Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natychmiastowy pomiar częstotliwości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Radary pasywne wykorzystują sygnały źródeł mikrofalowych, tak zwanych niewspółpracujących. Są nimi na przykład nadajniki telewizyjne i radiofoniczne. Radar pasywny nie posiada własnego nadajnika, a więc może być uważany za milczący i całkowicie ukryty lokalizator. Wydaje się, że sygnały systemów GSM także mogą być zastosowane do pasywnej lokalizacji. Wiele zespołów mikrofalowych na świecie prowadzi prace badawcze w tym zakresie. Artykuł prezentuje kilka wyników badań prowadzonych nad zastosowaniem metod natychmiastowego pomiaru fazy NPF i natychmiastowego pomiaru częstotliwości NPCz w radarze pasywnym. Problem ten jest bardzo złożony, ale oczekuje się, że te metody mogą być użyteczne w niektórych rodzajach radarów pasywnych. W pracy opisano podstawowe parametry transmisji w systemie GSM oraz przedstawiono wybrane struktury mikrofalowego dyskryminatora fazy MDF i mikrofalowego dyskryminatora częstotliwości MDCz. Przedstawiono również koncepcję radaru pasywnego opartego na układach NPF i NPCz.
EN
Passive radars make use of signals emitted by so-called non-cooperative microwave sources. These are broadcast systems and TV transmitters, for instance. Passive radar has no own transmitter thus it can be considered as silent and completely covert localization system. It seems that signals of GSM systems can be used for passive localization too. Many microwave teams all over the world, work on implementation of GSM signals for passive radars. The paper presents some results of investigations in this area and on making use of instantaneous phase measurement IPM and instantaneous frequency measurement IFM methods for object detection by means of passive radar. It is very complex problem but it is expected that these methods can be useful for some kinds of passive radars. The work describes basic parameters of GSM transmission system and contain description of selected structure of microwave phase discriminator MPD and microwave frequency discriminator MFD. Finally there is presented an idea of passive radar with IPM and IFM receivers.
PL
Podstawowym przeznaczeniem odbiornika natychmiastowego pomiaru częstotliwości, wyposażonego w mikrofalowy dyskryminator częstotliwości, jest szybka estymacja chwilowej wartości częstotliwości i obwiedni sygnałów mikrofalowych ciągłych oraz pojedynczych krótkich impulsów. Ograniczeniem zakresu wykorzystania standardowych wersji mikrofalowych dyskryminatorów częstotliwości jest brak możliwości odróżniania sygnałów pojedynczych od sygnałów jednoczesnych (ang. simultaneous signals) i sygnałów pokrywających się (ang. overiapping signals). Poszukiwanie możliwości pomiaru mikrofalowych sygnałów jednoczesnych oparto na analizie podobieństwa między zasadą pracy mikrofalowego dyskryminatora częstotliwości i strukturą przekształcenia Wignera-Villea (ang. Wigner-Ville distribution). W tym celu zbadano kształt charakterystyki dyskryminacyjnej MDCz w funkcji czasu opóźnienia linii transmisyjnych wykorzystanych w strukturze dyskryminatora. Wartości charakterystyki dyskryminacyjnej przedstawiono w postaci diagramu konstelacji IQ (ang. constellation diagram). Pokazano, że diagram konstelacji pojedynczego MDCz może być użyty do detekcji sygnałów jednoczesnych. Przeprowadzone analizy wykazały, że przy użyciu odbiornika natychmiastowego pomiaru częstotliwości NPCz z dwoma dyskryminatorami częstotliwości można estymować częstotliwość i moc sygnałów pojedynczych i jednoczesnych. Estymacja tych parametrów jest dokonywana przez analizę obrazu dwuelementowego diagramu konstelacji.
