Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trendy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Nagrzewnice wodne i gazowe oraz aparaty grzewczo-wentylacyjne są chętnie wybierane do ogrzewania (a często także chłodzenia i wentylacji) obiektów wielkokubaturowych jako urządzenia skuteczne i zapewniające ciągłość pracy przez wiele lat. Zgodnie z trendami w budownictwie inwestorzy oczekują od tych urządzeń nie tylko skuteczności i niezawodności, ale także udziału w zapewnieniu efektywności energetycznej.
PL
Automatyka i robotyka magazynowa nie stanowią już trendu, lecz rzeczywistość dzisiejszej intralogistyki. Inwestycje, jakkolwiek znaczące pod względem finansowym, zwracają się dzięki poprawie struktury zatrudnienia, oszczędności energii i ogólnemu planowaniu. Przewidywane trendy wspiera samonapędzający się mechanizm efektywności. Oczekuje się, że towary będą dostarczane szybciej, a koszty spadną. Jeszcze nie tak dawno automatyzacja wiązała się ze strukturą: roboty były maszynami, które wielokrotnie wykonywały ten sam krok roboczy. W tym celu określone obiekty, nad którym pracowały, musiały znajdować się zawsze w tym samym miejscu. Najczęściej miały również ten sam kształt. Współczesne potrzeby rynku wiążą się raczej z obsługą „mieszanki” bardzo różnych artykułów, nie zaś dużych partii tego samego produktu, a kompletowanie powinno być procesowane możliwie najszybciej. Wyzwanie polega na tym, aby zaprojektować magazyn, który będzie elastyczny na każdym etapie – modułowy i inteligentny.
EN
The aim of this research is to assess relatively new hybrid methods for changes points and trends detection on rainfall series: Dynamic Programming Bayesian Change Point Approach (BA), Şen’s innovative trend method (ITM) and its double (D-ITM) and triple (T-ITM) version using the multi-scale analysis of the discrete wavelet transform (DWT) as a coupling method. Three representatives rainfall stations of northern Algeria were analysed at annual scale during the period 1920–2011. Moreover, correlation and spectral analysis (CSA) was applied for periodicity analysis. The CSA indicates the dominance of interannual to multidecadal rainfall periodicity fuctuations (2-years, 5-years and 20-years) characterising long term structured processes. Moreover, an abrupt downward trend with signifcant probability was detected from the 1970s with a relatively wet period between the periods 1950–1970 and 2001–2011. The latter is observed in particular in the central and eastern stations, well-explained by the BA-DWT. The results showed that the comparison results from diferent modelling approaches found that the hybrid models (BA-DWT, ITM-DWT, D-ITM-DWT, T-ITM-DWT) often perform better than the conventional approach (BA, ITM, D-ITM, T-ITM), where the computation time is very reasonable. The analysis revealed that information stemming from discrete wavelet spectrums signifcantly increased the accuracy of the methods for detecting hidden change points and trends.
EN
The paper presents results of the nationwide questionnaire survey of trade unions on the five leading megatrends: automation, decarbonisation, demography, digitisation, globalization. The aim was to investigate and complete analysis of the labour market participants' competences and the attitudes to the key problems of the contemporary world.
PL
Opracowanie ma charakter koncepcyjny, prezentujący przydatność analizy ogólnej otoczenia organizacji jaką jest marynarka wojenna państwa średniej wielkości, w procesie jej modernizacji. Zaprezentowano sekwencje działań związanych z tą analizą, dzięki której można zdefiniować wpływ otoczenia na siły marynarki wojennej, definiując jego burzliwość i złożoność oraz trendy wiodące i niespodziankowe, co pozwala zdefiniować pewne wytyczne i kierunkowe działania do tworzenia programów modernizacyjnych. Zastosowanie przedmiotowej analizy jest charakterystyczne dla nauk o zarządzaniu i jakości, niemniej ze względu na dużą kompatybilność stosowania, można ją łatwo implementować w obszarze bezpieczeństwa i obronności.
