Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 396

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forecasting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
The article deals with the features and characteristics of intelligent systems for modelling business processes. Their classification was made and criteria for comparison were developed. According to the comparative analysis of existing expert systems for intelligent analysis, a reasonable choice of system for modelling business processes of a particular enterprise has been carried out. In general, it was found that the introduction of intelligent systems for modelling business processes of the enterprise and forecasting its activities for future allows management of the company to obtain relevant and necessary information for the adoption of effective management decisions and the development of a strategic plan.
PL
W artykule dokonano przeglądu dostępnych języków programowania, które są wykorzystywane do prognozowania zużycia gazu ziemnego. Dokonano ankietyzacji osób zajmujących się programowaniem, celem porównania wiodących języków programistycznych i programów komputerowych służących obliczeniom statystycznym i prognozowaniu. Przeglądu dokonano w oparciu o ogólną wiedzę teoretyczną związaną z tym zagadnieniem jak i pod kątem praktycznego zastosowania. Jako główne kryteria wybrano: dostępność oprogramowania, łatwość uczenia się, możliwość wykorzystania. W każdym przypadku wskazane zostały zalety i wady poszczególnych narzędzi informatycznych. Na zakończenie znalazły się próby zastosowania każdego z programów do prognozowania zużycia gazu ziemnego.
EN
The article reviews the available programming languages that are used to forecast natural gas consumption. People involved in programming were surveyed to compare the leading programming languages and computer programs for statistical computing and forecasting. The review was made on the basis of general theoretical knowledge related to this issue as well as in terms of practical application. The main criteria were selected: availability of software, ease of learning, usability. In each case, the advantages and disadvantages of individual IT tools are indicated. At the end, there were attempts to use each of the programs to forecast natural gas consumption.
EN
Purpose: This article addresses the issue of forecasting demand for products flowing in a distribution network conducted from the perspective of a 3PL logistics operator. Its purpose is to present a tool based on the R software, which is to be used for automatic forecasting of time series. Design/methodology/approach: The work uses the algorithm of automatic forecasting of time series implemented in the "forecast" package. The algorithm was used in a loop for different lengths of the time series to determine the best length of the series. The minimal RMSE value in the training set and in the test set were considered as optimality criteria. Findings: It is shown that the best time series length is 60 weeks in the considered case. Originality/value: The procedure for selecting the best time window length for forecasting demand for products in distribution network.
EN
Purpose: The purpose of this paper is to analyze material flow from the perspective of a logistics operator operating in a distribution network at Material Decoupling Point (MDP). This analysis will focus on classifying the flowing products into the appropriate groups in terms of their sales characteristics, release volume and the value of the coefficient of variation. This analysis will also involve product classification in terms of forecast accuracy. Design/methodology/approach: Main method used for the research focuses on analyzing one of distribution network. Analyze considered examination of material flow and tests of forecast tool to improve operational issues. Findings: Logistics operator is able to forecasting demand of products in distribution network. It is interesting area of research developing in the future. Originality/value Forecasting is considered here as a kind of development perspective for the operator who currently does not make forecasts. Forecasting implementation could be in these case
5
Content available remote Prognozowanie przychodów całkowitych w JIT na rok 2020
PL
W artykule został sformułowany problem badawczy dotyczący analizy, oceny i prognozowania przychodów całkowitych przedsiębiorstw JIT (Logistic Just in Time) w ujęciu miesięcznym na rok 2020. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu badań dotyczącą przychodów oraz prognozowania. Badania rozpoczęto od nakreślenia wykresu liniowego danych pierwotnych. Oceną obserwacji wzrokowej było zaobserwowanie tendencji w postaci trendu i sezonowości. Użytymi w artykule narzędziami badawczymi potwierdzono istnienie prawidłowości w rozpatrywanych danych retrospektywnych. Krytyczna analiza literatura dotycząca prognozowania, pozwoliła na wybór metody wygładzania wykładniczego Holta-Wintersa do prognozowania danych pierwotnych na przyszłość. Uzyskane prognozy zostały poddane analizie i ocenie.