EN
A fast estimation of the frequency and the envelope of the continuous microwave signals as well as the single short impulses is a fundamental purpose of the instantaneousfrequency measurement receiver/IFM/fitted with one or several microwave frequency discriminators/MFD/. An operation range limitations of the standard variant of the microwave discriminators is a lack of capabilities for distinguish single signals from simultaneous ones as well as overlapping signals. Investigations for measurement capabilities of the microwave simultaneous signals were based on analysis similarities between principle of operation of the microwave frequency discriminator and a structure of the Wigner-Ville distribution. For this purpose a shape of the MFD discrimination characteristies as a function of the delay time of the transmission lines used in the discriminator structure, were investigated. Values of the discrimination characteristies were presented in the form of the IQ constellation diagram. It is revealed, that the single microwave frequency discriminator with its constellation diagram can be utilized as a simultaneous signals detector. Conducted evaluations indicated that by using the IFM with only two MFD, it is available to estimate frequency as well as power of the single and two simultaneous signals. Estimation of the above considered parameters is performed by analysis of the picture of the two-element constellation diagrams. Presented solution will be adopted in the instantaneous wideband spectrum analyser, operating without a tuned heterodyne.
PL
Przedstawione w pracy szerokopasmowe mikrofalowe dyskryminatory fazy MDF i mikrofalowe dyskryminatory częstotliwości MDCz odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami pod względem szybkości pomiaru parametrów sygnałów mikrofalowych, wykorzystywanych m. in. w radiolokacji i telekomunikacji. Parametry te uzyskuje się dzięki temu, że operacje na wielkościach zespolonych dokonywane są przy użyciu korelatorów składających się z biernych podzespołów mikrofalowych. Ostateczna estymacja parametrów mierzonego sygnału mikrofalowego dokonywana jest za pomocą układów cyfrowych w oparciu o napięcia wolnozmienne uzyskane w procesie detekcji sygnałów we wrotach wyjściowych korelatorów mikrofalowych. Przedstawiony materiał jest wprowadzeniem do specyfiki pomiarów chwilowych wartości parametrów krótkotrwałych sygnałów mikrofalowych, których częstotliwość jest znacznie większa niż częstotliwość próbkowania dostępnych przetworników analogowo-cyfrowych. Opisano mikrofalowe dyskryminatory jednofunkcyjne i kwadraturowe.
EN
Presented in the above article wide - band microwave phase discriminators MPD as well as microwave frequency discriminators MFD realize very good features in the range of the high speed measurement of parameters of microwave signals that can be used, among the others in radiolocation and telecommunication. High speed as well as wide bandwidth of simultaneous measurement can be reached thanks to the fact that operations on the complex values are performed using correlators built from passive microwave elements. Final estimation of the parameters of the received microwave signal is obtained by the usage of the digital integrated circuits and on the basis of slow changing voltages got in the process of signal detection in the output ports of microwave correlators. Presented idea is the basic for the measurement of short - term signal parameters, whose frequency is much higher than sampling frequency of the existing-to-digital converters. In this article so called single function and quadrature microwave discriminators were explained, correction elements were presented.
PL
W artykule przedstawiona została koncepcja wykorzystania parametrycznej metody rozwiązywania układu równań nieliniowych, określanej jako metoda Prony'a, do estymacji częstotliwości chwilowych sygnałów jednoczesnych w układach NPCz. Metoda ta pozwala na estymację częstotliwości wielu sygnałów jednocześnie pojawiających się na wejściu układu NPCz, jednak ze względu na prostotę rozwiązania, rozważania ograniczono do dwóch sygnałów jednoczesnych. W artykule metoda Prony'a została omówiona teoretycznie, zaproponowany został sposób jej aplikacji do układu rzeczywistego NPCz oraz przedstawione zostały wyniki eksperymentu. W oparciu o otrzymane wyniki dla układu rzeczywistego przeprowadzona została analiza błędów i możliwości zastosowania zaproponowanego podejścia w systemach rozpoznania i walki elektronicznej.
EN
The instantaneous frequency measurement systems are very important part of passive reconnaissance systems. An IFM system can be very small and can measure frequency accurately on a short pulse, but it cannot process two simultaneous signals. In this paper, the instantaneous frequency measurement systems with simultaneous signals capability using Prony's algorithm has been presented. Prony's algorithm provides the estimates of multiple frequencies by using multiple correlators to generate an estimate of the covariance matrix. Although the method can be used to multiple signals, in this paper, only the two signals case has been considered for reasons of simplicity. Experimental data have been shown and compared to theoretical analysis. Some problems that stem from this approach have been indicated and solutions for them have been proposed.
PL
Przedstawiono wybrane zastosowania mikrofal we współczesnej technice wojskowej i w medycynie, a w szczególności do diagnozowania ognisk rakowych.
EN
The paper presents some informations about applications of microwaves signals in modern military equipment and for cancer's diagnostic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.