EN
The application of environment analysis within the process of establishment of modernization program for naval forces was presented in the paper. The analysis is composed of several activities, which allow determine the influence of environment on naval forces functioning through identifying the environment characteristic like its boisterousness and complexity, more and less likely trends related to the key factors depicting the organisation environment. The result of the analysis make the basis to define some recommendation referring to modernization programs establishment. The application of the analysis is typical for sciences of management and qualities. However, its compatibility of use, makes it very practicable within the national security and defense areas.
EN
In modern conditions, the competitive advantages of the economy of Kazakhstan and the possibility of its modernization, which is inextricably linked with innovative activity, are largely determined by the accumulated and realized human capital. In a knowledge-based economy, the generation of high-quality human capital, necessary for sustainable economic, social, cultural and natural development, is vital, which requires both research and assessment of the state of human capital. The purpose of this study is to analyze the state, dynamics of management and development of human capital in Kazakhstan, and also presents a methodology for its calculation. The article considers the influence of various factors on the human development index using a multivariate correlation and regression model, which allows you to effectively analyze the available data and predict their value for the next period under consideration. A comparative study of the development of human capital in Kazakhstan and abroad is given.
PL
We współczesnych warunkach o przewadze konkurencyjnej gospodarki Kazachstanu i możliwości jej modernizacji, nierozerwalnie związanej z działalnością innowacyjną, w dużej mierze decyduje zgromadzony i zrealizowany kapitał ludzki. W gospodarce opartej na wiedzy kluczowe znaczenie ma generowanie wysokiej jakości kapitału ludzkiego, niezbędnego do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i przyrodniczego, który wymaga zarówno badań, jak i oceny stanu kapitału ludzkiego. Celem tego opracowania jest analiza stanu, dynamiki zarządzania i rozwoju kapitału ludzkiego w Kazachstanie, a także przedstawienie metodologii jego obliczania. W artykule uwzględniono wpływ różnych czynników na wskaźnik rozwoju społecznego przy użyciu wielowymiarowego modelu korelacji i regresji, który pozwala skutecznie analizować dostępne dane i przewidywać ich wartość na następny rozważany okres. Podano badanie porównawcze dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego w Kazachstanie i za granicą.
EN
Against the serious consequences of climate change, a new growth model has been established. The green growth or low carbon growth focuses on the efficient use of natural resources, it also enhances the use of renewable energy and environmentally-friendly technologies. Therefore, the green growth is now a trend with new global rules being shaped. This paper presents the trend of Southeast Asian countries on green growth in mineral mining, one of the economic growth activities which has a negative impact on the environment so that draw lessons for Viet Nam.
EN
The TSL industry plays a significant role in the supply chains and the economy of the country. This situation entails the need to be competitive, and this is why we strive to develop innovation. They are to contribute to obtaining benefits that will allow to build a high market position. The process of creating and implementing innovation is influenced both by the innovative potential of the enterprise itself as well as by the external environment in which the entity operates. Thus, the aim of the article is to indicate the most important trends observed in the TSL industry, which influence the development of the main groups of innovations (product and process) in the activities of logistics services enterprises.
PL
Branża TSL odgrywa znaczącą rolę w łańcuchach dostaw oraz gospodarce kraju. Sytuacja ta pociąga za sobą konieczność bycia konkurencyjnym, a z tym związane jest dążenie do rozwoju innowacji. Mają się one przyczyniać do uzyskiwania korzyści, które pozwolą na budowę wysokiej pozycji rynkowej. Na proces tworzenia jak i wdrażania innowacji wpływ ma zarówno potencjał innowacyjny samego przedsiębiorstwa jak również otoczenie zewnętrzne, w którym funkcjonuje podmiot. Stąd celem artykułu jest wskazanie naj-ważniejszych trendów obserwowanych w branży TSL, które wpływają na rozwój głównych grup innowacji (produktowych i procesowych) w działalności przedsiębiorstw usług logistycznych.
