Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 248

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
The article presents the structure of wood as a fibrous composite made up of cells susceptible to moisture absorption. Attention was paid to the impact of insulation materials on the durability of wood. The flow of moisture in materials such as wood and glass wool representing a group of porous and non-absorbing materials is shown. Microscopic pictures of pine and oak wood, wood fibre mats and glass wool are shown. The full construction of fibers of glass wool and other e. g. mineral wool, makes them extremely non-beneficial for warming partitions in buildings involving wood. Materials with a stable heat conductivity in terms of natural humidity changes in construction works were recommended.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące struktury drewna jako kompozytu włóknistego zbudowanego z komórek podatnych na wchłanianie wilgoci. Zbadano wpływ materiałów izolacyjnych na trwałość drewna. Pokazano przepływ wilgoci w materiałach takich jak wełna drzewna i szklana reprezentujących grupę materiałów o włóknach porowatych i pełnych, nie nasiąkliwych. Przedstawiono zdjęcia mikroskopowe drewna sosnowego i dębowego, maty z włókien drzewnych i wełny szklanej. Pełna budowa włókien wełny szklanej i innych np. wełny mineralnej, powoduje, że są one wyjątkowo niekorzystne do ocieplania przegród w budynkach z udziałem drewna. Zalecono materiały o współczynniku przewodzenia ciepła stabilnym w zakresie naturalnych zmian wilgotności w obiektach budowlanych.
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie stropu i wymieniono różne jego rodzaje. Autor omówił konstrukcję stropu i zwrócił uwagę na jego połączenie z płytą balkonową.
EN
The article explains the concept of a ceiling and lists its different types. The author discussed the structure of the ceiling and drew attention to its connection with the balcony slab.
3
Content available remote Izolacje w gruncie - podejście według normy DIN 18533
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie zagadnienia izolacji w gruncie w świetle normy DIN 18533. Autor przywołuje art. 5.1 ustawy Prawo budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem art. 7.1. Następnie omawia wymogi formalnoprawne wynikające z przepisów technicznych, charakteryzuje czynniki warunkujące skuteczność izolacji oraz omawia rodzaje materiałów hydroizolacyjnych i dotyczące ich wymagania. Przybliża również sytuację na rynku niemieckim, w tym normę DIN 18195 oraz wprowadzone w 2017 r. normy serii DIN 18531–DIN 18535.
EN
The subject of the article is to discuss the issue of insulation in the ground in the light of DIN 18533 standard. The author refers to art. 5.1 of the Building Law, with particular emphasis on Art. 7.1. Then, he discusses the formal and legal requirements resulting from technical regulations, characterizes the factors determining the effectiveness of insulation and discusses the types of waterproofing materials and the applicable requirements. He also outlines the situation on the German market, including the DIN 18195 standard and DIN 18531-DIN 18535 series standards introduced in 2017.
4
Content available remote Czego golenie mrówki może nas nauczyć o izolacji
PL
Począwszy od ekstremalnych pustynnych upałów po niewiarygodne temperatury poniżej zera na biegunach, zwierzęta znalazły pomysłowe sposoby na przetrwanie, a nawet na prosperowanie Artykuł przygląda się adaptacjom dwóch takich stworzeń: srebrzystej mrówki saharyjskiej i niedźwiedzia polarnego oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie: Czego mogą nas one nauczyć o projektowaniu materiałów izolacyjnych?
EN
From extreme desert heat to incredible sub-zero temperatures at the poles, animals have found ingenious ways to survive or even to thrive. An article looks at the adaptations of two suc creatures, the Saharan Silver Ant and the Polar Bear, and tries to answer the question: What can they teach us about designire better and better insulation materials of the future?
6
Content available remote Uszkodzenia zwodów pionowych mocowanych za pomocą wsporników izolacyjnych
PL
Zwody pionowe o wysokości powyżej 2,5 m należy mocować do obiektów np. wspornikami izolacyjnymi, aby uzyskać odpowiedni odstęp izolacyjny. Dostępne wsporniki izolacyjne są odpowiednie tylko w warunkach laboratoryjnych. Przypadki z praktyki pokazują słabe punkty tego rozwiązania. Zanieczyszczone lub mokre wsporniki nie mają odpowiedniej wytrzymałości izolacji, aby zapewnić bezpieczny. Zmienia to współczynnik km stosowany w obliczeniach wartości odstępu izolacyjnego. W pracy przedstawiono badania laboratoryjne wsporników czystych, wsporników mokrych oraz kilka rzeczywistych zdjęć awarii spowodowanych przez wsporniki.
EN
Air-termination rods with height above 2,5 m must be fixed to objects by for example spacer bars to ensure proper separation distance. Commercially available spacer bars are suitable in laboratory conditions only. Real-life scenarios show weak points of this solution. Dirty or wet spacers do not fulfil proper isolation strength to ensure proper separation distance. This changes the km factor used to calculate the separation distance. The paper presents laboratory tests for clean spacers, wet spacers and a few real photos of damage caused by spacer bars.
