Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 354

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja żelbetowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
Content available Przeglądy i diagnostyka balkonów
PL
W pracy przedstawiono tematykę związaną z wykonywaniem przeglądów i diagnostyki balkonów o konstrukcji żelbetowej. W sposób zwięzły przypomniano wybrane warunki stawiane tego typu konstrukcjom. Następnie omówiono, co należy ocenić w czasie przeglądu. W sytuacjach wymagających przeprowadzania diagnostyki zostały omówione typowe badania oraz stosowana aparatura. Na podstawie doświadczeń własnych autorzy przedstawili przykłady typowych stanów technicznych od mających naturę estetyczno-użytkową aż po zagrażające bezpieczeństwu konstrukcji nośnej.
EN
The paper presents the subjects related to inspections and diagnostics of balconies with a reinforced concrete structure. Selected conditions for this type of construction are briefly mentioned. Then the paper discusses what should be assessed during the review. Typical tests and equipment used are discussed for situations requiring diagnostic procedures. Based on their own experience, the authors present examples of typical technical states, from those of an aesthetic and functional nature to those that threaten the safety of the load-bearing structure.
PL
Artykuł przedstawia techniki projektowania budynków o konstrukcji żelbetowej słupowo-płytowej jako zbioru elementów wydzielonych, bez wykorzystania BIM i modeli trójwymiarowych. Przedstawiono, w jaki sposób zbudowano model obliczeniowy płyty stropowej, płyty fundamentowej i tarczy ściennej z uwzględnieniem charakterystyk podatności. Scharakteryzowano problemy, na które natrafiono podczas prowadzenia obliczeń i analizy wyników oraz podano sposoby ich rozwiązania.
EN
The article presents techniques for designing buildings with a reinforced concrete column-slab structure as a set of separated elements, without the use of BIM and models three-dimensional. The article presented how the calculation model of the floor slab, foundation slab and wall disc was constructed, taking into account the vulnerability characteristics. The problems encountered during the calculations and analysis of the results are characterized and the ways of solving them are given.
PL
W artykule przedstawiono różne aspekty budowy konstrukcji żelbetowej parkingu wielopoziomowego jako rozwiązanie zadania dyplomowego na studiach magisterskich na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Autorka artykułu w pracy dyplomowej inżynierskiej zaprojektowała konstrukcję parkingu w technologii monolitycznej żelbetowej z elementami prefabrykowanymi (w płytowo-belkowo-słupowym układzie konstrukcyjnym), a w pracy magisterskiej przedstawiła różne zagadnienia związane z realizacją takiego obiektu. Prace dyplomowe autorki łączą zagadnienia konstrukcyjno-materiałowe z technologicznymi i z organizacyjnymi. Przedstawiono w nich konstrukcję żelbetową obiektu, projekty deskowań, technologiczne warunki wykonywania robót, problemy mechanizacji robót betonowych i montażowych, rzeczowo-czasowe analizy wykonania procesów budowlanych z harmonogramem budowy. Wykorzystano przy tym współczesne możliwości wspomagania analiz projektowych – programy komputerowe oraz nowoczesne techniki i standardy prowadzenia robót budowlanych.
EN
The article presents diffrent aspects of the reinforced construction of a multi-storey car park as a solution to the diploma thesis at The Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry at the Warsaw University of Technology. The author of the article in the engineering diploma thesis designed the construction of a car park in monolithic reinforced concrete technology with prefabricated elements (in a slab-beam-column structure), and in the master’s thesis presented diffrent issues related to the implementation of this object. The author’s diploma theses merge construction and materials with technological and organizational issues. They present the reinforced construction of the building, formwork designs, technological conditions for the performance of works, problems of mechanization of concrete and assembly works, material and time analyzes of the construction processes with the detailed schedule. Modern possibilities of supporting design analyzes were used with computer programs and modern techniques and standards for carrying out construction works.
PL
W artykule dokonano analizy czynników agresywnych w stosunku do betonu w zamkniętych obiektach gospodarki ściekowej na przykładzie czterech różnych grup obiektów zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Na podstawie analiz chemicznych ścieków, ich osadów i skroplin na ścianach i stropach oraz atmosfery ponad ściekami, a także oceny stanu powierzchniowych warstw betonu i zbrojenia, sformułowano wnioski dotyczące agresywności środowiska panującego w komorach oraz wytycznych do projektowania ochrony przeciwkorozyjnej takich obiektów.
EN
In the paper the analysis of agents aggressive to concrete in the covered reinforced concrete chambers and channels for sewage disposal. The examples of four different objects localized in different part of Poland are presented. On the basis of chemical tests of sewage, their sludge and condensate on the walls and covers, the air above the sewage as well as the assessment of the surface of concrete, the conclusions are formulated concerning the aggressiveness in such objects and the recommendations for their anticorrosive protection.