EN
The article presents a research problem concerning the analysis, evaluation and forecasting of total revenues of JIT (Logistic Just in Time) enterprises in monthly terms for 2020. An analysis of the literature on the subject of revenues and forecasting was conducted. The study began with creating a line graph of primary data. Regularities in the form of trends and seasonality were the evaluation of visual observation. The research tools used in the article confirmed the existence of regularities in the retrospective data under consideration. Critical analysis of the literature related to forecasting has enabled the selection of the Holt-Winter’s exponential smoothing method for the forecasting of primary data for the future. The obtained forecasts were analyzed and evaluated.
6
Content available remote Prognozowanie potrzeb w dziale żywnościowym
PL
Wykonanie prognozowania potrzeb w podmiocie badań na 2021 rok. Podmiotem badań jest instytucja funkcjonująca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem badań są planowane potrzeby i poniesione na ich pokrycie wydatki w dziale żywnościowym w zł. Poprzez zestawienie planowanych potrzeb i poniesionych na ich pokrycie wydatków zaobserwowano ich niebilansowanie się. Stało się to przesłanką do dalszych badań pod kątem prognozowania wydatków w celu określenia przyszłych potrzeb. Wybór metod do prognozowania poprzedzony był wykonaniem wielowymiarowych analiz porównawczych i ich oceną. Badania rozpoczęto od poszukiwania prawidłowości w postaci trendu i sezonowości poprzez analizę i ocenę szeregu czasowego wydatków działu żywnościowego. Analizy pozwoliły na stwierdzenie braku wyraźnych prawidłowości w postaci trendu i sezonowości rządzących szeregiem czasowym wydatków w dziale żywnościowym od stycznia 2014 do listopada 2020 roku. Zaobserwowano jedynie nieznaczny trend malejący oraz słabą/mało wyraźną sezonowośćw ujęciu miesięcznym. Wykrycie prawidłowości pozwoliło dobrać metody do prognozowania wydatków w dziale żywnościowym na przyszłość, do których zaliczono: Holta‒Wintersa i metodę naiwną. Analiza porównawcza dwóch metod prognozowania pozwala na wybór najlepszej. Implikacją praktyczną jest stwierdzenie, że przyszłe potrzeby można naliczać, prognozując poniesione wydatki. Do ustalenia przyszłych prognoz można/należy wykorzystać modele prognozowania dostępne w literaturze. Planowanie potrzeb poprzez prognozowanie poniesionych na ich zabezpieczenie wydatków w ujęciu dynamicznym.
EN
Performing forecasting of needs in the subject of research for 2021. The subject of the research is an institution operating in the territory of the Republic of Poland. The subject of the research are planned needs and expenses incurred in the food department in PLN. By comparing the planned needs and the expenses incurred to cover them, their imbalance was observed. This became the basis for further research in terms of forecasting expenses in order to identify future needs. The selection of forecasting methods was preceded by the performance of multidimensional comparative analyzes and their evaluation. The research began with the search for regularities in the form of trends and seasonality by analyzing and assessing the time series of food department expenses. The analyzes revealed the lack of clear regularities in the form of the trend and seasonality governing the time series of expenses in the food department from January 2014 to November 2020. There was only a slight downward trend and weak / not clearly visible seasonality on a monthly basis. Practical implications: The detection of regularities made it possible to select methods for forecasting expenses in the food department for the future, which include: Holt ‒ Winters and the naive method. A comparative analysis of two forecasting methods allows for the selection of the best one. The practical implication is that future needs can be calculated by forecasting incurred expenses. Forecasting models available in the literature can / should be used to determine future forecasts.Planning needs by forecasting expenses incurred to secure them in dynamic terms.
