which eventually leads to an increase in the quality of the rubber. In addition, it was found that the use of Tengiz sulfur allows to regulate the elastic properties of rubber.
2
Content available remote Dynamicznie wulkanizowane elastomery termoplastyczne PP/EPDM
PL
Przedstawiono przegląd najczęściej spotykanych dynamicznie wulkanizowanych elastomerów termoplastycznych PP/EPDM. Omówiono technologiczne aspekty ich wytwarzania, właściwości użytkowe i przetwórstwo. Zwrócono uwagę na potencjalne ich zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki.
EN
A review, with 54 refs., of synthesis methods of PP/EPDM elastomers, directions of their application as well as the present state and perspectives of their industrial manufg.
3
Content available Innowacje w przemyśle oponiarskim
PL
W pracy przedstawiono innowacje w przemyśle oponiarskim. Największym odbiorcą wyrobów gumowych jest przemysł motoryzacyjny. Guma jest wykorzystywana do produkcji opon samochodowych i innych elementów znajdujących się w samochodach, tj.: elementy zawieszenia, wycieraczki, węże, uszczelki w kabinie, komorze silnikowej czy silnikach i skrzyni biegów. Rozwój nowoczesnych technologii oraz dbałość o środowisko naturalne spowodowały poszukiwanie nowych rozwiązań w technologii opon samochodowych, które stałyby się bardziej nowoczesne, innowacyjne i ekologiczne. Są to innowacje związane ze zdobywaniem nowych źródeł surowców do produkcji opon tj.: elastomerów z biomasy, zrębków drzewnych, kauczuk naturalny z mniszka kok-sagiz (Taraxum kok‑saghyz) oraz stosowaniem surowców wtórnych. Nowymi rozwiązaniami mogą być także: opony wykorzystujące technologie druku 3D, wprowadzenie czujników połączonych z komputerem pokładowym lub smartfonem. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca będzie na bieżąco informowany o stanie dróg, jakości opon i będzie mógł kontaktować się z innymi użytkownikami dróg za pomocą nowych technologii. Prezentowane innowacje związane są z wpływem rozwoju nowych i proekologicznych technologii na przemysł oponiarski.
EN
The paper presents innovations in the tire industry. The largest consumer of rubber products is the automotive industry. Rubber is used in the production of car tyres and other components in cars, i.e.: suspension elements, wipers, hoses, seals in the cabin, engine compartment or engines and transmission. The development of modern technologies and taking care of the natural environment caused the search for new solutions in car tire technology, which would become more modern, innovative and ecological. These are innovations connected with gaining new sources of raw materials for tire production, i.e: elastomers from biomass, or from wood chips, natural rubber of dandelion kok‑saghyz (Taraxum kok‑saghyz), use of recycled material. New solutions may also be: 3D‑printed tires, introducing sensors connected to the on‑board computer or smartphone. Thanks to this solution, the driver will be kept informed about the condition of the roads, the quality of tires and will be able to contact other road users with the help of new technologies. The innovations presented are related to the impact of the development of new and environmentally friendly technologies on the tire industry.
EN
The paper presents a numerical analysis of the propagation of a disturbance in the form of a mechanical wave caused by a concentrated force applied perpendicular to the plane of the wall fragment analyzed in the work. Numerical tests were carried out on a numerical model of concrete blocks with rubber filling and on hollow concrete blocks, as a reference model. The impact of using concrete-rubber hollow bricks on effective stress values obtained in two time steps was assessed. Stress distributions are presented graphically in two perpendicular cross-sections of the wall (vertical and transverse) at the location of the application of the declared concentrated load. The results obtained are summarized in the table. The rubber used as the filling was modeled as Zahorski's hyperelastic material. A numerical analysis was performed in the ADINA program.