EN
The main issue of the article is the corrosion of the reinforced concrete elements by the co-influence of the aggressive and power factors. The problem of corrosion is extremely actual one. Therefore the tests were carried out upon the specimens considering the corrosion in the acid environment, namely 10 % H2SO4. The acid environment H2SO4 was taken as a model of the aggressive environment. Conclusions concerning the corrosion model of the cross section and investigation of stress-strain state have been made. That material concerns the problem of the reinforced concrete corrosion as a whole construction. Reinforced concrete beams were tested with and without the co-action of the aggressive environment and power factor.
EN
The paper deals with the working peculiarities of the support zones of reinforced concrete elements subject to bending with due account of the eccentric compression and tension. The authors performed simulation of the stress-strain behaviour of the indicated structures with the aid of “Lira” software which results are shown in the graphical and tabulated form. The performed simulation allowed of tracing the work of the studied sample beams till collapse. Such approach made it possible to single out and generalize the main collapse patterns of the inclined cross-sections of the reinforced concrete elements subject to bending on which basis the authors developed the improved method to calculate their strength (Karpiuk et al., 2019).
EN
In this work on the basis of the developed and tested mathematical model, the numerical experiment is conducted in order to study in more detail the specifics of performance of concrete beams` with combined reinforcement. For this purpose nine series of reinforced concrete beams with different combination of steel bars (A400C, At800, A1000) and ribbon reinforcement (C275) were modeled. In the developed series two classes of concrete were used: C50/60, C35/45. The functions derived on the basis of mathematical modeling allow us to determine the recommended percentage of high-strength reinforcement of common reinforced concrete structures with single reinforcement. Therefore, the possibility is obtained to reduce the total structures` reinforcement percentage, increasing their deformability by the specified value without affecting the bearing capacity.
PL
W przedstawianym artykule opisano przypadek uszkodzeń betonu w nawodnych podporach mostu hydraulicznego odpopielania w jednej z elektrowni. Dokonanie oceny przyczyn zniszczenia betonu, jak i określenie możliwości wystąpienia w nim zjawisk korozyjnych, a więc w konsekwencji prognozowania trwałości obiektu budowlanego oraz wybór, na tej podstawie, właściwej procedury naprawczo-renowacyjnej wymagało przeprowadzenia szeregu niezbędnych badań i analiz. I tak, w omawianym przypadku, przeprowadzono kompleksowe badania na obiekcie i badania na próbkach betonu wyciętych, w postaci odwiertów rdzeniowych, z uszkodzonej konstrukcji (m.in. makroskopowe, mikroskopowe SEM, XRD, DTA, analizy chemiczne). W oparciu o te badania ustalono rodzaje korozji odpowiedzialne za analizowane zniszczenia.
EN
The article describes a case of concrete damage in waterway supports of a hydraulic bridge for ash removal in one of power plants. Assessment of concrete destruction causes, as well as determination of the possibility of corrosion occurring in the concrete, and therefore, as a consequence of forecasting the durability of the construction facility and selection of appropriate repair and renovation procedure, required a number of necessary tests and analyses. In the discussed case, comprehensive tests on the facility and on concrete samples, cut out of the damaged construction in the form of cored boreholes (including macroscopic, microscopic, SEM, XRD, DTA tests and chemical analyses) were carried out. Based on these tests, the types of corrosion responsible for the analysed damage were determined.
PL
Artykuł przedstawia przypadek typowego fundamentu młota matrycowego MPM 5000, którego zły stan techniczny uniemożliwiał dalszą pracę młota. Opisano rozważane możliwości przebudowy wyeksploatowanego obiektu oraz zrealizowane ostatecznie dostosowanie wnętrza skrzyni po użytkowanym w sąsiedztwie dużo mniejszym młocie matrycowym MPM 1000. Przedstawiono zalety wynikające z adaptacji typowych skrzyń fundamentowych mniejszych młotów matrycowych do umieszczania w nich znacznie większych urządzeń, co umożliwia wzrost wydajności kuźni oraz pozwala na skrócenie do minimum przerwy produkcyjnej wynikającej z przebudowy fundamentu.
EN
The article presents the case of a typical MPM 5000 matrix hammer foundation, the poor technical condition of which prevented further hammer operation. The considered possibilities of rebuilding the exploited object are described, as well as the finally completed adaptation of the inside of the box from a much smaller MPM 1000 matrix hammer used in the vicinity. The advantages of the adaptation of typical foundation boxes of smaller die hammers to accommodate much larger devices are presented, which enables an increase in the efficiency of the forge and allows to shorten the production break resulting from the reconstruction of the foundation to a minimum.
