Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 143

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura transportowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
This article discusses the issue of seaport competitiveness. This is one of the most important issues in port studies. Conducting a port competitiveness analysis focuses on comparing components of port competitiveness for selected ports or terminals. First, a comparative analysis of selected seaports was performed in the article, followed by a detailed analysis of selected terminals in indicated ports. The main purpose of the article is to assess the effect of the new investment in the seaport in the town of Police (the construction of the railway connection with the national network) on its competitive position in relation to seaports in the immediate vicinity. To achieve the assumed goal, the following research methods were used: literature review, documentary method, linear weighting method, and variant analysis. The areas covered by the research study are selective seaports in Zachodniopomorskie Voivodeship (Szczecin, Świnoujście, and Police), Poland. Based on the research studies completed so far, it was shown that connecting a seaport with the national rail network may be a significant factor affecting the port’s competitiveness in relation to the ports located in the direct vicinity.
EN
Land-sea transport chains constitute a key part of the Europe’s economy, as a significant part of its trade is carried out using sea transport. Transport, storage, or delivery processes carried out within these chains are characterized by specified economic and technical efficiency, which often does not take into consideration the external costs these processes generate. Therefore, there is a need for further changes in the European land-sea transport chains, the aim of which should be a further reduction of the negative influence of transport on the society and the environment, in accordance with the assumptions adopted under the EU's sustainable development policy. The article examines the land-sea freight transport chains in terms of the EU's sustainable development goals on the example of Zachodniopomorskie Voivodeship (ZV), Poland. The region was selected owing to two key factors. First, the transport chains across the region are typical for many European areas. Second, the region itself has experienced intensive development of the Transport, Shipping and Logistics (TSL) sector and a numer of changes in freight flows for several years. The main goal of the article was to identify the possibility of reducing external costs resulting from the use of combined transport solutions in ZV. Two case studies were analyzed for this purpose. In both of them, the assumed effect was the reduction of external costs of freight transport in ZV. The potential reduction of external costs generated by cargo transport in ZV was estimated on the basis of the European methodology in terms of the amount of external costs generated by individual modes and means of transport. The research showed that the implementation of combined transport in ZV can bring measurable benefits to the region. The analyses also allowed for the identification of technical and organizational activities that are crucial for ZV and make it possible to reduce negative transport effects.
EN
The main purpose of the work is to show the level of air pollution emitted by road transport and its relationship with economic development and transport infrastructure in European Union countries. The study presents the diversity in emissions of road transport by countries, shows the dynamics of changes in this area, determines the relationships between the level of economic development, equipping with road infrastructure and emissions of air pollution in EU countries. The research period concerned the years 2006-2017. The sources of data was EUROSTAT database. The ranking built by means of multidimensional data analysis tools indicated Portugal and Luxembourg as countries with relatively high emissions of air pollutants (group 3), countries with moderate emissions are Bulgaria, Malta, Cyprus and Sweden (group 2). Analysis of data on the rate of change in emissions and the volume of GDP in EU countries also indicates compliance with the Kuznets environmental curve.
PL
Celem głównym pracy było porównanie poziomu zanieczyszczenia powietrza emitowanego przez transport drogowy i jego związku z rozwojem gospodarczym i infrastrukturą transportową w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2017. W pracy przedstawiono zróżnicowanie w emisji zanieczyszczeń przez transport drogowy w krajach UE, ukazano dynamikę zmian w tym zakresie, określono związki i między poziomem rozwoju gospodarczego, wyposażeniem w infrastrukturę drogową, a emisją zanieczyszczeń powietrza. Dane pochodziły z baz i raportów EUROSTAT. Zbudowany za pomocą metod wielowymiarowej analizy danych ranking szeregujący Państwa pod względem emisji związków do atmosfery pochodzących z transportu i uwzględniając infrastrukturę drogową oraz powierzchnię kraju, wskazał na Portugalię i Luksemburg jako kraje o stosunkowo dużej emisji (grupa 3), kraje o umiarkowanej emisji to Bułgaria, Malta, Cypr oraz Szwecja (grupa 2). Analiza tempa zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wielkości PKB w krajach Unii wskazuje także na zgodność ze środowiskową krzywą Kuznetsa.