7
Content available remote Failures of Lightning Air-Termination Rods Fixed by Spacers
EN
Air-termination rods with height above 2,5 m must be fixed to objects by for example spacer bars to ensure proper separation distance. Commercially available spacer bars are suitable in laboratory conditions only. Real-life scenarios show weak points of this solution. Dirty or wet spacers do not fulfil proper isolation strength to ensure proper separation distance. This changes the km factor used to calculate the separation distance. The paper presents laboratory tests for clean spacers, wet spacers and a few real photos of damage caused by spacer bars.
PL
Zwody pionowe o wysokości powyżej 2,5 m należy mocować do obiektów np. wspornikami izolacyjnymi, aby uzyskać odpowiedni odstęp izolacyjny. Dostępne wsporniki izolacyjne są odpowiednie tylko w warunkach laboratoryjnych. Przypadki z praktyki pokazują słabe punkty tego rozwiązania. Zanieczyszczone lub mokre wsporniki nie mają odpowiedniej wytrzymałości izolacji, aby zapewnić bezpieczny. Zmienia to współczynnik km stosowany w obliczeniach wartości odstępu izolacyjnego. W pracy przedstawiono badania laboratoryjne wsporników czystych, wsporników mokrych oraz kilka rzeczywistych zdjęć awarii spowodowanych przez wsporniki.
PL
Artykuł przedstawia analizę doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczej w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła λ. Badania prowadzono dla kilku wybranych podstawowych rodzajów izolacji cieplnej rur oraz dla wariantu niezgodnego z Warunkami Technicznymi, czyli takiego, w którym nie zastosowanego żadnej izolacji cieplnej rur. Analiz dokonano, korzystając z programów Instal-Therm HCR oraz Audytor OZC 6.6 Pro. Ich rezultaty pozwalają ocenić zakres korzyści wynikających z zastosowania izolacji cieplnej rur i zmniejszenia strat ciepła, a z drugiej strony przedstawić negatywne skutki wykonywania instalacji grzewczych czy chłodniczych niezgodnie z przepisami, bez zastosowania izolacji.
EN
The article presents an analysis of the selection and the influence of thermal insulation of pipes on the operating costs of a heating installation depending on the thermal conductivity coefficient λ. The analysis was performed for a few selected, basic types of pipe thermal insulation and for a variant inconsistent with the Technical Conditions, where no thermal insulation of pipes was used. Research included analyzes in the Instal-Therm HCR and Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess the scope of benefits resulting from the use of thermal insulation of pipes, reducing heat losses and on the other hand, to present the negative effects of performing heating or cooling installations in violation of the regulations, without the use of thermal insulation.
PL
W walce z koronawirusem świat zastosował radykalne środki. Niestety, środki te miały zgubny wpływ na gospodarkę, ale powstrzymały tempo rozszerzania się pandemii. Przy tej okazji wystąpił niespodziewany proces częściowego oczyszczenia powietrza.
PL
W artykule podjęto próbę wyeksponowania wieloznaczności pojęcia izolacji i na przykładach przeszłych i współczesnych pandemii, oceniono wpływ izolacji na skuteczność reakcji społeczności w odpowiedzi na pojawienie się chorób epidemicznych. Zauważono, że powszechnie stosowana izolacja – pozornie najskuteczniejszy środek walki z epidemią, w szczególnych sytuacjach geograficznych i społecznych jest nie tylko nieskuteczna, ale wręcz prowadzi do nasilenia zarazy. W sytuacji rzeczywistej przestrzennej izolacji staje się ona czynnikiem pogłębiającym straty demograficzne. Można więc ją uznać za przekleństwo. Izolacja prowadzi wówczas do zwiększenia liczby ofiar, czasem i do ogromnej depopulacji, ocierającej się o zagładę grup ludzkich. Bywa, że wymusza dramatyczne wybory. Nie znaczy to, że podczas epidemii nie należy utrzymywać dystansu, środków ochronnych i podobnych rozwiązań. Nie należy jednak w tym kontekście nadużywać pojęcia izolacja.