11
Content available remote Żelbetowe niecki basenowe – błędy od projektu po wykonanie
PL
Naprawa uszkodzonych niecek basenowych wymaga współpracy wszystkich uczestników procesu budowlanego i posługiwania się dokumentacją powykonawczą lub dokumentacją budowy. Prace naprawcze powinny być poparte analizą aktualnego stanu technicznego, możliwości trwałego usunięcia przyczyn degradacji oraz zastosowania tradycyjnych lub nowych technologii na uszkodzone podłoża. Rodzaj i wielkość prac wzmacniających musi mieć swoje umocowanie w wynikach obliczeń konstrukcyjnych uwzględniających obciążenie wilgocią, temperaturą, parciem gruntu wraz z naziomem oraz ciśnieniem hydrostatycznym cieczy. Należy także uwzględnić aktualny stan instalacji odbierających wody opadowe i infiltracyjne, a także profil terenu, który może ulec deformacji w okresie eksploatacji obiektu. Aplikacja materiałów wzmacniających oraz uszczelniająco-zabezpieczających powinna odbywać się na przygotowanym do tego celu podłożu i w warunkach otoczenia ściśle wg instrukcji producenta i dostawcy technologii.
EN
Repairing damaged swimming pool basins requires the cooperation of all participants in the construction process and the use of as-built documentation or construction documentation. Repair works should be supported by an analysis of the current technical condition, possibilities of permanent removal of the causes of degradation and the possibility of applying traditional or new technologies to damaged substrates. The type and size of strengthening works should be anchored in the results of structural calculations taking into account the load of moisture, temperature, ground pressure and hydrostatic liquid. The current condition of rainwater and infiltration systems should also be taken into account, as well as the profile of the ground, which may be deformed during the life of the facility. The application of reinforcing and sealing materials should be carried out on the prepared for this purpose ground and in ambient conditions, strictly according to the instructions of the manufacturer and technology supplier.
12
Content available remote Wykonywanie wodoszczelnych podziemnych konstrukcji żelbetowych
13
Content available remote Innowacyjne zastosowanie betonu w budownictwie mieszkaniowym
PL
W artykule przedstawiono konfrontację obowiązujących zasad projektowania wzmocnienia konstrukcji żelbetowych materiałami kompozytowymi FRP z podważającymi je tezami, które z uwagi na błędne założenia prowadzą do mylnych wniosków. Wyjaśnienie mechanizmów zniszczenia w kontekście zasad projektowych ma na celu uniknięcie upowszechniania błędnych teorii w środowisku inżynierów budownictwa.
EN
The paper presents confrontation of existing design guidelines of strengthening reinforced concrete structures using FRP materials with undermining theses, which due to incorrect assumptions lead to misleading solutions. Explanation of failure mechanisms in the context of design guidelines aims to avoid dissemination of confusing theories in the civil engineering community.
PL
Omówiono rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe wybranych obiektów sportowych: Stadionu Narodowego, hali widowiskowej Al-Hamadaniah oraz krytej pływalni olimpijskiej z wieżą do skoków, zrealizowanych na terenie wpływów sejsmicznych.
EN
The paper presents an overview of selected sports objects from Aleppo Sports City: Aleppo International Stadium, Al-Hamadaniah Sports Arena, Olympic Swimming and Diving Complex. Structural and materials solution, problems connecting with designing, constructing, seismic of structure were analyzed.
EN
Basic differences resulting from the use of two types of materials during strengthening of RC structures are described. Attention is drawn to the consequences of using steel flat bars and composite strips or mats in relation to other strain values occurring at failure depending on the material used. Their impact, especially in the case of crack width and automatically shear capacity, makes direct extension of existing models of collapse to elements strengthened with composite materials unjustified.
PL
Opisano podstawowe różnice wynikające z zastosowania dwóch rodzajów materiałów przy wzmacnianiu konstrukcji żelbetowych. Zwrócono uwagę na konsekwencje użycia płaskowników stalowych oraz taśm lub mat kompozytowych w związku z innymi wartościami odkształceń występującymi przy zniszczeniu w zależności od zastosowanego materiału. Ich wpływ, szczególnie w przypadku szerokości rys i automatycznie nośności na ścinanie powoduje, że bezpośrednie rozszerzenie dotychczasowych modeli zniszczenia na elementy wzmocnione materiałami kompozytowymi jest niemożliwe.
