Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  research infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available SuperDARN w Polsce – perspektywy
PL
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) jest światową siecią radarów do badania górnych warstw atmosfery, jonosfery i ich sprzężenia z magnetosferą i wiatrem słonecznym (Greenwald i in. 1995; Chisham i in. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani i in. 2019). W artykule przybliżamy szczegóły techniczne, tematy badawcze i publikacje związane z działalnością SuperDARN oraz korzyści płynące z polskiego w nim udziału, który mógłby wzmocnić badania krajowe, jak i współpracę międzynarodową oraz otworzyć nowe tematy badawcze. Zanim to będzie możliwe, należy rozwiązać kilka technicznych kwestii, których tło i perspektywy nakreślamy.
EN
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) is a global radar network for studying the upper atmosphere, ionosphere, thermosphere and mesosphere and their coupling with the magnetosphere and solar wind (Greenwald et al. 1995; Chisham et al. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani et al. 2019). In the article we bring closer to national readers the SuperDARN network through describing its technical details, projects and publications. In addition to strengthening present research Polish participation in SuperDARN could result in development of new topics in national research and in international cooperation. Before it is possible, several technical issues should be solved, the background and perspectives of which we outline in the article.
PL
W roku 2016 mija 40 rocznica założenia Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. Został on utworzony w dniu 1 stycznia 1976 r. celem badania różnych metod i urządzeń do wytwarzania gorącej plazmy, w których mogą zachodzić reakcje syntezy termojądrowej (fuzji) jąder izotopów wodoru (reakcje DD - deuter-deuter albo DT - deuter-tryt). Badania plazmy laserowej realizowano także we współpracy z Instytutem Fizyki Rosyjskiej Akademii Nauk - RAN Moskwie (FIAN) kierowanym przez prof. N. Basowa laureata nagrody Nobla. W 2005 r. nastąpiło podpisanie z Komisją Europejską Kontraktu Asocjacyjnego. Na jego podstawie rozpoczęła się w Polsce działalność koordynowana przez IFPiLM Asocjacja EURATOM-IFPiLM grupująca kilkanaście polskich ośrodków zajmujących się badaniami i technologiami fuzyjnymi w układach z magnetycznym utrzymaniem plazmy (MCF) tzn. w tokamakach i w stellaratorach. Rozpoczęto od podstaw opracowywanie metod diagnostycznych dla układów MCF, stosowanie technik laserowych w technologiach fuzyjnych i badania efektów oddziaływania plazma – ściana także z użyciem układu PF-1000. Dla stellaratora W7-X (w Greifswald, Niemcy) przygotowano układy do diagnostyki rentgenowskiej, a dla układu JET oryginalny detektor promieniowania X (detektor GEM). IFPiLM uczestniczy w dużym projekcie dotyczącym opracowywania koncepcji radialnej kamery neutronowej dla budowanego tokamaka ITER (w Cadarache, Francja). W IFPiLM realizowane są modelowania numeryczne plazmy w układach MCF. Sukcesywnie zwiększa się udział naukowców z IFPiLM w badaniach na dużych tokamakach w Europie (głównie na układzie JET w Culham, Wielka Brytania). W programie EURATOM jest też projekt dotyczący fuzji laserowej (IFE) realizowany w IFPiLM. Od 2014 r. europejski program fuzyjny jest koordynowany przez konsorcjum EUROfusion. Program krajowy koordynuje IFPiLM w ramach Centrum – Nowe Technologie Energetyczne (CeNTE). Obok prac dotyczących fuzji laserowej w IFPiLM prowadzone są badania oddziaływań laserów dużej mocy z materią. Większość tych prac jest wykonywana w ramach konsorcjum LaserLab-Europe realizowanych głównie w Ośrodku Badawczym PALS w Pradze (Republika Czeska). Od 2007 r. w Instytucie rozpoczęto badania i budowę plazmowych napędów satelitarnych w ramach projektów międzynarodowych. W 2013 r. zbudowany w IFPiLM prototyp (silnik typu Halla) przeszedł pomyślnie testy w laboratoriach ESA w Holandii i w IFPiLM. Instytut podlega Ministerstwu Energii. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Sylwester Kaliski. Od października 2010 r. dyrektorem Instytutu jest dr hab. prof. Andrzej Gałkowski. W IFPiLM jest zatrudnionych 85 pracowników (w tym 10 profesorów i 25 doktorów).