PL
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań spełniających zmieniające się oczekiwania konsumentów żywności jest nieodzownym warunkiem sukcesu rynkowego przedsiębiorstw spożywczych. Pomocna może być zatem znajomość trendów w żywnościowych innowacjach produktowych, występujących współcześnie w różnych regionach świata, których charakterystykę w ujęciu porównawczym przedstawiono w niniejszym artykule. Głównym celem artykułu jest określenie, na ile nasilenie występowania tego typu trendów cechuje uniwersalność, a na ile odmienność wynikająca choćby z uwarunkowań ekonomicznych czy kulturowych. W analizie wykorzystano dane udostępnione przez XTC World Innovation Panorama [12]. Stwierdzono, że intensywność występowania analizowanych trendów cechuje znaczne podobieństwo, aczkolwiek można dostrzec pewne różnice, które wynikają z ich relatywnej ważności w zależności od regionu. Wskazano również, które z tych trendów mogą zyskiwać na znaczeniu pod wpływem ewolucji preferencji konsumentów.
EN
Searching for innovative solutions meeting changing expectations of food consumers is an indispensable condition of food companies’ market success. Knowledge of the food product innovation trends occurring in various world regions and countries, which are characterized in this article in a comparative manner, can be useful in this regard. The main goal of the article is examine to what extent intensity of occurrence of such trends in different world regions is universal, and to what extent specific, at least because of economic and cultural determinants. The analysis was based on data provided by the XTC World Innovation Panorama [12]. It was found that intensity of occurrence of the analyzed trends is quite similar; however, certain differences can be noticed regarding their relative importance depending on the region. It was also pointed out which of those trends may gain importance due to an evolution of consumer preferences.
10
PL
Obserwując sytuację w energetyce nietrudno zauważyć, że zachodzą w niej bardzo głębokie zmiany. Polegają one przede wszystkim na odchodzeniu od energetyki konwencjonalnej do energetyki odnawialnej. Taką tendencję ma zwłaszcza energetyka w unii Europejskiej. Europa stara się być prekursorem w dziedzinie odnawialnych technologii i liderem w walce z globalnym ociepleniem. Likwidowany jest przemysł wydobywczy, a elektrownie węglowe wypierane są przez odnawialne źródła energii. Sytuacja taka wynika nie tylko z dyrektyw unijnych, ale również oddolnych inicjatyw społecznych inspirowanych przez grupy ekologów. Blokowane jest uruchamianie nowych odkrywek węgla brunatnego ze względu na brak akceptacji społecznej, a także budowa elektrowni konwencjonalnych. Nie pomagają argumenty ekonomiczne przemawiające za rozwojem energetyki opartej na węglu brunatnym, który jest paliwem zdecydowanie tańszym niż inne, czy też zapewnienia potencjalnych inwestorów o stworzeniu nowych miejsc pracy. Również w innych regionach świata wstrzymywane są inwestycje węglowe. z badań przeprowadzonych przez koncern węglowy CoalSwarm wynika, że w 2016 roku drastycznie spadła liczba inwestycji w energetyce węglowej w świecie. Nawet w Chinach i Indiach, gdzie najbardziej w ostatnich latach rozwijała się energetyka węglowa, wstrzymano około 100 inwestycji. Niejasna jest sytuacja w USA. Chociaż Barack Obama podpisał porozumienie paryskie, to obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wypowiedział to porozumienie i w licznych wystąpieniach zapewnia o chęci powrotu do dominującej roli węgla w gospodarce amerykańskiej. W Polsce nadal utrzymywana jest struktura węglowa energetyki, ale według zapowiedzi resortu energii nowy blok w elektrowni Ostrołęka będzie ostatnim budowanym w Polsce blokiem węglowym. Pozwala to sądzić, że w najbliższym czasie może nastąpić zwrot w polityce energetycznej Polski, a długo oczekiwany dokument Polityka energetyczna Polski do 2050 roku określi kierunki zmian na następne lata.