PL
Przedmiotem artykułu jest wieża antenowa o wysokości 60 m zaprojektowana w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej, składająca się z 5 segmentów rurowych wykonanych w technologii betonu wirowanego. Połączenia segmentów zaprojektowano w postaci specjalnych łączników, składających się z płyt stalowych skręcanych na śruby. W trakcie eksploatacji żelbetowy trzon wieży uległ zarysowaniom i spękaniom o różnym charakterze, co stanowiło bezpośredni asumpt do zbadania przyczyn ich powstania oraz określenia sposobu naprawy. Celowi temu służyły przeprowadzone badania diagnostyczne oraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji wieży, z uwzględnieniem oddziaływania wiatru według Eurokodu 1 oraz nieliniowości fizycznej betonu i stali zbrojeniowej. Na podstawie otrzymanych wyników określono stan techniczny wieży oraz podano sposoby wyeliminowania występujących uszkodzeń i nieprawidłowości.
EN
The subject of this paper is a reinforced concrete (RC) antenna tower 60 m high consisted of 5 tubular segments made of spun concrete. The connections between segments were designed in the form of special joints consisted of steel plates fixed by screws. The reason for undertaking this issue was the occurrence of cracks on the external surface of the tower shaft. For this purpose the relevant investigations and static analysis of the tower structure have been performed in accordance with Eurocode 1 and by taking into account the physical nonlinearity of concrete and reinforcing steel. Based on the obtained results the diagnosis of tower structure and recommendations for its repair and protection were made.
18
Content available Badania doświadczalne przyczepności
PL
W artykule zostało przedstawione powszechnie znane wśród badaczy zjawiska przyczepności badanie typu pull out. Zostały opisane wybrane próbki wykorzystywane w tych eksperymentach, sposób prowadzenia badań oraz uzyskiwane z nich rezultaty, a także opisano funkcję przyczepności uzyskiwaną na podstawie wspomnianego testu. W artykule została zaprezentowana własna koncepcja badań dotycząca analizy przyczepności, która w przyszłości ma stanowić podstawę do stworzenia modelu numerycznego służącego do symulacji współpracy betonu i stalowych żebrowanych prętów zbrojeniowych w różnych elementach żelbetowych.
EN
The article presents a pull out test commonly known among bond researchers. Selected specimens used in these experiments, the method of testing and the results obtaining from them were described, and the bond function obtained on the basis of the said test was characterized. In addition, the article presents own concept of experimental bond analysis, which in the future will be formed the basis for creating a numerical model for simulating the cooperation of concrete and steel ribbed reinforcing bars in various reinforced concrete elements.
19
Content available Reliable crack width prediction in EN 13084 & CICIND
EN
Cracks in concrete are inevitable but fortunately cracking enables the structures to get rid of its bending moment peaks. The reduction is due to the redistribution of the load induced moments and cut of the temperature-imposed moments. However, cracking becomes completely harmless if the crack widths are controlled properly by reinforcement. In this regard a method for crack width prediction is presented in this paper which thanks its reliability is widely accepted in the standards EN 13084, CICIND and DIN 1056.
EN
An analysis of the dynamic load - carrying capacity of rectangular reinforced concrete deep beam considering the physical nonlinearities of structural materials: concrete and reinforcing steel, is the aim of the paper. The model of the elastic/visco-perfectly plastic material including dynamic yield criterion was applied for the reinforcing steel. The non-standard model of dynamic deformation, regarding the dynamic strength criterion and material softening was applied for the concrete. The method for description of deformation parameters of high strength concrete was included in the model. The method of structure effort analysis was developed using the finite element method. The comparative analyses of the obtained results for three different values of high strengths of concrete and one value of high yield stress for reinforcing steel were carried out in relation to the numerical results obtained for ordinary concrete and steel in case of dynamic loading. In these cases, the significant differences in behavior of reinforced concrete deep beams have been observed and described in detail. The effectiveness of the method analysis and computational algorithms for the problems of numerical simulation of reinforced concrete deep beam dynamic behavior was indicated in the paper.
PL
W pracy przedstawiono prognozę zachowania prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z betonów o bardzo wysokiej wytrzymałości obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Do opisu dynamicznych właściwości materiałów konstrukcyjnych dla betonu zastosowano niestandardowy model deformacji dynamicznej uwzględniający wytrzymałość dynamiczną betonu, osłabienie materiałowe, zarysowanie i miażdżenie betonu. W modelu opisującym dynamiczne zachowanie betonu dokonano modyfikacji paramentów materiału uwzględniających charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową uwzgledniająca parametry betonu bardzo wysokiej wytrzymałości. Dla stali zbrojeniowej przyjęto model sprężysto/lepko-idealnie plastycznego materiału z uwzględnieniem efektu opóźniania plastycznego. Modelowanie procesów dynamicznego odkształcania płaskiego ustroju konstrukcyjnego- tarczy żelbetowej przeprowadzono przy użyciu własnych procedur numerycznych i programów obliczeniowych bazując na metodzie elementów skończonych.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.