Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transpiration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The existing formulae, like the well-known Penman-Monteith equation, used for calculating evapotranspiration are characterized by great differences concerning their results. These differences stem from the diversified climatic conditions and vegetation specifics during their development. Every formula of evapotranspiration only delivers 100% correct results, if it is used under the same climatic condition it was developed in. Therefore, a new method for calculating evapotranspiration via specific, but comparatively easily established formula was presented. After a theoretical introduction for illustrating some fundamental aspects for this work, the test setup and approach for creating these formulae are described in detail. The test set up considers typical climatic conditions and simulates, for example, the average temperature of Vienna, a summer day and an extremely hot day. While using a polynomial correlation, a formula for calculating evapotranspiration at any temperature is possible. For determining the evapotranspiration rate (in mm/m2 per 24 hours day) due to the presented formula, only temperature, sort of vegetation and technical soil has to be defined. As a result, the relevance of this work is the presentation of a method to determine the evapotranspiration of any technical substrates (used for e.g. green roofs, façade greenery, indoor greenery, raingardens…) with or without any kind of vegetation, while using the created formula.
EN
The effect of lead ions of the concentrations within the range of 15–1000 m dm-3 on the physiological reaction of common osier var. Jorr was examined. The content of assimilation pigments, the rate the CO2Water assimilation, transpiration, the indices of relative water content and the deficit of water saturation and the content of lead in the nutrient solution. The studied physiological parameters in common osier var. Jorr were differentiated by the rate of lead ions in the nutrient solution. The Jorr variety of common osier was characterised by good values of the determined physiological parameters under stressful conditions at a large accumulation of lead. This suggests that it shows quite a high tolerance to the stress caused by contamination of the subsoil with lead.
PL
Transport morski jest zdecydowanie najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w przypadku przewożenia dużych ilości żywności na dalekich dystansach. Jednak długi czas trwania wymaga zachowania optymalnych warunków w trakcie transportu produktów łatwo psujących się, ponieważ przy przewożeniu dużych ich ilości zepsucie jednego z nich przyspiesza niepożądane procesy zachodzące we wszystkich pozostałych. W przypadku transportowania niektórych owoców i warzyw drogą morską, niezbędne może być zastosowanie kontrolowanej atmosfery wewnątrz kontenerów, umożliwiającej znaczne przedłużenie czasu transportowania oraz zabezpieczenie produktów przed zepsuciem. W artykule określono optymalne warunki do transportowania drogą morską poszczególnych grup owoców i warzyw z uwzględnieniem konieczności zastosowania kontrolowanej atmosfery.
EN
The marine transport is the most economical way of long distance transport of large amounts of food. However during a long time journey sensitive products must be kept in optimal conditions, because the spoilage of a little part of food makes harmful processes in the whole load occur faster. Therefore in the case of some fruits and vegetables the use of controlled atmosphere during marine transport may be necessary. In the paper the suitable conditions of marine transport of different fruits and vegetables with special respect to the controlled atmosphere are defined
EN
The effect of cadmium on physiological and biochemical activity of spring wheat cv. Alba was studied within the concentrations of 0.025-5 mM. The content of chlorophyll a and b, carotenoids, the intensity of assimilation of CO 2 and transpiration as well as the activity of catalase, Peroxydase, superoxide dismutase in the phase of two cotyledones and in the phase of shooting in wheat were determined. The applied doses of cadmium significantly decreased the content of determined assimilation dyes, reduced the intensity of assimilation of CO2 and transpiration and caused an increase in the index of use of water in the photosynthesis in all the studied growth phases of spring wheat. A clear stimulating influence of the applied doses of cadmium on the activity of catalase, peroksydase and superoxide dismutase in spring wheat was noticed.