PL
RTD to najczęściej stosowane czujniki termorezystorowe w maszynach elektrycznych, które oprócz swojej podstawowej funkcji mogą pełnić również rolę anten do detekcji wyładowań niezupełnych. Koszt stosowanych w maszynach elektrycznych termorezystorów waha się w granicach od kilku do kilkudziesięciu złotych, wyjątkowo kilkaset złotych.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial dis­charges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial dis­charges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
PL
Według autorów, w przodujących ośrodkach naukowo-badawczych zajmujących się diagnostyką stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych zauważyć można cztery kierunkowe obszary prac badawczych: prace nad opracowywaniem nowych konstrukcji czujników do pomiarów wnz; prace nad opracowaniem uniwersalnego analizatora wnz z ulepszonymi osiągami w zakresie tłumienia szumów i zakłóceń; prace nad opracowaniem urządzeń przenośnych, mobilnych; prace nad opracowaniem coraz to bardziej złożonych analizatorów, umożliwiających pomiary i analizę sygnałów wnz w bardzo szerokim zakresie czasu i częstotliwości, analizatory te umożliwiają wyznaczenie np. funkcji korelacji.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial dis­charges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial dis­charges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
EN
This work describes the most important methods of isolating running processes of selected software on one physical machine without using full virtualization of the operating system. It includes a comparison of the basic components of each of the methods described, including the features and interface, as well as the results of performance testing in a test environment prepared for this purpose. Research is based on running an identical application and comparing the use of basic system resources, as well as the time of launching containers. It may also be important to compare the methods studied to classical virtualization. At the end of the work, conclusions are described that may be relevant when choosing a method in future projects depending on requirements and needs.
PL
Niniejsza praca opisuje najważniejsze metody izolacji uruchomionych procesów wybranego oprogramowania na jednej maszynie fizycznej bez użycia do tego celu pełnej wirtualizacji systemu operacyjnego. Zawiera porównanie podstawowych składników każdej z opisanych metod, w tym cechy i interfejsu, a także wyniki badania wydajności w przygotowanym do tego celu środowisku testowym. Badania oparte są na uruchamianiu identycznej aplikacji i porównywaniu wykorzystania podstawowych zasobów systemowych, a także czasu uruchamiania kontenerów. Istotne jest tu również porównanie badanych metod do klasycznej wirtualizacji. Na końcu pracy opisane są wnioski, które mogą być istotne przy wyborze metody w przyszłych projektach w zależności od wymagań i potrzeb.
14
Content available remote Wpływ mostków cieplnychw balkonach na izolacyjność budynku
PL
Jedną z dróg ucieczki energii cieplnej z budynku, często niedocenianą, są mostki termiczne tworzące się w balkonach. W artykule autor uzasadnia, że aby budować zgodnie z WT 2021, należy eliminować ryzyko powstawania mostków termicznych poprzez stosowanie rozwiązań, które już dziś cechują nowoczesne budownictwo. W tekście przytoczone są przepisy prawne oraz przykłady obliczeniowe.
EN
One of the ways of escaping thermal energy from the building, often underestimated, are thermal bridges formed in balconies. In the article, the Author justifies that in order to build in accordance with WT 2021, the risk of thermal bridges should be eliminated by using solutions that already characterize modern construction. The text mentions legal provisions and calculation examples.
15
Content available remote Tarasy wentylowane - termoizolacja, hydroizolacja , okap
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia konstrukcyjne (termoizolacja i hydroizolacja) związane z tarasami wentylowanymi. Autor rozpatruje je w odniesieniu do tarasów umiejscowionych nad pomieszczeniami ogrzewanymi oraz do tarasów nadziemnych i balkonów. Przedstawia związane z tym tematem zagadnienia cieplno-wilgotnościowe, materiały do wykonywania hydroizolacji i termoizolacji oraz problemy związane z wykańczaniem okapów.
EN
This paper concerns structural issues (thermal insulation and waterproofing) regarding ventilated terraces. The author provides an analysis with reference to terraces located over heated rooms as well as overground terraces and balconies. It presents relevant thermal insulation and waterproofing issues, materials suitable for waterproofing and thermal insulation and problems related with installation of eaves fittings.
PL
W artykule przedstawiono parametry techniczne kabli w izolacji i powłoce XLPE/PE vs PVC/PVC ich zalety i wady. Zwrócono uwagę na wpływ samego produktu na proces budowy i jego uproszczenia. Analizując poszczególne etapy życie produktu i ponoszone koszty, zwrócono uwagę na rosnące koszty opex i ponoszonych strat.
EN
The article presents technical parameters of cables in XLPE/PE insulation and sheath vs PVC/PVC their advantages and disadvantages. Attention was paid to the influence of the product itself on the construction process and its simplification. Analyzing the individual stages of product life and costs, attention was paid to increasing opex costs and incurred losses.
PL
Metoda przedstawiona poniżej została opracowana dla cyrkulatorów paskowych i mikropaskowych z wielostopniowymi transformatorami dopasowującymi, przy czym transformator może zawierać czwórniki mikrofalowe zbudowane z liniowych elementów biernych. W stosowanych dotychczas metodach projektowania cyrkulatorów transformator dopasowujący był uwzględniany dla warunków brzegowych dla składowych stycznych pól E i H na kolejnych nieciągłościach ferryt-dielektryk, dielektryk-dielektryk itd.[2]. Stosowano również metodę obliczeń, opartą na grafie przepływu cyrkulatora [3]. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku występuje znaczna komplikacja zależności opisujących parametry cyrkulatora już dla jednostopniowego transformatora, przy czym komplikacja ta szybko się powiększa dla transformatorów wielostopniowych. Proponowana w tym opracowaniu metoda obejmuje znacznie szerszą grupę układów dopasowujących, przy czym ich liczba praktycznie nie komplikuje zależności końcowych opisujących parametry cyrkulatora. Przedstawiona metoda jest oparta na transformacji wartości własnych macierzy impedancji falowych.
