Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Generating and implementing of product’s, process, organizational and marketing innovations is a part of essential process in a modern, developing organizations. Innovations’ management in enterprises depends on organizing organization’s proper functional conditions, regardless of its internal and external environmental altering conditions. In this paper the main trends of innovations’ management on the basis of chosen examples from the ICT sector enterprises were presented. The case study presented innovative and dynamically developing organizations. Selected companies are characterized by a different approach to innovation management.
PL
Kreowanie i wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych oraz marketingowych należy do kluczowych procesów we współczesnych, rozwijających się organizacjach. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie polega na takim organizowaniu warunków funkcjonowania organizacji, w którym z powodzeniem są wdrażane innowacje pomimo zmienności jego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. W artykule przedstawiono główne trendy w zarządzaniu innowacjami na przykładzie wybranych przedsiębiorstw z sektora ICT. Do analizy wybrano innowacyjne i dynamicznie rozwijające się organizacje, które charakteryzują się różnym podejściem do zarządzania innowacjami, pomimo ich działalności w jednej branży.
EN
The article presents the study of the risks of IT outsourcing in companies. The main research question is: Does the risk of the IT outsourcing depend statistically on the branches of the enterprise? The following methods were used in the study: literature analysis, surveys of Polish enterprises, statistical methods, analysis and synthesis – to compare the literature research to author’s own research on IT outsourcing. The results indicate that some of the risks of IT outsourcing dependent on the enterprises’ branches, and they are: incompliance with the contract, unclear relationships between costs and benefits, hidden costs of the contract and irreversibility of the decision. For other risks, the difference was not observed.
PL
Artykuł przedstawia badanie ryzyka stosowania outsourcingu IT w przedsiębiorstwach. Podstawowe pytanie badawcze brzmi: czy ryzyko korzystania z outsourcingu IT różni się statystycznie w zależności od branży przedsiębiorstw? Metody wykorzystane do przygotowania niniejszego artykułu to: studium literaturowe w odniesieniu do literatury przedmiotu, badania ankietowe przedsiębiorstw polskich, metody statystyczne oraz analiza i synteza wykorzystana do porównania badań literaturowych z badaniami własnymi outsourcingu IT. Wyniki badań wskazują, że niektóre ryzyka outsourcingu IT zależne są od branży przedsiębiorstw. Są to w szczególności: brak przestrzegania przez dostawcę umowy, niejasne relacje między kosztami a korzyściami, ukryte koszty umowy i nieodwracalność decyzji. Dla innych ryzyk różnicy tej nie zaobserwowano.
PL
W artykule ukazano kierunki rozwoju zarządzania projektami w świetle badań zagranicznych i krajowych oraz zwrócono uwagę na znaczenie dojrzałości projektowej organizacji, chociażby dla powtarzalnego osiągania takiego samego poziomu sukcesu w kolejnych projektach. Przedstawiono studia przypadków stosowania zwinnego zarządzania projektami w dużych korporacjach oraz wskazano na konieczność bardziej świadomego – czyli powiązanego ze strategią – pojmowania roli zarządzania projektami w organizacjach.
EN
The article presents project management development trends in the light of foreign and national research and draws attention to importance of the organization’s project maturity if only for repeatable achievement of the same level of success in consecutive projects. Furthermore, case studies of the use of agile management in big corporations are presented along with the need to apply a more conscious – i.e. connected with strategy – understanding of the role of project management in organizations.
EN
The article presents a method to calculate licence fees used for brand valuation. The article discusses an algorithm used to calculate cash flow for ex ante evaluation. Sales volume and sales value reflect the strategic goals of a company and their evaluation is of key importance in the method presented, therefore the need for in-depth knowledge of the sector in which a given company operates is stressed, as well as knowledge about the competitiveness of its products and relationships with customers and suppliers alike. The article also discuses a method to calculate licence fees for valuated brands. Models to calculate discount rate are presented and attention is paid to the need to adjust a given model to an established cash flow. Methods to calculate residual value are also reviewed; residual value reflects the value after a given forecast period, when cash flows have stabilized.
5
Content available remote Zjawisko synergii w organizacji wirtualnej
PL
Organizacje na cały świecie dostosowując się do wymogów globalnej konkurencji przechodzą ciągłe zmiany i usprawnienia. Stąd wynikła potrzeba powstania organizacji wirtualnych, których przewaga konkurencyjna nad tradycyjnymi organizacjami ma źródło w powstawaniu wartości dodanej w wyniku pojawiającego się w tych organizacjach zjawiska synergii. Organizacja wirtualna optymalizuje wykorzystanie zasobów, w tym przede wszystkim zasobów niematerialnych, prowadząc do zwielokrotnienia efektu synergetycznego w rezultacie wykorzystania jedynie mocnych stron poszczególnych kooperantów.
EN
Synergy is a phenomenon consisting in such co-operation of elements that the result achieved is greater than the sum of effects produced by each element separately. Synergy is a term known in theory and practice of production processes for a long time. It was considered to be a phenomenon consisting in such cooperation of elements, which produced greater effect than the sum of effects produced by each element separately. Thus in classic approach synergy effect is the result of well-organized cooperation of many cooperating subjects. Organizations all over the world are transforming their structures meet the requirements of the global competitiveness by undergoing constant changes to improve their functioning. In the above context, there is an obvious need for the existence of the virtual organizations, the advantage of which derives from the existence of value added, in result of the effect of synergy. A virtual organization optimizes the use of resources, including mainly immaterial resources, multiplying of the effect of synergy as a result of using only the advantages of individual co-operators.
PL
Efekt synerii napotykamy w wielu dziedzinach. Występuje on również w dziedzinie organizacji produkcji grupy wyrobów i polega na wzmacnianiu efektu - w przeprowadzonych badaniach skróceniu cyklu produkcji grupy wyrobów - przy działaniu kilku czynników jednocześnie w porównaniu z sumą efektów, gdy każdy z czynników działa oddzielnie. W opracowaniu niniejszym przedstawiono wyniki badania częstości występowania efektów synergii w zależności od liczby działających czynników. Zjawisko synergii pojawia się częściej przy oddziaływaniu mniejszej liczby czynników, niż gdy liczba czynników jest większa.
EN
Synergetic effect occurs in many areas. It also occurs in the area of organizing production of a group of products, and consists in intensifying the effect - in the conducted research it is shortening production cycle of a group of products - when several factors act simultaneously, in comparison with the sum of effects when the factor acts separately. The present paper shows the results of examining synergetic effect frequency depending on a number of factors. The phenomenon of synergism occurs more frequently when a number of factors is lower and not when it is higher.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.