Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korozja betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawienie procesu korozji stwardniałego betonu w żelbetowych konstrukcjach budownictwa morskiego na przykładzie Falochronu Wyspowego Wschodniego w Porcie Północnym w Gdańsku. Problemy związane z korozją mechaniczną oraz chemiczną betonu.
EN
Presentation of the process of corrosion of hardened concrete in reinforced concrete structures of maritime construction on the example of the East Island Breakwater in the Northern Port in Gdańsk. Problems related to mechanical and chemical corrosion of concrete.
EN
One of the basic threats in terms of concrete used for tanks or ducts applied in wastewater management is the phenomenon of biogenic sulphate corrosion (BSC). BSC is a particular case of corrosion caused by the action of sulphuric acid (IV), which is formed as a result of a number of biochemical processes, which can take place, e.g. in an environment encountered within the aforementioned structures. Ions present in sulphuric acid react with cement hydration products, which leads to replacing the primary cement matrix components with compounds easily-soluble or highly-swelling during crystallization. The outcome of advanced corrosion is usually an observed formation of a white, amorphous, sponge-like mass, which is easily separated from the underlying concrete. The article discusses a case study of a BSC process in a newly constructed primary settling tank in a municipal wastewater treatment plant.
PL
Przedstawiono wyniki badań terenowych systemu nowej, pięcioletniej wiejskiej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w zakresie określenia warunków fizykochemicznych panujących w kanałach sanitarnych wskazujących na występowanie korozji studni betonowych oraz powstawanie odorów.
EN
Field studies were performed on a 15 km long section of the sewage system, which comprised 6 settlements and consisted of pipelines and wells. System contained of pressure and gravity plastics pipelines and concrete wells. Sewage from the furthest located settlement was pumped to a well in subsequent settlements. After connection with local sewage, it was pumped further down to the wastewater treatment plant. COD and BOD₅, temp., sewage pH, cond., petroleum ether extractable matter as well as the content of sulfides and dissolved O were detd. In addn. contents of H₂S, NH₃, MeH in the air inside the well were also measured. Correlations between parameters of air, sewage and corrosion of concrete were also studied. The biggest traces of corrosion were obsd. in expansion wells directly connected with the main pressure pipelines transporting total sewage from each settlement. In the expansion wells, where concrete corrosion was found, the concn. of H₂S in the air above the sewage exceeded 200 ppm. A strong correlation between the H₂S and NH₃ content in the air in the wells was also obsd.
4
Content available remote Kryteria doboru powłok ochronnych w betonowych obiektach oczyszczania ścieków
PL
Projektowanie i realizacja oczyszczalni ścieków należą do najbardziej skomplikowanych procesów inwestycyjnych. Na równie wysokim poziomie muszą pozostawać procesy mechanicznego, biologicznego oraz chemicznego oczyszczania ścieków, wyposażenie technologiczne oraz procesy budowlane, zapewniające trwałość konstrukcji prawie wyłącznie betonowej przy agresywnych oddziaływaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Jako konsultant przy realizowanych inwestycjach oczyszczalni ścieków zwracam uwagę w artykule na najczęściej występujące problemy przy budowie nowych obiektów i eksploatacji istniejących.
EN
The design and implementation of wastewater treatment plants are among the most complex investment processes. At an equally high level, mechanical, biological and chemical wastewater treatment processes, technological equipment and construction processes must be maintained, ensuring the durability of almost exclusively concrete structures with aggressive internal and external impacts. The author was a consultant for the investments being carried out and the article is to draw attention to the most common problems in the construction of new facilities and existing ones.
5
Content available remote Zapobieganie korozji siarczanowej w kanalizacji
PL
Przedstawiono dyskusję dotyczącą metod prewencji i ochrony kanałów betonowych przed korozją siarczanową. Podano zalety i wady poszczególnych metod zwracając szczególnie uwagę na prewencję.
