Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  restructuring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Purpose: To diagnose causes of unsatisfactory (failure factors) of restructuring operations undertaken in public hospitals located in the Silesian Province (Śląskie Voivodeship). A level of achievement of an individual objective set for restructuring operation was a measure of their effectiveness. Design/methodology/approach: The present research study was conducted in three stages and preceded by pilotage. In the first stage, the process of restructuration as perceived from public hospitals was analysed, in the second stage - from the point of view of their establishing entities. Two survey questionnaires were used to accomplish these stages. The research studies were conducted among the management staff of 17 public hospitals and among 14 establishing entity representatives. The third step was aimed at assessing and sorting all the identified failure factors. The group expert assessment method was applied for its implementation by 20 people. Findings: The most common objective of public hospital restructuration was to improve the quality of provided services and then to reduce debts. The average degree of achievement of the first objective amounted to 75.2%, while the second - 67.7%. The research studies led to the identification of 30 factors which have a significant negative influence on restructuration; among them 'adoption of improper assumptions on the restructuring plan in relation to financial forecasting' was considered the most important. Research limitations/implications: The research studies were conducted in public hospitals located in the Silesian Province (Śląskie Voivodeship) and which operated as independent public health-care units. Practical implications: In order to conduct restructuring operations, public hospitals and their establishing entities should apply project management methodologies, under which they will plan and implement their restructuring operations. Originality/value: Studies have shown the effectiveness of restructuring hospitals located in Silesia and identified the factors that have a negative impact on hospital restructuring.
EN
Technical, technological, IT and organisational progress is most evident in industry. In a situation where innovations are accompanied by structural and political changes, it is all about restructuring. In Poland, restructuring processes occurred most frequently in the 1990s. Currently, the phenomenon still occurs, but on a much smaller scale, with the transformations concerning generic, personnel and processes structures. The textile industry is still significant and is a hallmark of the Łódź region in Poland. The recent past has shown that companies from the textile industry, although very fragmented, remain on the market and are doing well in the new economic system. The purpose of the study is to assess the financial condition of municipalities and cities with district rights in the context of the restructuring activities of the textile sector, with particular emphasis on local government units of the Łódź region in the years 2007-2017. The work consists of three parts. In the first, the authors include theoretical premises for the restructuring of enterprises. The second part contains research hypotheses which have been empirically verified with an econometric model developed in the last part of the work. The purpose of the econometric model is to describe the relationship between the self-financing indicator and the explanatory variables, which largely describe the financial condition of enterprises in the textile sector in Poland over the period between 2007 and 2017. The results of the research conducted allow to conclude that the financial condition of communes and cities with district rights is diverse, and is affected by factors related to the location, type and level of development of local government units. In addition, the restructuring which took place in industry, in particular the textile industry, had a positive impact on the financial condition of local governments, in particular on their level of self-financing.
PL
Celem artykułu była identyfikacja uwarunkowań kondycji finansowej, ocena jej zróżnicowania oraz wskazanie determinant wpływających na jej poziom w gminach i miastach na prawach powiatu w kontekście działań restrukturyzacyjnych sektora tekstylnego, ze szczególnym uwzględnieniem JST aglomeracji łódzkiej w latach 2007-2017. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich autorki zawarły teoretyczne przesłanki restrukturyzacji przedsiębiorstw. W drugiej części zawarto hipotezy badawcze, które w ostatniej części pracy zostały empirycznie zweryfikowane poprzez opracowanie modelu ekonometrycznego. Celem skonstruowanego modelu ekonometrycznego jest opisanie zależności między wskaźnikiem samofinansowania, a zmiennymi objaśniającymi, które w dużej mierze opisują kondycje finansową przedsiębiorstw sektora włókienniczego w Polsce na przestrzeni lat 2007-2017. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na stwierdzenie, iż kondycja finansowa gmin i miast na prawach powiatu jest zróżnicowana, a wpływ na to wywierają czynniki związane z położeniem, typem oraz poziomem rozwoju JST. Ponadto restrukturyzacja, która miała miejsce w przemyśle, w szczególności przemyśle włókienniczym wywarła pozytywny wpływ na kondycję finansową samorządów, a w szczególności na jej poziom samofinansowania.