PL
Przedstawiono analizę numeryczną propagacji zaburzenia w postaci fali mechanicznej wywołanej oddziaływaniem, które stanowiła wymuszająca siła skupiona, przyłożona prostopadle do płaszczyzny analizowanego w pracy fragmentu muru. Badania numeryczne przeprowadzono, wykonując model numeryczny z pustaków betonowych z wypełnieniem gumowym oraz z samych pustaków betonowych, z których mur stanowił model referencyjny. Oceniono wpływ zastosowania pustaków betonowo-gumowych na wartości naprężeń efektywnych uzyskanych w dwóch krokach czasowych. Rozkłady naprężeń przedstawiono graficznie w dwóch prostopadłych względem siebie przekrojach muru (pionowym i poprzecznym) w miejscu przyłożenia deklarowanego oddziaływania skupionego. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli. Gumę użytą jako wypełnienie zamodelowano jako hipersprężysty materiał Zahorskiego. Analizę numeryczną wykonano w programie ADINA.
EN
The paper presents a numerical analysis of mechanical wave propagation in the spatial structure of a steel grid with a rubber filling. Steel was adopted as an isotropic linear material while rubber was modeled as a Zahorski incompressible material. A properly prepared structure can reduce the dynamic effects resulting from mechanical wave propagation. Results obtained from the numerical analysis allow us to assess the impact of the material used with the dynamic interactions in the analyzed grid with a rubber filling. The results of the numerical analysis were presented graphically. Wave phenomena have been modeled using ADINA software.
PL
Przedstawiono numeryczną analizę propagacji fali mechanicznej w przestrzennej strukturze rusztu stalowego z wypełnieniem gumowym. Stal przyjęto jako izotropowy materiał liniowy, natomiast gumę zamodelowano jako nieściśliwy materiał Zahorskiego. Przygotowana w odpowiedni sposób struktura może zmniejszać efekty dynamiczne wynikające z propagacji fali mechanicznej. Uzyskane z analizy wyniki pozwalają ocenić wpływ zastosowanego materiału na oddziaływania dynamiczne w analizowanym ruszcie z wypełnieniem gumowym. Wyniki analizy numerycznej przedstawiono w formie graficznej. Zjawiska falowe zamodelowane zostały z użyciem programu ADINA.
EN
The paper presents the results of research on the possibility of using as plasticizers of rubber compounds the heavy fractions of pyrolytic oil obtained in the industrial process of pyrolysis of car tyres. The content of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the obtained pyrolytic plasticizers was determined. Compounds and vulcanizates of styrene-butadiene rubber (SBR) containing the above plasticizers as well as commercial petroleum derivatives’ plasticizers were prepared for comparative purposes. The basic properties of compounds and vulcanizates containing pyrolytic plasticizers were investigated. The research showed that one fraction of pyrolysis oil meet the requirements of the permitted content of PAHs. SBR blends and vulcanizates have similar properties as in the case of commercial plasticizers.
PL
Oceniono możliwość zastosowania jako plastyfikatory mieszanek kauczukowych frakcji ciężkich oleju popirolitycznego uzyskanego w przemysłowym procesie pirolizy opon samochodowych. W badanych plastyfikatorach oznaczano zawartość rakotwórczych wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych WWA. Sporządzono mieszanki, a następnie wulkanizaty kauczuku styrenowo-butadienowego (SBR) zawierające wspomniane plastyfikatory oraz dla porównania – handlowe plastyfikatory ropopochodne. Stwierdzono, że mieszanki kauczukowe i wulkanizaty SBR z udziałem badanych plastyfikatorów wykazują podobne właściwości mechaniczne jak analogiczne materiały z plastyfikatorami handlowymi. Z dwóch badanych frakcji oleju popirolitycznego tylko jedna spełniała określone normami wymagania dotyczące dozwolonego poziomu zawartości WWA.
