Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie projektem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Zarządzanie gazowniczym projektem inwestycyjnym jest procesem bardzo skomplikowanym zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej. Techniczne i technologiczne przygotowanie i realizacja takiego projektu jest domeną inżynierów, którzy za pomocą dostępnych metod, narzędzi, materiałów i technologii są w stanie przygotować i przeprowadzić proces inwestycyjny. Na ten aspekt należy nałożyć całą organizację i zarządzanie procesem, czyli zorganizowanie i takie pokierowanie każdym z wymienionych elementów, aby projekt był realizowany zgodnie z założonym harmonogramem i nie wystąpiły kolizje zadań, „wąskie gardła”, czy zbędne przestoje. Do tego potrzebne jest odpowiednie planowanie, a w jego ramach analiza ryzyka realizacji projektu inwestycyjnego. Artykuł ma na celu wykazanie istotności analizy ex ante (łac. z góry, przed wydarzeniem się czegoś) wszelkich przesłanek wystąpienia ryzyka i samego ryzyka w działal- ności przedsiębiorstwa realizującego projekt przy udziale funduszy europejskich dla powodzenia takiej inwestycji. Istotności o tyle dużej, że to jeszcze przed przystąpieniem do samego procesu inwestycyjnego konieczne jest przewidywanie i ustalanie mechanizmów zapobiegających zaistnieniu, czy niwelujących efekty materializacji ryzyka na każdym etapie procesu: planowania, przeglądu, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Sama świadomość kierownictwa na temat istnienia różnych zagrożeń w czasie pozwala na podejmowanie decyzji o podjęciu, bądź niepodejmowaniu inwestycji nawet przy dostępie do bezzwrotnego dofinansowania z funduszy UE. Analizę przeprowadzono na podstawie projektów inwestycyjnych w sektorze gazowniczym przedstawionych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
EN
Managing a gas investment project is a very complicated process, both from the technical and organizational side. The technical and technological preparation and implementation of such a project is the domain of engineers who use the available methods, tools and materials as well as technology and are able to prepare and carry out the investment process. This aspect should be complemented by the entire organization and management of the process, i.e. organizing and directing each of the listed elements so that the project is carried out in accordance with the assumed schedule and there are no collisions of tasks, bottlenecks or unnecessary downtime. To this end, appropriate planning is needed, and within it, a risk analysis of the investment project implementation. The aim of the article is to demonstrate the significance of the ex-ante analysis of all premises for the occurrence of risk and the risk itself in the activities of a company implementing a project with the participation of European Union (EU) funds for the success of such an investment. The significance is so high, that before starting the investment process itself, it is necessary to anticipate and establish mechanisms preventing the occurrence or eliminating the effects of risk fulfillment at every stage of the process: planning, review, implementation monitoring and evaluation. The very awareness of decision-makers of the existence of various threats over time allows them to make decisions whether or not to undertake investments, even with access to non-refundable EU funding. The analysis was carried out on the basis of investment projects in the gas sector submitted for cofinancing from the European Regional Development Fund under the Infrastructure and Environment Programme 2014–2020.
EN
Purpose: The aim of this article is to present the place project management has and the role it plays in an organisation – the relations in projects carried out to create, maintain and reduce the potential of an organisation, understood as an opportunity to reach own operational targets. Design/methodology/approach: The results received are due to an analysis of literature on the topic of this publication, as well as cases observed and analysed, discussions with the students and participants of trainings, as well as courses and workshops taught. Findings: As a result of a thorough analysis, six typical cases in which the projects are carried out were identified. These cases were described in terms of their impact on the operational potential of an organisation. Originality/value: The findings presented in this publication should complement the view on project management demonstrated at present – detachment of managerial processes from its organisation context, which is a regular practice of authors of publications in this field.
EN
Project maturity is the ability of an organisation to effectively select a project portfolio in such a way that the execution of these projects contributes to the objectives and strategy of the organisation and the ability to apply professional project management techniques and tools in order to achieve high quality project products, repeatability of successes and avoid failure in forthcoming projects. The article presents the results of preliminary survey research aiming to assess the degree of maturity in project management in the scope of methods and tools, human resources, environment and knowledge management. The research was conducted in mining service enterprises in Poland.
