Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system obrony powietrznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Security of the 2014 Winter Olympics in Sochi
EN
Given the fact that major sporting events such as the Olympic Games attract attention all over the world, the aspect of their security has become even more important, especially after the terrorist attacks of September 11, 2001. Organizers of this type of mass sports event treat the issue of safety as top priority. The paper examines the empirical data from scientific publications, press releases and formal government documents that pertain to Russia's preparation to properly secure the 2014 Sochi Winter Olympics in terms of security. The aim of this article was to identify the threats to the Winter Olympics in Sochi and to characterize the security system organized by Russia against this background. The conducted research confirmed that the greatest threat in Russia was the high activity of national liberation groups, fighters and terrorists from the Sochi area, which clearly intensified in the period preceding the Olympics. In addition, the security system created by Russia involved many different state bodies, including agencies, police and law enforcement services, and the army. Based on the research, it can be concluded that the security system created in Sochi may be a good example for other countries that will try to organize the Olympic Games in the future.
PL
Treści niniejszego artykułu koncentrują się na przedstawieniu wyników badań dotyczących rozwoju środków napadu powietrznego (ŚNP) jako głównego determinanta zmian, w tym modernizacji systemu obrony powietrznej w Polsce. W tym zakresie autorzy podkreślają rolę ŚNP jako swoistego stymulatora rozwoju przeciwlotniczych środków walki. W artykule głównym obszarem rozważań naukowych są techniczne i operacyjne aspekty i kierunki rozwoju, w tym zwiększenia możliwości bojowych załogowych i bezzałogowych ŚNP i prognozy ich użycia na współczesnym i przyszłym polu walki przeciwko obiektom wojskowym i niemilitarnym. Szczególnie dużą wartość poznawczą w poniższym artykule mają treści charakteryzujące przyszłe zagrożenie powietrzne systemu OP państwa oraz trendy ich rozwoju w XXI wieku.
EN
The contents of the article is focused on the presentation of the results of research on the development of Air Attack Means (AAM) perceived as the major determinant of changes, including the modernisation of the Air Defence System in Poland. In this respect, the authors underline the role of AAM as specific stimulus for the development of anti-aircraft combat measures. The main areas of research are technical and operational aspects and directions of development, including increase in capabilities of both manned and unmanned AAM and their prospective use on the modern and future battlefield against military and non-military facilities. The contents characterizing future air threat for the state Air Defence System as well as trends in their development in the 21st century are of particularly high cognitive value.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, które charakteryzują realizowane przez rząd Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej do końca lat osiemdziesiątych XX wieku programy badawczo-rozwojowe, które miały przyczynić się do stworzenia nowoczesnych artyleryjskich i rakietowych systemów obrony przeciwlotniczej. Autor opisuje poszczególne programy rozwoju systemów obrony przeciwlotniczej wskazując na ogromne nakłady finansowe, które przeznaczono na ich realizację. Autor podkreśla dużą determinację i wytrwałość Stanów Zjednoczonych w budowaniu nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej przeznaczonych do osłony wojsk operacyjnych i obiektów cywilnych na terytorium kraju. Sukcesywne wprowadzanie do uzbrojenia amerykańskich Sił Zbrojnych nowoczesnych systemów walki z jednej strony było odpowiedzią na rozwój techniczny sił powietrznych państw Układu Warszawskiego, z drugiej zaś swoistą próbą zmierzającą do ograniczenia możliwości destrukcyjnego oddziaływania środków napadu powietrznego ZSRR na wojska NATO i obiekty cywilne rozmieszczone na terytorium USA i kontynencie północnoamerykańskim w warunkach konfliktu wojennego na dużą skalę.
EN
This paper presents the results of research that characterize the US government’s post-World War II research and development programs until the end of the 1980s, which were to contribute to the development of modern artillery and missile defence systems. The author describes various programs for the development of anti-aircraft defence systems, indicating a huge amount of financial resources that were allocated to their implementation. The author emphasizes the determination and perseverance of the United States in building modern anti-aircraft defence systems designed to protect military operations and civilian objects in the country. The successive introduction of US armed forces to modern weapons systems on the one hand was a response to the technical development of the air forces of the Warsaw Pact countries. On the other hand, it was an attempt to limit the destructive impact of the USSR aerial assault on NATO troops and civilian objects deployed in the USA and the North American continent in a large-scale war conflict.
