Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 386

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  assembly
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
1
Content available remote Kasetony elewacyjne
PL
Budowa farm wiatrowych wymaga szeregu działań logistycznych niewystępujących w innych dziedzinach budownictwa. Kluczowymi problemami jest prowadzenie robót w terenie pozbawionym infrastruktury, organizowanie transportu elementów ponadgabarytowych oraz montaż elementów składowych wiatraka. Budowa elektrowni wiatrowej musi być poprzedzona audytem wietrzności na danym terenie oraz przeprowadzeniem dość skomplikowanych działań formalnych. W tym zakresie problemem jest częsta zmiana przepisów.
EN
The construction of wind farms requires a range of logistical activities not found in other areas of construction. Key problems include conducting works in an area without infrastructure, organising transport of oversized elements and the assembly of wind turbine components. The construction of a wind power plant must be preceded by a wind audit in the given area and the performance of quite complicated formal actions. Frequently changing regulations are a problem in this regard.
3
Content available remote REPRAP P3STEEL spatial printer construction design
EN
The introduction describes the purpose of the article, i.e. designing a REPRAP printer. The article includes an overview of additive manufacturing techniques. The next section discusses the definition of a self-replicating REPRAP printer. Then, the example of the method for extruding thermoplastic materials with the use of the FDM / FFF technique served to present the list of parts and the design of the REPRAP P3STEEL spatial printer. Tests were also carried out and the prints were compared with the Zoltrax M200 serial production printer.
PL
We wstępie został przedstawiony cel pracy, czyli projekt drukarki REPRAP. Praca zawiera przegląd technik przyrostowych. W kolejnej części omówiono definicję samoreplikującej się drukarki RERAP. Następnie na przykładzie metody wytłaczania tworzyw termoplastycznych techniką FDM/FFF przedstawiono wykaz części i projekt drukarki przestrzennej REPRAP P3STEEL. Przeprowadzono również testy i porównano wydruki z seryjną drukarką Zoltrax M200.
4
Content available remote Analysis of flat compensator lapping in an assembly process
EN
An approach to analysis of lapping of flat compensator during the assembly of the structural connection was demonstrated. Machining main time and the costs of single-disc lapping process were presented.
PL
Przedstawiono sposób analizy docierania kompensatora płaskiego podczas montażu połączenia konstrukcyjnego. Wyznaczono czas główny obróbki i koszty operacji docierania jednotarczowego.
5
Content available Zrobotyzowany montaż
PL
Do najbardziej złożonych systemów wytwarzania wykorzystujących roboty przemysłowe należą zrobotyzowane systemy montażowe. Związane jest to głównie z wymogami dużej wydajności, elastyczności oraz sprawności. Z uwagi na fakt, że podczas montażu konieczne jest często chwytanie i manipulowanie różnymi obiektami o złożonych kształtach, niezbędne jest zastosowanie dodatkowego osprzętu (czujników, ustalaczy i stołów pozycjonujących).
EN
Time standards belong to the key indicators of production process effectiveness. The paper discusses time standard setting in the production process. One of the important stages of the production process is assembly, which is a crucial stage in case of manufacturing customized products. The aim of the article is to show the methods of time standard setting which facilitate assembly planning. Specific goals of the article are focused on finding common attributes useful in assembly tasks characteristics and changeover, as well as finding value intervals helpful in assembly description. Shortening the product lifecycle, new product development and product customization bring about the development of a modular reconfigurable assembly line. The development of flexible assembly lines requires standards related to typical assembly tasks and tools. Reconfiguration and balancing assembly lines require a knowledge base related to time standards. This article presents examples of typical tasks, tools and time standards for planning product assembly and changeover which use the assembly and disassembly processes.
PL
Przedstawiono propozycje projektu koncepcyjnego przekrycia hali sportowej. Scharakteryzowano zagadnienia kształtowania, modelowania oraz wytyczne realizacji zaprojektowanej konstrukcji dachu.
EN
Proposals of the conceptual design of the tensegrity structure sports hall covering were presented. The issues of shaping, modeling and guidelines for the assembly of the designed roof are shown.
PL
Deskowania tunelowe są to systemowe, wielkowymiarowe deskowania członowe, umożliwiające jednoczesne betonowanie ścian i stropów. Omówiono technologię stosowania deskowań tunelowych we współczesnym budownictwie mieszkaniowym. Podano zalety tej technologii oraz przykłady z realizacji budynków.
EN
Tunnel formwork is a systemic, large-dimension articulated formwork that allows concreting walls and floors at the same time. The technology of using tunnel formwork in today's residential construction, its advantages as well as examples of construction works being carried out has been presented in the paper.
EN
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. has developed and utilized Low Temperature Co-fired Ceramic (LTCC) technology for about 25 years. This paper presents our activities related to photonics and millimetre-waves, including also a relevant literature survey. First a short summary of the technology is given. Especially, the unique features of LTCC technology are described in more details. In addition, several examples have been given to show the validity of LTCC technology in these high-performance fields.
PL
Nauka to filozofia dorobiona do wiedzy inżynierskiej. „Ph dr eng.” to w tłumaczeniu z języka angielskiego doktor filozofii inżynierskiej. Jeżeli wiedza inżynierska jest kiepska, to i naukowe wnioski będą na niskim poziomie. Dlatego Japończycy inaczej niż w Polsce po japońsku drukują wiedzę inżynierską, a po angielsku drukują dla Amerykanów wiedzę naukową. W Polsce zazwyczaj nie drukuje się wiedzy praktycznej. W artykule porównamy wiedzę japońskich i polskich fachowców, którzy prowadzili kursy wiedzy praktycznej w firmie Technolkonstrzębski Co i Instytucie Łączenia Metali w Krakowie. Omówimy najważniejsze punkty nadzorowania tego procesu przed spawaniem.
