Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1488

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metale ciężkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
EN
Heavy metals discharged from textile production have serious impacts on human beings and the environment. Chemical footprint (ChF) methodology is an important method in quantifying the environmental loads of discharged chemical pollutants. With the help of ChF methodology, this study used the mean impact method to assess the environmental loads of heavy metals discharged from a textile enterprise. The results showed that the ChFs of discharged heavy metals calculated based on the aquatic environment of Lake Tai and Lake Poyang were 1.43E+8L and 4.64E+8L respectively. Zinc was the largest contributor, followed by copper, lead and cadmium for the two lakes.
PL
Metale ciężkie uwalniane podczas produkcji tekstyliów mają poważny wpływ na ludzi i środowisko. Metodologia określania śladu chemicznego (ChF) jest ważną metodą ilościowego określania obciążenia środowiska przez zanieczyszczenia chemiczne. Z pomocą metodologii ChF w badaniu wykorzystano metodę średniego wpływu do oceny obciążeń środowiskowych metali ciężkich uwalnianych z przedsiębiorstwa włókienniczego. Wyniki pokazały, że współczynniki ChF odprowadzonych metali ciężkich obliczone na podstawie środowiska wodnego Jezior Tai i Poyang wynosiły odpowiednio 1,43E + 8L i 4,64E + 8L. Cynk był największą składową, a za nim miedź, ołów i kadm w przypadku obu jezior.
EN
This study aimed to evaluate the vermicompost quality of sewage sludge (SS) mixed with sugar beet pulp (SBP) and cow dung (CD) wastes employing Eisenia fetida. The basic issue faced in the wastewater treatment plant is how to reduce the amount of sewage sludge? This paper discusses an in-situ vermicomposting approach for the reuse of sewage sludge. A total of 11 reactors containing various waste combinations were organized and changes in physicochemical parameters were evaluated during 90 days of the experiment. The results indicated that SS could be converted into a good quality product by vermicomposting if suitable mixing quantities are provided (50% SS, 25% SBP, 25% CD). Vermicomposting caused significant reductions in pH, TOC, the content of heavy metals, and C/N ratio, while electric conductivity and NPK content increased as compared to initial mixtures. The present study implied that the application of sewage sludge in the agricultural fields after vermicomposting could be a suitable and usable approach for sewage disposal.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy składu jakościowego i ilościowego metali zawartych w kurzu domowym zebranym w dwóch łódzkich mieszkaniach. W pracy uwzględniono etap pobierania i przygotowania próbek. Porównano poziomy stężeń metali ciężkich: Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Al, Co, Cu, V, Mn, Mo, Fe w kurzu pochodzącym z wybranych pomieszczeń zamkniętych w Łodzi.
EN
The article presents a literature review of methods for the qualitative and quantitative metals analysis in the dust gathered in premises. The description includes the step of sampling and preparation of the environment matrix. In addition, the source of the metals in the dust and their impact on human health was taken into consideration. The concentration levels of heavy metals, like: Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Al, Co, Cu, V, Mn, Mo, Fe, in the dust coming from selected closed rooms in the city of Lodz were also compared.
EN
The aim of the conducted studies was made to develop a bottom sediment monitoring network for selected water reservoirs of the Silesian voivodeship (Ostrowy, Poraj and Dzierżno Duże reservoirs). Based on the obtained spatial distributions, the location of points was selected, which should be considered in further studies. In the search for the solution, it was assumed that the network enabling collection of reliable results on the sludge quality, while minimising financial outlays, should not exceed 25% of measurement points from the base year. In order to define the quality and accuracy of the planned network, a visual assessment of the obtained spatial distributions was used. A comparison of the classification of measurement stations with respect to the quality assessment of the geochemical criterion in relation to the selected heavy metal real data, as well as the values obtained on the basis of the simulation was made. Comparative analysis showed a high range of changes in the classification of measuring positions (Ostrowy 0-5 positions, Poraj 0-19 positions, Dzierżno Duże 0-16 positions). This fact is associated with a significant range of base data resulting from high pollution of bottom sediments with individual heavy metals (Ostrowy – Cr, Ni, Poraj – Cd, Pb, Zn, Dzierżno Duży – Cd, Zn). Considering the conducted research, it was found that the sustainable management of the environment by determining the bottom sediment monitoring network of the Ostrowy, Poraj and Dzierżno Duże reservoirs should be based on an individual research approach for each of the facilities. The research allowed to state that GIS has a significant impact on decision-making in the field of environmental management.