EN
Observing the situation in the power industry it is easy to see that there are very deep changes in it. They rely primarily on moving away from conventional energy to renewable energy. This is particularly the case for energy in the European union. Europe strives to be a forerunner in renewable technologies and a leader in the fight against global warming. The mining industry is being abolished and coal-fired power stations are being displaced by renewable energy sources. This situation is not only a result of EU directives but also of grassroots social initiatives inspired by environmental groups. The new lignite openings are being blocked, due to the lack of public acceptance, and the construction of conventional power plants. They do not help economic arguments for the development of energy based on coal, lignite, fuel that is significantly cheaper than the other, or to provide potential investors with the creation of new jobs. Also, coal investments are suspended in other regions of the world. CoalSwarm coal research shows that 2016 saw a dramatic fall in the amount of coal investment in the world. Even in China and India, where most of the coal industry has developed in recent years, about 100 investments have been suspended. The situation in the US is unclear. Although Barack Obama signed the Paris Agreement, current united States President Donal Trump has spoken out about this agreement and in numerous speeches and is eager to return to the dominant role of coal in the American economy. Poland still maintains the carbon structure of the power industry, but the Minister of Energy has announced that the new block at the Ostrołęka power plant will be the last coal-fired power plant to be built in Poland. This statement allows us to believe that there may be a return to Poland’s energy policy in the nearest future, and the long-awaited document, Poland’s energy policy until 2050, will determine the direction of change for the coming years.
PL
Celem artykułu jest wykazanie współczesnych trendów związanych z konsumpcją mięsa w Polsce. Dane do jego opracowania pochodzą z ogólnopolskiego badania internetowego przeprowadzonego w 2015 r. na próbie 1000 konsumentów. Analiza materiału badawczego pozwala na stwierdzenie, że 43,3% badanych spożywa mięso kilka razy w tygodniu, a 34,1% konsumuje je codziennie. Respondenci próbujący zadbać o zdrowie deklarują spożywanie mięsa o mniejszej zawartością tłuszczu. Konsumują więcej drobiu, wykazują także gotowość do spożywania dziczyzny, ryb oraz cielęciny. Dla współczesnego konsumenta – poza wyglądem, barwą i ceną mięsa – istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o jego spożywaniu mają: jakość, wartość odżywcza, kraj pochodzenia oraz ekologiczne pochodzenie.
EN
The aim of this article is to demonstrate the contemporary trends associated with the consumption of meat in Poland. Data for its development come from a nationwide online survey conducted in 2015 on a sample of 1,000 consumers. Analysis of the research material leads to the conclusion that 43.3% of respondents eat meat several times a week, and 34.1% consumed it daily. Trying to take care of your health, respondents declare their consumption of meat is characterized by a lower fat content. They consume more poultry, as well as show a willingness to consume venison, fish and veal. For the modern consumer’s outside appearance, color and price of meat relevant to making a decision about consumption are factors, e.g.: the quality, nutritional value, country of origin, as well as organic origin.