EN
In transportation engineering, earthwork is the main structural material which geotechnical properties can be positively modified with admixtures. This article focuses on the application of energy by-products in earthwork of transportation line structures and summarizes their advantages and define the scope of their utilization. Earthwork construction demands the considerable volume of quality material and therefore, the effort to optimize traditional material substitution is made. One possibility is to apply solid by-products emerging when combusting coal, which is referred to as secondary energy products. These include various types of fly-ash, slag, bottom ash or gypsum. Requisite for their further widespread utilization is the application in the construction and modernization of transport infrastructure, including road and rail construction, or in the case of flood control dams within the framework of water management measures against flooding. They can be utilized also as municipal waste dumps covering. However, the application of fly ashes in earthwork constructions delivers certain limits. When contacting with rain ingress or groundwater, the leaching containing heavy and toxic metals depending on energy by-product type may occur. Alternatively, the limitation of their application can be relatively low mechanical resistance to cyclic saturation and frost effect and consequent volume changes. This article deals with long-term observation results of the energy by-products saturation and additivity influence on volume changes. For the investigation purpose of failure causes, the phase composition using X-ray crystallography and Raman spectroscopy was determined.
PL
W inżynierii transportu masy ziemne są głównym materiałem konstrukcyjnym, którego właściwości geotechniczne można pozytywnie modyfikować za pomocą domieszek. Artykuł koncentruje się na zastosowaniu produktów ubocznych spalania w pracach ziemnych w konstrukcji linii transportowych ocenia ich zalety oraz określa zakres ich wykorzystania. Konstrukcja robót ziemnych wymaga znacznej ilości wysokiej jakości materiału, dlatego podejmowane są wysiłki w celu optymalizacji zastępowania materiałów. Jedną z możliwości jest zastosowanie stałych ubocznych produktów spalania węgla, które są określane jako wtórne produkty energetyczne. Należą do nich różne rodzaje popiołów lotnych, żużli, popiołów dennych lub gipsu. Kierunkiem ich wykorzystania jest zastosowanie w budowie i modernizacji infrastruktury transportowej, w tym w budownictwie drogowym, kolejowym, budowie zapór przeciwpowodziowych. Zastosowanie popiołów lotnych w konstrukcjach ziemnych ma jednak pewne ograniczenia. Podczas kontaktu z wnikającymi deszczami lub wodami gruntowymi może wystąpić ługowanie metali ciężkich i toksycznych w zależności od składu ubocznego produktu spalania. Ograniczeniem ich zastosowania może być względnie niska odporność mechaniczna i mrozoodporność. Artykuł dotyczy wyników długoterminowych obserwacji dodatku ubocznych produktów spalania na zmiany objętości. Skład fazowy określono za pomocą krystalografii rentgenowskiej i spektroskopii Ramana.
PL
W artykule przedstawiono nowe narzędzie optymalizacyjne wspierające zarządzanie łańcuchem dostaw w aspekcie wielokryterialnym. To narzędzie zostało wdrożone w systemie EPLOS (Europejski Portal Usług Logistycznych). System EPLOS to zintegrowany system informatyczny wspierający proces tworzenia sieci dostaw i dystrybucji w łańcuchach dostaw. Ten system składa się z wielu modułów, np. moduł optymalizacji odpowiedzialny za przetwarzanie danych, generowanie wyników, moduł danych wejściowych, moduł kalibracji parametrów algorytmu optymalizacyjnego. Głównym celem badań było opracowanie systemu do określania parametrów łańcucha dostaw, które wpływają na jego efektywność w procesie zarządzania przepływem towarów między poszczególnymi ogniwami łańcucha. Parametry te zostały uwzględnione w modelu matematycznym jako zmienne decyzyjne w celu ustalenia ich w procesie optymalizacji. W modelu matematycznym zdefiniowano dane wejściowe adekwatne do analizowanego problemu, przedstawiono główne ograniczenia związane z wyznaczaniem efektywnego sposobu zarządzania łańcuchem dostaw oraz opisano funkcje kryterium. Problem zarządzania przepływem towarów w łańcuchu dostaw został przedstawiony w ujęciu wielokryterialnym. Ocenę efektywności zarządzania łańcuchem dostaw przeprowadzono na podstawie globalnej funkcji kryterium składającej się z częściowych funkcji kryteriów opisanych w modelu matematycznym. Główne funkcje