4
Content available Success of public projects according to stakeholders
EN
Introduction/background: It is highly probable that the criteria for assessing the implementation of public projects as successful will be different, depending on the point of view of the representatives of individual groups of stakeholders. In the paper, we present, after a brief introduction to the problems of design and the specifics of public projects, the results of surveys conducted among representatives of local governments, representatives of local communities (city citizens) and representatives of people professionally involved in project management. Aim of the paper: The aim of the paper is to capture the criteria and conditions for the success of public projects common to various groups of stakeholders. Materials and methods: Surveys were used as the research method and the questionnaire contained two open-ended questions. The research took the form of a direct interview. The analysis was performed using cross tables and a weighted average. Results and conclusions: Research results indicate that criteria and conditions common to all groups of stakeholders exist and the most important are the fulfillment of basic project parameters (time, quality, costs) as a success criterion, and reliable examination/identification of the residents' needs (social consultations) as a condition for success.
PL
Podstawowym warunkiem skutecznego zarządzania projektem powinno być zintegrowanie zarządzania ryzykiem ze wszystkimi procesami zarządzania projektem. Niestety, zarządzanie ryzkiem jest często traktowane jako zło konieczne. Wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem są ze sobą wzajemnie powiązane. Dlatego też zarządzanie ryzykiem powinno być traktowane jako powtarzający się proces, a nie jako odrębne fazy identyfikacji, oceny, łagodzenia i kontroli podjętych działań.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z problematyką zastosowania Common Data Environment w systemach zarządzania inwestycją budowlaną. Autor podjął próbę odpowiedzi na podstawowe pytania stawiane przez członków ekip zarządzających budową co do celowości, opłacalności i praktycznej użyteczności tego rozwiązania (CDE).
EN
The article discusses problems related to the problems of using the Common Data Environment in building investment management systems. The author attempted to answer the basic questions posed by members of construction management teams regarding the purposefulness, cost-effectiveness and practicality of this solution (CDE). The article discusses problems related to the application of the Common Data Environment in building investment management systems. The author has attempted to answer basic questions posed by members of construction management teams as to the purposefulness, cost-effectiveness and practical utility of this solution (CDE).
EN
Software development projects are the essential part of business activity of many IT companies. According to numerous studies and reports, approximately only one-third of IT projects turn out to be successful. Software development projects require unique approach in order to meet customer’s requirements. This article provides an in-depth literature review on barriers to IT project launch and implementation. Also, the paper presents key findings of a research that was carried out to identify the most significant barriers to IT projects implementation.
EN
The article presents the assumptions for the construction of a project management system in the GZM Metropolis, which will contribute to raising the effectiveness of functioning of the Metropolitan Office. The proposed project management system will be adapted to reflect the specific character, the needs and the conditions for the functioning of the newly created organization, i.e. the GZM Metropolis.
9
Content available Cyfryzacja w budownictwie
PL
Czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą kompleksową transformację cyfrową przedsiębiorstw. Jej dziewięć filarów ma wpływ również na branżę budowlaną. W artykule przedstawiono wpływ, jaki transformacja cyfrowa wywiera na projekty innowacyjne realizowane w branży budowlanej, omówiono przykłady innowacji cyfrowych, jakie stosowane są w cyklu życia projektu deweloperskiego – biurowego oraz opisano na przykładach i studium przypadku, jakie stosowane są modele zarządzania projektami innowacyjnymi.
EN
The fourth industrial revolution carries out a comprehensive digital transformation of enterprises. Its nine pillars also affect the construction industry. The article presents the impact of digital transformation on innovative projects implemented in the construction industry, examples of digital innovations that are used in the lifecycle of a property development undertaking, are discussed, and examples and case studies of applied innovation project management models are described.
EN
Building of new hard coal mining always is a huge project, where we use lot of other companies, institutions, organizations, where cost is millions of zł and realizations is in very unfavorable environment for human. For realization that project we need a help in coordination of technology, bussines-finance environment or administration. That we create a system of managing project consisting of procedures, roles, procedures. A paper present example of that system, with was created for managing of project of building of new hard coal mining by one of the polish companies.
PL
Budowa nowej kopalni zawsze jest dużym przedsięwzięciem angażującym wiele innych firm, organizacji oraz urzędów, kosztująca setki milionów złotych i realizowana w niesprzyjającym człowiekowi środowisku. Realizując takie przedsięwzięcie niezbędne jest koordynowanie działań obejmujących czynniki środowiskowe, technologię, otoczenie businessowo-finansowe czy administrację. W artykule zaprezentowane zostały zasady, jakie zostały przyjęte dla zarzadzania projektem budowy nowej kopalni, realizowanym przez jedną z krajowych firm.
