Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 283

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  integration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
The article examines the issue of double diplomas in the context of improving the quality of education, using the example of Polish universities. It analyses the educational market of universities in Poland. The implementation of international double degree programs affects the formation of the innovative educational environment of the university and contributes to the development of students’ set of key competencies and the formation of human capital. The article describes the advantages and disadvantages of participating in double degree programs for students, faculty, and higher education, in general. It further shows the influence of the double diploma program on the quality of training of highly qualified specialists. The development and implementation of double degree educational programs in practice correspond to the general strategic interests of the development of Polish universities in the modern educational space from the point of view of improving the quality of education and scientific research, increasing the competitiveness of universities and generally comply with the main principles and provisions of the Bologna process. An algorithm for the implementation of double diploma programs has been developed, which will contribute to the internationalization of higher education, and its integration into the world educational space.
PL
Artykuł analizuje problematykę podwójnych dyplomów w kontekście podnoszenia jakości kształcenia, na przykładzie polskich uczelni. Dokonano analizy rynku edukacyjnego szkół wyższych w Polsce. Realizacja międzynarodowych programów podwójnego dyplomu wpływa na kształtowanie innowacyjnego środowiska edukacyjnego uczelni oraz przyczynia się do rozwoju zestawu kompetencji kluczowych studentów i kształtowania kapitału ludzkiego. Opisano zalety i wady uczestnictwa w programach podwójnego dyplomu dla studentów, wykładowców i ogólnie szkolnictwa wyższego. Ujawniono wpływ programu podwójnego dyplomowania na jakość kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Rozwój i realizacja programów kształcenia dwustopniowego, w praktyce odpowiada ogólnym interesom strategicznym rozwoju polskich uczelni we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Z punktu widzenia podnoszenia jakości kształcenia i badań naukowych, a także podnoszenia konkurencyjności uczelni, należy przestrzegać głównych zasad i postanowień Procesu Bolońskiego. Opracowany został algorytm realizacji programów podwójnego dyplomowania, który przyczyni się do umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i jego integracji ze światową przestrzenią edukacyjną
EN
The technogenic civilization, despite significant scientific and technical achievements, unfortunately, continues to face problems that entail irreparable consequences. Human activity based on the principle of immeasurable consumption produces an increase in inequality, poverty, hunger, diseases, armed conflicts, and global environmental changes. Weapons of mass destruction pose a global socio-environmental threat. All these trends indicate the need to move to a new level of progress based on sustainability, which in turn requires the formation of a new personality focused on the system of environmental values, and not on the values of the consumer society. Only a society consisting of people with a new worldview will be able to develop sustainably. In this regard, the author’s vision of inclusive education is formed in the study, which is understood as a system with a high integration ability, the role of which is reduced to creating a sustainable society with rational moral foundations. A doctrinal model of the implementation of the Sustainable Development Goals is proposed, the core of which is the humanization of society, contributing to moral, economic, social, cultural changes and influencing the life of society, while becoming the driving force of the economic, social and environmental aspects of sustainable development. The author’s approach allows us to expand the scientific vision of the essence and content of inclusive education, to determine the role of humanization in ensuring the implementation of the Sustainable Development Goals. The conceptual provisions of the article can be used as the basic foundations of a sustainable development strategy.
PL
Cywilizacja technogeniczna, mimo znaczących osiągnięć naukowo-technicznych, niestety nadal boryka się z problemami, które niosą za sobą nieodwracalne konsekwencje. Działalność ludzka oparta na zasadzie nieograniczonej konsumpcji powoduje wzrost nierówności, ubóstwa, głodu, chorób, konfliktów zbrojnych i globalnych zmian środowiskowych. Broń masowego rażenia stanowi globalne zagrożenie. Wszystkie te trendy wskazują na potrzebę przejścia na nowy poziom postępu oparty na zrównoważonym rozwoju, co z kolei wymaga ukształtowania nowej osobowości skupionej na systemie wartości środowiskowych, a nie na wartościach społeczeństwa konsumpcyjnego. Tylko społeczeństwo składające się z ludzi o nowym światopoglądzie będzie w stanie rozwijać się w sposób zrównoważony. W związku z tym zaproponowano autorską wizję edukacji inkluzywnej, rozumianej jako system o wysokiej zdolności integracyjnej, którego rolą jest tworzenie zrównoważonego społeczeństwa o racjonalnych podstawach moralnych. Proponowany jest doktrynalny model realizacji Celów zrównoważonego rozwoju, którego istotą jest humanizacja społeczeństwa, przyczynianie się do zmian moralnych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych oraz wpływanie na życie społeczeństwa, jednocześnie będący siłą napędową ekonomicznych, społecznych i środowiskowych filarów zrównoważonego rozwoju. Podejście autorów pozwala poszerzyć naukową wizję istoty i treści edukacji inkluzywnej oraz określić rolę humanizacji w zapewnieniu realizacji Celów zrównoważonego rozwoju. Ramy koncepcyjne artykułu można wykorzystać jako podstawowe fundamenty strategii zrównoważonego rozwoju.