7
Content available remote Prognozowanie kosztów całkowitych w przedsiębiorstwie Łukplast na rok 2020
PL
W artykule poruszony został problem badawczy z zakresu analizy, oceny i prognozowania danych pierwotnych dotyczących zaewidencjonowanych kosztów w przedsiębiorstwie Łukplast w ujęciu dynamicznym. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu badań dotyczącą kosztów i ich podziału. Scharakteryzowano termin „prognozowanie”. Przeprowadzono wielowymiarową analizę danych pierwotnych. Poddano analizie szereg czasowy kosztów całkowitych oraz wykonano jego prognozowanie na 2020 r. w ujęciu miesięcznym. Uzyskana prognoza poddana została analizie i ocenie. Artykuł kończy się podsumowaniem i wnioskami.
EN
The article deals with the problem of analyzing, evaluating and forecasting primary data on recorded costs in Łukplast in a dynamic approach. An analysis of the literature on the subject of costs and their distribution was conducted. The term forecasting has been characterized. A multidimensional analysis of primary data was carried out. The time series of total costs were analyzed and forecasted for 2020 in monthly terms. The obtained forecast was subjected to analysis and evaluation. The article ends with a summary and conclusions.
PL
W opracowaniu zaprezentowano metodykę wielomodelowego prognozowania wydatków w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego. Badania rozpoczęto od analizy literatury dotyczącej: planowania, prognozowania, wydatków, bezpieczeństwa ekonomicznego i pandemii COVID-19. W artykule przeprowadzono analizę szeregu czasowego wydatków poniesionych przez podmiot badań podkątem wykrycia prawidłowości rządzących rozpatrywanym zjawiskiem. Rezultatem przeprowadzonych badań było wykrycie trendu i sezonowości w ujęciu miesięcznym. Analiza literatury i doświadczenie własne pozwoliły na wybór trzech modeli do prognozowania rozpatrywanych wydatków na przyszłość. Zbudowane modele zostały poddane analizie i ocenie poprzez wykorzystanie miernika MAPE pod kątem wyboru najkorzystniejszego modelu do prognozowania danych surowych. Artykuł kończy się podsumowaniem i wnioskami.
EN
The study presents the methodology of multi-model forecasting of expenses in terms of economic security. The research began with an analysis of the literature on: planning, forecasting, expenses, economic security and the COVID-19 pandemic. The article analyzes the time series of expenses incurred by the research subject in terms of detecting the regularities governing the phenomenon in question. The result of the research was the detection of the trend and seasonality on a monthly basis. The analysis of the literature and own experience allowed for the selection of three models to forecast the considered expenditure for the future. The constructed models were analyzed and assessed through the use of the MAPE measure in terms of selecting the most favorable model for forecasting raw data. The article ends with a summary and conclusions.
PL
W artykule dokonano analizy procesu zaopatrzenia surowca w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży FMCG, która obejmuje dystrybucję towarów szybko zbywalnych. Na przykładzie przedsiębiorstwa opisano proces zaopatrzenia linii produkcyjnej, wskazano występujące problemy oraz przedstawiono propozycję usprawnienia procesu zaopatrzenia przez eliminację „wąskich gardeł” w podprocesie prognozowania w aspekcie sezonowości wyrobów. Usprawnienie pozwoliło zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia braku dostępności towarów.
EN
The article analyzes the process of raw material supply in a FMCG manufacturing company, which includes the distribution of fast moving consumer goods. Using the example of a company, the process of supplying the production line was described, the existing problems were identified and a solution was proposed to improve the supply process by eliminating bottlenecks in the sub-process of forecasting in terms of seasonality of products. The improvement made it possible to reduce the probability of non-availability of goods.