EN
The method presented below has been developed for strip and microstrip circulators with multi-stage matching transformers, and the transformer may contain microwave two ports made of linear passive elements. In the circulator design methods used so far, the matching transformer was taken into account for the boundary conditions for the tangent components of the E and H fields on successive ferrite-dielectric discontinuities, dielectric-dielectric discontinuities, etc. The calculation method based on the circulator flow graph was also used. In both cases, there is a significant complication of the relationships describing the parameters of the circulator already for a single-stage transformer, and this complication increases rapidly for multi-stage transformers. The method proposed in this paper covers a much wider range of matching circuits, with the number of practically no complicated depending on the final parameters that describe the circulator. The presented method is based on the transformation of the eigenvalues of the wave impedance matrix.
18
Content available remote Laserowe usuwanie izolacji z drutów nawojowych
PL
Obecnie większość światowych firm motoryzacyjnych wprowadza do swojej oferty samochody elektryczne. Jednym z istotnych problemów w branży motoryzacyjnej jest jakość połączeń elektrycznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku drutów nawojowych stosowanych w statorach silników elektrycznych, gdzie wytwarzane są silne pola magnetyczne. Wiąże się to z dużym transferem prądu elektrycznego z baterii do cewek, dlatego wszelkie straty na złączach muszą być minimalizowane. W artykule został poruszony temat usuwania izolacji z końcówek drutów nawojowych o różnych średnicach w celu odsłonięcia powierzchni miedzi. Ma to zapewnić lepszy kontakt pomiędzy zaciskiem a drutem lub grupą drutów nawojowych, w przypadku których nie stosuje się lutowania.
PL
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym jest podstawowym rodzajem zagrożenia towarzyszącego procesom wykorzystania energii elektrycznej oraz użytkowania maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną. Podstawowym środkiem bezpieczeństwa stosowanym przy zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym jest izolacja stosowana w formie różnych rozwiązań technicznych przede wszystkim po stronie urządzeń elektrycznych, która pozwala przeciętnemu użytkownikowi na bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych w podstawowym zakresie ich przeznaczenia [...].
EN
The risk of electric shock is the basic type of risk that accompanies the processes of electricity use and the use of machinery and equipment powered by electricity. The basic safety measure applied reduce the risk of electric shock is the insulation used in the form of various technical solutions, primarily on the electrical devices (constructionally designed insulation of active parts), which allows the average user to safely use electrical devices in the basic scope of their use. The construction of electrical equipment and its periodic service (maintenance, repair, modernization, etc.) often take place in conditions of insufficient insulation of the active parts or intentionally without insulation and without power supply disconnected, which is dictated by the technology of performing these works. Professional electricians and assemblers of electrical equipment and appliances are then subject to an increased risk of electric shock, which forces the use of basic and additional protective measures to reduce this risk to the level required by the regulations. Safety equipment that reduces the risk of electric shock relies heavily on electrical insulating protection measures intended for both individual and collective use. The article will describe the design features and safety requirements for the selected electrical insulating equipment: ladders, hand tools, rigid and flexible covers. The rules for the selection of this protective equipment and the requirements for its use, periodic inspections and storage will be presented
PL
Przedmiotem artykułu są problemy pojawiające się w ścianach ocieplanych od wewnątrz i ich rozwiązywanie. Po omówieniu zagadnień związanych z termoizolacją przegród zewnętrznych autorka przechodzi do problematyki związanej z docieplaniem od wewnątrz. Wymienia główne koncepcje docieplania ścian od wewnątrz, a następnie charakteryzuje właściwości warstwy elewacyjnej pod względem ochrony przed deszczem. Przywołuje także zagadnienia optymalizacji grubości izolacji termicznej oraz omawia wpływ zacinającego deszczu na stan wilgotności przegrody budowlanej.
EN
The subject of the article are issues emerging in walls thermally insulated from the inside, and the solution of these issues. Following a discussion of questions related to thermal insulation of outer partitions, the author moves on to issues related to thermal insulation from the inside. She lists the most prevalent concepts of thermal insulation of walls from the inside, and then she characterises the properties of the facade layer in terms of protection against rain. She also recalls issues related to the optimisation of thickness of thermal insulation and discusses the influence of driving rain on the humidity condition of a construction partition.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.