kryteriów na podstawie których wyznaczane jest końcowe rozwiązane to współczynnik wykorzystania wewnętrznych środków transportu, współczynnik wykorzystania zewnętrznych środków transportu, koszty pracy środków transportu wewnętrznego i personelu, całkowity koszt realizacji zadań transportowych, współczynnik wykorzystania czasu zaangażowania pojazdów, całkowity czas poświęcony na wykonanie zadań, czy liczba pojazdów. Punktem wyjścia do badania było założenie, że o skuteczności zarządzania łańcuchem decydują dwa problemy decyzyjne ważne dla menedżerów w procesie zarządzania łańcuchem dostaw, tj. problem przydziału pojazdów do zadań i problem lokalizacji obiektów logistycznych w łańcuchu dostaw. Aby rozwiązać badany problem, zaproponowano innowacyjne podejście w postaci opracowania algorytmu genetycznego, który został dostosowane do przedstawionego modelu matematycznego. W pracy szczegółowo opisano poszczególne kroki konstruowania algorytmu. Zaproponowana struktura przetwarzana przez algorytm jest strukturą macierzową, dzięki której wyznaczane są optymalne parametry łańcucha dostaw. Procesy krzyżowania i mutacji zostały opracowane adekwatnie do przyjętej struktury macierzowej. W procesie kalibracji algorytmu wyznaczono takie wartości parametrów algorytmu tj. prawdopodobieństwo krzyżowania czy mutacji, które generują optymalne rozwiązanie. Poprawność algorytmu genetycznego oraz efektywność zaproponowanego narzędzia wspomagającego proces zarządzania łańcuchem dostaw została potwierdzona w procesie jego weryfikacji.
EN
The article presents a new optimization tool supporting supply chain management in the multi-criteria aspect. This tool was implemented in the EPLOS system (European Logistics Services Portal system). The EPLOS system is an integrated IT system supporting the process of creating a supply and distribution network in supply chains. This system consists of many modules e.g. optimization module which are responsible for data processing, generating results. The main objective of the research was to develop a system to determine the parameters of the supply chain, which affect its efficiency in the process of managing the goods flow between individual links in the chain. These parameters were taken into account in the mathematical model as decision variables in order to determine them in the optimization process. The assessment of supply chain management effectiveness was carried out on the basis of the global function of the criterion consisting of partial functions of the criteria described in the mathematical model. The starting point for the study was the assumption that the effectiveness of chain management is determined by two important decision-making problems that are important for managers in the supply chain management process, i.e. the problem of assigning vehicles to tasks and the problem of locating logistics facilities in the supply chain. In order to solve the problem, an innovative approach to the genetic algorithm was proposed, which was adapted to the developed mathematical model. The correctness of the genetic algorithm has been confirmed in the process of its verification.
PL
W artykule autorzy przedstawiają znaczenie prawidłowo funkcjonującego systemu transportowego dla rozwoju gospodarczego regionu, w tym aglomeracji miejskich. W dobie coraz to bardziej rozbudowanych, a zarazem złożonych łańcuchów dostaw, istotną rolę odgrywa nowoczesna infrastruktura logistyczna, prawidłowo rozmieszczona i funkcjonująca w układzie sieciowym. Ważnym czynnikiem wyboru lokalizacji na etapie planowania tego typu obiektów jest określenie ich wielkości i przyszłych funkcji. W artykule przedstawiono funkcjonujące w naszym kraju centra logistyczne oraz klasyfikację tego typu obiektów.
EN
In the article, the authors discuss the importance of wellfunctioning system transport for the economic development of the region as well as urban agglomerations. In the era of more and more complex supply chains and its growing development an important role is played by modern logistics infrastructure correctly collocated and working in a network system. While planning development of logistics infrastructure it is important to determine its size and future functions. The article describes logistics centers in our country and their classification.
PL
Podstawą planowania i projektowania infrastruktury transportowej są badania i pomiary ruchu. Prowadzone są one przede wszystkim na drogach krajowych i wojewódzkich. Ogromnym problemem jest brak pomiarów ruchu na sieci dróg powiatowych i gminnych.