PL
Przedmiotem artykułu jest problem wyboru maszyn do wykonania robót montażowych. Wybór ten realizowany jest metodami MCDA, do których stosowania wykorzystuje się oceny rozwiązań przez pryzmat istotnych kryteriów z określeniem ich wag. W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych i ich analizę ustalające istotność i wagi kryteriów. Przeprowadzono badania wśród kierowników robót oraz planistów w polskich przedsiębiorstwach zajmujących się prowadzeniem robót montażowych, ustalając istotność 14 kryteriów - 9 technologicznych i 5 związanych z preferencjami wykonawców lub czynnikami ekonomiczno-rynkowymi. Celem badań ankietowych było ustalenie miar istotności kryteriów decydujących o wyborze rodzaju żurawi budowlanych, oraz ocena żurawi względem tych kryteriów.
EN
Crane selection is an important issue in assembly works planning. Tower and telescopic, stationary and mobile cranes used in construction have essentially different properties. Assembly planning begins in analyzing the possibilities of assembly with a given crane. This is called technical aspect of crane selection. Cranes that meet the technical criteria are then analyzed in terms of other criteria related to the effectiveness of their use on the construction site. The article presents the assessment of the selection criteria and the method of crane selection itself. Surveys conducted among construction managers and planners in Polish companies dealing with assembly works allowed to determine the significance of the selection criteria. For this purpose, an example using SAW (Simple Additive Weighting) and FSAW (Fuzzy Simple Additive Weighting) methods was presented. They also allowed to propose a technique for determining preferences in the use of selected construction cranes. The aim of the research was to increase the usability of computer applications supporting assembly planning by acquiring expert knowledge for the initial selection of organizational solutions.
PL
W artykule poruszono zagadnienia orientowania przestrzennego i wzajemnego na przykładzie śruby M8. W szczególności skupiono się na zagadnieniach związanych z automatyzacją takiego procesu. Zaproponowano przykładową linię premontażową, w której wykorzystano urządzenia do zmiany elementu orientowanej części.
EN
The article deals with issues of spatial and mutual orientation on the example of the M8 screw. In particular, the Focus was on issues related to the automation of such a process. An exemplary pre-assembly line was proposed, in which devices for changing orientation of part were used.
PL
Wykonano i zbadano układy połączeń chipów tranzystora HEMT AlGaN/GaN/(111)Si, metalizowanych warstwami montażowymi Cu, Ag lub Au, z podłożami DBC wykorzystując technologię SLID oraz technologię zgrzewania mikroproszkiem Ag. Siły adhezji połączeń chipów, w których zastosowano pośrednią galwaniczną warstwę (1 m)Sn, dobraną siłę nacisku, temperaturę 280oC i czas 30 min. dla procesu spiekania, są powyżej 22 MPa. Połączenie chipu ze spodnią metalizacją Ag zgrzewane z DBC poprzez mikroproszek Ag cechuje siła adhezji powyżej 22 MPa.
XX
The connection systems of AlGaN/GaN on (111)Si chip metallized with Cu, Ag or Au (mounting layers) were preformed to DBC plates using Solid Liquid phase Interdiffusion (SLID) technology and Ag sintering bonding, and the systems were verified. The chip adhesion forces for DBC samples with intermediate galvanic (1 m)Sn layer, and the load force matched to the chip size, temperature of 280oC and time of 30 min. for the sintering process, are above 22 MPa. Ag sintering bonding of the chip with backside Ag metallization to DBC substrate is exceeding 22 MPa.
PL
Rusztowania są konstrukcjami tymczasowymi, z jakich są wykonywane prace na wysokości, lub które służą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Jest to obszar prac szczególnie niebezpiecznych, a od prawidłowości wykonania konstrukcji rusztowania zależy zdrowie i życie ludzkie i dlatego właśnie kwestie poprawnego montażu rusztowań powinny być traktowane ze szczególną uwagą i bezkompromisowo.
EN
Scaffoldings are temporary constructions which are used to cary out works at height, or which serve to protect against falls from a height. They constitute areas of particularly hazardous work, as health and life of people depends on correct preparation of scaffolding construction. Because of this, issues related to correct installation should be treated with special care and without compromises.
EN
The key to the functioning of enterprises in today's market is the concept of flexibility, which is mainly associated with adapting to very dynamically changing customer requirements. The basis for this approach is, among others, the realisation of serial production, products created for the customer's order in the quantity and time defined in orders. The LEAN Managemnt and LEAN production approach is a solution dedicated to meeting market assumptions. The LEAN concept, which both in the organization of production and management is focused on dynamic response to changes in the environment. The term LEAN represents numerous improvements to the organization, tools and techniques used to reduce and eliminate individual processes (or parts thereof) that are unnecessary activities. The key to analysing entire processes and defining unnecessary activities is thorough observation and selection of dedicated solutions. In the set of LEAN tools, you can find a lot of possibilities, from organization of a workstation itself, to a thorough quantitative analysis of times and process sequences, from simple facilities to complex technological solutions. The article pre-sents the results of the assembly process analysis, indicates the point of product differentiation (marking for the client) and presents the map of organizational and preparatory activities for this process. The presented results are part of the activities within organization of the LEAN approach, currently having priority for the Research entity organisation improvement team.
18
Content available remote Proces kontroli jakości prefabrykatów ściennych
19
Content available remote Prawidłowy montaż okien
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.