EN
The article deals with the problem of analyzing and assessing the CPI inflation index of selected world economies and attempts to forecast the CPI inflation index - (Consumer Price Index) in China in terms of security. The other two indices, i.e. the GDP Deflator and PPI- (Production Price Index) will not be analyzed.The study began with the analysis and assessment of CPI inflation indices in selected global economies. Then, an analysis and assessment of the time series of the CPI inflation index in China were carried out. For research purposes, the series has been shortened by the last nine periods. The obtained results were used to select and apply various methods to forecast CPI inflation in China based on a shorter series called the learning one in the literature. The obtained forecasts were compared, and then subjected to analysis and assessment. The best forecasting method for 15 periods was chosen based on the CPI inflation time series in China in retrospective terms. The obtained research results are presented in the summary.
EN
Nowadays, the concept of security has a much broader range of meaning than in the past, mainly associated with dynamic social, technical, military, and political development. This article aims to present the forecasting process in the region in the “Multifactorial model of socio-economic security” (research project No. 108/WZA/61DzS conducted as part of statutory research at MULF). The paper presents the process and results of forecasting socio-economic security in the region on the example of Lower Silesia counties. In the first part of the paper, the choice of the topic was justified, and the methodological assumptions were presented. Then, the forecasts of socio-economic security for the studied region in the form of a table and maps were presented.
PL
W dzisiejszych czasach koncepcja bezpieczeństwa ma znacznie szersze znaczenie niż w przeszłości, co wiąże się głównie z dynamicznym rozwojem społecznym, technicznym, wojskowym i politycznym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu prognozowania w regionie w „Wieloczynnikowym modelu bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego” (projekt badawczy nr 108/WZA/61DzS przeprowadzony w ramach badań statutowych AWL). W pracy przedstawiono proces i wyniki prognozowania bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego w regionie na przykładzie powiatów Dolnego Śląska. W pierwszej części artykułu dokonano był uzasadnienie wyboru tematu oraz przedstawiono założenia metodologiczne. Następnie przedstawiono prognozy bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego dla badanego regionu w formie tabeli i map.
PL
Powstała stosunkowo niedawno teoria fraktalna ukazała odmienne od klasycznego podejście do opisu otaczającego nas świata. Zostały wykształcone nowe narzędzia pozwalające opisywać procesy dotąd trudne do zbadania. Analiza fraktalna jest wykorzystywana w wielu dziedzinach naukowych od biologii i medycyny poprzez geografię, a na informatyce kończąc. W artykule podjęto próbę wykorzystania pewnych elementów tej teorii, z powodzeniem stosowanych w innych dziedzinach nauki do analizy procesów związanych z generowaniem energii elektrycznej przez farmy wiatrowe. Skupiono się głównie na zbadaniu podobieństwa oraz samopodobieństwa procesów. Sprawdzano związki zachodzące między przebiegami prędkości wiatru oraz wytworzonej mocy, a wykładnikiem Hursta. Przeprowadzono badania dotyczące podobieństwa między stochastycznymi szeregami czasowymi jakimi są przebiegi prędkości wiatru oraz generowanej mocy dla danej turbiny wiatrowej. Opracowano model celem stworzenia krótkoterminowych prognoz produkcji energii elektrycznej w farmach wiatrowych. Wykorzystano podejście statystyczne, w którym głównym celem jest uchwycenie relacji między procesami (prędkość wiatru, a moc elektrowni wiatrowej).
EN
The relatively recent fractal theory has disclosed a description of the Word surrounding us different from the classical owe. New tools to describe processes difficult to be examined so far, have been developed. Fractal analysis is used in many areas of science, from biology and medicine to geography and computer science. In the paper an attempt has been made to avail of certain components of this theory, successfully applied in others fields of science, in order to analyze the processes of generating electricity by wind farms. Attention has been focused on examination of similarity and self-similarity. Relation-ships between power versus wind velocity dependencies and hurst exponent have been checked. Studies on similarity between stochastic time series (wind velocity time dependencies) and generated power for a given wind turbine have been carried out. On the basis of the studies a model has been developed in order to create short-term forecasts of electric energy production in wind farms. A statistical approach has been used, whose main goal is to find a relationship between the pro-cesses wind speed – generated energy.