EN
The purpose of the study is to show the importance of restructuring in the process of systemic change of the company towards its development based on the results of scientific research and experience in business management practice. The essence, significance and types of restructuring are presented. The methodical assumptions of the company's restructuring programme were characterised. The author has adopted a hypothesis that restructuring is a universal tool for determining and directing the processes of systemic change in the company aimed at the development thereof.
EN
The paper is devoted to the issue of the relationship between managerial competencies and the success or failure of restructuring in small businesses in Poland. It presents the determinants and selected characteristics of companies’ operations (the scale of their business activity and age, the market they operate in, as well as the experience and level of business knowledge of their managers) along with the characteristics of crisis situations and restructuring measures undertaken. In the second part of the paper, the results of empirical research conducted with the use of the CATI technique on the sample of 130 Polish micro and small enterprises in the construction materials distribution sector are presented. The research confirms the hypothesis concerning the existence of a significant positive correlation between managerial competencies and the effectiveness of restructuring of the surveyed companies influenced by the nature and intensity of the crisis.
PL
Przedstawiona została geneza procesu zmian, na przykładzie drukarni, w nawiązaniu do problemu powodzenia wprowadzanych zmian pod kątem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Wdrożona została metoda doskonalenia – Lean Management. Opracowane, przeprowadzone i przedstawione badania związane z wykryciem problemów powstających podczas procesu produkcyjnego, stały się punktem wyjściowym przy wyborze odpowiednich narzędzi służących eliminacji marnotrawstwa.
EN
Presented was the Genesis of the proces changes, for example, the printer „Serigraph”, in reference to the problem good luck changes for the external and internal conditions. Implemented improvement method – Lean Management. Developed, conducted and presented a study related to the detection of problems arising during the production proces, have become the starting point when choosing the appropriate tools to eliminate waste.
PL
W 1989 roku zainicjowane zostały reformy gospodarcze w Polsce, których istota sprowadzała się do stworzenia podstaw gospodarki rynkowej. W okresie transformacji przedsiębiorstwa przemysłu stalowego musiały dostosować się do nowych wymagań systemu opartego na wolnym rynku. Rząd opracował poszczególne programy restrukturyzacyjne, które miały usunąć deformacje w strukturach funkcjonowania hut i stworzyć nowe formy organizacyjne przedsiębiorstw hutniczych. Wprowadzane zmiany w przemyśle stalowym miały doprowadzić do stworzenia konkurencyjnego rynku stali wobec innych podmiotów zagranicznych. Od transformacji gospodarcze minęło trzydzieści lat. W okresie tym dokonały się istotne, wręcz kluczowe zmiany w przemyśle stalowym w Polsce. Niniejsza publikacja jest syntezą zrealizowanych zmian na rynku stalowym w ostatnich trzech dekadach.
EN
In 1989, economic reforms were initiated in Poland, the essence of which was to create the foundations of a market economy. During the transformation period, steel industry enterprises had to adapt to the new requirements of the market economy. The government has developed individual restructuring programs that were to remove deformations in the structures of the steelworks and create new organizational structures for steel enterprises. The changes introduced in the steel industry were to lead to the creation of a competitive steel market in relation to other foreign enterprises. Thirty years have passed since the economic transformation. During this period key changes in the steel industry in Poland took place. This publication is a synthesis of implemented changes in the steel market in the last three decades.
PL
Uchwalenie nowej ustawy Prawo restukturyzacyjne w Polsce spowodowało, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z sądowej ścieżki naprawy swoich przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, iż otoczenie gospodarcze dynamicznie się zmienia, co przekłada się na sposób konkurowania i działania podmiotów gospodarczych na rynku. W przedmiotowej pracy autor przedstawia konsekwencje wszczęcia postępowania sanacyjnego z perspektywy organów sprawujących władzę oraz grup interesariuszy w postaci wierzycieli, właścicieli, instytucji finansowych itd.
EN
The adoption of the new Restructuring law in Poland resulted, that more entrepreneurs deciding to use the judicial path to restructure their businesses. This is due to the fact that the economic environment is changing dynamically, which has impact on the way companies compete and operate on the market. In this article, the author presents the consequences of initiating a restructuring proceeding from perspective of the enterprise authorities and stakeholder groups, i.e. creditors, owners, financial institutions, etc.