EN
The purpose of this study is to obtain scientific and practical results aimed at the use of the advantages of integration processes within the Eurasian Economic Union to increase the sustainability and competitiveness of the development of sensitive industries of the agri-food sector in the Eurasian Economic Union member states. The assessment of the potential for export growth and the potential for import substitution was performed according to the methodology for assessing the potential for export growth and is based on previous research developments. The study assessed the impact of the Treaty on the Eurasian Economic Union on the stability and competitiveness of such processing industries as: canned milk (condensed and non-condensed products), cheese making, production of sunflower oil, sausages and white sugar. It has been established that competitive pressure from foreign producers in the context of the development of integration processes can revive the internal competitive environment.
PL
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie wyników naukowych i praktycznych mających na celu wykorzystanie zalet procesów integracyjnych w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej dla zwiększenia zrównoważoności i konkurencyjności rozwoju wrażliwych branż sektora rolno-spożywczego w krajach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Ocena potencjału wzrostu eksportu i potencjału substytucji importu została przeprowadzona zgodnie z metodologią oceny potencjału wzrostu eksportu i opiera się na wcześniejszych osiągnięciach badawczych. W opracowaniu oceniono wpływ Traktatu o Unii Euroazjatyckiej na stabilność i konkurencyjność takich gałęzi przemysłu przetwórczego jak: konserwy mleczne (produkty skondensowane i nieskondensowane), serowarstwo, produkcja oleju słonecznikowego, wędlin i cukru białego. Ustalono, że presja konkurencyjna ze strony producentów zagranicznych w kontekście rozwoju procesów integracyjnych może ożywić wewnętrzne środowisko konkurencyjne.
EN
A purposeful growth in efficiency of large industrial companies largely depends on a balanced decision-making concerning the content, the cost, and the quality of corporate projects to increase business productivity. A traditional project management methodology does not allow improving all project’s parameters simultaneously. This leads to difficulties in implementing the developed measures and in providing the planned productivity growth. To search balanced decisions in labor productivity projects it is suggested to use an integrated approach, focused on a range of efficient instruments from allied management fields. It is recommended to integrate project man-agement methodology with some instruments of strategic and innovative management, production systems development concepts LEAN, QRM and Agile, human resource and project portfolio management. A model of an integrated approach to labor productivity projects, which was developed and tested, is reasonable to use in large companies to develop hi-tech products and conduct organizational changes.
PL
Nieporozumienia interpretacyjne, związane z pojęciami „integracja”, „koordynacja” oraz „synchronizacja”, a także zamienne stosowanie wymienionych pojęć zmniejsza precyzję wywodów o charakterze naukowym, jak również utrudnia wymianę idei między teoretykami i praktykami zarządzania, w tym - logistykami. Celem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest rozpoznanie rozkładu frekwencyjności artykułów w przedmiotowym zakresie oraz odpowiedź na pytanie, czy wymienione pojęcia są pojęciami synonimicznymi, czy też oznaczają odmienne sytuacje w kontekście zarządczym.
EN
Misunderstandings of interpretation, related to the terms "integration", "coordination" and "synchronization", and the interchangeable use of these terms reduce the precision of scientific argumentation, as well as complicating the exchange of ideas between management theoreticians and practitioners, including logisticians. The purpose of the considerations contained in this article is to identify the distribution of the frequency of the articles in the field in question, and answer the questions of whether these concepts are synonymous or mean different situations in a management context.
EN
The interaction of Deep Learning (DL) methods with Geographical Information System (GIS) provides the opportunity to obtain new insights into environmental processes through the spatial, temporal and spectral resolutions as well as data integration. The two technologies may be connected to form a dynamic system that is incredibly well adapted to the evaluation of environmental conditions through the interrelationships of texture, size, pattern, and process. This perspective has acquired popularity in multiple disciplines. GIS is significantly dependant on processors, particularly for 3D calculations, map rendering, and route calculation whereas DL can process huge amounts of data. DL has received a lot of attention recently as a technology with a plethora of promising results. Furthermore, the growing use of DL methods in a variety of disciplines, including GIS, is evident. This study tries to provide a brief overview of the use of DL methods in GIS. This paper introduces the essential DL concepts relevant to GIS, the majority of which have been published in recent years. This research explores remote sensing applications and technologies in areas such as mapping, hydrological modelling, disaster management, and transportation route planning. Finally, conclusions on contemporary framework methodologies and suggestions for further studies are provided.