PL
Celem przeprowadzonych badań była próba opracowania sieci monitoringu osadów dennych wybranych zbiorników wodnych województwa śląskiego (zbiornik Ostrowy, Poraj i Dzierżno Duże). Na podstawie uzyskanych rozkładów przestrzennych całkowitej zawartości metali ciężkich i ich geochemicznej klasyfikacji wytypowano lokalizację punktów, które powinny zostać uwzględniane w dalszych badaniach. W poszukiwaniu rozwiązania założono, że sieć pozwalająca na uzyskanie wiarygodnych wyników jakości osadów, przy jednoczesnej minimalizacji nakładów finansowych, nie powinna przekraczać 25% punktów pomiarowych pochodzących z roku bazowego. W celu zdefiniowania jakości i poprawności zaplanowanej sieci posłużono się wizualną oceną uzyskanych rozkładów przestrzennych. Dokonano również porównania klasyfikacji stanowisk pomiarowych względem oceny jakości kryterium geochemicznego w odniesieniu do wybranego metalu ciężkiego danych rzeczywistych, jak i wartości uzyskanych na podstawie przeprowadzonej symulacji. Analiza porównawcza wykazała wysoki zakres zmian klasyfikacji stanowisk pomiarowych (Ostrowy 0-5 stanowisk, Poraj 0-19 stanowisk, Dzierżno Duże 0-16 stanowisk). Zjawisko to związane jest ze znaczną rozpiętością wartości danych bazowych wynikającą z wysokiego zanieczyszczenia osadów dennych poszczególnymi metalami ciężkimi (Ostrowy – Cr, Ni, Poraj – Cd, Pb, Zn, Dzierżno Duże – Cd, Zn). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zrównoważone zarządzanie środowiskiem poprzez wyznaczanie sieci monitoringu osadów dennych zbiornika Ostrowy, Poraj i Dzierżno Duże powinno odbywać się w oparciu o indywidualne podejście badawcze w odniesieniu do każdego z obiektów. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że GIS ma istotny wpływ na podejmowania decyzji w zakresie zarządzania środowiskiem naturalnym.
EN
This paper presents a statistical analysis of concentrations for selected metals in groundwater samples collected from 15 sites located in the Wielkopolska National Park in four periods of 2017. Concentrations of such metals as B, Ba, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na and Zn were analysed. Statistical analysis identified two groups of metals in terms of similarity in their concentrations in groundwater. One group is composed of Ba, Ca, K, Mg and Na, while the other comprises B, Fe, Mn and Zn. The analyses showed also considerable variation of investigated elements between various well locations. Three types of location were distinguished: situated nearby open water bodies, situated in the lowest parts of relief and located in the upper and middle parts of slopes.
PL
W pracy przedstawiono statystyczną analizę stężeń wybranych metali w próbkach wody gruntowej pobieranych w roku 2017 w 15 miejscach na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Analizie poddano stężenia następujących metali: B, Ba, Ca, Fe, Mg, Mn, Na i Zn. Obliczenia statystyczne pozwoliły wydzielić dwie grupy pierwiastków wykazujące podobną zmienność stężeń. Do pierwszej zaliczono Ba, Ca, K, Mg i Na, podczas gdy do drugiej zaliczono B, Fe, Mn i Zn. Analizy wykazały również znaczącą zmienność stężeń badanych metali wynikającą z położenia miejsca poboru próbki w rzeźbie terenu. Wydzielone trzy typy lokalizacji to: położone w bezpośrednim sąsiedztwie wód powierzchniowych, położone w najniższych partiach terenu oraz położone w górnych i środkowych partiach zboczy.
PL
Metodą SEM/EDS określono skład jakościowy odpadów pochodzących z oczyszczania ulic Krakowa. Odpady analizowano pod kątem frakcji organicznej i mineralnej oraz metali ciężkich. Stwierdzono obecność Zn, Mg, Cu, Ni, Cd, Pb i Cr.