EN
In rice husk removal processes, the rubber rollers are used to produce white rice kernels. Paddies are fed between two rubber rollers and the removal of husk takes place due to high friction generated between the paddy layer and outer surface of rubber rollers. Husk removal application involves rubber compounds with promising physico-mechanical properties. Small scale rice mills in Tamil Nadu, India face problems in periodic replacement of rubber rollers due to poor service life. Based on thesurvey, it was found that the rubber compounds with high hardness lead to efficient husk removal and at the same time cause break age of rice. Employing soft rubber eliminates the breakage of rice, but on the other hand the sharp corners of paddy damage the rubber. This research work focuses on the development of rubber compounds for effective rice husk removal application. Carbon black filled, pure and blends of natural rubber (NR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), and epoxidized natural rubber (ENR) are developed. Mechanical properties and lab scale rice husk separation studies are conducted for the developed rubber compounds. The ENR-NBR blends prove to be suitable materials for husk removal application.
PL
Usunięcie łusek z ziaren ryżu metodą walcowania pomiędzy rolkami wykonanymi z kauczuku napełnionego sadzą następuje w wyniku tarcia wytwarzanego między warstwą nasion ryżu a powierzchnią rolek. Do tego typu zastosowań potrzebne są mieszanki kauczukowe o specjalnych właściwościach fizyko-mechanicznych. Ze względu na niewielką trwałość dotychczas stosowanych materiałów gumowych, małe młyny ryżu w Tamil Nadu w Indiach borykają się z koniecznością okresowej ich wymiany. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rolki wykonane z mieszanek kauczukowych o dużej twardości skutecznie usuwają łuski, ale niestety powodują jednocześnie pękanie ziaren ryżu. Z kolei zastosowanie mieszanek kauczukowych o mniejszej twardości ogranicza zjawisko pękania, ale ostre łuski uszkadzają rolki. Zbadano właściwości mechaniczne i efektywność w procesie separacji łuski ryżowej napełnionych sadzą wulkanizatów kauczuku naturalnego (NR), butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), epoksydowanego kauczuku naturalnego (ENR) lub ich mieszanin. Wulkanizaty mieszaniny ENR-NBR okazały się najbardziej odpowiednimi materiałami na rolki do zastosowań w procesie usuwania łuski ryżowej.
PL
W artykule przedstawiono proces starzenia asfaltów, laboratoryjne metody badań starzenia oraz uogólnione wyniki badań własnych Autora nad starzeniem lepiszczy modyfikowanych polimerami i lepiszczy z dodatkiem gumy ze zużytych opon samochodowych.
EN
The article presents the process of asphalt ageing, laboratory methods of ageing tests and the generalized results of the author’s own research on the ageing of polymer-modified binders and binders with the addition of rubber from waste tires.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań powtarzalności właściwości mieszanek i wulkanizatów kauczuku butadienowo-styrenowego zawierających niezależne próby sadzy popirolitycznej. Dla porównania zbadano analogiczne mieszanki i wulkanizaty zawierające sadze techniczne N550, N772 oraz kaolin. Stwierdzono, że sadza popirolityczna nadaje mieszankom wysoką lepkość Mooneya. Uzyskane wartości lepkości dla trzech prób sadzy są powtarzalne, mieszczą się w zakresie ±5%. Mieszanki z próbami sadzy popirolitycznej mają wartości czasu optimum wulkanizacji (t90) zbliżone do wartości t90 mieszanek zawierających sadze techniczne. Rozrzut wartości t90 jest większy i wynosi ±14%. Stwierdzono, że im więcej związków siarki i cynku zawiera sadza popirolityczna, tym większa jest szybkość wulkanizacji. Poszczególne próby sadzy popirolitycznej nadają wulkanizatom SBR powtarzalną i wysoką twardość, równą wulkanizatowi z sadzą aktywną N550 i dużo wyższą niż twardość wulkanizatu zawierającego sadzę N772 czy kaolin. Wartości wytrzymałości na zerwanie (TSb) wulkanizatów z próbami sadzy popirolitycznej są również powtarzalne, jednakże znacznie niższe niż uzyskane dla wulkanizatu z sadzą N550 i N772. Podobnie odporność na ścieranie wulkanizatów z próbami sadzy popirolitycznej osiąga zbliżone wartości, ale jest wyraźnie mniejsza niż wulkanizatów z sadzą N550, N772, jednak większa niż wulkanizatów z kaolinem. Sadza popirolityczna ma niekorzystne cechy, które osłabiają możliwy efekt wzmacniający wynikający z dość wysokiej wartości liczby jodowej (ok. 50 g/kg). Mogą nimi być: obecność znacznej ilości części mineralnych, niedostateczne rozdrobnienie cząstek sadzy, zmieniona struktura powierzchni cząstek pierwotnych sadzy czy obecność ciężkich olejów popirolitycznych i oligomerycznych substancji kauczukowych wynikających z procesu pirolizy.