EN
A discussion concerning methods of sulfate corrosion prevention and protection of concrete sewers are presented. Advantages and shortcomings of these methods were listed. Special attention was paid to prevention.
PL
Eliminacja uciążliwych zapachów w obiektach oczyszczalni ścieków wymaga ich przekrycia w celu ograniczenia ich rozprzestrzeniania się do atmosfery oraz zasysania powietrza znad lustra ścieków do dezodoryzacji. Dotyczy to przede wszystkim takich obiektów jak kraty, piaskowniki i osadniki wstępne. Przy projektowaniu przekryć i dezodoryzacji odciąganego powietrza nie uwzględnia się korozyjnego oddziaływania na beton powietrza nad lustrem ścieków. Najczęściej przyjmuje się, że jest ono zbliżone do tego, jakie występowało przed wykonaniem przekrycia. Dlatego do oceny korozyjnego oddziaływania na beton w odkrytych obiektach przyjmowano przede wszystkim agresywność ścieków. Jednak po przekryciu piaskowników i osadników wstępnych znacznie wzrosło zagrożenie korozyjne betonu ponad lustrem ścieków. Mimo intensywnego odciągania powietrza z przekrytej przestrzeni, nieodpowiednio zabezpieczony beton ulega intensywnej korozji kwasowej w przestrzeni ponad lustrem ścieków.
PL
Obecnie w Polsce budowane są systemy kanalizacji grupowej o coraz dłuższych przewodach ciśnieniowych, co powoduje długie czasy przetrzymywania ścieków w warunkach beztlenowych, bez możliwości ich odświeżania. Z kolei na terenie oczyszczalni ścieków przykrywa się obiekty, aby ograniczyć ich uciążliwość zapachową. Konsekwencją tych działań jest przyśpieszona korozja betonu. W artykule omówiono w sposób syntetyczny: czynniki powodujące korozję betonu, przewidywanie możliwości jej wystąpienia oraz metody przeciwdziałania.
PL
W artykule opisano rodzaje korozji betonu, sposoby uzyskania wysokiej odporności korozyjnej betonu oraz zastosowania betonu o matrycy cementowej.
EN
The article describes types of concrete corrosion, methods of obtaining high corrosion resistance of concrete and the use of concrete with a cement matrix.
PL
Beton jest sztucznym kamieniem i jak każdy wytworzony przez człowieka materiał podlega degradacji związanej z oddziaływaniem niekorzystnych czynników środowiska oraz z czynnikami reologicznym powiązanymi ze zmianami cech fizycznych betonu wraz z upływem czasu. Niekorzystne oddziaływanie substancji chemicznych na betonowe/żelbetowe konstrukcje budowlane nie ogranicza się do sektora budownictwa przemysłu chemicznego, choć rzeczywiście w tym sektorze budownictwa obserwujemy te najbardziej agresywne rodzaje korozji chemicznych betonu.
PL
Na etapie budowy oczyszczalni ścieków po IMOS pobrano (z placu budowy) beton do badań. Badania te miały na celu sprawdzenie zmian właściwości stwardniałego betonu pod wpływem wodnego roztworu soli siarczanowej oraz rzeczywistych ścieków, z uwzględnieniem zastosowanego zabezpieczenia strukturalnego (mikrokrzemionka) i powierzchniowego (polimocznik) zapewniającego szczelność i zwiększającego odporność chemiczną betonu.
EN
Concrete for this research was collected from the construction site during the construction phase of sewage treatment plant after wet flue-gas desulfurization process. The aim of the studies was to check the changes in the properties of hardened concrete under the influence of sulfate salt aqueous solution and a real wastewater, taking into account structural (microsilica) and surface (polyurea) protection providing tightness and increasing the chemical resistance of concrete.
PL
Na przykładzie jednej ze śląskich elektrowni z instalacją mokrego odsiarczania spalin (IMOS) z węzłem oczyszczania ścieków omówiono problem korozji siarczanowej betonu osadników na ścieki o dużym ładunku jonów SO42-.