EN
In the experiment the effect of differentiated doses of cadmium (0; 1.4; 28; 280 mg dm–3), applied in the form of CdCl2 on selected physiological parameters of clone Jorr Salix viminalis, cultivated in water cultures with Hoagland’s medium was determined. The statistical analysis of the results showed a significant influence of cadmium on the examined physiological parameters of clone Jorr. The addition of CdCl2 to the medium in a dose of 280 mg dm–3 caused a decrease in intensity of CO2 assimilation of the examined clone by 70 % and transpiration by nearly 83 % in relation to the intensity of these processes in control leaves. A positive significant correlation between assimilation of CO2 and transpiration was recorded. At all the dates of studies decreased contents of both chlorophyll and carotenoids in leaves were obtained after the application of three doses of cadmium chloride. The increase in the concentration of cadmium salt caused a decrease in the relative water content index (RWC) and an increase in the water saturation deficit (WSD) in the leaves of clone Jorr.
PL
W przeprowadzonym doświadczeniu określano wpływ zróżnicowanych dawek kadmu (0; 1,4; 28; 280 mg dm-3), zastosowanych w formie CdCl2 na wybrane parametry fizjologiczne klonu Jorr Salix viminalis L., uprawianej w kulturach wodnych z pożywką Hoaglanda. Analiza statystyczna wyników wykazała istotny wpływ kadmu na badane parametry fizjologiczne klonu Jorr. Dodatek do pożywki CdCl2 w dawce 280 mg dm-3 spowodował obniżenie intensywności asymilacji CO2 badanego klonu o 70 %, a transpiracji o prawie 83 % w stosunku do intensywności tych procesów w liściach kontrolnych. Stwierdzono statystycznie istotną dodatnią korelację między asymilacją CO2 a transpiracją. We wszystkich terminach badań uzyskano obniżone zawartości zarówno chlorofilu, jak i karotenoidów w liściach po zastosowaniu trzech dawek chlorku kadmu. Wzrost stężenia soli kadmu spowodował spadek wskaźnika względnej zawartości wody (RWC) oraz wzrost deficytu wysycenia wodą (WSD) w liściach klonu Jorr.
EN
A strong, normal shock wave, terminating a local supersonic area on an airfoil (or a helicopter blade), not only limits the aerodynamic performance, but also becomes a source of High-Speed Impulsive (HSI) noise. The application of a passive control system (a cavity covered by a perforated plate) on a rotor blade should reduce the noise created by the moving shock. This article describes numerical investigations focused on the application of a passive control device on a helicopter blade in high-speed transonic hover conditions to weaken the shock wave – the main source of HSI noise.
EN
The aim of the performed studies was to assess the physiological reaction of two cultivars of strawberry to foliar application of potassium-silicon fertilizer. In 2005–2006 at the Experimental station of Orchard Department, University of Agriculture in Szczecin in Rajkowo (a locality near Szczecin), a two-factor vegetation experiment in the system of random blocks was carried out in three replications. The experimental factor was foliar application of potassium Alkaline with silicon (variant I – with fertilization, variant II – control, spraying with distilled water). Strawberry Senga–Sengana c.v. was chosen as biological material for the studies. The following gas exchange parameters of the investigated variety were determined: assimilation rate of CO2, transpiration rate, index of water use efficiency in the photosynthesis.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena reakcji fizjologicznej dwóch odmian truskawki na dolistne żywienie nawozem potasowo-krzemowym. W latach 2005-2006 w Stacji Doświadczalnej Katedry Sadownictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie w miejscowości Rajkowo koło Szczecina, przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie wegetacyjne, w układzie bloków losowanych, w trzech powtórzeniach. Czynnik doświadczalny stanowiło nawożenie dolistne alkalinem potasowym z krzemem (wariant I - z nawożeniem, wariant II - kontrola, oprysk wodą destylowaną). Biologiczny materiał badań stanowiła odmiana truskawki: Senga-Sengana. Oznaczono parametry wymiany gazowej badanej odmiany truskawki: intensywność asymilacji CO2, natężenie transpiracji, wskaźnik efektywności wykorzystania wody w fotosyntezie.
