Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterownik programowalny PLC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwość sterowania wybranymi instalacjami w inteligentnym budynku za pomocą sterownika programowalnego PLC. Aby w sposób empiryczny sprawdzić możliwości i ograniczenia tego rozwiązania stworzono model laboratoryjny. W modelu tym zasymulowane zostały sygnały, które występują w typowych instalacjach znajdujących się w budynku. Liczba sygnałów sterujących na wejściu i wyjściu jednostki centralnej została zmniejszona ze względu na ograniczenia co do liczby poszczególnych wejść i wyjść samego sterownika. Opracowano przykładowe algorytmy działania sterownika PLC, które są stosowane w inteligentnych budynkach. Celem stosowania automatyki budynkowej oraz jednostek nadzorujących ich pracę, jest zwiększenia funkcjonalności budynku oraz podniesienie bezpieczeństwa osób w nim przebywających.
EN
The article presents the possibility of control of selected installations in an intelligent building by means of a programmable PLC controller. To empirically test the capabilities and limitations of this solution a laboratory model was developed. It simulated signals sent in typical installations in the building. The number of the control signals at the central unit’s input and output was restricted due to the limitations of the individual inputs and outputs of the controller itself.
2
Content available remote Urządzenie symulujące pracę układu hamulcowego pojazdu szynowego
PL
W artykule omówiono urządzenie służące do symulacji w określonym zakresie pracy układu hamulcowego pojazdu szynowego. Omawiane urządzenie jest zbudowane na bazie odpowiednio oprogramowanego sterownika programowalnego PLC. Konfiguracja urządzenia jest realizowana przez program omówiony w [1], który w tym celu został rozbudowany o potrzebne funkcje. Układ pracuje w ramach komunikacyjnej sieci przemysłowej CANopen [2] wykorzystywanej obecnie w układach sterująca -pomiarowych pojazdów szynowych. Celem budowy tego urządzenia jest umożliwienie testowania w warunkach laboratoryjnych niektórych aspektów tworzonych układów sterujących hamulca. Artykuł powstał w wyniku realizacji Projektu Badawczego MN i SzW nr N N509 398236 "Mikrosystemy cyfrowe do inteligentnego, rozproszonego i współbieżnego sterowania pojazdami szynowymi".
EN
The device used to simulation in the specified range of operation of rail vehicle braking system is discussed in this article. The presented device is built on the basis of controller with provided software of the programmable PLC. The configuration of device is performed by the program discussed in [1], which for this purpose has been extended with the needed functions. The system operates within the industrial communication network CANopen [2] used in the control-measuring systems of rail vehicles. The purpose of construction of this device is to allow to tests some aspects of created control systems of brake in the laboratory. This article was written as a result of realization of the Research Project of Ministry of Science and Higher Education No. N N509 398236 "Digital microsystems for the intelligent, scattered and synchronous rail vehicles control".
PL
W końcu listopada ub.r. krakowska firma ASTOR ogłosiła wyniki - zorganizowanego w ramach działań wspierających edukację - konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2006 wykonaną w oparciu o oferowane przez firmę produkty. O konkursie pisaliśmy w grudniu, natomiast w kolejnych trzech numerach naszego pisma publikujemy skrócone opisy nagrodzonych rozwiązań. Nagrodę główną otrzymała praca przedstawiona poniżej. W ramach pracy dyplomowej wykonano rzeczywiste stanowisko dydaktyczne, w skład którego wchodzą sterownik PLC (GE Fanuc VersaMax Micro 28 pkt), aktory (diody LED, siłowniki pneumatyczne), sensory (wyłączniki krańcowe, przełączniki, przyciski) i układ zasilania, umożliwiające naukę programowania sterowników PLC oraz bezpieczne projektowanie i testowanie oprogramowania sterującego, tworzonego dla rzeczywistych instalacji.
PL
Artykuł przedstawia metodę selektywnej realizacji programu sterowania, w odróżnieniu od szeregowo-cyklicznej, która implementowana jest w klasycznych sterownikach programowalnych. W programie sterowania, podzielonym na bloki, realizowane są te bloki, których stan argumentów uległ zmianie od ostatniego cyklu obliczeniowego. Elementem niezbędnym do selektywnej realizacji programu jest pamięć procesu z mechanizmem wykrywania różnic w jej zawartości. Można to zrealizować programowo lub sprzętowo. Pokazano różne sposoby podziału programu na mniejsze elementy, w celu efektywnego wykrywania zmian i realizacji tylko wybranych fragmentów programu sterowania. Powyższe zadanie może zostać zrealizowane w sposób efektywny, przy wykorzystaniu unikatowych cech układów FPGA.
EN
The paper presents modified idea of program execution in PLCs. Instead of serial cyclic execution is proposed event sensitive cyclic execution. Proposed approach to program execution allows for selective execution of program parts or tasks provided calculation condition for this part has changed since last time. There are executed only these blocks from entire program that variables have changed since last calculation. Proposed method can be implemented as software modification or as hardware accelerated solution. The most important part of the idea is task or subprogram triggering condition computation. Different methods of program optimisation are discussed. Finally hardware implementation of event triggered system is presented. In order to determine program blocks that require recalculation in current program loop execution specific hardware support is used.
PL
Przedstawiono metodę automatycznego tworzenia schematu bloków funkcyjnych dla sterownika PLC, przy użyciu języka funkcyjnego ML. Opisano podstawowe elementy metody na przykładzie sekwencyjnego układu sterowania. Rozważono przykład generacji układu sterowania przejazdem kolejowym ostatecznie zaimplementowany w sterowniku wielofunkcyjnym PSW-166.