EN
The problem of sulfate corrosion of concrete, on the example of one of the Silesian power plant with the installation of wet flue gas desulfurization (WFGD) with a wastewater treatment junction is discussed. The attention is focused on settling tanks, which are collecting wastewater with high content of SO42- ions.
12
Content available remote Korozja siarczanowa betonu, analiza problemu
PL
W artykule omówiono czynniki decydujące o odporności betonu na korozję siarczanową, do których należą przede wszystkim przepuszczalność betonu, zawartość cementu oraz jego skład. Przypomniano, że zawartość żużla większa od 60% w cementach hutniczych nie wymaga przestrzegania małej zawartości Al2O3 w żużlu ani C3A w cemencie. Natomiast w przypadku mniejszej od 50%, zawartość Al2O3 w żużlu powinna być mała, maksymalnie 11%, a C3A w cemencie nie przekraczać 8%. Wyjaśniono, że korozja siarczanowa powoduje przede wszystkim zmniejszenie pH, a zaczyna ono być groźne już przy pH mniejszym od 11,5, przyspieszając znacznie odwapnienie fazy C-S-H. Poruszono także najbardziej agresywny rodzaj korozji siarczanowej połączonej z karbonatyzacją betonu i prowadzącej do zniszczenia fazy C-S-H przechodzącej w thaumasyt, nie posiadający właściwości wiążących.
EN
The factors influencing the resistance of concrete to sulphate attack, namely permeability, cement content and its phase composition were discussed. It was remained that the slag content in cement higher than 60% makes the limiting of Al203 content in slag and C3A in clinker unnecessary. However, the lower slag content in cement than 50% the content of Al203 in slag should be lower than 11% and C3A in clinker 8%. It was explained that sulphate attack primarily the decrease of pH is causing and it became dangerous if pH falls below 11.5 and the decalcifying of C-S-H is accelerating. The most dangerous sulphate corrosion, linked with concrete carbonation, the transformation of C-S-H to thaumasite without binding properties is also presented.
EN
The paper presents the problem of progress diffusion of chloride ions into the hydrated cement paste with simultaneously changing of discontinuities and crystalline phases’ amount depending on the distance from the external layer of the sample as a result of interaction mechanism of ammonium chloride with the paste. Experience confirmed the disappearance of lime phases of the hydrated cement paste and capillaries widening during NH4Cl diffusion. Friedel’s salt, formed before, and constituting a buffer before reinforcement corrosion, also dissolved during process of pH lowering. The described corrosion process is rapid due to the releasing of ammonia gas from the reaction medium.
PL
W artykule opisano uszkodzenia betonowego podtorza w miejscu rozładunku produktów ropopochodnych na terenie zakładu przemysłowego. Beton płyty podtorza uległ degradacji w wyniki wieloletniej eksploatacji polegającej m.in. na jego cyklicznym zalewaniu produktami ropopochodnymi w trakcie rozładunku i załadunku cystern kolejowych. Przeprowadzone w okresie wcześniejszym prace naprawcze polegające na reprofilacji wierzchniej części płyty okazały się nieskuteczne. Zaproponowano metody naprawy występujących uszkodzeń.
EN
The article describes damage to concrete trackbed at the point of petroleum products unloading on an industrial site. Concrete in the trackbed slab had been degraded as a the result of long- term service, involving years of flooding with petroleum products during loading and unloading of rail tankers. Repairs carried out earlier, involving reprofiling of the upper layer of slab, proved ineffective. Certain methods were proposed for repairing the existing damage.
15
Content available remote Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej
PL
W artykule opisano naprawę oraz szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej. Przedstawiono uszkodzenia posadzki eksploatowanej w trudnych warunkach środowiskowych oraz sposób naprawy poprzez wymianę.
EN
The article describes the repair and specific technical solutions applied during renovation of a production building floor that had been strongly contaminated with oil. Floor damage is presented, caused by heavy duty usage, along with the method of repair through replacement.