EN
The article is a review paper whose main objective is to analyze and evaluate the National Road Fund and the Railway Fund as sources of financing infrastructural investments in the transport sector in Poland. The first part of the article presents the theoretical approach to the financing of transport infrastructure. The essence of investments in both road and rail infrastructure is presented. In addition, selected sources of fundraising for infrastructure investments were discussed on the basis of a literature review. The second part presents and compiles secondary data on financial flows in the National Road Fund and the Railway Fund. The receipts and expenditures of both Funds were analyzed and their importance in infrastructure financing was determined.
PL
Artykuł jest pracą przeglądową, której głównym celem jest analiza oraz ocena Krajowego Funduszu Drogowego oraz Funduszu Kolejowego jako źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu w Polsce. W pierwszej części artykułu przedstawiono ujęcie teoretyczne finansowania infrastruktury transportu. Przedstawiona została istota inwestycji w infrastrukturę zarówno drogową, jak i kolejową. Ponadto zostały omówione wybrane źródła pozyskiwania funduszy na realizację inwestycji infrastrukturalnych na podstawie przeglądu literatury. W części drugiej przedstawiono oraz zestawiono dane wtórne dotyczące przepływów finansowych w Krajowym Funduszu Drogowym oraz Funduszu Kolejowym. Przeanalizowano wpływy i wydatki obu funduszy oraz określono ich znaczenie w finansowaniu infrastruktury.
PL
Technologia BIM coraz częściej pojawia się w procesach budowlanych i projektowych w naszym kraju. Czy jest to tylko chwilowy zachwyt nad nowością, czy może stanie się ona obowiązującym standardem? Jakich nowych kompetencji będzie przez nią wymagać rynek od inżynierów i projektantów? Jakie są perspektywy rozwoju technologii BIM w naszym kraju? Oto, co powiedzieli eksperci z branży na temat technologii BIM.
PL
Na temat wykorzystania technologii BIM w infrastrukturze komunikacyjnej, stopnia zaawansowania wdrożenia BIM w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także na temat aktualnych działań Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii w rozmowie z Marleną Machurą mówi Piotr Dudek, wiceprezes STP.
PL
Stabilnym fundamentem wzrostu gospodarczego każdego kraju jest odpowiednio rozwinięty system transportowy, który gwarantuje rozwój społeczny oraz przemysłowy. Transport odpowiada poza przemieszczanie osób oraz towarów nie tylko w danym kraju, ale także przyczynia się do znaczącej integracji państw na arenie międzynarodowej, co bezpośrednio wpływa na rozwój turystyki oraz stałe podnoszenia jakości życia. Niezwykle istotna przy tym okazuje się ewolucja systemów transportowych, na którą ogromny wpływ wywiera rosnący konsumpcjonizm, postępujące zjawisko globalizacji, a także modernizacja infrastruktury transportowej. Stały rozwój transportu pozwala, aby dana gospodarka kraju stała się gospodarką konkurencyjną, zwiększa poziom bezpieczeństwa osób oraz towarów, a także gwarantuje ogromną liczbę miejsc pracy. Głównym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy systemu transportowego Japonii i Chin wraz z uwzględnieniem kierunków rozwoju polityki transportowej w danych krajach. Analiza została przeprowadzona w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz analizę danych statystycznych dotyczących infrastruktury transportowej. Autorka niniejszego artykułu dokonała także oceny systemów transportowych we wskazanych krajach biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie działań podmiotów odpowiedzialnych za politykę transportową. Artykuł ma służyć weryfikacji następującej tez: efektywne zarządzanie systemem transportowym jest wynikiem sprawnie realizowanej polityki transportowej w aspekcie ekonomicznym, społecznym, środowiskowym oraz przestrzennym.