EN
The paper presents the results of studies on the repeatability of properties of compounds and vulcanizates of styrene-butadiene rubber containing independent samples of pyrolytic carbon black. For comparison, analogous compounds and vulcanizates containing technical carbon black N550, N772 and kaolin were examined. It was found that pyrolytic carbon black gives the compounds high Mooney viscosity. The obtained viscosity values for the three carbon black tests are repeatable, within the range of ±5%. Compounds with pyrolytic carbon black samples have optimum vulcanization time (t90) values similar to those of compounds containing technical carbon black. The dispersion of the t90 values is greater and is ±14%. It was found that the more sulphur and zinc compounds containing pyrolytic carbon black, the higher the rate of vulcanization. Individual samples of pyrolytic carbon black give SBR vulcanizates a high and reproducible hardness equal to that of carbon black vulcanizate N550 and much higher than that of carbon black vulcanizate N772 or kaolin. Tensile strength at break (TSb) values of vulcanizates with pyrolytic carbon black samples are also repeatable, but much lower than those obtained for carbon black vulcanizate N550 and N772. Similarly, the abrasion resistance of vulcanizates with pyrolytic carbon black samples reaches similar values, but is significantly lower than that of vulcanizates with carbon black N550, N772, but higher than that of vulcanizates with kaolin. Pyrolytic carbon black has unfavourable features which weaken the possible amplifying effect resulting from the relatively high iodine value (approx. 50 g/kg). These can be: the presence of a significant amount of mineral parts, insufficient fineness of carbon black particles, altered surface structure of primary carbon black particles or the presence of heavy pyrolytic oils and oligomeric rubber substances resulting from pyrolysis process.
PL
W artykule przedstawiono właściwości odzyskanego na drodze recyklingu tonera stosowanego w drukarkach laserowych oraz właściwości mieszanek i wulkanizatów kauczuków SBR, NBR i EPDM zawierających toner w roli napełniacza. W celu porównania właściwości mieszanek i wulkanizatów wykonano analogiczne mieszanki zawierające sadze techniczne N330, N550 oraz N772. Uzyskane wyniki oceniono ze względu na możliwości aplikacji recyklingowego tonera jako napełniacza w wyrobach gumowych. Stwierdzono możliwość zastosowania tonera jako napełniacza w wulkanizatach NBR, ponieważ uzyskuje się zadowalające właściwości mechaniczne, poprawę właściwości przerobowych oraz odporności na starzenie cieplne.
EN
The paper presents the properties of recycled toner used in laser printers and the properties of rubber compounds and vulcanizates of SBR, NBR and EPDM rubbers containing toner as a filler. To compare the properties of rubber compounds and vulcanizates, analogous rubber mixes containing technical grade carbon blacks: N330, N550 and N772 were made. Obtained results were evaluated because of the possibility of recycling toner as a filler in rubber products. It has been found possible to use toner as a filler in NBR vulcanizates because it provides satisfactory mechanical properties, improvement of processing properties and resistance to thermal ageing.