PL
W artykule omówiono czynniki decydujące o trwałości strunobetonowych podkładów kolejowych, które można podzielić na fizyczne i chemiczne. Do czynników fizycznych zaliczamy przyczepność zbrojenia sprężającego do betonu, która zależy od technologii wykonywania strunobetonowych podkładów kolejowych. Produkowane zgodnie z tymi technologiami podkłady różnią się znacznie pod względem nośności i odporności na powstawanie rys. Badania doświadczalne pokazały, że najlepsze właściwości zapewniają zakotwienia główkowe drutów sprężających metodą BBRV; nośność strefy podszynowej tych podkładów przekracza nośność innych rodzajów podkładów nawet o ponad 35%. Natomiast z czynników chemicznych, najważniejsza jest zawartość rozpuszczalnego sodu i potasu w cemencie, które zapewniają mniejsze od 400 mmol/L stężenie ich wodorotlenków, gdy obróbka cieplna betonu nie przekracza 70°C. W przypadku obróbki cieplnej betonu w temperaturze nie przekraczającej 50°C stężenie to nie powinno przekraczać 600 mmol/L roztworu w porach betonu. Zapewnia to trwałość ettringitu w betonie, w podanych temperaturach. Te stężenia wodorotlenków sodu i potasu należy wyliczyć na podstawie składu betonu i zawartości tych pierwiastków w poszczególnych jego składnikach.
EN
In the paper the physical and chemical parameters which are determining the durability of pre-tensioned concrete railway sleepers are presented. To the physical parameters the adhesion between prestressing reinforcement and concrete, which depends on the technology of pre-tensioned railway sleepers production were presented. The sleepers produced according to these technologies differ significantly in bearing capacity and cracking resistance. Experimental investigations have shown that the most advantageous properties are obtained when the button head anchorages of the prestressing wires are applied, according to the BBRV method; the bearing capacity of the rail seat zone for such railway sleepers exceeds the capacity of other types of sleepers even more than 35%. The most important chemical parameters is the content of soluble sodium and potassium in cement, which is assuring the concentration lower than 400 mmoles/L for heat treatment of concrete sleepers at temperature not exceeding 70°C. At temperature not exceeding 50°C it should be 600 mmoles/L of concrete pore solution. It assures the stability of ettringite in concrete at given temperature. These concentration of sodium and potassium hydroxides should be calculated for known concrete composition and determined content of soluble Na2Oe in concrete ingredients.
PL
Trwałość zbiorników żelbetowych do gromadzenia odpadów płynnych jest istotnym problemem eksploatacyjnym. Szczególne znaczenie ma szczelność ścian, od której zależy ochrona wód gruntowych przed skażeniem. W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury zaczynu cementowego zniszczonej działaniem chlorku amonu – związku występującego w ściekach koksowniczych. Przeprowadzono badania rentgenowskie składu fazowego, pod skaningowym mikroskopem elektronowym. Wyznaczono zmiany porowatości mikrostruktury, obraz mikrostruktury, morfologię i identyfikację faz oraz na podstawie badań potencjometrycznych określono stężenie jonów chlorkowych. Stwierdzono, że w miarę upływu czasu przy brzegu próbek porowatość zmniejszyła się, ponieważ wolne przestrzenie zajmowane były przez wtórne produkty korozji.
EN
Durability of reinforced concrete tanks to store liquid wastes is an important exploitation problem. The tightness of the walls, on which depends the protection of groundwater from contamination is of particular importance. This paper presents the results of the microstructure of hardened cement paste, corroded by ammonium chloride – a compound present in coke sewage. X-ray examinations on phase composition were conducted. The porosity of the microstructure, morphology and phase identification were determined under the scanning electron microscope. The concentrations of chloride ions were determined basing on potentiometric tests. It was found that the porosity of the specimens was reducing over time, because empty spaces were occupied by secondary corrosion products.