PL
Badania polowe przeprowadzono w latach 2002-2004 na glebie lekkiej, kompleksu żytniego dobrego. Oceniano możliwości plonotwórcze trzy-, cztero- i pięcioletnich krzewów malin odmiany "Norna" i "Veten" uprawianych w zróżnicowanych warunkach wodnych (kontrola O, nawadniane W) oraz nawozowych (0, 60, 120 kg Nźha-1). Nawadnianie zapewniało uzyskanie istotnie wyższych plonów - średnio w trzyletnim okresie badań o blisko 52%, niż naturalne opady. Najbardziej uzasadnione okazało się nawożenie obu testowanych odmian dawką 120 kg Nźha-1. Odmiana "Norna" wyróżniała się większą efektywnością jednostkową wody niż odmiana "Veten". Nawadnianie istotnie zwiększało plon owoców i masę 100 jagód, a także natężenie asymilacji i transpiracji liści.
EN
Field experiments were done in 2002-2004 on sandy soil. Crop productivity of raspberry (cv. "Norna" i "Veten") was tested in the 3rd, 4th and 5th year of cultivation at different water regime (O-control, W-drip irrigation) and various nitrogen doses (0, 60, 120 Nźha-1). The 52% crop increase in tested plants was obtained resulting from the supplemental irrigation. Effects of irrigation depended also on amount of natural precipitation - the highest increase we obtained in extremly dry year 2003. We obtained on plots with 120 kg Nźha-1 the most significant effect of nitrogen fertilization for both tested varieties. "Norna" variety was more effective in used water than "Veten". Supplemental irrigation significantly increased the yield of fruit and weight of 100 berries and also intensity of leaves transpiration and assimilation.
9
PL
Badania polowe wykonano w latach 2004-2006 na glebie brunatnej kwaśnej, kompleksu żytniego dobrego. Oddziaływanie nawadniania kroplowego oceniano na 6, 7 i 8 letnich krzewach borówki wysokiej odmiany "Patriot" i "Spartan". Odmiana "Spartan" wyróżniała się większą produktywnością i efektywnością jednostkową wody niż odmiana "Patriot". Nawadnianie istotnie zwiększało plon owoców i masę 100 jagód, a także natężenie asymilacji i transpiracji liści.
EN
In the years 2002-2004 field experiments were carried out on light soil (good rye complex). The yielding abilities of three-year, four-year and five-year old raspberry shrubs cv. Norna and Veten, grown under varied water (control O, irrigation W) and fertilization (0, 60, 120 kgźNźha-1) conditions were assessed. Irrigation ensured significantly higher yields - during the three-year study nearly by 52% compared to natural precipitation. The most favourable fertilizer dose, for both the tested cultivars, proved to be 120 kgźNźha-1. The cultivar Norna was characterized by higher water unit productivity compared to cv. Veten. Irrigation significantly increased the yield of fruits and the mass of 100 berries, and the intensity of leaf assimilation and transpiration.
EN
In the own research, an attempt was undertaken to evaluate resistance of three basket willow clones - Bjor, Jorr and Tora - to the stress induced by substrate salinity and to determine the content of free amino acid, ie of proline, in leaves as a sensitive bioindicator in differentiation of stress agent intensity as well as to measure selected physiological indices. Hydroponic experiment was carried out in 2004-2005. In this two-factor experiment, the first factor was three basket willow clones, Bjor, Jorr and Tora, whereas tour levels of substrate salinity: 0.00 (control), 0.034,0.068 and 0.102 mol. dm-3, represented the second factor. During the vegetation period, the intensity of gaseous exchange, ie E-transpiration (mmol m-2 . s-1) and A-assimUation of CO2 ([mu]mol m-2 s-1), as well as water saturation deficit in leaves (WSD) were measured. Basing on the results of gaseous exchange, water consumption efficiency in photosynthesis WF [mmol mol-1] was calculated. In the plant material (leaves), proline content [mg g-1 d.m.] was determined 7 days after salination of substrate with the method of Bates et al. (1973), as well as sodium and potassium contents [mg kg-1] with AAS method and their quantitative proportions (K/Na ratio) and fresh and dry matters [g]. As a result of the conducted experiment, significant differences were found in the content of free proline in the leaves of examined clones and between the levels of solution salinity. The leaves of Tora clone were characterized by significantly smaller concentration of free proline than those of Bjor and Jorr clones. While referring to salinity level, proline was accumulated by willow leaves most when substrate salinity was the largest; there was over two times more proline in Bjor and Jorr clones than under control conditions. The synthesis of that amino acid also significantly depended on the content of Na+ and K+ ions in leaves, but differently. In Bjor i Jorr clones, it rose together with the increase in the number of Na+ ions, whereas together with the increase of K+ ions in Tora clone. In Bjor clone, significant negative relationships were also found between the content of that amino acid and the volume of fresh and dry matter in the over ground part of basket willow and positive relations between proline and (WSD).