PL
W poprzednim artykule przedstawiono właściwości odzyskanego w procesie recyklingu tonera stosowanego w drukarkach laserowych oraz właściwości standardowych mieszanek i wulkanizatów kauczuków SBR, NBR i EPDM zawierających toner w roli napełniacza. Jak wykazały badania, zastosowanie odzyskanego tonera jako napełniacza w mieszankach kauczuków niepolarnych, np. EPDM, nie jest celowe, chociaż wprowadzony w mniejszych ilościach może być plastyfikatorem mieszanek EPDM. Stwierdzono natomiast możliwość zastosowania tonera jako napełniacza w mieszankach NBR, w których uzyskuje się poprawę właściwości przerobowych oraz odporności na starzenie cieplne wulkanizatów. W niniejszej pracy opisano właściwości mieszanek kauczukowych i wulkanizatów o skorygowanym składzie kompozycji na bazie kauczuków SBR, EPDM, NBR i zawierających poużytkowy, odzyskany toner w roli napełniacza. Skład kompozycji skorygowano poprzez uwzględnienie żywicy zawartej w tonerze (ok. 65% mas) po stronie składnika polimerowego (kauczukowego) oraz uzupełnieniu całkowitej ilości napełniacza do wartości w mieszankach porównawczych.
EN
The previous article presents the properties of recycled toner used in laser printers and the properties of standard mixes and vulcanizates of SBR, NBR and EPDM rubber containing toner as a filler. Research has shown that the use of recycled toner as a filler in non-polar rubber blends, e.g. EPDM, is useless, although introduced in smaller amounts can be a plasticizer of EPDM blends. However, it has been possible to use toner as a filler in NBR mixtures in which the processing properties and resistance to thermal aging of vulcanizates are improved. This work describes the properties of rubber mixtures and vulcanizates with improved composition based on SBR, EPDM, NBR rubbers and containing post-consumer recovered toner as a filler. Composition formula was adjusted by taking into account the resin contained in the toner (about 65% by mass) on the polymeric (rubber) component side and filling the total amount of filler to the value in the comparative blends.
PL
W pracy przedstawiono właściwości mechaniczne gumy EPDM i NBR o twardości 65 °ShA. Rezultaty w postaci jednoosiowego i dwuosiowego rozciągania stanowią niezbędne dane do przeprowadzenia analizy numerycznej odkształcenia elementów wykonanych z gumy. Do zaprojektowania kompensatora o zwiększonej wytrzymałości wykorzystano analizę numeryczną, bazującą na metodzie elementów skończonych. Numeryczny model kompensatora poddano złożonemu obciążeniu, wyznaczając sztywność w danym kierunku osi oraz dopuszczalne naprężenia gwarantujące bezawaryjną eksploatację kompensatora.
EN
The paper presents the mechanical properties of the NBR and EPDM 65 Shore A hardness rubber. The results in the form of uniaxial and biaxial tension are necessary data to preform numerical analysis of the elements made of rubber. To design of the rubber expansion joint with increased strength the numerical analysis based on finite elements method was used. The numerical model of the rubber bellow subjected to complex load as results determined stiffness in different axial direction as well as permissible stress guarantying its failure-free exploitation.
EN
In this work the possibility to characterize mechanical components combining thermoelastic measurement technique (TSA) and digital image correlation (DIC) is studied. The combination of these two different methodologies allows to analyze thermo-mechanical characteristics of materials such as plastic and rubber, which are difficult to study with the only thermoelastic methodology. The digital image correlation allows to determinate the first invariant of deformation ε1, using a differential thermocamera. Lack of adiabatic conditions, essential for methodology use, makes analysis not simple. Digital image correlation allows to obtain the same information by correlating digital images acquired during static or dynamic deformationof an object, but with limitations linked to acquisition system. An accurate analysis is dedicated to the study of first invariant of deformation related to Young’s module variation, performed by load cycles with variable amplitude and displacement. Comparative analysis between the two measurement methodologies has been performed on rubber samples loaded by dynamic compression.
EN
The influence of superfine carbon additives and their pretreatment by ultrasonication on the properties of elastomer compositions has been investigated. Superfine carbon additives come in two different types: fullerene-containing additives and ultra fine carbon additives (a complex mixture of nanofibers and nanotubes, graphite and amorphous carbon particles). Mooney viscosity, parameters of relaxation and vulcanization kinetics of rubber mixtures, tensile strength, elongation at break and resistance to thermal aging, abrasion resistance and compression of filled rubbers based on butadiene-acrylonitrile were carried out. Except for the identified characteristics, crosslink parameters by the method of equilibrium swelling were determined. It was found that the introduction of the ultrasonically pretreated, superfine carbon additives to elastomeric compositions based on butadiene-acrylonitrile rubber led to rubber with improved thermo-oxidative and wear resistance in comparison to rubbers containing untreated additives.