EN
The year 2016 marks the 60th anniversary of the establishment of the Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion in Warsaw (Poland). The newly-created institute realized research on the properties of laser-produced plasma, plasma generated in high-current discharges in plasma-focus devices, and compression of plasma using explosive materials. On 1 January 2007, the Euratom-IPPLM Association was established for coordination by the IPPLM over ten institutions all over Poland that carry out research in plasma physics and technology related to magnetic confinement fusion in the tokamaks and stellarators. New projects were initiated: study of plasma processes in tokamaks, research in fusion technology, development of diagnostics for tokamaks (JET, WEST and ITER), and for the stellarator W7-X. Since 2007, the IPPLM has participated in the European HiPER project, whose aim is to build a fusion infrastructure to demonstrate the effectiveness of laser fusion. After the year 2013, the research and development of fusion in Europe is coordinated by the consortium EUROfusion. The Polish fusion programme is presently coordinated by the IPPLM within the Center of New Technologies for Energy (CeNTE). Generally, the previously realised research is continued. Since October 2010, the director of the institute has been Prof. Andrzej Gałkowski. Currently, the Institute is employing 85 workers, including 45 researchers.
PL
W roku 2016 mija 60 lat od powstania w Dubnej (Rosja) Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych, uznanego w świecie międzynarodowego ośrodka badań jądrowych, w którym od początku czynnie uczestniczyli naukowcy polscy. W artykule omówiono aktualny stan wyposażenia Instytutu w duże urządzenia badawcze i ogólny profil prowadzonych w nim badań, zagadnienia naukowe, którymi obecnie zajmują się polscy pracownicy oddelegowani do ZIBJ z polskich ośrodków naukowych oraz tematykę prac prowadzonych w ośrodkach polskich wspólnie z pracownikami ZIBJ. W odróżnieniu od innych ośrodków międzynarodowych, dzięki grantom i programom Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP w ZIBJ, na które przeznaczane jest 20% składki członkowskiej Polski, możliwe jest nieodpłatne korzystanie z istniejącej infrastruktury badawczej ZIBJ do realizacji badań prowadzonych przez polskie instytucje naukowe, gdzie polscy fizycy, chemicy i radiobiolodzy mogą realizować swoje prace niezależnie w wybranych przez nich kierunkach, uzupełniając je o komplementarne metody niedostępne w swoich macierzystych instytucjach. Konkursowy tryb przyznawania grantów i programów zapewnia tym badaniom pewną niezależność finansową od polityki prowadzonej przez dyrekcje poszczególnych laboratoriów. W ZIBJ obowiązuje także zasada zakupu materiałów i urządzeń w kraju członkowskim w wysokości nie mniejszej niż 20% składki członkowskiej, co umożliwia polskim firmom eksport aparatury i urządzeń oraz zagraniczną współpracę naukowo-technologiczną.
EN
The year 2016 marks the 60th anniversary of the establishment of the Joint Institute of Nuclear Research in Dubna (Russia), a globally recognised international nuclear research laboratory in which Polish scientists have actively participated since its inception. In this article we briefly overview the major equipment of the JINR, its current main research directions, the research topics which Polish scientists on leave from their Polish research institutions to JINR are currently engaged in, and research topics undertaken jointly by JINR and Polish scientists in Polish institutions. Unique to the Polish participation in JINR is a competitive system of grants and programmes of the Plenipotentiary of Poland, supported by 20% of the Polish JINR membership fee, to which national collaborators may apply. This enables Polish physicists, chemists and radiobiologists to freely use the JINR infrastructure and to carry out independently their current research interests, but also using the advanced JINR facilities unavailable in Poland, without any additional charges. Thus, unlike in other large international research laboratories, their current research topics may be accomplished outside of long-term detailed research programmes typical for such laboratories. JINR also adheres to the industrial return rule, namely that no less than 20% of the membership fee is to be used to purchase materials and equipment from the member’s country. This enables Polish industry, especially in the high-tech area, to export their goods and to further extend joint international commercial venture.