EN
In many Polish cities, the aspect of integration of urban structures is underestimated and new investments are not properly connected with the city. This article presents the results of a study with the main objective of assessing the level of spatial integration of residential areas. The study was carried out in several stages; it was based on classical and qualitative methods used in urban planning. The first stages of the research procedure focused on literature studies, a review of the area, and a diagnosis of the current state of three different housing complexes in Rzeszów. In subsequent stages, a set of criteria was created to determine the spatial integration level (SIL) of the residential developments under analysis. Research and application objectives were achieved by creating a clear and easily reproducible method to evaluate the level of spatial integration of residential areas. The research demonstrates the validity of a holistic approach to determining the scope of planning activities while based on a set of specific criteria that address integration issues.
PL
Postępujące zmiany w branży AEC, przyczyniają się do poszukiwania innowacyjnych metod cyfryzacji i wykorzystania technik komputerowych, głównie z zakresu nowoczesnej technologii modelowania informacji o budynku (BIM), stającej się kluczowym narzędziem współczesnego, zrównoważonego budownictwa. Mimo wysokiego stopnia dojrzałości technologii BIM, która dostarcza dane w skali mikro, wciąż problemowe zagadnienie stanowi brak w budowanych modelach danych w skali makro (GIS). Niedostateczne lub niedokładne informacje nt. otoczenia inwestycji utrudniają i spowalniają proces zarządzania realizacją inwestycji. Aktualnie trudno mówić o choćby częściowej integracji technologii BIM i GIS. W przypadku integracji na poziomie aplikacyjnym trafniejszym sformułowaniem jest „współpraca”. Postępująca współpraca technologii BIM i GIS przyczynia się do dalszego rozwoju technik modelowania trójwymiarowego, wzbogacając budowane modele o informacje fizjograficzne nt. struktur występujących w środowisku przyrodniczym. Integrację danych BIM i GIS można rozpatrywać z poziomu współpracy oprogramowania lub poziomu głębszego - bazodanowego. W niniejszym artykule dokonano przeglądu dotychczasowych implementacji IT z zakresu integracji technologii BIM i GIS, uwzględniając aplikacje pochodzące od różnych producentów i rozwiązania stosowane w różnych krajach.
EN
Progressive changes in the AEC industry, contribute to the search for innovative methods of digitisation and the use of computer techniques, mainly in the field of modern Building Information Modelling (BIM) technology, becoming a key tool for modern sustainable construction. Despite the high degree of maturity of BIM technology, which provides micro-scale data, the lack of macro-scale data (GIS) in the built models is still a problematic issue. Insufficient or inaccurate information on the investment environment hinders and slows down the process of investment management. Currently, it is difficult to talk about even partial integration of BIM and GIS technology. In the case of integration at the application level, "cooperation" is a more accurate term. The progressive integration of BIM and GIS technology contributes to the further development of three-dimensional modelling techniques, enriching the models built with physiographic information about the structures found in the natural environment. The integration of BIM and GIS data can be considered from the level of software application collaboration or a deeper level - the database. This article reviews existing IT implementations of BIM and GIS integration, taking into account applications from different manufacturers and solutions used in different countries.
PL
W artykule omówione zostały wyniki i metodyka pracy w projekcie badawczym, który skupiał się wokół koncepcji rozbudowy budynku Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej o nowe przestrzenie otwarte. Przedmiotem projektu były wielowątkowe prace badawczo-projektowe w zakresie wskazania możliwości rozbudowy obiektu i budowy zintegrowanego tarasu z pochylnią przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, oraz określenie potencjalnych kierunków architektonicznych i plastycznych planowanej inwestycji. W wyniku przeprowadzonych badań opartych na metodzie research by design (badanie przez projektowanie) określono wytyczne realizacyjne oraz rekomendacje projektowe. W artykule zaprezentowano również trzy modelowe rozwiązania projektowe.
EN
The article discusses the results and methodology of work in the research project, which was focused on the concept of extending the building of the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology with new open-concept spaces. The aim of the project was multi-threaded research and design works in the field of indicating the possibilities of building extension and constructing an integrated terrace containing a ramp intended for people with disabilities, moving in a wheelchair as well as determining the potential architectural and artistic directions of the planned extension. As a result of the conducted research based on the research by design method the implementation guidelines and design recommendations were defined. The article also presents three model design solutions.