PL
Wykonano badania wpływu drobnych dodatków węglowych i ich wstępnej obróbki ­ultradźwiękami na właściwości kompozycji elastomerowych na bazie kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego. Zastosowano dwa rodzaje drobnych dodatków węglowych: dodatek zawierający fulereny oraz wysoko zdyspergowany dodatek stanowiący mieszaninę złożoną z nanowłókien, nanorurek, grafitu oraz amorficznych cząstek węgla. Wyznaczono lepkość Mooney'a, parametry relaksacji i kinetykę wulkanizacji mieszanek gumowych, a metodą pęcznienia równowagowego określono gęstość usieciowania wulkanizatów. Zbadano także wytrzymałość na rozciąganie, odkształcenie przy zerwaniu, odporność na starzenie cieplne oraz odporność na ścieranie i ściskanie napełnionych gum.
PL
Powszechnie wykorzystywane w przemyśle gumowym przeciwutleniacze są substancjami otrzymywanymi ze źródeł pochodzenia petrochemicznego i wykazują działanie toksyczne względem człowieka i środowiska naturalnego. Projektowanie nowoczesnych przeciwutleniaczy powinno zatem skupiać się na zminimalizowaniu wad obecnie stosowanych przeciwutleniaczy. Przedstawiona praca obejmuje przegląd literatury z lat 2000–2017 w zakresie nowoczesnych przeciwutleniaczy ze szczególnym uwzględnieniem polimerycznych przeciwutleniaczy petrochemicznych oraz przeciwutleniaczy pochodzenia naturalnego (lub zsyntezowanych z użyciem substancji pochodzenia naturalnego).
EN
Commonly used in the rubber industry antioxidants are substances derived from petrochemical resources and possess toxicity for human and environment. Designing of novel antioxidants should be connected with the elimination of disadvantages of currently used antioxidants. Presented work contains literature review from 2000 to 2017 in the area of modern antioxidants with the special focus on the polymeric petrochemical antioxidants and bio-based antioxidants (or synthesized using bio-based substances).
EN
Monolithic, homogenous ballistic shields consisting of a single thick, high-hardness and high-strength steel plate are rarely applied in modern combat vehicles. Currently, a popular armour concept is a multilayered shield since it is expected that the kinetic energy of a threat may be dissipated by transmission through materials with different properties and also by multiple interface reflections. Searching for a maximum ballistic protection at minimum weight inspires applications of various materials which complementary behaviour provides a high protective efficiency without excessive mass. The preliminary experimental investigation presented in the paper aimed to verify behaviour of two prototyped laminated armours under impacts of small-calibre projectiles (cal. 7.62). The main interest lied in impact properties of materials proposed as the intermediate layer. The first tested concept was a laminated steel armour with the 10 mm thick rubber interlayer. In the second armour, the intermediate layer consisted of a magnetorheological fluid.
EN
Rubbers are interesting materials and are extensively used in many mining industries for material transportation. Wear of rubber is a very complex phenomenon to understand. The present study aims to explain the influence of rock properties on wear of M and SR grade rubber used in top cover of conveyor belts. Extensive laboratory experiments were conducted under four combinations of normal load and sliding speed. The wear of both the rubber types were analyzed based on the rock properties like shear strength, abrasivity index and fractal dimension. A fully instrumented testing set up was used to study the wear of rubber samples under different operating conditions. In general, wear was higher for M grade rubber compared to SR grade rubber. Increase in shear strength of rocks depicts decreasing trend for the wear of M and SR grade rubber at lower load conditions. Moreover, a higher load combination displays no definite trend in both the rubbers. The strong correlation between the wear of rubber and frictional power for all rubber-rock combinations has given rise to the parameter A, which reflects the relative compatibility between the rubber and rock. Increase of Cerchar’s Abrasivity Index of rocks shows gradual enhancement in wear for M grade rubber in all the load and speed combinations whereas, it fails in SR grade rubber due to its higher strength. The wear of rubber tends to decrease marginally with the surface roughness of rocks at highest normal load and sliding speed in M grade rubber. However, the wear of M and SR grade rubber is influenced by the surface roughness of rocks.