PL
W artykule podjęta została problematyka zmian legislacyjnych w zakresie upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, które mają miejsce zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i naszego kraju. Ekonomiczna analiza prawa w tym zakresie została przedstawiona na tle światowych, europejskich oraz polskich statystyk upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Wejście w życie w Polsce z dniem 1 stycznia 2016 r. dwóch komplementarnie traktowanych ustaw: Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne, stworzyło realne podstawy do istotnych zmian zachowań stron w – newralgicznie interpretowanych przez otoczenie biznesowe – procesach (upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych), gdyż związanych z eskalującą sytuacją kryzysową, jaka wystąpiła w cyklu życia tych przedsiębiorstw. Artykuł daje podstawy do syntetycznego poglądu na bieżące uwarunkowania harmonizacji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w UE i w Polsce, a także pozwala dokonać oceny intensyfikacji tych procesów w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata.
EN
The article discusses the most important changes in bankruptcy and restructuring law in the European Union and in Poland. Moreover was analyzed an economic research of the insolvency and restructuring low. The authors in the conclusions were based on the statistics of corporate bankruptcy in the world, in the European Union and also in Poland. From 1 January 2016 came into force in Poland the new Restructuring Law. This Act changed the existing legal framework regarding the functioning of enterprises in the phase of financial crisis. At the same time the amended bankruptcy law appeared in Poland. The article gives grounds for a synthetic view of the current conditions for the harmonization of bankruptcy and restructuring law in the EU. The Paper allows to assess the intensification of these processes in Poland based on selected countries of the European Union and also in the world.
EN
According to the information presented by the Ministry of Health, public hospital liabilities at the end of 2017 amounted to over 11 billions zł. Despite reforms implemented in the health care sector (including: laws enhancing restructuring and adaptation activities, support programs for hospitals and local government units from the support of state budget, changes in the method of financing health services and the implementation of the law favoring commercialization etc.) in relation to the debt of 2003 (first period of data collection) liabilities of public hospitals increased by 63.3%. Therefore, it is important to carefully analyze the mechanisms that increase the liabilities of hospitals, and thus observe the activities undertaken in hospitals as a result of systemic changes.
PL
Według danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązania szpitali publicznych na koniec roku 2017 wyniosły ponad 11 mld zł. Mimo licznych reform w sektorze ochrony zdrowia (m.in.: ustawa o działalności leczniczej, programy wsparcia szpitali i jednostek samorządowych z budżetu państwa itp.) zobowiązania szpitali publicznych wzrosły o 63,3% w stosunku do zadłużenia z roku 2003 (pierwszy okres gromadzenia danych). Istotne zatem jest poddanie analizie mechanizmów powodujących wzrost zobowiązań wśród szpitali, a tym samym obserwacja podejmowanych przez nie działań w odpowiedzi na zmiany systemowe. W nin. artykule do tego celu posłużono się studium przypadku.
PL
Zarządzanie przedsiębiorstwem z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności jest nie tylko odpowiedzią na oczekiwania społeczne, ale także sposobem na usprawnianie działania przedsiębiorstwa i efektywne konkurowanie w zmiennym otoczeniu. Wydaje się zasadne, by zarządzając podmiotem gospodarczym stosować tę koncepcję i związane z nią instrumenty także w tych momentach, kiedy staje on w obliczu konieczności przeprowadzenia głębokich zmian, czyli restrukturyzacji. Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia, w jakim polscy licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni znają i stosują w prowadzonych procesach restrukturyzacji narzędzia z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Oceny dokonano w oparciu o analizę wymogów stawianych licencjonowanym doradcom restrukturyzacyjnym oraz odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli tej grupy w przeprowadzonym badaniu sondażowym. Badania wykazały, że zainteresowanie wśród respondentów zagadnieniami z zakresu społecznej odpowie-dzialności jest stosunkowo niewielkie, choć w praktyce sięgają oni po niektóre narzędzia z tego obszaru.
EN
Taking into account the idea of corporate social responsibility is not only a response to contemporary social expectations, but also a way to improve the company's operations and its ability to effectively compete in a changing environment. Therefore, it seems reasonable to manage the company using this concept and its instruments, especially at these moments when the organization is facing the need for changes. Such change is known as restructuring. The aim of the study is to assess the extent to which Polish licensed restructuring advisors know and apply the corporate social responsibility (CSR) tools in the restructuring processes. The assessment was based on an analysis of the formal requirements for licensed restructuring advisors and the answers given by the representatives of this group in the survey. The conducted research has shown that the interest in issues related to the concept of corporate social responsibility is relatively small, although in practice restructuring advisors use some CSR tools.