PL
W badaniach własnych podjęto próbę oceny odporności trzech klonów wierzby wiciowej: Bjor, Jorr i Tora na stres wywołany zasoleniem pożywki (0.0; 0.034; 0.068; 0.1 02 mol, dm-3) oraz oznaczenie zawartości wolnego aminokwasu, tj. proliny w liściach jako czułego bioindykatora w różnicowaniu natężenia czynnika stresowego, a także pomiary wybranych wskaźników fizjologicznych. Dwuczynnikowe doświadczenie hydroponiczne przeprowadzono w latach 2004-2005. W czasie wegetacji mierzono intensywność wymiany gazowej, tj. E-transpiracji (mmol m-2. s-1) i A-asymilacji CO2 ([mu]mol m-z.2 s-1) oraz deficyt wysycenia liści wodą (WSD). Z wyników wymiany gazowej obliczono WF - fektywność wykorzystania wody w fotosyntezie [mmol mol-1]. W materiale roślinnym (liście), 7 dni po zasoleniu pożywki oznaczono zawartość proliny metodą Batesa i wspł. (1973) w [mg g-1 s.m.], a także zawartość sodu i potasu [mg kg-1] (metodą MS) i ich ilościowe proporcje (K/Na) oraz świeżą i suchą masę [g]. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu stwierdzono statystycznie istotne różnice w zawartości wolnej proliny w liściach badanych klonów oraz między poziomami zasolenia roztworów. Liście klonu TORA charakteryzowały się mniejszą koncentracją wolnej proliny niż liście klonów BJOR i JORR, najwięcej proliny zgromadziły liście wierzby w warunkach największego zasolenia pożywki, u Bjor i Jorr było ponad dwukrotnie więcej proliny niż w warunkach kontrolnych. Synteza proliny zależała od zawartości jonów Na+ i K+ w liściach, ale nie jednakowo, u Bjor i Jorr rosła wraz ze wzrostem ilości jonów Na" a u Tora wraz ze wzrostem jonów K+. U klonu Bjor wykazano również ujemnie zależność pomiędzy zawartością aminokwasu a ilością świeżej i suchej masy części nadziemnej oraz dodatnią ze wskaźnikiem WSD.
EN
The physiological activity of three basket willow clones, ie Bjor, Jorr and Tora, grown under different salinity conditions on a Hoagland's nutrient solution-based substrate was measured by their gaseous exchange indicators (ie intensity of CO2 assimilation and transpiration) as well as the efficiency of water use in photosynthesis. The obtained results allow to state that salinity differentiates significantly the aforesaid indicators, first of all the assimilation and water use efficiency. From among examined clones, the highest vulnerability to substrate salinity was a characteristic of the Jorr clone, whereas the lowest one of the Bjor clones. It was also found that in all clones, regardless of substrate salinity, a positive and significant correlation is observed between transpiration intensity and stomata1 conductivity.
PL
Aktywność fizjologiczną klonów wierzby wiciowej: Bjor, Jorr i Tora w warunkach zróżnicowanego zasolenia pożywki Hoaglanda mierzono wskaźnikami wymiany gazowej (tj. intensywnością asymilacji CO2 i transpiracji) oraz efektywnością wykorzystania wody w fotosyntezie. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż zasolenie istotnie zróżnicowało w/w wskaźniki, przede wszystkim asymilację i efektywność wykorzystania wody. Spośród badanych klonów, największą wrażliwością na zasolenie pożywki charakteryzował się klon Tora, a najmniejszą - Bjor. Stwierdzono również, :te bez względu na poziom zasolenia pożywki, u wszystkich klonów obserwuje się dodatnią i istotną korelację między intensywnością transpiracji a przewodnictwem szparkowym.