PL
Ogólnodostępność, wspólne działania lokalnej społeczności, nauka poprzez zabawę, zgoda z naturą – to trendy zgodne z oczekiwaniami mieszkańców w kontekście placów zabaw i terenów rekreacyjnych.
EN
This paper formulates a specific methodology based on a mathematical model that selects the optimal terminal configuration of individual transport modes within the point of integration of passenger transport. The methodology is applicable for the purpose of analyzing the current situation and proposing improvements to the point of integation of passenger transport. The application of the methodology is presented at the point of integration of different transport modes in the city of Šibenik. As the main parameter in the mathematical model, the time distance required for a certain type of passenger to walk between each individual terminal within the integration point was chosen. Technical and technological criteria that influence the choice of the optimal configuration were evaluated and included in mathematical calculations. By selecting the optimal terminal configuration within the integration point, the preconditions for better integration of transport modes as well as for greater passenger satisfaction will be achieved.
EN
Characterinsing the nature of cybephysical systems is not easy task. What are core aspects and what are not? This is especially tricky in systems-of-systems aggregates. Some EU-funded cyberphysical systems projects have performed a roadmapping exercise over the domain of Cyber-Physical Systems-of-Systems. In particlular, the EU-CPSoS project roadmap has identified three major challenges and eleven research and innovation policies that shall be addressed to solve the three challenges. The third core challenge addresses Cognitive Cyber-physical Systems of Systems. In this article we address the role that knowledge and cognition are to play in future cyber-physical systems of systems from a life-cycle perspective of high autonomy systems.
13
Content available remote Integracja lotnisk w Polsce z lokalnym transportem szynowym
PL
Spośród 15 polskich lotnisk obsługujących regularne połączenia pasażerskie tylko 5 jest zintegrowanych z lokalnym pasażerskim transportem szynowym, przy czym integracja ta ma różną skalę, co przekłada się na efektywność połączeń intermodalnych i ich popularność wśród podróżnych. Istnieją także liczne plany budowy lub modernizacji linii kolejowych, a incydentalnie także tramwajowych celem usprawnienia dostępności portów lotniczych. Autor omawia istniejące i planowane (a także potencjalne) rozwiązania koncentrując się na transporcie lokalnym (aglomeracyjnym). Zagadnienie integracji CPK z siecią kolei dalekobieżnej jest tylko zarysowane jako temat o odmiennej specyfice i jako taki zasługujący na odrębną publikację.
EN
Out of 15 Polish airports serving regular passenger connections, only 5 are integrated with local passenger rail transport, and this integration has a differ scale, which translates into the efficiency of intermodal connections and their popularity among travelers. There are also numerous plans to build or modernize railway lines and, incidentally, also tram lines to improve airport accessibility. Author of this paper discusses the existing and planned (as well as potential) solutions, focusing on local (agglomeration) transport. The issue of integration of CPK (Centralny Port Komunikacyjny = Central Transportation Hub) with the long-distance rail network is only outlined as a topic with different specificity and as such deserves a separate publication.
EN
The article addresses the issue of fi nancing and organising metropolitan rail transport. It identifies challenges for this segment, which include the absence of organisational and funding obligations on the part of metropolitan government structures. It describes the forms of vertical co-operation which are legally permissible for local government units and identifies the drawbacks in this respect. It cites the examples of management of the metropolitan railway transport in Poland, operated despite the existing restrictions. The absence of complete legal and fi nancial instruments providing metropolis with legal certainty in the organisation of metropolitan transport is identified. Specific solutions are recommended, referring to information on dealing the described problem outside Poland.
PL
Ten artykuł opisuje metody, podejścia i technologie integracji systemów informatycznych, porównuje funkcjonalność wybranych narzędzi do integracji systemów informatycznych z wybranego punktu widzenia. W tym przypadku jest to ocena zdolności do pełnienia głównych funkcji Korporacyjnej Magistrali Usług i wynikających z tego korzyści.
EN
This article describes the methods, approaches and technologies of information systems integration, compares the functionality of the selected tools for information systems integration from a selected point of view. In this case, it is an evaluation of the ability to perform the main functions of the Enterprice Service Bus and the resulting benefits.
PL
Przedstawiono koncepcję integracji zarządzania wartością oraz optymalizacji ekonomicznej harmonogramu budowy. Podejście umożliwia maksymalizację wartości użytkowej przedmiotu przedsięwzięcia budowlanego z uwzględnieniem parametrów ekonomicznych przedsięwzięcia. Koncepcja może być wykorzystana w takich przedsięwzięciach jak „zaprojektuj i wybuduj”.