PL
W strefie klimatu umiarkowanego starzenie betonu związane jest przede wszystkim z destrukcją mrozową oraz wpływem dwutlenku węgla zawartego w atmosferze, powodującego karbonatyzację. W przypadku wielu obiektów i konstrukcji zjawiska te występują równocześnie, a ich mechanizmy wskazują na tzw. synergię negatywną, powodującą intensyfikowanie skutków destrukcyjnych obu czynników. W artykule zaprezentowano przegląd publikowanych badań wykazujących związki mrozoodporności i głębokości karbonatyzacji w różnych układach materiałowych i środowiskowych.
EN
Durability of reinforced concrete depends, among others on environmental factors causing aging processes of materials. In the Polish climate zone (temperate climate) concrete aging is primarily associated with the frost destruction and the impact of atmospheric carbon dioxide, causing carbonation. In most cases, objects and structures, these phenomena occur simultaneously, and their mechanisms indicate the presence of the so-called negative synergy, resulting in cross-intensifying impact of both destructive factors. The object of this article is to analyze the state of knowledge and a review of published studies showing associations between frost resistance and the depth of carbonation in a variety of concrete types and environmental systems.
19
Content available remote Simulation of concrete corrosion and interaction surfaces using cellular automata
EN
This paper presents a new approach to determining the synergetic effects of environmental conditions and mechanical loading on the load bearing capacity of structural members. Cellular automata are used to estimate the residual strength of a RC section subjected to concrete corrosion. The evolution of interaction surfaces resulting from bending moments and axial force caused by a continuous degradation process is presented.
PL
W artykule przedstawiono próbę oszacowania skutków oddziaływania środowiska i mechanicznego obciążenia na nośność elementów konstrukcji. Postępy korozji betonu i rezydualną wytrzymałość przekroju żelbetowego określono automatami komórkowymi. Przedstawiono ewolucję powierzchni interakcji momentów gnących i siły osiowej spowodowaną postępującymi procesami degradacji.
EN
In one of the oldest chemical plants in Poland are two reinforced concrete towers for fertilizer granulation which were built in the nineteen-thirties. These towers have operated continuously in a very hostile environment for about fifty years. The authors of this paper have used ad hoc methods of repair and protection with varying degrees of success for several years. In 2012, the renovation of one of the towers was designed and implemented with a view to its continuous use over a period of twelve years. A new comprehensive method of protecting the tower was applied due to its relatively long-term use. The resulting tower damage, the results of chemical and structural analysis of the concrete and coating stress are presented in this paper. Furthermore, security methods applied by them and their functionality after a few years of use as well as material and construction details relating to works performed to make the tower operational over the next twelve years are presented.
PL
W jednych z najstarszych polskich zakładów chemicznych w latach trzydziestych poprzedniego stulecia wzniesiono dwie żelbetowe wieże do granulacji nawozów sztucznych. Wieże pracowały nieprzerwanie w agresywnym środowisku przez ponad 50 lat. W celu utrzymania ich w eksploatacji autorzy artykułu w ostatniej dekadzie stosowali z różnym skutkiem doraźne metody napraw i zabezpieczeń. W 2012 roku zaprojektowano i przeprowadzono remont jednej z wież z zamiarem jej dalszej eksploatacji przez okres 12 lat. Ze względu na długi przewidywany okres eksploatacji zastosowano zupełnie odmienny, kompleksowy system zabezpieczenia wieży. W artykule przedstawiono stan techniczny wieży przed naprawą, wyniki badań chemicznych i strukturalnych betonu oraz analizę wytężenia żelbetowej powłoki wieży. Zaprezentowano ponadto stosowane dotychczas doraźne metody napraw wraz z oceną ich skuteczności po kilku latach użytkowania, a także szczegóły materiałowo-konstrukcyjne remontu wykonanego z zamiarem nieprzerwanego użytkowania wieży przez okres 12 lat.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.