PL
W artykule przedstawiono bazę laboratoryjno-badawczą aktualnie istniejącą na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Dzięki współpracy z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska S.A. z Katowic, Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. z Radomia oraz Sp. z o.o Scheidt & Bachmann Polska z Lubonia rozwinięto infrastrukturę badawczą o nowoczesne laboratoria, unikalne w skali europejskiej, przeznaczone do celów dydaktycznych oraz do badań eksploatacyjnych i funkcjonalnych systemów automatyki kolejowej.
EN
The article presents a base of laboratory and research, which exists currently at the Department of Transport and Electrotechnics University of Technology and Humanities in Radom. Through the cooperation with such companies as: Bombardier Transportation (ZWUS) Poland from Katowice, KOMBUD from Radom and Scheidt & Bachmann Poland from Luboń, research infrastructure is developed based on laboratories, which are modern and unique in Europe. They are designed for the teaching purposes, the operational research and functional systems of railway automation.
PL
Przedstawiono architekturę i koncepcje wykorzystania laboratorium chmur obliczeniowych, będącego częścią infrastruktury ogólnopolskiej sieci badawczej PL-LAB2020. Laboratorium oferuje heterogeniczne środowisko sprzętowe oraz dedykowane narzędzia zarządzające i analityczne, możliwe do wykorzystania w wielu domenach dziedzinowych (Internet rzeczy, telemedycyna, zarządzanie sieciami, transport i logistyka).
EN
This paper presents concept, architecture and main functions of the cloud computing laboratory, which is a part of PL-LAB2020 polish national research infrastructure. Laboratory offers a heterogenichardware environment, which offers added value services dedicated for management and specialized analytic toolswhich can be used in different, domain specific, research scenarios (Internetof Things, eHealth, network management, transport and logistics).
PL
Przedmiotem działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, jak również ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami, a także przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz ich rozpowszechnianie. O możliwościach badawczych Instytutu decyduje nowoczesna, stale rozbudowywana infrastruktura badawcza, umożliwiająca realizację badań o charakterze interdyscyplinarnym. KOMAG posiada sześć laboratoriów: – Laboratorium Badań, – Laboratorium Badań Stosowanych, – Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska, – Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii, – Laboratorium Mechatroniki, – Laboratorium Przeróbki Surowców Mineralnych.
PL
Ważnym czynnikiem wpływającym na wiarygodność i poprawność uzyskiwanych wyników badań laboratoryjnych jest zachowanie zasad ergonomii podczas pracy w laboratorium – umożliwia to odpowiednio zaprojektowana i zagospodarowana infrastruktura badawcza. Zdaniem autorów stworzenie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy w laboratorium wymaga z jednej strony znajomości zasad prawa oraz wymagań zawartych w systemach zarządzania jakością, z drugiej jednak, ważne są doświadczenie i rozwaga podczas codziennej pracy laboratoryjnej.
EN
Following the rules of ergonomics in the laboratory, allowing a proper designing and management of the research infrastructure, is an important factor affecting the reliability and accuracy of the results of laboratory analyses. According to the authors the creation safety and ergonomic working conditions in the laboratory requires the knowledge of legal principles and requirements of quality management systems, as well as experience and consideration in daily laboratory work is very important.
8
Content available remote Europejska infrastruktura badawcza
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki, która stanowiła materiał do przygotowania międzynarodowej konferencji dotyczącej wykorzystania europejskiej infrastruktury badawczej. Zawarto w nim także najważniejsze wnioski wypływające z treści wystąpień i dyskusji, które miały miejsce podczas konferencji w Strasburgu. Jednym z nich jest konieczność uczynienia Europy atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych naukowców w celu powstrzymania ich emigracji do USA, a także zwiększenie roli kobiet w badaniach naukowych. W procesie tworzenia „społeczeństwa informacyjnego", istotne jest także, zapoznanie go z zakresem i tematyką prowadzonych badań przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informacyjnych, w tym wielkich, multimedialnych baz danych.
EN
The paper present the approximation of the subject matter, which determines materials for the preparations of the international conference on the utilization of European research infrastructures is presented and it contains the most important conclusions arising from the contents of the pronouncements and the discussion, which took place during the conference in Strasbourg. Some of them are necessary for making Europe a more attractive of work to young researchers and also increase the participation of women in research work. In the process of creating "the information society" it is essential to introduce new problems of investigations and utilization of the most modem techniques, for example great multimedia databases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.