EN
The method of automatic generation of function block diagram for a PLC using ML functional language is considered. A sequential control problem has been used to present fundamental elements of the method. Railway crossing control and PSW-166 multifunction controller are applied in the example.
PL
Referat przedstawia wybrane rozwiązanie realizacji zdalnego dostępu do sterowników PLC za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem stosu protokołów TCP/IP. Do transportu plików między oddalonymi komputerami zastosowano protokół FTP (ang. File Transfer Protocol). Omawiana aplikacja przykładowo dotyczy obsługi sterowników PLC typu S7-200 firmy Siemens. Na komputerach oddalonych, bezpośrednio współpracujących ze sterownikami PLC, zainstalowany jest program klienta FTP. Komputer realizujący funkcje stacji zbiorczej, ma zainstalowany program serwera FTP.
EN
The paper presents selected solutions for the remote access to PLC controllers by the Internet using the set of protocols TCP/IP. File transfer among remote computers has been accomplished using FTP protocol. The application discussed concerns Siemens S7-200 PLC controllers. Remote computers communicating with PLC controllers are equipped with the FTP client programme. Computer acting as a cumulating station is equipped with the FTP server programme.
PL
Na wstępie przedstawiono strukturę Radiotelefonicznego Systemu Telemechaniki RST i charakterystykę radiotelefonicznych stacji obiektowych RSO. Omówiono główne funkcje i konfiguracje sprzętowe sterownika obiektowego w wersji swobodnie programowalnej i w wersji PLC. Przedstawiono pozyskiwanie danych dwustanowych w układzie matrycowym, programową generację danych awaryjnych i danych pomiarowych typu impulsowego. Na końcu pracy przedstawiono programową obsługę protokółu transmisji radiowej PTR oraz sposób weryfikacji i generacji zabezpieczeń nadmiarowych typu CRC danych ramek PTR.
EN
As an introduction, the structure of Radiotelephone Remote Control System RST and the characteristic of the radiotelephone object stations RSO have been shown. The main functions and hardware configurations of object controller in the free-hand programmable version and the PLC version have been discussed. The acquiring of two-state data in the economical matrix circuit and software generated damage data have been shown. Then, the acquiring of pulse type measuring data has been discussed. Finally, the FX2N-232IF communication module and its way of cooperating with CPU-PLC as well as the way of verification and generating the protections of redundant data of CRC type of the used radio transmission PTR protocol have been presented.
PL
W pracy przedstawiono sposób automatyzacji podstawowych funkcji magazynu zbożowego zakładu młynarskiego. Chodzi tutaj o takie funkcje, jak: odbiór zboża z dostawy, sporządzanie mieszanki ziarna o zadanych parametrach technologicznych oraz zapewnienie ciągłości transportu zboża do działu produkcyjnego. Sterowanie wymienionymi funkcjami powierzono sterownikowi PLC. Zastosowano również system MMI/SCADA do nadzoru i sterowania nadrzędnego oraz wizualizacji procesów zachodzących w ramach wspomnianych funkcji.
EN
An automation solution for the grain storehouse of a flour-mill workshop has been presented in the paper. The solution includes automating main functions of the storehouse such as grain receiving, preparing grain mixture of desired technological pa- rameters, and assurance continuity of its transportation to the mill workshop. For the purpose of automated controlling the above mentioned functions a PLC controller has been used. Also a MMI/SCADA system of integrated programs for supervising and monitoring of the automated processes has been applied.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję układu sterowania reaktorem elektrochemicznym służącym do produkcji topników spawalniczych. Reaktor znajduje się w Zakładach Elektrochemicznych w Raciborzu. Przedstawiono konstrukcję reaktora, nietypowy układ zasilania oraz omówiono przebieg jednego cyklu pracy. Zaprezentowano założenia konstrukcyjne układu sterowania, którego budowę oparto na sterowniku programowalnym PLC. Omówiono ideę działania układu sterowania reaktorem elektrochemicznym oraz korzyści wypływające z zastosowania nowego układu sterowania.
EN
Idea of the control system of an electrochemical reactor designed for welding fluxes production is presented in this paper. The reactor is located in Electrochemical Works in Raciborz. Contstruction of the reactor and untypical power system are discussed and one duty cycle is reported. Structural guidelines of the control system designed basing on are programmable logic controller are presented. Pronciple of operation of the control system of the electrochemical reactor and profits from application of the new control system are discussed as well/
PL
W artykule przedstawiono dydaktyczne stanowisko laboratoryjne służące do prezentacji zautomatyzowanego układu napędowego sterowanego sterownikiem programowalnym (PLC). Istotą prezentowanego układu jest przedstawienie możliwości aplikacji sterowników programowalnych w układach elektromechanicznych. Do sterownika podłączony jest komputer, na którym oprócz programowania i podglądu pracy PLC w trybie on-line, można monitorować pracę całego układu. Jest to możliwe dzięki opracowanej wizualizacji.
EN
Teaching purpose for presentation of an automated power transmission system controlled by PLC has been presented in this paper. The main idea of the presented system is demonstration of PLC application possibilities in electrochemical systems. PLC is connected with PC, which allows programming and watching PLC in on-line mode. Monitoring of the entire power transmission system is also possible thanks to the worked out PC visualisation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.