PL
W artykule przedstawiono realizację projektu wprowadzenia nowego modelu styropianu (EPS 100 Hydro) na rynek, na podstawie Przedsiębiorstwa Surowców Skalnych „BAZALT-GRACZE” Sp. z o.o. Zakład produkcji styropianu GRA-STYR. Na podstawie danych z firmy określono koszt i czas realizacji projektu oraz przedstawiono kartę projektu. Pomyślne zrealizowanie danego projektu pozwoliło firmie pozyskać nowych klientów i umocnić swoją pozycję wśród konkurentów.
EN
The article presents the implementation of a project for the introduction of a new styrofoam model (EPS 100 Hydro) on the market, based on Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych "BAZALT-GRACZE" Sp. z o.o. GRA-STYR Styrofoam production plant. On the basis of data from the company, the cost and time of project implementation were determined and the project card was presented. Successful implementation of a given project allowed the company to gain new clients and strengthen its position among competitors.
12
Content available remote Macierzowa metoda planowania przedsięwzięć technicznych w budowie maszyn
PL
W pracy przedstawiono metodę macierzową do planowania nowatorskich przedsięwzięć w MSP. Przedstawiono oryginalny, zaczerpnięty z przemysłu przebieg procesu planowania, projektowania i wytwarzania modułu obudowy frezarki, pod branżową nazwą Kabina M10, od momentu wpłynięcia zapytania od klienta po wysyłkę gotowego produktu. W analizowanym przedsiębiorstwie planowanie produkcji realizowane było przy pomocy tradycyjnych metod graficznych takich jak PERT lub GANTT. Autorzy pracy zaproponowali do rozwiązania problemu planowania nowych przedsięwzięć innowacyjną metodę bazującą na kwadratowej macierzy zależności. Do automatyzacji procesu optymalizacji przebiegu procesu projektowania i wytwarzania wykorzystali autorski program Mag Project, w którym to zaimplementowano własne opracowanie Algorytmu Genetycznego. Do analizy realizacji zadań w macierzy wykorzystano ideologię inżynierii współbieżnej oraz przedstawiono zalety jej stosowania. Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem firmy opracowano dla omawianego modułowego produktu nowy proces planowania produkcji. Nową procedurę realizacji Kabiny M10 przedstawiono w formie zoptymalizowanej macierzy sprzężeń.
EN
The paper presents a matrix method for planning of the innovative ventures in the SMEs sector. The article presents the original process of designing and manufacturing the milling enclosure module taken from the industry, under the trade name of the ‘M10 cabin’, from the moment of receiving the inquiry from the customer to the shipment of the finished product. In the analyzed company, production planning was implemented by use of traditional graphic methods such as PERT or GANTT. The authors of the work proposed an innovative method based on a quadratic dependence matrix to solve the problem of planning new ventures. For the automation of the optimization process of the design and production processes, the proprietary program Mag Project was used, in which the own development of the Genetic Algorithm was implemented. The ideology of concurrent engineering and the advantages of its application were used to analyze the implementation of tasks in the matrix. After becoming familiar with the company’s operation, a new production planning process was developed for this modular product. The new ‘M10’ booth implementation procedure is presented in the form of an optimized coupling matrix.
PL
Artykuł prezentuje konkluzję wniosków i doświadczeń praktycznych oraz wyników badań Autora w dziedzinie zarządzania portami lotniczymi, sformułowanych w kontekście realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przedmiotem podjętych rozważań i implikacji jest proces projektowania Planu Generalnego Portu Lotniczego - PGPL, który w aktualnym stanie formalnym i faktycznym powinien zostać zmodyfikowany, w celu zapewnienia efektywności realizacji oraz skuteczności i jakości wyników. Na wstępie scharakteryzowano PGPL na podstawie przeprowadzonego studium dotyczących przedmiotu rozważań aktów prawnych oraz wybranych dokumentów normatywnych oraz przeprowadzono studium zagadnień jakości i ryzyka projektu PGPL. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące konieczności standaryzacji i integracji procesu dynamicznego projektowania PGPL.