PL
Cel: Zasadniczym celem artykułu jest określenie wieloletniej zmienności liczby pożarów lasów i spalonej powierzchni leśnej w wybranych 28 krajach Europy, Kanadzie i USA oraz ocena skuteczności systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów w tych państwach. Celem dodatkowym jest wydzielenie grup krajów podobnych pod względem występowania pożarów lasów oraz skuteczności działania systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych. Wprowadzenie: Pożary lasów skutkują nie tylko wymiernymi stratami gospodarczymi, ale najczęściej powodują również poważne zmiany w ekosystemach leśnych. Tym samym przyczyniają się do pogarszania jakości życia społeczeństw. Pożarami zagrożonych jest na świecie około 40% powierzchni lasów, a w Europie ponad 60%. Dodatkowo ze względu na ocieplanie klimatu, spadek wielkości opadów atmosferycznych i wydłużanie się okresów bezdeszczowych prognozuje się, że zagrożenie pożarowe lasów będzie wzrastać, co przełoży się nie tylko na większą liczbę pożarów, ale sprzyjać będzie ich intensywnemu rozprzestrzenianiu. W tym kontekście prowadzenie na bieżąco analiz pożarów lasów nabiera szczególnego znaczenia. Metodologia: Analizie poddano dane o liczbie pożarów lasów, spalonej powierzchni leśnej i średniej powierzchni pojedynczego pożaru dla 28 krajów europejskich, Kanady i USA. Liczbę pożarów i spaloną powierzchnię odniesiono do powierzchni lasów w poszczególnych krajach, dokonując przeliczenia wartości tych charakterystyk na 1000 ha powierzchni leśnej danego państwa. Dla będących w dyspozycji różnej długości serii danych dokonano oceny trendów za pomocą nieparametrycznego testu Manna-Kendalla. Do grupowania krajów pod względem występowania pożarów lasów oraz skuteczności systemów zabezpieczenia pożarowego obszarów leśnych w latach 1990–2015 wykorzystano hierarchiczną metodę analizy skupień z zastosowaniem euklidesowej miary odległości i metody aglomeracji Warda. Wnioski: Przeprowadzone dla 30 krajów badania generalnie nie potwierdziły poglądów niektórych badaczy dotyczących możliwości zwiększania się liczby pożarów lasów czy też rozmiaru spalonych powierzchni leśnych w konsekwencji zmian ziemskiego klimatu. Niemniej dla niektórych państw odnotowano potwierdzone statystycznie niepokojące tendencje wzrostowe tych cech. Najniższa wartość średniej powierzchni pożaru lasu charakteryzuje Czechy, Finlandię, Niemcy, Austrię, Szwecję, Litwę, Łotwę, Polskę i Ukrainę. Uprawnia to do stwierdzenia, że w krajach tych skuteczność przeciwpożarowego zabezpieczenia obszarów leśnych jest najwyższa. Pod względem liczby pożarów i spalonej powierzchni leśnej Polska tworzy wspólną grupę z Węgrami, Turcją, Francją i Bułgarią. Hierarchiczna analiza skupień z użyciem wskaźników liniowego tempa zmian dla liczby pożarów, spalonej powierzchni i dla średniej powierzchni pożaru (wartości Sen’s slope) oraz średniej powierzchni pożaru lasu skupia Polskę z Łotwą, Słowacją, Ukrainą i Białorusią obok Finlandii, Czech, Litwy, Niemiec, Szwecji i Austrii.
EN
Aim: The primary aim of this paper was to determine long-term variability in the number of forest fires and burnt forest area in selected 28 European countries, Canada and the USA and to assess the effectiveness of fire protection systems in the forests of those countries. The secondary aim was to identify similarities between the analysed countries in terms of the incidence of forest fires and the effectiveness of forest fire protection systems. Introduction: Forest fires not only cause tangible economic losses, but they also typically result in serious changes in forest ecosystems. By affecting fauna, flora and the air, among other things, they simultaneously contribute to a deterioration of living conditions. Worldwide approx. 40% forested areas are at risk of forest fires, while in Europe it is over 60%. Additionally, due to climate change, decreasing precipitation and prolonged periods with no rainfall it is forecast that fire hazard in forests is going to increase, which will not only be manifested in a greater number of fires, but will also contribute to their intensive spreading. In this context, it is crucial to conduct analyses of forest fires. Methodology: Analyses were conducted on data concerning the number of forest fires, burnt forest areas and the mean area of a single fire in 28 European countries, Canada and the USA. The number of fires and the burnt area were compared to the total forested areas in individual countries by converting the values of these characteristics per 1000 ha forested area in a given country. Trends for the available varying lengths of data series were determined using the non-parametric Mann-Kendall test. Countries were clustered in terms of the incidence of forest fires and the effectiveness of fire protection systems in the years 1990-2015 using the hierarchical method of cluster analysis based on Euclidean distances and the Ward agglomeration method. Conclusions: Generally, the analyses conducted in the above-mentioned 30 countries did not confirm forecasts on the increasing numbers of forest fires or burnt forest areas, which may be explained e.g. by the consequences of climate change. Nevertheless, in some countries statistically disturbing trends were observed for these characteristics. The lowest mean forest fire areas were recorded for the Czech Republic, Finland, Germany, Austria, Sweden, Lithuania, Latvia, Poland and Ukraine, which indicates that those countries had the highest effectiveness of forest fire protection measures. In terms of the number of fires and burnt forested area Poland is clustered with Hungary, Turkey, France and Bulgaria. Hierarchical cluster analysis using linear indices for changes in the number of forest fires, burnt area and mean fire area (Sen’s slope) as well as mean forest fire area clustered Poland with Latvia, Slovakia, Ukraine and Belarus next to Finland, the Czech Republic, Lithuania, Germany, Sweden and Austria.