EN
A well-developed transport system that guarantees social and industrial development is a stable foundation for the economic growth of every country. Transport is responsible for carrying people and goods not only in a given country, but it also contributes to the significant integration of countries on the international arena, which directly affects the development of tourism and the constant improvement of the quality of life. The evolution of transport systems is extremely important. It is strongly influenced by growing consumerism, the progressing phenomenon of globalization, as well as the modernization of transport infrastructure. The constant development of transport allows a given country economy to become a competitive economy, increases the level of security of people and goods, and also guarantees a huge number of jobs. The main purpose of this article is to analyze the transport system of Japan and China, including the directions of transport policy development in the countries concerned. The analysis was carried out on the basis of critical analysis of the source literature and the analysis of statistical data on transport infrastructure. The author of this article also assessed the transport systems in the countries indicated, taking into account the current advancement of the activities of the entities responsible for transport policy. The article is intended to verify the following thesis: effective management of the transport system is the result of an efficient transport policy in the economic, social, environmental and spatial aspect.
PL
Większości elementów transportu kolejowego narażonych jest na bezpośrednie oddziaływanie czynników klimatycznych. Zwłaszcza infrastruktura narażona jest na bezpośredni kontakt czynników atmosferycznych, które mogą powodować zakłócenia w jej funkcjonowaniu. Do wdrożenia efektywnych działań adaptacyjnych i zapobiegawczych niezbędna jest ocena wrażliwości infrastruktury transportowej na czynniki klimatyczne, będąca efektem analizy danych klimatycznych i pogodowych oraz ich wpływu na stan infrastruktury, co stanowiło przedmiot rozważań podjętych w artykule.
EN
Most elements of rail transport are exposed to direct exposure to climatic factors. Infrastructure in particular is exposed to direct contact with atmospheric factors that can cause disruption to its functioning. In order to implement effective adaptation and prevention measures, it is necessary to assess the sensitivity of transport infrastructure to climatic factors, resulting from the analysis of climatic and weather data and their impact on the condition of infrastructure, which was the subject of considerations undertaken in the article.
14
Content available remote Infrastruktura transportowa – referat generalny
PL
Zagadnienia geotechniczne związane z infrastrukturą transportową. Charakterystyka słabonośnego podłoża gruntowego. Wybrane metody wzmacniania podłoża gruntowego pod nasypami komunikacyjnymi. Wybrane materiały odpadowe stosowane w budownictwie komunikacyjnym. Wybrane zagadnienia geotechniczne dotyczące budownictwa kolejowego.
EN
Transport infrastructure geotechnical issues. Characteristic of soft subsoil. Selected ground improvement techniques for embankment foundation. Selected waste materials used in road engineering. Selected issues of rail engineering.
PL
W artykule przedstawiono w krótkim opisie powiązania występujące między rozwojem gospodarczym regionu, a stanem infrastruktury drogowej. Regionem wybranym do porównań i analizy badanych związków jest Polska Wschodnia. W pierwszej kolejności omówiono charakterystykę wytypowanego regionu. Następnie opisano ogólny stan zagospodarowania transportowego kraju w aspekcie infrastruktury drogowej. W ostatniej części artykułu omówiono kwestie wzrostu gospodarczego regionu w odniesieniu do jego sytuacji infrastrukturalnej, w związku ze stanem i rozwojem sieci drogowej. Przedstawiony materiał został zakończony podsumowaniem, w którym uwypuklono fakt istnienia badanych związków.
EN
The article presents, in the short description, a link between the economic development of the region and the condition of its road infrastructure. The region selected for comparisons and analysis of this compounds is Eastern Poland. First, the characteristics of the selected region were discussed. Next, the general state of transport development of the country was described, in aspect of road infrastructure. The last part of the article discusses the issues of the region's economic growth in relation to its infrastructure situation, in connection with the condition and development of the road network. The presented material was concluded with a summary, which emphasized the existence of the tested compounds.
PL
W artykule omówione zostały badania z wykorzystaniem metod rachunku ekonomicznego odnoszące się do polityki infrastrukturalnej w polskim drogownictwie. W pierwszej części artykułu określono przesłanki prowadzenia tego typu badań i obowiązujące założenia polityki rozwoju drogownictwa w Polsce. Okazuje się bowiem, że rachunek ekonomiczny skutków powstawania nowych odcinków dróg magistralnych nie jest powszechnie stosowany, a w programach infrastrukturalnych powiela się od dekad stare, choć ciągle aktualne, założenia planistyczne sprzed 50 lat. Tym samym, w założeniach bieżącej polityki inwestycyjnej specjalistyczne oceny opierają się na teoretycznych prawdach, które często są bez związku z aktualną, dramatyczną sytuacją drogownictwa i jego użytkowników. Następnie pokrótce opisano metody rachunku ekonomicznego, by w podsumowaniu omówić badanie realizowane przez autorów artykułu dla Ministerstwa Rozwoju pt. Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych.