EN
Street cleaning waste was analyzed for org. and mineral fractions and for heavy metals by SEM/EDS methods. The presence of Zn, Mg, Cu, Ni, Cd, Pb and Cr was evidenced.
PL
Zbadano elektrochemiczną obróbkę ścieków galwanicznych, stosując anodę BDD i katodę stalową. Wydajność degradacji zanieczyszczeń oceniano przy różnych natężeniach prądu i czasach reakcji. Przeprowadzono doświadczenia z zastosowaniem planu kompletnego generowanego w programie Statistica dla dwóch zmiennych na trzech ich poziomach. Zastosowanie anody BDD i stali nierdzewnej jako katody pozwoliło na jednoczesny rozkład kompleksów Ni-amina i Zn-amina oraz odzysk niklu i cynku. Zanieczyszczenia organiczne zawarte w ściekach ulegały mineralizacji. Po 180 min reakcji wartości αtoc i αtn dla badanych ścieków zmniejszyły się o odpowiednio 99% i 85%.
EN
Waste water from electroplating was oxidized and reduced electrochem. using a diamond-modified and B-doped anode and a steel cathode to degrade the Ni and Zn-amine complexes and org. pollutants at varying current and reaction time. A simultaneous decomplexation amine complexes and recovery of Ni and Zn was achieved. Org. contaminants contained in wastewater were mineralized. After 180 min of reaction, the total org. C and total N values for the tested wastewater decreased by 99% and 85%, resp.
8
Content available remote Metale ciężkie w środowisku i ich wpływ na zdrowie człowieka
PL
Dokonano przeglądu literatury na temat źródeł emisji kadmu, arsenu, ołowiu, rtęci, chromu i kobaltu oraz jej wpływu na zdrowie ludzkie.
EN
A review, with 106 refs., of Cd, As, Pb, Hg, Cr and Co emission sources their impacts on human health.
PL
Przedstawiono wyniki badań emisji metali ciężkich podczas przemysłowych testów współspalania paliwa alternatywnego z węglem kamiennym w kotle z rusztem mechanicznym typu WR-25. Udział paliwa alternatywnego w mieszance paliwowej wynosił 10%. Przeanalizowano dystrybucję metali ciężkich (dla których określono standardy emisyjne) w procesie spalania węgla oraz współspalania odpadów. Zarówno żużel, jak i popiół lotny ze współspalania paliwa alternatywnego zawierały sumarycznie większe ilości metali ciężkich niż uboczne produkty spalania węgla, co wynikało bezpośrednio z ich większych zawartości w spalanym materiale. Ołów, antymon, kobalt, arsen, kadm i rtęć wykazały podobne zachowanie w zakresie dystrybucji w produktach procesowych spalania węgla, jak i współspalania węgla z paliwem alternatywnym. Dla miedzi, niklu i wanadu stwierdzono różnice. Stwierdzono niewielkie przekroczenia standardów emisyjnych metali ciężkich obowiązujących dla współspalania odpadów.
EN
Emission of heavy metals during industrial tests of co-combustion of alternative fuel added to hard coal (10%) in a boiler with mech. grate was studied. The emission stds. for heavy metals were slightly exceeded. Both slag and fly ash from the co-combustion contained together larger quantities of heavy metals when compared to hard coal combustion. Pb, Sb, Co, As, Cd and Hg showed similar behavior in coal combustion as well as in co-combustion of coal with the alternative fuel. Cd and Zn contents in fly ash from co-combustion were higher than the allowed by resp. stds.