EN
The aim of the study is to investigate trends in selected hydroclimatic indices using novel and conventional tools, for future climate projections in the twenty-first century. Selected quasi-natural Norwegian and Polish catchments are used as a case study. The projected flows are provided by GR4J rainfall-runoff conceptual model, coupled with an ensemble of climate model projections from EURO-CORDEX initiative. The trends are analysed using conventional Mann–Kendall and modified Mann–Kendall statistical approaches, a time–frequency approach based on discrete wavelet transform (DWT) and the dynamic harmonic regression (DHR) method. Of all methods applied the DHR gives the most conservative trend estimates. Trends depend on the specific hydroclimatic character and flow regime of the catchment. The results confirmed that in catchments with a rainfall-driven flood regime, an increase in the amount of precipitation is followed by increased flows, with strong seasonal changes, whereas, in catchments with a snow-driven flood regime, despite an increase of mean annual flow, decrease in annual maximum flow is observed. Generally, positive trend is the most dominant in all catchments studied and the methods were consistent in detection of trend except in seasonal trend test.
PL
Polska w 2014 r. wyeksportowała do Niemiec produkty dla branży instalacyjno-grzewczej o wartości około 175 mln euro. To bardzo dobry wynik. I choć część tych wyrobów jest produkowana w Polsce przez zagraniczne koncerny i pod ich markami wysyłana do Niemiec, nie umniejsza to szans polskich producentów, chcących samodzielnie zaistnieć na rynku niemieckim. Do takich działań trzeba się jednak dobrze przygotować.
EN
In the present study, trends and variations in climatic variables (i.e. rainfall, wet day frequency, surface temperature, diurnal temperature, cloud cover, and reference and potential evapotranspiration) were analyzed on seasonal (monsoon and non-monsoon) and annual time scales for the Ajmer District of Rajasthan, India. This was done using non-parametric statistical techniques, i.e. the Mann–Kendall (MK) and Modified Mann–Kendall (MMK) tests, over a period of 100 years. The MK test with prewhitening (MK–PW) of climatic series was also applied to climatic variables and the results were compared to those obtained through the MK and MMK tests in order to assess the performance of trend detection methods. The Pettitt–Mann–Whitney (PMW) test was applied to detect the temporal shift in climatic series. The trend analysis revealed that annual and seasonal rainfall did not show any statistically significant trend at a 10% significant level. A noticeable trend increase was found in wet day frequency, surface temperature and reference evapotranspiration (ET) during the non-monsoon season from the three non-parametric statistical tests at a 10% significance level. A statistically significant decrease in maximum temperature was found during the non-monsoon season by the MK–PW test alone. This analysis of several climatic variables at the district scale is helpful for the planning and management of water resources and the development of adaptation strategies in adverse climatic conditions.