11
PL
W artykule opisano historyczną rolę i znaczenie COIG SA w procesie informatyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1951-2018. Omówiono historię i najbliższe perspektywy rozwoju systemu SZYK2.
EN
The article describes the historical role and importance of COIG SA in the process of computerization of the Polish hard coal mining in the years 1951-2018. History is discussed. and the closest prospects for system development SZYK2.
PL
Artykuł stanowi część pierwszą rozważań naukowych, dotyczących zmian zachodzących w zagospodarowaniu terenów zurbanizowanych i niezurbanizowanych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (ppgr-y). Celem badań było wskazanie wpływu zmian zachodzących w wybranych gminach na jakość życia społeczności lokalnych. Szczególna uwagę poświęcono społeczności popegeerowskiej. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z raportów ANR, Urzędów Gmin. Przeprowadzono również wywiady z mieszkańcami i przedstawicielami samorządów wybranych gmin a także badania ankietowe z sołtysami. Dokonana diagnoza i analiza konsekwencji społecznych i gospodarczych przekształceń własnościowych przeprowadzonych w sektorze rolnictwa przez ANR pozwoliła na ocenę i porównanie zmian zachodzących w miejscowościami popegeerowskich i niepopegeerowskich oraz ocenę ich skutków dla mieszkańców badanych gmin.
EN
The article covers the first part of the discussion on changes in the process of reusing urbanized and non-urbanized areas in the communes of Warmia and Mazury Voivodeship where state agricultural enterprises (ppgr) used to be located. The aim of the research was to determine the influence of changes in selected communes on the quality of life of local communities. Particular attention was given to communities from former state agricultural farms. The research was based on data from ANR (Agricultural Property Agency) reports, as well as Commune Offices. Moreover, interviews were conducted with the inhabitants and representatives of local governments in selected communes, and the heads of the communes were surveyed. The performed diagnosis and analysis of social and economic consequences of privatization carried out in the agricultural sector by ANR allowed for the evaluation and comparison of changes in previously collectivized and non-collectivized villages, as well as their effects on the inhabitants of selected communes.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim oraz jego sytuację ekonomiczno-finansową. W syntetycznym ujęciu opisano przyczyny trudnej sytuacji spółki, plan restrukturyzacji, jego koszty oraz efekty uzyskanej pomocy indywidualnej.
EN
In the article a characterization of the Motor Transport Company in Ostrów Wielkopolski and its economic-financial situation was presented. In the synthetic presentation causes of the company’s difficult situation. the restructuring plan, its costs and effects of obtaining the individual aid were described.
PL
Artykuł poglądowy stanowiący wynik analizy literatury z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule autor wskazuje na specyfikę prowadzonej przez szpital działalności jako fundament do stosowania koncepcji CSR, stanowiącej element nowego zarządzania publicznego. Zwrócono również uwagę na możliwość stosowania koncepcji zarówno w codziennej działalności szpitali publicznych, jak i w trakcie ich restrukturyzacji.
EN
An illustrative article that is the result of an analysis of literature in the field of corporate social responsibility. In the article, the author indicates the specificity of the hospital's activity as a foundation for the application of the CSR concept, which is an element of the new public management. Attention was also paid to the possibility of applying the concept both in the daily activities of public hospitals and during their restructuring.
PL
Szpitale publiczne funkcjonują w stanie ciągłej restrukturyzacji. Reformy państwa, niekorzystna sytuacja ekonomiczna itp. powodują konieczność wdrażania kolejnych działań restrukturyzacyjnych. Nieliczne szpitale mogą pozwolić sobie na realizację działań związanych z restrukturyzacją rozwojową. Wydaje się zatem, że najistotniejszym etapem restrukturyzacji (głęboko przemyślanym) powinno być jej odpowiednie zaplanowanie. W artykule opisano 25 lat reform sektora ochrony zdrowia, które wpłynęły na obecną sytuację publicznych szpitali. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących przygotowania szpitali do restrukturyzacji. Przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące sposobu i zakresu planowania działań restrukturyzacyjnych w szpitalach publicznych i zestawiono je z zasadami zarządzania projektami.