EN
The article presents the conclusion of the practical experience as well as the results of the author's research in the field of airport management, formulated in the context of the implementation of the investment of the Central Polish Airport. The subject of the considerations and implications is the process of designing the Airport Master Plan - AMP, which in the current situation should be modified in order to ensure effectiveness and efficiency of implementation and quality of results. At the beginning, AMP was characterized on the basis of a study concerning legal acts and selected standard documents, and a study of the quality and risk issues of the AMP was carried out. On the basis of the results obtained, conclusions have been formulated regarding the need for standardization and integration of the dynamic process of AMP design.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję integracji systemu automatyzacji projektowania z systemem zarządzenia projektem. Opracowano model współpracy obu systemów na kilku płaszczyznach, oparty na ciągłym monitorowaniu procesu projektowania i porównywaniu założonych wartości wybranych parametrów z wartościami rzeczywistymi. Wyboru przenoszonych zmiennych dokonano przy założeniu współpracy systemu zarządzania projektem z systemem automatyzacji projektowania urządzeń srk, opracowanym do wspomagania pracy projektantów. Ze względu na specyfikę projektów srk zwrócono uwagę na: kontrolę jakości projektu w kontekście bezpieczeństwa i niezawodności systemu, wpływ odchyleń od harmonogramu na organizację ruchu, zgodność wersji i zmian z fazowaniem prac na obiektach z prowadzonym ruchem kolejowym. Strukturę modelu przedstawiono w formie graficznej.
EN
The article presents the concept of integration system of design automation and system of project management. A model was developed cooperation between the two systems on several levels, based on continuous monitoring of the design process and comparing the assumed values of the selected parameters from the actual values. The selection of variables transmitted based on the assumption of cooperation project management system with the system of design automation for railway traffic control devices, designed to support of designers. Due to the nature of projects for railway traffic control devices drew attention to the quality control of the project in the context of the safety and reliability of railway traffic control system, the impact of deviations from the schedule to the railway timetable, version compatibility, and changes in the chamfering work on objects with continuous rail traffic. The structure of the model is presented in graphical form.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty analizy porównawczej wybranych narzędzi online do zarządzania i komunikacji w projektach informatycznych. Badania przeprowadzono przy pomocy analizy wielokryterialnej oraz eksperymentu naukowego, który polegał na utworzeniu harmonogramu projektu w badanych aplikacjach. Rezultaty badań pozwoliły określić wartości zmiennych diagnostycznych, które pomogły wybrać najlepsze narzędzie.
EN
The article presents the results of comparative analysis of selected online tools for management and communication in IT projects. The research was carried out using a multicriteria analysis and a scientific experiment which consisted in creating a project schedule in the studied applications. The results of the study allowed one to determine the values of diagnostic variables that helped to select the best tool.
PL
Artykuł prezentuje rezultaty analizy porównawczej wybranych aplikacji dla systemu mobilnego Android służących do zarządzania projektami informatycznymi. Badania przeprowadzono przy użyciu analizy wielokryterialnej na temat funkcjonalności, intuicyjności i wyglądu interfejsu oraz dostępnych integracji danych aplikacji.
EN
The article presents the results of a comparative analysis of selected applications for Android mobile system used to manage IT projects. The research was carried out using multicriteria analysis on the functionality, intuitiveness and appearance of the interface and the available data integration of the application.
PL
Umiejętność zarządzania portfelem projektów jest szczególnie istotna przy realizacji przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla państwa, branży czy sektora gospodarki. Dlatego też istotnym jest przyjęcie właściwej metodyki postępowania oraz dobór właściwej kadry posiadającej odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w tym zakresie. Prezentowany artykuł odnosi się do jednego z programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP tj. do Programu ,,Zwalczanie zagrożeń na morzu’’. Program ten jest istotny, gdyż wiąże się z problemem reindustrializacji oraz unowocześnienia i konsolidacji krajowego przemysłu stoczniowego, jako istotnego kontrybutora tego programu. Analizując dotychczasowe rezultaty nie można stwierdzić aby był on realizowany zgodnie z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania projektami. Dlatego też zaproponowano wstępną koncepcję zarządzania takim przedsięwzięciem, która ze względu na złożoność rozpatrywanego problemu oddaje tylko pewien zarys prawidłowego jego rozwiązania.