EN
In the article, the author raises the issue of the forecast of volumes of foreign currency loans granted in Poland to individual entrepreneurs on the basis of original data gathered from the National Bank of Poland, in the aspects of economic security. The research was initiated with the analysis and evaluation of time series within the volumes of foreign currency loans in Poland for individual entrepreneurs between 2012 and 2017. An outlier was detected and it was changed to the arithmetic mean of an element from the previous series and the following one. Then, the analyzed series was divided into two parts. As a result of the assessment made, forecasting was carried out, with the use of various methods, of the first part of an isolated time series composed of 60 elements and, after that, the best prognostic method was selected. Based on this method, the forecasting of the original time series was made for 2018 – 12 prospective periods.
EN
The article addresses the problem of forecasting the number of housing units delivered in Poland in 2010-2017 on the basis of primary data obtained from the Central Statistical Office in the context of social security. First, an analysis and evaluation of the time series in question was made. Subsequently, the analysed time series was divided into two segments. On the basis of the evaluation, forecasting was performed with various methods for the first part of the time series of the number of housing units completed in Poland, which consisted of 84 elements, and then the best forecasting method was selected. On the basis of that method, forecasting of the primary time series (consisting of 96 elements) of the number of housing units completed in Poland in 2010- 2017 was performed retrospectively for 2018.
EN
Electricity demand predictions are one of the most important tools used for Power System work planning. However, a departure from traditional solutions seems to be inevitable in the light of ever-increasing RES share. This paper is the second of a two-part extensive review of recent literature related to forecasts of RES generation, electricity demand and power flows, and presents the second and third of the mentioned aspects.
PL
Prognozy zapotrzebowania na energię są jednym z najważniejszych narzędzi w Planowaniu pracy SEE. Odejście od ich klasycznych rozwiązań wydaje się być jednak nieuniknione w świetle coraz bardziej zwieszającej się liczby OZE. Niniejszy artykuł to druga z 2 części szerokiej analizy najnowszej literatury dotyczącej prognoz generacji z OZE, zapotrzebowania i przepływów mocy. Prezentuje on 2 i 3 aspekt.
16
Content available remote Power Flow Forecasts: A Status Quo Review. Part 1: RES Generation Prediction
EN
In recent years, rising electricity demand accompanied by CO2 reduction targets has dramatically increased RES penetration into power systems, giving rise to the need to estimate power production and demand to properly manage power infrastructure. This paper is Part 1 of an extensive, two-part review of recent literature related to forecasts of RES generation, electricity demand and power flows. This Part 1 focuses on forecasts of RES generation.
PL
W ostatnich latach chęć pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną przy jednoczesnej redukcji CO2, spowodowała silny wzrost mocy zainstalowanej OZE. Konsekwencją jest potrzeba szacowania generacji z OZE oraz zapotrzebowania na energię, by poprawnie zarządzać pracą systemu elektroenergetycznego. Niniejszy artykuł to 1 z 2 części szerokiej analizy najnowszej literatury dotyczącej prognoz generacji z OZE, zapotrzebowania i przepływów mocy i prezentuje pierwszy z aspektów.
PL
W artykule przeprowadzono wielowymiarową analizę liczby pasażerów przewiezionych transportem kolejowym w 25 państwach Europy w latach 2015-2019 w aspekcie oceny dynamiki zmian i zaobserwowania prawidłowości rządzących rozpatrywanym zjawiskiem. Wykonano prognozowanie liczby przewożonych pasażerów na lata 2020-2021. Uzyskane wyniki mogą posłużyć w przyszłości (z chwilą kiedy pojawią się dane dotyczące rzeczywistej liczby osób przewiezionych w trakcie pandemii COVID-19, w rozpatrywanych państwach w latach 2020-2021) do analizy porównawczej poniesionych strat związanych ze zmniejszeniem liczby przewiezionych pasażerów w stosunku do prognoz, które uwzględniają prawidłowości rządzące w przeszłości rozpatrywanym zjawiskiem, a także powinny umożliwić dokładniejsze oszacowanie utraconych nakładów finansowych w ujęciu dynamicznym.