PL
Zanieczyszczenia obecne w pyle drogowym, pochodzące z ruchu ulicznego takie jak WWA i inne związki organiczne czy metale ciężkie, są wymywane wraz z deszczem i dostają się do wód, ostatecznie kumulując się w osadzie dennym na wiele lat, tym samym zagrażając organizmom wodnym oraz istotnie wpływając na jakość wód. Aby zbadać wpływ tych związków na zdrowie organizmów żywych, nie wystarczą tylko rutynowe badania chemizmu wód i badania osadów dennych, ponieważ do tego celu bardziej nadają się organizmy żywe. Z tego powodu chcąc poznać reakcję na tego typu zanieczyszczenia organizmów żywych, do badania toksyczności pyłów drogowych spłukiwanych z dróg po raz pierwszy w Polsce zastosowano test toksyczności chronicznej OSTRACODTOXKIT F™, który polega na obserwacji rozwoju Heterocypris incongruens naturalnie występującego w osadach dennych. Małżoraczki H. incongruens wykorzystane w badaniach są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie metalami ciężkimi, stanowią zatem odpowiednie narzędzie do badania toksyczności pyłu drogowego wymywanego do fazy wodnej. Badania prowadzono w aglomeracji wrocławskiej (w centrum miasta i na przedmieściach), na stanowiskach różniących się intensywnością ruchu drogowego. Stwierdzono, że pył drogowy ma istotny wpływ na zahamowanie wzrostu oraz żywotność małżoraczków, ponieważ na obszarach o dużym natężeniu ruchu drogowego ich śmiertelność była bardzo duża, co korespondowało z podwyższonymi poziomami stężenia badanych pierwiastków na tych stanowiskach badawczych. Z kolei pył drogowy zebrany na przedmieściach Wrocławia nie powodował śmiertelności małżoraczków i tylko nieznacznie wpłynął na ich rozwój. Podsumowując, stwierdzono, że test toksyczności chronicznej OSTRACODTOXKIT F™ jest odpowiednim narzędziem do badania wpływu pyłów drogowych na ekosystem wodny.
EN
The application of OSTRACODTOXKIT F™ test to assess metals contamination in road dust in Wrocław agglomeration. Pollutants present in road dust deriving from traffi c, such as PAHs and other organic compounds or heavy metals, are washed out with rain and get into the water bodies accumulating in sediments for many years and simultaneously posing a threat to aquatic life and signifi cantly affecting water quality. To study the impact of these toxic compounds on the health of living organisms, routine tests of water and sediments chemistry are insuffi cient as studies based on living organisms are much more reliable. And therefore, in order to know the response of living organisms to road dust pollutants which enter the water bodies the chronic toxicity test OSTRACODTOXKIT F™ was used. This test is based on the observation of development of Heterocypris incongruens that normally lives in sediments. Ostracod, H. incongruens is very sensitive to heavy metal contamination, thus it is a very good tool to study toxicity of road dust washed out with rain into the water bodies. The research was conducted in the Wrocław agglomeration (in the city centre and suburbs) at sites differing in the intensity of car traffi c. We observed that road dust had a signifi cant effect on growth inhibition and death of ostracods, as highest growth inhibition and mortality in the busy areas occurred which also corres ponded with highest concentrations of studied elements at these sites. On the other hand, road dust collected in the suburbs of Wrocław did not cause death of H. incongruens and only slightly affected their development. In conclusion, we can state that the chronic toxicity test OSTRACODTOXKIT F™ is a suitable tool to study the impact of road dust on the aquatic ecosystem.
11
Content available remote Bioakumulacja wybranych metali ciężkich w kukurydzy uprawianej na paszę
PL
Celem badań była ocena bioakumulacji wybranych metali ciężkich w roślinach kukurydzy, która jest uprawiana na coraz większym areale gruntów. Celem uprawy jest głównie pasza dla bydła mlecznego, którego hodowla stała się dominującym kierunkiem rozwoju rolnictwa na Podlasiu. Badania wykonano w oparciu o próbki gleb lekkich i średnich oraz próbki uprawianej kukurydzy. W próbkach gleb oznaczono zawartość ogólną kadmu, ołowiu, niklu, miedzi i cynku, oznaczono zawartość tych samych metali w roślinach. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono współczynniki bioakumulacji w/w metali w roślinach kukurydzy. Stwierdzono, że gleby na których uprawiano kukurydzę w większości charakteryzowały się zawartością metali ciężkich na poziomie tła geochemicznego. Niewielkich część była zanieczyszczona kadmem na I poziomie wg liczb IUNG. Kukurydza ze względu na zawartość metali ciężkich spełniała wymogi opracowane dla roślin paszowych. Współczynniki bioakumulacji metali w kukurydzy były najczęściej niskie i adekwatne do niskiej ich zawartości w glebach, choć w przypadku kadmu i ołowiu wskazują na źródło poza glebowe.