EN
The problem of prediction of the service life of asphalt concrete surface constructed with modified asphalt concrete application onto a traffic lane is examined. Asphalt concrete behaviour in road surface under the traffic loads was analysed. There were shown The results of experiments and their mathematical analysis of the assessment of standard and modified cold asphalt concrete fatigue life on road surface were shown. The service life of an asphalt concrete surface covered with standard and modified cold asphalt concrete is examined. The prediction has been received with an account of stress relaxation processes in asphalt concrete pavement and unevenness of traffic load application.
RU
Рассматривается задача прогнозирования срока службы асфальтобетонного покрытия, отремонтированного с применением модифицированного холодного асфальтобетона. Проведён анализ работы асфальтобетона в дорожном покрытии при воздействии транспортных нагрузок. Показаны результаты эксперимента и их математический анализ по оценке усталостной долговечности традиционного и модифицированного холодного асфальтобетона в дорожном покрытии. Определены сроки службы отремонтированных асфальтобетонных покрытий традиционным и модифицированным холодным асфальтобетон. Прогноз получен на основе учета процессов релаксации напряжений в асфальтобетонном покрытии и неравномерности приложения транспортной нагрузки.
PL
Karbonizaty powstałe w wyniku procesu pirolizy opon, mogą mieć szerokie zastosowanie. Po zbrykietowaniu mogą służyć jako paliwo bezdymne, cechujące się niższą emisją cząstek stałych w porównaniu z węglem kamiennym. Problemem w użyciu pirokarbonizatu ze zużytych opon jako paliwa jest stosunkowo wysoka zawartość związków siarki, która po spaleniu jest emitowana w postaci szkodliwych tlenków do atmosfery. Przedstawiono metody ograniczania emisji tlenków siarki, powstałych w wyniku spalenia paliwa formowanego na bazie karbonizatu pozyskanego z rozkładu termicznego opon samochodowych. Za optymalną metodę odsiarczania uznano znane z przemysłu energetycznego odsiarczanie suchymi sorbentami wapniowymi. Dodatek wodorotlenku wapnia oraz węglanu wapnia do karbonizatu spowodował obniżenie zawartości SO2 w spalinach.
EN
CaCO3 and Ca(OH) 2 were added (up to 10%) to tire rubber carbonizates used as solid fuels. The addn. resulted in a decrease of SO2 content in flue gases and in an increase in ash content in the fuel.
PL
Wulkanizaty kauczuku naturalnego napełnionego sadzą lub kredą i usieciowanego nadtlenkiem dikumylu, modyfikowano dodatkiem różnych olejków eterycznych o potwierdzonym w literaturze działaniu biobójczym. Stwierdzono, że rodzaj użytego olejku oraz napełniacza wpływa na stopień usieciowania oraz właściwości mechaniczne wulkanizatów. Wulkanizaty modyfikowane dodatkiem olejku tymiankowego, goździkowego lub geraniowego wykazywały odporność na działanie grzybów pleśniowych, natomiast wulkanizaty modyfikowane dodatkiem olejku herbacianego, mandarynkowego lub cytronelowego charakteryzowały się zwiększoną bakteriobójczością.
EN
Natural rubber compounds filled with carbon black or calcium carbonate and crosslinked using dicumyl peroxide, were modified by addition of various essential oils with biocidal action confirmed in the literature. It was found that the type of essential oil and filler used determines the degree of crosslinking and mechanical properties of the vulcanizates. The resistance against mould fungi was shown by vulcanizates modified with thyme, clove or geranium oil, whereas bactericidal action was observed in cases of tea tree, mandarin or lemongrass oil used as modifying agents.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.