EN
Paper discussed research that uses economic calculation methods referring to infrastructural policy in Polish road engineering. The first part of the article sets out the reasons for conducting this type of research and the current road development policy in Poland. It turns out that the economic calculation of the effects of the creation of new sections of main roads is not widely used, and in infrastructure programs, old, though still valid, plans from 50 years ago have been replicated for decades. Thus, in the assumptions of the current investment policy, specialist assessments are based on theoretical truths, which are often unrelated to the current, dramatic situation of road construction and its users. Next, the economic calculation methods are briefly described and summarized the research carried out by the authors of the article for the Ministry of Development entitled: Analysis of the impact of the road infrastructure built on the level of economic activity in the surrounding territorial units.
PL
Celem rozważań jest określenie, czy i w jakim stopniu polityka transportowa Unii Europejskiej prowadzona po 2000 r. uwzględnia problematykę negatywnego oddziaływania infrastruktury transportu na środowisko. Przeanalizowano zapisy białej księgi z 2001 r. oraz białej księgi z 2011 r. Na podstawie wniosków wyciągniętych z analizy przedstawiono rekomendacje, mówiące o miejscu problematyki negatywnego oddziaływania infrastruktury transportu na środowisko wśród priorytetów i celów przyszłej polityki transportowej, obowiązującej po 2021 r.
EN
The purpose of the discussion is to determine whether and to what extent the transport policy of the European Union after 2000 takes into account the environmental impact of the transport infrastructure. The records of the White Paper of 2001 and the White Paper of 2011 are analyzed. On the basis of the conclusions drawn from the analysis, recommendations have been made to address the issue of the negative impact of transport infrastructure on the environment among the priorities and objectives of the future transport policy after 2021.
PL
We współczesnej gospodarce infrastruktura transportowa odgrywa szczególną rolę w stymulowaniu procesów wzrostu gospodarczego. Tworzy ona warunki niezbędne do zapewnienia mobilności osób, dóbr i informacji. Jest ważnym czynnikiem kształtującym konkurencyjność gospodarki wpływając na jej otwartość i innowacyjność. Na rozwój polskiej infrastruktury drogowej w latach 2000-2016 największy wpływ miało wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, a także organizowane wraz z Ukrainą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. W dekadzie pomiędzy 2003 a 2013 rokiem długość autostrad w Polsce zwiększyła się o ponad 270%, a dróg ekspresowych o ponad 540%. Przedstawiona w niniejszym artykule analiza ma dać odpowiedź na pytanie czy sami kierowcy dostrzegają i jak oceniają zmiany dotyczące polskiej infrastruktury drogowej. Takie rozważania mogą stanowić wstęp do dalszych badań wskazujących na związek między oceną stanu infrastruktury drogowej przez samych kierowców, a ich udziałem w wypadkach i kolizjach drogowych jako sprawcy i ofiary.
EN
Transport infrastructure is especially important for stimulating economic growth processes. It creates conditions necessary for ensuring the mobility of people, goods and information. It is an important factor that shapes the competitiveness of economy and contributes to economic openness and innovation. The development of Polish road infrastructure was greatly influenced by the accession of Poland to the European Union in 2004 and by the co-organization with Ukraine of European football championships Euro 2012. Within the decade between 2003 and 2013, the length of Polish motorways increased by more than 270%, and in the case of express way by more than 540%. The analysis presented in this paper should provide answers to the questions asked to find out whether drivers have noticed those changes and how they assess them. The outcome of the analysis can be the basis for further studies indicating a relationship between the drivers’ assessment of the transport infrastructure and their involvement in road accidents and collisions as perpetrators and victims.