EN
The skills how to manage the portfolio of projects is very important when the strategic goals should be achieved at the state, branch or enterprise level. That is why the accurate methodology and the well qualified engineering and management personnel are required. The paper is referring to the program of Polish Navy modernisation process. The program is very important because it is also related to the process of the Polish shipbuilding industry consolidation, modernisation and renovation issues. The Polish industry is planned to play the essential role in the PL Navy modernisation program. After analysis of current results of the program, we can state that it is not conducted with the best practise of the projects management methodologies. The pre-concept of the program management has been proposed taking into account the complexity of the problems under consideration. Due to the complexity the paper gives only the outlet of the proper execution of the program.
PL
Diabeł tkwi w szczegółach, czyli jak przygotować się do pracy z modelem BIM, pełniąc w procesie inwestycyjnym rolę QS / menadżera kosztów. Kilka praktycznych wskazówek, jak opracować model na potrzeby przedmiaru i kosztorysu. Czego możemy, a nawet powinniśmy wymagać od siebie i innych uczestników procesu?
EN
The devil is in the details, or how to prepare for work with the BIM model, acting in the investment process as the QS / cost manager. Some practical tips on how to develop a model for a takeoff and cost estimate. What can we and even should require from ourselves and other participants in the process?
PL
Projekt to przedsięwzięcie złożone, niepowtarzalne, kompleksowe, mające swój określony początek i koniec, zakończone osiągnięciem założonego na wstępie celu. Dla realizacji projektu i osiągnięcia sukcesu konieczny jest odpowiednio zorganizowany kierownik zespołu oraz właściwie dobrany zespół wykonawczy. Celem artykułu było zbadanie kierowników pod kątem ich pracy z zespołem oraz posiadanych cech i umiejętności pozwalających na skuteczne zarządzanie projektami realizowanymi na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że kierownicy dobrze poradzili sobie z zarządzaniem zespołem i projektem oraz posiadają odpowiednie predyspozycje do pełnienia funkcji lidera grupy. Kierownicy sporządzali systemy zarządzania ryzykiem do wcześniej zidentyfikowanych zagrożeń. Pomimo występowania problemów w grupie większość liderów była zadowolona z pracy członków zespołu. W 98% kierownicy zdecydowali się na opracowywanie raportów ewaluacji w różnych etapach realizacji projektu, co pozwoliło na skuteczną kontrolę oraz monitoring prac.
EN
The project is a complex, unique, comprehensive project with a definite beginning and an end, culminating in the achievement of the initial goal. In order to carry out the project and achieve success, a well-organized team leader and properly selected executive team are required. The aim of the article was to examine the managers in terms of their work with the team and the possessed qualities and skills enabling effective management of projects implemented at the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. The results of the study showed that the managers were well on team and project management and had the appropriate leadership skills to lead the group. Managers have developed risk management systems for previously identified risks. Despite problems in the group, most of the leaders were satisfied with the work of the team members. In 98% of managers, they decided to develop evaluation reports at various stages of the project, allowing for effective control and monitoring of the work.
PL
Przedsiębiorstwa produkcyjne, aby utrzymać swoją pozycję na rynku globalnym, coraz częściej realizują wiele zleceń (projektów) jednocześnie. Zarządzanie portfelem projektów jest działalnością złożoną i wymusza na przedsiębiorstwach zastosowanie innowacyjnego podejścia do zarządzania swoją działalnością. Jednym z takich sposobów może być zastosowanie metody łańcucha krytycznego, która umożliwia skuteczniejsze realizowanie projektów w środowisku wieloprojektowym, dzięki wprowadzonym buforom czasu i werbla. Metodę tą zaimplementowano w jednym z opolskich przedsiębiorstw, które realizuje zlecenia produkcyjno-usługowe w zakresie kompleksowego projektowania i wdrażania automatyki przemysłowej oraz wykonywania skomplikowanych instalacji elektrycznych dla różnego rodzaju budynków przemysłowych. Dzięki wdrożonej metodzie łańcucha krytycznego przedsiębiorstwo uzyskało znaczące korzyści finansowe i organizacyjne.
EN
The manufacturing enterprises increasingly realize many orders (projects) at the same time in order to maintain their position in the global market. Project portfolio management is a complex activity and requires to adopt an innovative approach to managing business. One such method is the critical chain project management (CCPM), which allows for more efficient projects execution in a multi-project environment by introducing time and drum buffers. This method has been implemented in one of the companies in Opole Voivodeship, which performs production and service orders for complex design and implementation of industrial automation and execution of complex electrical installations for various types of industrial buildings. The implementation of the critical chain method has allowed the enterprise significant financial and organizational benefits.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.