PL
W pracy wykonano ocenę dynamiki zmian przyrostu gęstości bulw ziemniaka na skutek transpiracji i ubytku gęstości będącego wynikiem absorpcji wody, w zależności od czasu przechowywania. Do badań przyjęto bulwy dwóch odmian (Aster, Ibis), frakcji wielkościowych 40-50 mm i 50-60 mm. Bulwy do badań przechowywano w chłodni w temperaturze 4-6°C i wilgotności względnej powietrza ok. 90%. Okres przechowywania wynosił osiem miesięcy a pomiary wykonywano co jeden miesiąc. Na zmiany przyrostu gęstości bulw statystycznie istotny wpływ miały: czas przechowywania, odmiana, frakcja wielkościowa i rodzaj nawozu. Ubytki gęstości zależały od czasu absorpcji wody oraz od czynników, które istotnie modyfikowały przyrost gęstości. Największym przyrostom i ubytkom gęstości ulegały bulwy odmiany Aster, frakcji wymiarowej mniejszej. Zmiany przerostu gęstości w zależności od czasu przechowywania wyrażono wielomianami drugiego a ubytków gęstości wielomianami czwartego stopnia, dla których udział wariancji wyjaśnionych zawierał się w przedziale od 0,292 do 0,902.
EN
The paper evaluated dynamics of density growth in a potato bulb due to transpiration and loss of density as a result of water absorption, depending on time of storage. Two varieties (Aster, Ibis) within size range of 40-50 mm and 50-60 mm were taken for testing. Those bulbs were stored in cool room at 4 to 6°C and air relative humidity of about 90%. Period of storage was eight months and the measurements were taken every month. Storage time, variety, size and type of fertilizer influenced statistically an increase of the bulb density in a meaningful way. Density loss was depending on water absorption time and on other factors which could cause a meaningful modification of density increase. Highest increases and decreases of density was recorded for Aster variety, a dimensionally smaller variety. Changes of density increase depending on storage time was expressed in second degree polynomial functions while density losses were described by fourth degree polynomials for which the share of explained variances was within 0.292 to 0.902.
EN
The content of Cd, Pb, Fe and Co in the leaves of maple Acer platanoides L. growing in the area of Szczecin was termined and physiological measurements were made. The studies showed large differentiation of the content of selected heavy metals in the leaves of maple at individual stations in urban environment. The values of cadmium and lead were exceeded in the leaves of trees growing on the investigation sites along the streets with heavy traffic. On the basis of the correlation coefficient; a significant negative correlative relation between the content of Cd, Pb and Fe in leaves and the intensity of CO2 and transpiration was confirmed. The analysis of two factor variance confirmed a significant influence of the site and the date on the intensity of assimilation and transpiration and it also showed the significance of interaction.
PL
Oznaczono zawartość Cd, Pb, Fe i Co w liściach klonu Acer platanoides L. rosnącego na terenie Szczecina oraz wykonano pomiary fizjologiczne. Przeprowadzone badania wykazały duże zróżnicowanie w zawartości wybranych metali ciężkich w liściach klonu na poszczególnych stanowiskach w środowisku miejskim. Wartości stężeń kadmu i ołowiu zostały przekroczone w liściach drzew rosnących w punktach badawczych przy ulicach o dużym natężeniu ruchu. Na podstawie wartości współczynnika korelacji stwierdzono ujemną istotną zależność korelacyjną pomiędzy zawartością Cd, Pb i Fe w liściach a natężeniem asymilacji CO2 i transpiracji. Analiza dwuczynnikowej wariancji potwierdziła istotny wpływ stanowiska i terminu na natężenie asymilacji i transpiracji oraz wykazywała istotność interakcji.
14
Content available remote Convective heat transfer in turbulent boundary layers with transpiration
EN
Reliable cooling of thermally high stressed components in the field of thrust chamber and turbine technology requires the use of more effective cooling techniques compared to the common recuperative cooling. Alternative cooling techniques basing on mass transfer through the wall such as transpiration cooling are available. For thermal design of transpiration cooled components a detailed knowledge with respect especially to the convective heat transfer behavior in the hot gas boundary layer on the porous wall is requested. This paper describes experimental investigations on this problem as well as the modeling of the measuring results by means of empirical correlations for engineering purposes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.