EN
The public hospitals operate in a constant state of restructuring. Government reforms, the unfavorable economic situation of healthcare institutions, which results from unsuccessful restructuring make it necessary to implement further restructuring actions. Only a few hospitals can afford to activities connected with the development restructuring. It seems that the most important stage of restructuring (which are deep thought) should prepare the appropriate plan (project). The article describes twenty-five years of reforms in the health sector, which had an impact on restructuring and the current situation of public hospitals. Presents the results of planning restructuring actions in public hospitals and summarizes them with the principles of project management.
EN
The article presents the results of the hard coal mining industry in 2016 in the core areas of operation of hard coal mining. The presented results cover the entire hard coal mining sector, i.e. mining companies with the State Treasury's share and private companies conducting mining operations. In 2016, there were significant trends in the hard coal mining sector, especially those related to restructuring, which translated into improvement of basic economic indicators of the sector. In 2016, especially all the basic elements of the financial result of the mining sector were improved, with the reduction of employment and taking advantage by the employees of the mining social package, while a simultaneous, significant decrease in the sector's liabilities.
17
Content available Górnictwo, górnictwo... i co dalej?
PL
Artykuł dotyczy oceny dotychczasowego przebiegu działań restrukturyzacyjnych w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990 – 2016. Opierając się na ocenie efektywności zrealizowanych programów naprawczych, sformułowano propozycje dalszej działalności niezbędnej w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na kierunki dalszych przeobrażeń górnictwa, w tym procesów reorientacji strategicznej i ich punktów kluczowych.
EN
This paper focuses on the assessment of actions taken during restructuring processes of Polish hard coal mining sector in the years 1990-2016. Based on the efficiency evaluation of the implemented repairing programs, the proposals of further activities needed in this regard, have been formulated. Special stress was placed on trends of further transformation of hard coal mining sector, including strategic reorientation processes and their key points.
EN
The automotive industry is one of the branches with the highest degree of internationalization of production. The beginnings of the investment activities of automobile concerns, including Western Europe, in the new Member States date back to the early 1960s. The inflow of foreign direct investment to the automotive sector was widespread in the 1990s. The transition to a market economy was accompanied by growing demand for foreign capital with the change in ownership of industrial enterprises. The main form of inflow of FDI to Poland to the automotive sector, since the beginnings of the 90s was the takeover of existing industrial plants by foreign investors for their restructuring and joint ventures.
PL
Celem artykułu była analiza procesu restrukturyzacji gospodarki magazynowej przy wykorzystaniu outsourcingu. Przedstawiono analizę zarządzania procesami magazynowymi oraz podjęto próbę oceny jej wpływu na proces rozwoju i doskonalenia funkcjonowania badanego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przedstawiono istotną korzyć z outsourcingu jaką jest elastyczność funkcjonowania firmy outsourcingowej, płynne dostosowanie się do potrzeb zleceniodawcy a przede wszystkim zmniejszenie ryzyka rynkowego, związanego z inwestycją we własne grunty.
EN
The aim of the article was to analyze the process of restructuring the warehouse management using outsourcing. An analysis of warehouse process management was presented and an attempt was made to assess its impact on the development and improvement of the functioning of the test enterprise. The research presents the significant benefit provided by outsourcing which is the flexibility of the outsourcing company's functioning, the smooth adaptation to the needs of the client and, above all, the reduction of market risk associated with the investment in own land.
PL
Najbardziej oczekiwanym wynikiem każdej transakcji związanej z nieruchomością jest przeniesienie własności na nabywcę przy jednoczesnej zapłacie ustalonej ceny. Marginalnym aspektem ze strony przyszłych nabywców jest analiza bieżącej kondycji finansowej firmy deweloperskiej czy metodologii postępowania w przypadku złożenia wniosku o upadłość lub restrukturyzację przez dewelopera. Niniejszy artykuł wskazuje na możliwość kontynuowania przedsięwzięcia deweloperskiego w przypadku zagrożenia w jego wykonaniu, a także możliwości ochrony przyszłych nabywców inwestycji.
EN
The most anticipated result of any real estate transaction is the transfer of ownership to the buyer while paying the agreed price. The marginal aspect of future buyers is the analysis of the current financial condition of the development company or the methodology of dealing in case of bankruptcy or restructuring application by the developer. This article indicates the possibility of continuing the development enterprise in the event of a threat to its execution, as well as the possibility of protecting future buyers of the investment.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.