PL
W pracy analizowano trendy i zmienność czynników klimatycznych (opad, częstotliwość dni wilgotnych, temperaturę powierzchni ziemi, temperaturę dobową, zachmurzenie oraz ewapotranspirację wskaźnikową i potencjalną) w skali sezonowej i rocznej w dystrykcie Ajmer, w Radżasthanie (Indie). Analizę przeprowadzono za pomocą nieparametrycznych technik statystycznych Manna–Kendalla (MK) i zmodyfikowanej techniki MK (MMK) dla 100-letniego okresu. Test MK z eliminacją korelacji serii klimatycznych (prewhitening – MK–PW) zastosowano także do zmiennych klimatycznych, a wyniki porównano z uzyskanymi z użyciem testów MK i MMK, co pozwoliło na ocenę wiarygodności wykrywania trendu zmian w czasie. W celu wykrycia czasowych przesunięć serii klimatycznych zastosowano test Pettitta–Manna–Whitneya (PMW). Na podstawie analizy trendu stwierdzono, że opady roczne i sezonowe nie wykazywały statystycznie istotnego trendu na poziomie istotności 10%. Wykorzystując trzy testy nieparametryczne, stwierdzono rosnący trend w przypadku częstości występowania wilgotnych dni, temperatury powierzchni i ewapotranspiracji wskaźnikowej w okresie pozamonsunowym na poziomie istotności 10%. Statystycznie istotny spadek maksymalnej temperatury w tym okresie stwierdzono jedynie, gdy stosowano test MK–PW. Przedstawiona analiza kilku zmiennych klimatycznych w skali dystryktu może być pomocna w planowaniu i zarządzaniu zasobami wodnymi i w rozwoju strategii adaptacji do niekorzystnych warunków klimatycznych.
EN
There are two aims of this paper. The first is to outline the current developments in the port industries in the South Baltic Region, and the second is to reveal the prospects for ports development. This comparative research comprises analysis of the freight traffic in volume and structure and refers to ports of the South Baltic Region, namely Rostock, port complex of Szczecin and Świnoujście, ports of Gdańsk and Gdynia and Klaipeda. Prospects for ports development are elaborated in view of the main port investments and feasible advances in freight traffic. In the first part of the paper, the potential of each port is reviewed. In the second part of the paper, with the support of statistics about the volume and structure of the transhipments, main changes that have foregone in the ports are explored. Investments in infrastructure and handling capacities are reviewed and then used as the ground for elaborating potential in cargo handling advances for each port. Finally, the main findings concerning advances of the port industries are presented in the comparative descriptive form and followed by the discussion about prospects of their developments and issues, referring to the inter port competition.
PL
Cele artykułu, to przedstawienie trendów rozwojowych w wybranych portach morskich Regionu Południowego Bałtyku oraz wskazanie na możliwości ich rozwoju. Analizę porównawczą przeprowadzono względem wielkości i struktury rodzajowej przeładunków dla portów: Rostock, Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia i Kłajpeda, a przy ocenie perspektyw rozwoju uwzględniono najważniejsze inwestycje portowe i możliwości rozwoju poszczególnych rodzajów przeładunków. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano potencjał produkcyjny poszczególnych portów morskich. W oparciu o analizę statystyczną wielkości i struktury obrotów portowych, wskazano na najważniejsze zmiany, do jakich doszło w dotychczasowym rozwoju portów. W kolejnej części opracowania przedstawiono inwestycje nakierowane na rozwój infrastruktury i potencjału przeładunkowego i na tej podstawie wskazano na możliwości rozwoju przeładunków w poszczególnych portach. Ostatnia część artykułu zawiera porównanie najważniejszych ustaleń z przeprowadzonej analizy, dyskusję o perspektywach rozwoju poszczególnych portów i pojawiającej się na tym tle konkurencji między portami.
EN
The article is devoted to revealing the peculiarities of Ukrainian researches in nanoscience and nanotechnology. The comparative analysis of publications, patents and R&D resources in Ukraine and developed countries has been performed. It is shown that the tendency in Ukrainian researches in nanoscience and nanotechnology corresponds to the global trend. But the share of researches in nanomedicine in Ukraine is significantly larger than that of the global ones, while the share of nanoelectronics is too small. The built models allow forecasting the number and share of publications in different branches and demonstrating the gap between Ukraine and other countries.