EN
The article presents the concept of integrating value management and economic optimization of the construction schedule. The approach allows to maximize the value of a construction project, taking into account the economic parameters of the project (e.g. NPV). The concept can be used in "design and build" projects.
PL
Logistyka ukierunkowała się na rynek. Obsługa klienta i jej odpowiedni poziom zaczęły zyskiwać miano priorytetów w działaniach przedsiębiorstw. Wymusiło to obserwowane dziś na rynkach zjawisko powstawania sieci logistycznej, znaczną integrację wielu przedsiębiorstw i organizacji w ramach jednego łańcucha dostaw, znaczne zwiększenie roli najnowszych technologii w działaniach logistycznych. Obserwowane zmiany sprawiły, że współcześnie wiele podmiotów obecnych na rynku logistykę traktuje jako swoistą szansę strategiczną. Niestety, zbyt mało wiemy jeszcze o problemie wykorzystania logistyki jako ważnego elementu uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, stąd też celem artykułu jest przedstawienie możliwości logistyki w poprawie pozycji przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku oraz ukazanie jej znaczenia dla organizacji.
EN
Logistics focused on the market, customer service and its appropriate level began to become priorities in activities. It was forced by the phenomenon of the formation of a logistic network observed in the markets today, the significant integration of many enterprises and organizations within one supply chain, and a significant increase in the role of the latest technologies in logistics activities. Due to the observed changes, many entities present on the market nowadays treat logistics as a kind of strategic opportunity. Unfortunately, we still know too little about the problem of using logistics as an important element of gaining a competitive advantage, therefore the aim of the article is to present the possibilities of logistics in improving the position of enterprises in a competitive market and to show its importance for the organization.
18
Content available remote An Optimized Stochastic Techniques related to Option Pricing
EN
Recently stochastic methods have become very important tool for high performance computing of very high dimensional problems in computational finance. The advantages and disadvantages of the different highly efficient stochastic methods for multidimensional integrals related to evaluation of European style options will be analyzed. Multidimensional integrals up to 100 dimensions related to European options will be computed with highly efficient optimized lattice rules.
EN
The purpose of this article is to identify the possibility of using the concept of wholesale tariffs as a tool for tariff and ticket integration of rail carriers, with a view to improving cost-effectiveness and the reduction of procedural barriers for customers resulting from lack of tariff integration of rail carriers in Poland. This article aims to raise the awareness of the concept of wholesale tariffs, which are successfully used as a tool for tariff integration and competitiveness in the telecommunications market, and to initiate discussions among professionals and researchers in the transport sector. The following test methods were used: synectics, literature review, analysis and synthesis, induction and deduction, and documentation study. The analyses conducted showed the role of market regulators in improving cooperation between rail carriers to develop a better transport offer for rail passenger transport in Poland and, consequently, to increase the share of passenger transport in this transport sector. Similarly, it indicated that the concept of wholesale tariffs may also be a revenue (yield) management tool for rail carriers.
EN
Purpose: The purpose of the article is to establish the place of Ukraine on the process of European integration and the identification of obstacles to full membership in the European Union. Design/methodology/approach: The methodological and theoretical basis of the article is the fundamental provisions of economic theory, the works of scientists and economists in the field of international economic relations and integration. Findings: The article explores the problems of Ukraine’s integration into the EU. The study analyzed the attitude of Ukrainians towards European integration, identified the main arguments for and against accession to the EU countries, as well as the main internal and external threats of the integration process. It has been determined that in recent years the proportion of the population that has supported Ukraine’s accession to the EU has significantly increased. From the integration into the EU, Ukrainians primarily expect to expand the space of their own capabilities and the country's internal development in accordance with modern world trends. It is concluded that the population considers a high level of corruption in the country, problems in the Donbass and the inefficiency of public administration as the main obstacles to this process. Most residents of Ukraine consider it necessary to implement European reforms, but the consequence of their implementation has identified significant problems in terms of their real social effect. It is determined that Ukraine in some macroeconomic indicators lags significantly behind the EU countries, continues to lose its position in the global ranking of countries in terms of economic competitiveness, and remains one of the poorest countries in Europe. A significant problem for the development of Ukraine is the labor migration of the population and, in particular, the increase in the number of illegal migrants - Ukrainians in Europe. The main achievements in the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU are analyzed and the main threats to the further European integration are identified. It is concluded that Ukraine needs to develop its own “action plan” for the possibility of realizing national interests, taking into account the interests of the parties involved in the integration process. Originality/value: The mood of Ukrainian society, the current position of the state, the main obstacles and priorities that Ukraine faces on the way to the EU have been analysed in detail.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.