EN
The aim of the study was to assess the bioaccumulation of selected heavy metals in corn plants grown on the increasing area of land used for fodder for cattle, mainly dairy cattle, whose breeding has became the dominant direction of agricultural development in Podlasie region. The study was carried out on the basis of light and medium soils samples and maize samples grown for fodder for dairy cows. The total content of cadmium, lead, nickel, copper and zinc was determined in soil samples as well as in plants. On the basis of the obtained results, the bioaccumulation coefficients of the above-mentioned metals in maize plants were calculated. It was found that the soils, on which maize was grown, were mostly characterized by the content of heavy metals at the level of geochemical background. A small part was contaminated with cadmium on the first level according to JUNG numbers. Maize, due to its heavy metal content, met the requirements for fodder plants. The bioaccumulation coefficients of metals in maize were most often low and adequate to their low content in soils, although in the case of cadmium and lead they indicate an off-soil source.
EN
The environment contaminated by antibiotics and heavy metals as a consequence of human activities is of great concern nowadays. Many pieces of research proved that the environment could act as a reservoir of antibiotic resistance determinants allowing them to spread among different bacterial species via the process called horizontal gene transfer. The result is antibiotic resistance even in pathogen microorganisms. Heavy metals act as important factors in this process because of their potential to select antibiotic resistant bacteria thanks to linkage among antibiotic resistance genes and heavy metals resistance genes. Thus, this experiment was conducted to screen the antibiotic tolerance profile of bacteria obtained from heavy metal contaminated environment of mine, dump and the contaminated soil near the entry of mine. Several samples were collected from the only active gold mine in Slovakia in Hodruša – Hámre. The presence of cultivable bacteria was proved via cultivation approaches with subsequent MALDI – TOF MS (Matrix – Assisted Laser Desorption/Ionisation Time of Flight Mass Spectrometry) identification of selected isolates. Representative bacterial isolates were screened for their antibiotic tolerance against chosen antibiotics (ampicillin (AMP), chloramphenicol (CHLOR), tetracycline (TET) and kanamycine (KAN)) with the aim to define their minimal inhibitory concentration (MIC). The cultivable bacteria from studied environments were dominated by Gram-negative protebacteria of Pseudomonas and Rhizobium genera. Among more than 150 isolates the resistance to ampicillin (MIC>100µg/ml – 49% isolates), kanamycine (MIC>100µg/ml - 18% isolates), and chloramphenicol (MIC>20µg/ml – 16% isolates) dominated. The resistance to tetracycline (MIC>20µg/ml) was detected in less than 1% of isolates. Overall counts of antibiotic resistance and multi-resistance were alarmingly high taking in account that industrial environments with no known antibiotic exposure were analysed. Our data indicate that heavy metals contaminated environment could influence the occurrence and the spread of antibiotic resistance. Possibly, metal contaminated environment act as a reservoir of antibiotic resistant bacteria.
PL
Środowisko zanieczyszczone przez antybiotyki i metale ciężkie jako konsekwencja działalności ludzkiej jest obecnie przedmiotem wielu zmartwień. Wiele badań udowodniło, że środowisko może stanowić swoisty zbiornik odporności bakterii na działanie antybiotyków, pozwalając im na swobodne rozprzestrzenianie się wśród różnych bakterii poprzez proces zwany poziomym transferem genów. Wynikiem jest obecność odporności na antybiotyki nawet u mikroorganizmów patogenicznych. Metale ciężkie działają jako ważne czynniki w tym procesie ze względu na swój potencjał wyboru bakterii, która opiera się antybiotykowi ze względu na swego rodzaju połączenie pomiędzy genami opierającymi się antybiotykowi oraz genami opierającymi się metalom ciężkim. Zatem, wykonano eksperyment aby zbadać tolerancję na antybiotyk dla bakterii uzyskanych ze środowiska kopalni, składowiska oraz gleby z pobliża kopalni będących zanieczyszczonymi metalami ciężkimi. Pobrano próbki z jedynej aktywnej kopalni złota w Słowacji, zlokalizowanej w Hodruša – Hámre. Obecność bakterii kultywacyjnych został udowodniony za pomocą badań kultywacji a następnie techniki identyfikacyjnej MALDI – TOF MS (Matrix – Assisted Laser Desorption/Ionisation Time of Flight Spectrometry). Reprezentatywne izolaty bakteryjne zostały zbadane ze względu na ich tolerancję na wybrane antybiotyki (ampicylina (AMP), chloramfenikol (CHLOR), tetracyklina (TET) oraz kanamycyna (KAN) w celu zdefiniowania ich minimalnego stężenia inhibicyjnego (MIC). Bakterie kultywacyjne z badanych środowisk były zdominowane przez Gram-ujemne proteobakterie rodzaju Pseudomonas oraz Rhizobium. Spośród więcej niż 150 izolatów, odporność na ampicylinę (MIC>100 µg/ml- 49% izolatów), kanamycynę (MIC>100 µg/ml – 18% izolatów) oraz chloramfenikol (MIC> 20 µg/ml – 16% izolatów) dominowała. Odporność na tetracyklinę (MIC> 20 µg/ml) został stwierdzony w mniej niż 1% przypadku izolatów. Ogólna liczba odporności na antybiotyki oraz multi-odporności była alarmująco duża, biorąc pod uwagę, że środowiska przemysłowe z nieznanym stopniem wystawienia na antybiotyki była analizowana. Nasze dane wskazały, że środowisko zanieczyszczone metalami ciężkimi może wpływać na obecność i rozwój odporności na antybiotyki. Możliwym jest, że środowisko zanieczyszczone metalami zachowuje się jak zbiornik dla bakterii odpornych na działanie antybiotyków.
EN
Polychlorinated substances, polyaromatic hydrocarbons, heavy metals and pesticides are among the priority even at low concentrations. The problem, however, is that such low concentrations are impossible to measure using most available methods. This research focused on the determination of selected priority substances – heavy metals, namely lead and cadmium, in which the determination of Pb and Cd in wastewater by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) was preceded by water sample pre-treatment. The paper deals with the influence of the pre-treatment on the resulting measured values. Two processes were selected as pre-treatment processes. The first pre-treatment procedure was a simple filtration using a filter paper for moderate filtration. As the second procedure, we applied decomposition of the sample by nitric acid in the open system. The pre-treated wastewater samples were subsequently examined using ICP-MS. Based on the obtained results, we can conclude that decomposition of the sample by nitric acid in the open system is a more suitable pre-treatment method for water samples.
PL
Zawartość substancje polichlorowanych, węglowodorów poliaromatycznych, metali ciężkich i pestycydów ma ogromne znaczenie nawet przy niskich stężeniach. Problem polega na tym, że niskich stężeń nie można zmierzyć przy użyciu większości dostępnych metod. Badania koncentrowały się na oznaczeniu wybranych substancji priorytetowych – metali ciężkich, a mianowicie ołowiu i kadmu, w których oznaczanie Pb i Cd w ściekach metodą indukcyjnie sprzężonej plazmowej spektrometrii masowej (ICP-MS) poprzedziło wstępne uzdatnianie próbki wody. Artykuł dotyczy wpływu obróbki wstępnej na uzyskane wartości pomiarowe. Dwa procesy wybrano jako procesy obróbki wstępnej. Pierwszą procedurą wstępnej obróbki była prosta filtracja z użyciem bibuły filtracyjnej do umiarkowanej filtracji. W drugiej procedurze zastosowano rozkład próbki kwasem azotowym w układzie otwartym. Wstępnie oczyszczone próbki ścieków zostały następnie zbadane przy użyciu ICP-MS. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że rozkład próbki kwasem azotowym w układzie otwartym jest bardziej odpowiednią metodą wstępnej obróbki próbek wody.
EN
The heavy metal content is one of the criteria for foundry dust commercial use. To assess the possibility of foundry dust use, it is necessary to analyze its composition, including the content of basic heavy metals, and its mechanical properties. The paper presents the results of research on foundry dust from one of the Polish foundries. The aim of the study was to assess the waste management based on its composition and content of heavy metals. Dust samples were taken from one of the Polish foundries, producing iron and steel castings. Samples were taken from several places in the foundry, i.e. from electric furnace dust collectors, shock grating unit, transport of moulding sands unit, pneumatic blast cabinet units and the regeneration of spent foundry sand units. Samples were taken twice from each place at the turn of 2017–2018. The total content of heavy metals such as Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Mn, and Fe for recovery and additionally Hg as environmental pollution was analyzed. Based on the results of the research, it was found that the dust from foundry furnaces and pneumatic cleaners can be used in metallurgy due to a high percentage of iron. It was found that the dust from casting cleaning, transport and regeneration department can be used in the cement or construction industry. In addition, an assessment of the mercury content showed that the re-use of this dust would not cause an environmental hazard. It was found that the profitability of foundry dust use depends on the stability of its composition and requires testing for each batch of dusts.