PL
Analizując rozwój ekonomiczny Białorusi w okresie transformacji gospodarczej zaznacza się obniżone tempo wzrostu PKB w ostatnich latach oraz wzrost zadłużenia zewnętrznego. Dalsze inwestycje związane z modernizacją gospodarki wymagają poszukiwania nowych źródeł finansowania. System transportowo-logistyczny kraju, powiązany z ogólnym układem komunikacyjnym przestrzeni europejskiej, wyróżnia się dynamicznym rozwojem, w którym znaczącą rolę odgrywają przewozy tranzytowe. W artykule przeanalizowane zostały dynamika przewozów ładunków oraz praca przewozowa podstawowych elementów systemu komunikacyjnego (transportu kolejowego, drogowego, wodnego śródlądowego, rurociągowego, lotniczego) oraz efektywność i trendy rozwojowe w zakresie przewozów ładunków tranzytowych. Pokazano znaczenie korytarzy paneuropejskich z ukształtowanymi kierunkami multimodalnych przewozów tranzytowych. Przeanalizowano usługi przewozowe i strukturę ładunków w tranzycie kolejowym, jako wiodącym elemencie systemu transportowego, przedstawiono dynamiczny rozwój transportu samochodowego, spadek tranzytu transportem rurociągowym, stagnację w przewozach śródlądowych przy posiadanym potencjale dróg wodnych oraz wzrost tranzytu w transporcie lotniczym. Zaprezentowano uwarunkowania dotyczące funkcjonowania białoruskich centrów logistycznych, cechy ich lokalizacji przestrzennej w regionach kraju oraz bariery stojące na drodze do efektywnego funkcjonowania operatorów logistycznych. Położenie geograficzne i poziom rozwoju systemu transportowo-logistycznego dają Białorusi duże możliwości wzmocnienia swoich eksportowych i tranzytowych pozycji w obszarze eurazjatyckim, z włączeniem w światowe i regionalne szlaki dostaw towarowych pomiędzy globalnymi (Europa–Chiny) i regionalnymi (kraje UE–Rosja) ośrodkami geoekonomicznymi.
EN
Considering the tendencies of economic development of Belarus during the economic transformation, such as the slowdown of GDP growth rates in recent years and the increase of the volume of external debt, the search for various sources of investment resources for the implementation of the economy modernization program is required. The transport and logistics system of the country, connected to the pan-European geo-economic space, is characterized by dynamic development with a significant segment of transit traffic. The dynamics of freight traffic, volume and structure of freight turnover of the main modes of the transportation system (rail, road, inland waterway, pipeline, air transport), as well as efficiency and development trends in the transit cargo segment are being analyzed. Significance of the Trans-European transport network corridors as the main directions for multimodal transit flows is explained. Such issues, as dynamics and structure of cargo transportation in railway transport (as the main element of the cargo transit system), dynamic development of road transport, reduction of transit via pipelines, stagnation of inland water transport (with significant potential of waterways), increase in navigation transit in air transport are explained and disclosed. Operational peculiarities of the Belarusian logistics centers, their spatial concentration in the regions of the country, as well as the nature of the barriers limiting their effective operation are presented. With advantageous geographical location and a high level of transportation and logistics complex development, Belarus has a significant potential for expanding its export and transit functions by joining the global and regional cargo transportation routes between global (Europe–China) and regional (EU–Russia) geo-economic centers.
PL
Celem artykułu jest analiza problematyki dotyczącej żeglugi śródlądowej w polskim systemie transportowym ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 w relacji Bydgoszcz-Kostrzyn, przedstawienie oczekiwań społeczności lokalnej, środowisk turystki wodnej i armatorów żeglugi śródlądowej w odniesieniu do infrastruktury transportowej dla transportu śródlądowego, a także zwrócenie uwagi na problem rozwoju żeglugi śródlądowej, przy jednoczesnym omówieniu stanu żeglugi śródlądowej na MDW E70.
EN
The aim of the article is to analyse the issues of inland navigation in the Polish transports system, with particular focus on the E70 international waterway connecting Bydgoszcz and Kostrzyn. It presents expectations of the local community, water tourism circles and inland navigation shipowners with regard to the inland navigation transport infrastructure. It points to the problem of the inland navigation development, while discussing its state on the E70 International Waterway.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.