PL
W pracy zaprezentowano heurystyczną metodę planowania rozmieszczenia przeciwlotniczych zestawów rakietowo-artyleryjskich bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD) wokół osłanianego obiektu obszarowego. Jako miarę oceny jakości rozmieszczenia przyjęto funkcję zależną od odległości najbardziej oddalonych od środka obszaru bronionego możliwych punktów oddziaływania na cele. Jest to wskaźnik odmienny od powszechnie wykorzystywanego w literaturze wskaźnika bazującego na prawdopodobieństwie przeniknięcia ŚNP przez strefę obrony, prawdopodobieństwie zniszczenia ŚNP oraz prawdopodobieństwie poniesienia określonych strat. Ograniczenia modelu wynikają wprost z ograniczeń nakładanych przez rzeczywisty system obrony powietrznej i naturę obiektów obszarowych. W pracy założono, że system VSHORAD działa w ramach ogólnego systemu dowodzenia i kierowania obrony powietrznej, z którego otrzymuje rozpoznany obraz sytuacji powietrznej oraz plany zamierzeń i zadania bojowe. Przedstawiona metoda została oprogramowana. W końcowej części pracy zaprezentowano wyniki obliczeniowe.
EN
This paper presents a heuristic method of planning the deployment of very short-range anti-air missile and artillery sets (VSHORAD) around the protected area object. The function dependent on the distance between the earliest feasible points of destroying targets and the center of the protected area object is taken as an objective function. This is a different indicator from those commonly used in the literature based on the likelihood of a defense zone penetration by the means of air attack (MAA), the kill probability of the MAA and the probability of area object losses. The model constraints result directly from the restrictions imposed by the real air defense system and the nature of the area objects. This paper assumes that the VSHORAD system operates as a part of an air defense command and control system based on the network-centric warfare idea. The presented method has been implemented. In the final part of the paper computational results have been presented.
5
Content available Quo vadis polska obrono powietrzna?
PL
W niniejszym artykule autorzy koncentrują się na problematyce rozwoju systemu obrony powietrznej w Polsce. Przedstawione przez nich wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę zmiany dotychczasowej filozofii przy tworzeniu nowoczesnego systemu obrony powietrznej. W tym względzie wskazują główne słabości obecnego stanu obrony powietrznej oraz proponują przyjęcie nieco innej metodyki planowania efektywnego systemu obrony powietrznej, który posiadałby zdolności do skutecznego niszczenia szerokiej gamy środków napadu powietrznego, w tym także rakiet balistycznych. Autorzy zwracają również uwagę na rosnącą rangę obrony powietrznej w systemie bezpieczeństwa państwa nie tylko w okresie wojny, ale również w czasie pokoju i wystąpienia sytuacji kryzysowych. Wskazują na przebieg współczesnych konfliktów zbrojnych oraz sytuację na Ukrainie. Szczególnie duża wagę przywiązują do właściwej organizacji obrony powietrznej obiektów militarnych i cywilnych, które mają największe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i jego sił zbrojnych, ponieważ to właśnie one będą najczęściej osłanianie przez specjalistyczne środki obrony powietrznej jak samoloty myśliwskie i naziemne systemy obrony przeciwlotniczej.
EN
In this article, the authors focus on the issues of the development of the air defence system in Poland. They will present the findings of the study which indicate a need to change the philosophy of the creation of a modern air defence system. In this regard, the authors indicate the main weaknesses of the current state of air defence and propose to adopt a slightly different methodology for planning an effective air defence system, which would have the ability to effectively destroy a wide range of air attack measures including ballistic missiles. They also point to the growing importance of air defence in the state security system, not only during war but also in peacetime and crisis situations. This subject could indicate the course of present armed conflicts and the situation in Ukraine. The authors pay particularly high importance to the proper organisation of the air defence of military and civilian objects, which are of utmost importance for the security of the State and its armed forces, because it is they who will be especially protected by using specialist means of air defence just like fighters and ground-based air defence systems.