PL
Jednym z kryteriów wykorzystywania komercyjnego pyłów odlewniczych jest zawartość metali ciężkich. Aby ocenić możliwość ich wykorzystania, należy przeanalizować ich skład, w tym zawartość podstawowych metali ciężkich i ich właściwości mechaniczne. W pracy przedstawiono wyniki badań pyłów odlewniczych z jednej z polskich odlewni. Celem badań była ocena zagospodarowania odpadów na podstawie składu i zawartości metali ciężkich. Próbki pyłu zostały pobrane z jednej z polskich odlewni produkującej odlewy z żeliwa i staliwa. Próbki zostały pobrane z kilku miejsc w odlewni, tj. z kolektorów pyłu z pieca elektrycznego, urządzenia z rusztem udarowym, działu transportu piasków formierskich, działu pneumatycznych komór śrutowniczych i urządzenia do regeneracji zużytych piasków odlewniczych. Próbki pobrano dwukrotnie z każdego miejsca na przełomie lat 2017–2018. Analizowano całkowitą zawartość metali ciężkich, takich jak Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Mn i Fe do odzysku oraz dodatkowo Hg jako zanieczyszczenie środowiska. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że pyły z pieców odlewniczych i pneumatycznych środków czyszczących mogą być stosowane w metalurgii ze względu na wysoki procent żelaza. Stwierdzono, że pył z działu czyszczenia, transportu i regeneracji odlewów może być użyty w przemyśle cementowym lub budowlanym. Ponadto ocena zawartości rtęci wykazała, że ponowne użycie tego pyłu nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. Stwierdzono, że opłacalność wykorzystania pyłu odlewniczego zależy od stabilności jego składu i wymaga badań dla każdej partii pyłu.
PL
Osady ściekowe powstające w oczyszczalniach ścieków wykazują właściwości glebotwórcze i nawozowe. Wykorzystywanie ich w rolnictwie jako nawóz organiczny jest realizowane pod warunkiem, że zawartość mikrozanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, m.in. metali ciężkich, nie wywoła negatywnych skutków w środowisku glebowym. Znajomość całkowitej zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych nie obrazuje jednak potencjalnego zagrożenia jakie mogą stwarzać [1]. Toksyczność metali ciężkich w dużej mierze zależy od tego w jakiej formie fizyko-chemicznej występują. Obowiązujące przepisy określające maksymalne zawartości metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych stosowanych do celów rolniczo-przyrodniczych dotyczą całkowitej zawartości ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi oraz chromu [9].
16
EN
Phycoremediation refers to the technology of using microalgae to reduce pollutants in the aquatic environment. The purpose of this study was to analyze the reduction of mercury heavy metal in the media by using several species of microalgae such as Spirulina maxima, Nannochloropsis oculata, Chlorella vulgaris, and Porphyridium cruentum. The algae were exposed to mercury during eight days of cultivation. A randomized design was set with three different concentrations of mercury, namely 1, 3, and 5 mg/dm3, with three replications for each concentration. The initial concentration of microalgae was set to 10 000 cells/cm3 for S. maxima and N. oculata, while the concentration for C. vulgaris and P. cruentum was set to 100 000 cells/cm3. The concentration of mercury was measured at the beginning (1st day), the middle (4th day), and the end of microalgae cultivation (8th day) by using the atomic absorption spectroscopy (AAS) tool. The result demonstrated a reduction of mercury concentration during the experiment in all experimental media, where the highest reduction was found at 1 mg/dm3 (p < 0.05). In conclusion, microalgae have their limited ability to absorb and adsorb heavy metals. Therefore, the utilization of low-concentration microalgae on reducing heavy metal such mercury is recommended and merits further investigation.