EN
The article presents a multidimensional analysis of the number of passengers transported by rail in 25 European countries in 2015-2019 in terms of assessing the dynamics of changes and observing the regularities governing the phenomenon under consideration. The forecast of the number of passengers transported by rail for 2020-2021 was also made. The obtained results may be used in the future (when data on actually transported people during the COVID-19 pandemic in the countries in 2020-2021 are available) for a comparative analysis of the losses incurred related to the reduction of the number of transported passengers in relation to the forecasts that take into account the regularities ruling the considered phenomenon in the past and should more accurately estimate the lost financial outlays in dynamic terms.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury związanej z planowaniem, wydatkami, potrzebami, prognozowaniem i bezpieczeństwem ekonomicznym. Przeprowadzono analizę i ocenę szeregu czasowego wydatków poniesionych w dziale zaopatrzenia w podmiocie badań. Ocena pozwoliła na dobór modelu ARIMA do prognozowania wydatków (potrzeb) na przyszłość. Uzyskane prognozy zostały poddane analizie i ocenie. Opracowanie kończy się podsumowaniem i wnioskami.
EN
The article reviews the literature related to planning, expenses, needs, forecasting and economic security. An analysis and evaluation of the time series of expenses incurred in the procurement department in the subject of the study was performed. The assessment allowed for the selection of the ARIMA model to fore-cast expenses (needs) for the future. The obtained forecasts were analyzed and assessed. The study ends with a summary and conclusions.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wielokryterialnej analizy stóp procentowych bezrobocia w wybranych gospodarkach światowych oraz próby przeprowadzenia prognozowania stopy bezrobocia w USA na trzy przyszłe okresy. Badania rozpoczęto od analizy wielowymiarowej zmienności stóp procentowych bezrobocia w wybranych gospodarkach światowych w ujęciu sześciomiesięcznym w latach 2011-2018. Następnie przeprowadzono jej ocenę. Dalszym etapem badania była analiza i ocena szeregu czasowego danych dotyczących stóp procentowych bezrobocia w USA w ujęciu dynamicznym. Następnie zbudowano model prognostyczny ARIMA i wykonano prognozowanie na trzy przyszłe okresy.
EN
The article presents the methodology of multi-criteria analysis of unemployment interest rates in selected world economies, and an attempt to forecast the unemployment rate in the USA for three future periods. The research began with an analysis of the multidimensional volatility of unemployment interest rates in selected world economies on a six-month basis in 2011-2018. It was then assessed. The next stage of the study was the analysis and evaluation of the time series of data on the US unemployment interest rates in dynamic terms. Then, the ARIMA forecast model was built and forecasting for three future periods was performed.
EN
The main aim of this research is to compare the results of the study of demand’s plan and standardized time based on three heuristic scheduling methods such as Campbell Dudek Smith (CDS), Palmer, and Dannenbring. This paper minimizes the makespan under certain and uncertain demand for domestic boxes at the leading glass company industry in Indonesia. The investigation is run in a department called Preparation Box (later simply called PRP) which experiences tardiness while meeting the requirement of domestic demand. The effect of tardiness leads to unfulfilled domestic demand and hampers the production department delivers goods to the customer on time. PRP needs to consider demand planning for the next period under the certain and uncertain demand plot using the forecasting and Monte Carlo simulation technique. This research also utilizes a work sampling method to calculate the standardized time, which is calculated by considering the performance rating and allowance factor. This paper contributes to showing a comparison between three heuristic scheduling methods performances regarding a real-life problem. This paper concludes that the Dannenbring method is suitable for large domestic boxes under certain demand while Palmer and Dannenbring methods are suitable for large domestic boxes under uncertain demand. The CDS method is suitable to prepare small domestic boxes for both certain and uncertain demand.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.