EN
A presentation by the Director of the Armament Policy Department, the Ministry of National Defence given during the National Scientific Conference on The Polish Air Defence System. The role of the Armament Policy Department of the Ministry of National Defence in the process modernization of air defence system was discussed.
7
Content available remote The Polish air component command headquarters : challenges for future
EN
After the collapse of the Warsaw Pact, Poland started a major revision of its security and defense thinking. Poland, as a new democracy, saw membership of NATO as a way to guarantee security. As a consequence sovereignty and membership of NATO was declared to be a strategic goal of Polish security policy. In 1992, the Polish government published “doctrinal” texts setting out the security and defense policy of Poland, their view of potential threats, and the new purposes and tasks of the armed forces. This doctrine on Polish security and defense policy was the basis for further Polish security considerations. In 1998, Warsaw adopted the “Program for Integration into the North Atlantic Treaty Organization and Modernization of the Polish Armed Forces 1998-2012,” which took a long-term approach. Later, on 6 March 2001, the government adopted the Project of Technical Reorganization, Modernization and funding of the Armed Forces of the Republic of Poland in years 2001-2006,which provided a short-term option. These plans provided a strategy for integrating Poland into NATO. The eight-year Polish effort to gain acceptance to join NATO finally succeeded on March 12, 1999. Since that time the POLAF has undertaken an initiative to reorganize its training system according to NATO standards and procedures, modernize infrastructure and introduce new equipment, such as combat aircraft and radar systems. The next aspect of integration involved improvements of command and control system. A lot of changes in these field of activity were undertaken. The new Centrum Operacji Powietrznych - COP (similar to Combined Air Operation Centre - CAOC) together with four Ośrodkami Dowodzenia i Naprowadzania - ODN (similar to Air Control and Reporting Center - CRC) was created. Furthermore, the corps level of command and control, i.e. ADC was abolished. However, to achieve compatibility and interoperability within the NATO command system it is necessary to create and sustain a new military organization in Polish air force chain of command. A new structure which will be able to fulfil national and allied expectations in the fields of planning process, collaboration with other components, execution of missions, training, and exercises. So, the main aim of this article is to define the role and mission of the new POLAF command organization - Air Component Command Headquarters. To solve this problem it is necessary to find solutions for the following questions: How is the NATO Air command and control system (C2) organized? ; What is the mission and organization of the NATO Air Component Command Headquarter? ; What does the Polish Air Force command and control system look like? ; How to organize Polish Air Component Command Headquarter?
8
Content available remote Lotnictwo w walce z naziemnymi elementami systemu obrony powietrznej przeciwnika
EN
The article features contemporary solutions concerning aviation fight against ground elements o f air defence system and changes to be observed in the nearest future. Basing on the literature of the subject and source materials, the analysis to defeat air defence by aviation in the retrospective approach has been conducted, pointing at general regularities taking place in this area, as well as modern assumptions of conducting operations aiming at defeating ground elements of enemy’s air defence system. Moreover, changes expected in this area of aviation activity in the nearest future are presented.
EN
Discovering air devices approaching protected objects, establishing their aims and using fighter planes against them effectively poses a problem today. It will be probably even more difficult in future, in spite o f a planned Polish air defence system modernisation due to our membership in NATO. In the present situation when our potential enemies will be equipped in comparable combat means, the winner will be the one who will manage to outsmart the enemy, i.e. who will decipher its plans earlier and will be able to control the enemy due to its own plans. The basic condition of such an action is to have right information on the enemy, its combat potential and tasks. In order to carry out effectively a victorious battle with the air enemy, however, there arises a necessity to be perfectly aware of our own capabilities and conditions in which this battle is to be waged.
EN
The article deals with the analysis of co-ordinate systems used currently in both Polish and foreign (mainly western) military systems. The analysis particularly shows the indications of applied co-ordinate systems that require elimination or, at least, diminishing in the future air defence system. The carried out analysis has been the basis to work out a coordinate system that is likely to eliminate faults of systems applied so far and, at the same time, will not cause additional ones. The suggested global co-ordinate system is a solution for the future that agrees with world tendencies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.