EN
Owing to the increasing popularity of the thermal treatment of municipal sewage sludge (TTMSS) in Poland, constant growth in the quantity of ash generated within this process has been recorded. Due to their properties, it is difficult to utilize this type of ash within the concrete production technology. One of the methods of waste utilization is to add it to hardening slurries, used in, among others, cutoff walls. The slurry operating conditions (contact with groundwater) and elevated heavy metal content in ash raise justified concerns in terms of environmental safety of the aforementioned methods. In the study, the release of heavy metals from a matrix, namely, the hardened slurry has been examined. The so-called “batch test” dynamic leachability testing method was applied for this purpose. A high level of heavy metal immobilization in the slurry was achieved. The obtained results indicate an environmentally safe possibility of using TTMSS ash in hardening slurries in cut-off walls.
PL
Artykuł prezentuje zaostrzone wymagania konkluzji BAT dla jakości ścieków z instalacji odsiarczania spalin oraz możliwości ich spełniania przez pracujące już instalacje oczyszczania ścieków. Dostosowanie pracujących oczyszczalni wiąże się z poniesieniem kosztów inwestycyjnych na rozbudowę. Jako skuteczny sposób na ograniczenie kosztów inwestycyjnych (CAPEX) i eksploatacyjnych (OPEX) w artykule przedstawiono audyt technologiczny oraz badania optymalizacyjne pracy oczyszczalni ścieków, które pozwalają na określenie zakresu modernizacji i wyliczenie rzeczywistych nakładów finansowych na dostosowanie do wymagań konkluzji BAT.
EN
The article presents more stringent requirements resulting from the BAT conclusions as regards the quality of wastewater from flue gas desulphurization plants and also possibilities of their fulfilment by the existing wastewater treatment plants. The adaptation of the existing treatment plants is associated with capital expenditures for their extension. As an effective way to reduce capital expenditures (CAPEX) and operating expenditures (OPEX), the article indicates a technological audit and optimization tests of operation of the wastewater treatment plant which enable the determination of the scope of modernization and calculations of the actual financial outlays for adapting to the requirements under the BAT conclusions.
EN
In the year 2016, passive biomonitoring studies were conducted in the forest areas of southern and north-eastern Poland: the Karkonosze Mountains (Kark), the Beskidy Mountains (Beskid), Borecka Forest (P. Bor), Knyszynska Forest (P. Kny), and Białowieza Forest (P. Bia). This study used bark from the tree, Betula pendula Roth. Samples were collected in spring (Sp), summer (Su), and autumn (Au). Concentrations of Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, and Pb were determined for the samples using the atomic absorption spectrometry method with flame excitation (F-AAS). Based on the obtained results, the studied areas were ranked according to level of heavy-metal deposition: forests of southern Poland > forests of north-eastern Poland. Some seasonal changes in the concentrations of metals accumulated in bark were also indicated, which is directly related to their changing concentrations in the air during the calendar year, for instance, the winter heating season produces higher concentrations of heavy metals in the bark samples taken in spring. When deciding to do biomonitoring studies using bark, but also other biological materials, it is necessary to take into account the period in which the conducted research is done and the time when the samples are taken for analysis, because this will have a significant impact on the obtained results.
EN
The aim of biomonitoring is assessment of environment condition. Biomonitoring studies with the use of mosses focus mainly on analytes accumulation and determining elements’ concentrations in the study area. It is often forgotten that a bioindicator should be alive during biomonitoring studies (which can be determined by, e.g., analysis of chlorophyll content). The objective of the carried out research was an assessment of the influence of selected heavy metals concentration: Ni, Cu, Zn, Cd and Pb accumulated by Pleurozium schreberi mosses during 3-month exposition within active biomonitoring, on their vitality, assessed by an analysis of a and b chlorophyll concentrations. The studies were also carried out in laboratory conditions, where the content of the dyes was determined with the aid of a UV-Vis spectrophotometer, in mosses reacting with solutions of various concentrations of the analysed metals. The content of elements in mosses after exposition and in solutions prior and after sorption were determined with the use of atomic absorption spectrometry (AAS) in a flame atomiser. After the carried out studies it was determined that mosses, during 12-week long exposition, accumulated heavy metals, which did not clearly influence the changes in chlorophyll content. The carried out studies prove that heavy metals are not the only and determining factor, which influences chlorophyll content in mosses as well as the bioindicator’s vitality in the conditions of environmental stress.
first rewind previous Strona / 75 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.