PL
Duże znaczenie i wykorzystanie aromatów spożywczych sprawia, że dodatki do żywności przechodzą ciągłą ewolucję. Obecnie konsumenci preferują przede wszystkim aromaty naturalne, gdyż uważają je za bezpieczne. Otrzymuje się je stosując tradycyjne metody, takie jak ekstrakcja czy destylacja z parą wodną z materiałów roślinnych. Coraz większe zainteresowanie mają techniki biotechnologiczne, a także ekstrakcja gazami w stanie nadkrytycznym. Duży wpływ na rynek aromatów spożywczych mają także kierunki rozwoju produktów spożywczych (np. żywność funkcjonalna) oraz zainteresowanie potrawami z różnych zakątków świata. Kolejnym aspektem jest mikrokapsułkowanie, które m.in. pozwala na kontrolowane uwalnianie aromatu oraz zabezpieczanie składników labilnych. Duże zainteresowanie tą technologią sprawia, że nieustannie opracowywane są nowe jej warianty.
EN
Great importance and use of food aromas makes that continuous evolution can be seen in the area of this kind of food additives. Nowadays, consumers prefer primarily natural flavors, because these are perceived as safer. For their preparation, conventional methods such as extraction or steam distillation of materials of plant origin can be employed, but techniques using microorganisms or enzymes, and a process of supercritical extraction gain increasing interest. A huge impact on the market of food flavors have trends observed in food products (e.g. functional food) and the interest of dishes from around the world. Further aspect includes microencapsulation that, among others, allows the controlled releasing of aroma and securing unstable components. Due to strong interest in this method, new variants are continually developed.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono statystyczną analizę zmian w polskim transporcie morskim. Przeanalizowano trendy w takich aspektach, jak: liczebność i wiek floty transportowej; liczba statków zawijających do polskich portów ogólnie i z wyszczególnieniem czterech głównych portów: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście; ilość przeładowanych towarów; struktura ładunków, przewożonych przez polską flotę oraz liczba pasażerów przewiezionych polskimi promami. W większości analizowanych przypadków wyznaczono wielomianowe linie trendu, dla których współczynnik determinacji był wysoki (ponad 0,8). Dla miesięcznych obrotów ładunkowych w polskich portach dokonano dekompozycji szeregu czasowego.
EN
In this paper a statistical analysis of changes in polish maritime transport has been presented. Such aspects as: number and age of polish maritime cargo-carrying fleet; number of ship arrivals at polish seaports, generally and for major polish seaports: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście; cargo traffic in seaports; cargo traffic by group and maritime ferry passenger movements have been considered. In the most of analyzed cases a coefficient of determination has been determined. For monthly cargo traffic in polish seaports a decomposition of time series has been made.
PL
Innowacyjność jest niezwykle ważnym czynnikiem postępu, zarówno dla konsumentów, firm jak i krajów. Moda stanowi ważny element kulturowy i społeczny oraz jeden z najistotniejszych elementów kreowania wizerunku personalnego. W ostatnim okresie, na tym rynku pojawiło się wiele innowacji, szczególnie w kontekście innowacji produktu i nowych form promocji, co ma ścisły związek z widocznymi trendami w konsumpcji oraz postępem technologicznym. Artykuł ten przedstawia wybrane przykłady wprowadzanych innowacji w branży modowej - na świecie i w Polsce, przyczyniając się tym samym do wypełnienia luki badawczej, dotyczącej procesu kreowania innowacji w tej jakże ważnej w kontekście kultury społecznej branży. Celem artykułu jest wskazanie trendów w procesie kształtowania innowacji w branży modowej poprzez analizę narzędzi marketingu-mix.
EN
Innovation is critical to progress, both for consumers, companies and countries. Fashion is an important element of the cultural and social development and one of the most important elements of creating personal image. In recent years there have been many innovations at fashion market, especially in the context of product innovation and new forms of promotion, which has a close relationship with visible trends in consumption and technological progress. This article presents some examples of new innovations in the fashion industry - both in Poland and abroad, thus helping to bridge the gap at research on the process of creating innovation in this important industry. The aim of this article is to point trends in the development of innovation in the fashion industry by analysis of the marketing mix tools.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.