Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sources of financing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Artykuł obejmuje znaczenie rolnictwa w Polsce, jak również pojęcia rolnictwa i źródła finansowania proekologicznej produkcji rolnej. Na podstawie analizy piśmiennictwa omówiono rolnictwo konwencjonalne i proekologiczne, przedstawiono jak wygląda produkcja rolnicza w Polsce oraz wymieniono źródła dofinansowania proekologicznej produkcji rolnej.
EN
The article shows the importance of polish agriculture, according to agriculture concept and sources of pro-ecological agricultural production's financing. Basing on the literature analysis, topic of conventional pro-ecological agriculture was discussed. The article also presents how does the agricultural production in Poland look like and what are the money sources of the pro-ecological agricultural production.
PL
Przedmiotem artykułu są przegląd i analiza przepisów prawa odnoszących się do likwidacji kopalń odkrywkowych i rekultywacji terenów po działalności górniczej. Przepisy wprowadzone przed kilkunastu laty, nie są satysfakcjonujące i mimo późniejszych nowelizacji wymagają doprecyzowania zarówno w warstwie formalnoprawnej; jak i co do sposobu zapewnienia środków finansowych na likwidację kopalń. Szczególną uwagę zwrócono na proces projektowania koncepcji likwidacji oraz na wybór kierunku i sposobu rekultywacji. Przeprowadzono analizę czynników wpływających na koszty likwidacji, podano sposób ich szacowania. Ocenie poddano zasady gwarancji środków finansowych na realizację przedsięwzięć likwidacyjnych. Przeanalizowano szczegółowo zasady obowiązującego obecnie funduszu likwidacji zakładu górniczego. Wynikiem prac są wnioski i postulaty ukierunkowane na usprawnienie procesu likwidacji kopalń odkrywkowych.
EN
This paper presents a review and analyses of legal regulations regarding closure of open-pit mines and recovery of land used previously for mining activities. Regulations introduced a dozen or so years ago cannot be considered satisfactory, even if subsequent amendments are taken into account. They require both more precision in some formal acts as well as clarity regarding sources of financing for closure expenditures. A special focus is given to processes of identification of closure general concept and to the one of selecting the final function of the reclaimed land. This is supplemented by a review of key factors determining closure costs and appropriate estimation methods. Finally, rules for providing financial coverage of these costs are given. Here the regulations regarding a mine closures sinking fund are scrutinized. This paper is concluded by recommendations aiming at making the process considered more capable.
PL
W artykule wyodrębniono kierunki, bariery oraz determinanty proekologicznej aktywności sektora MŚP, w zakresie poprawy efektywności energetycznej ich infrastruktury budowlanej oraz redukcji zużycia energii. Na podstawie przeprowadzonych badań w grupie przedsiębiorstw z sektora MŚP (celowy dobór próby) zagregowano: realizowane lub planowane inwestycje związane z redukcją energochłonności infrastruktury budowlanej oraz zmniejszeniem zużycia energii w procesach produkcyjnych/usługowych. Wskazano także mechanizmy finansowania zewnętrznego ww. działań.
EN
The article was isolated directions, barriers and determinants of pro-ecological activities of the SME sector, in improving the energy efficiency of their building infrastructure and reducing electricity consumption. Based on the study in a group of companies from the SME sector (sampling-cell) were aggregated: ongoing or planned projects connected with the reduction of energy consumption of the building infrastructure and reducing energy consumption. It also identified the mechanisms of external financing in/in action.
PL
W artykule zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące czynników, które determinują skuteczne wdrażanie innowacji w organizacjach. Na podstawie analizy kwestionariuszy wywiadów przeprowadzonych z kadrą kierowniczą zostaną przedstawione między innymi takie zagadnienia, jak: schemat wprowadzania innowacji, źródła ich finansowania, dominująca strategia podczas wdrażania czy też główne techniki, które pozwalają na skuteczne przezwyciężanie oporu pracowników w obliczu planowanych zmian/innowacji.
EN
The article contains research results concerning factors that determine effective implementation of innovation in an organization. Based on the analysis of executive staff interview questionnaires, the following issues will be elaborated on: innovation implementation models and the sources of financing them, the prevailing strategy used during the implementation process, as well as the techniques which allow to overcome staff resistance successfully while scheduling.
PL
Przedmiotem opracowania są potencjalne źródła finansowania obszarów rozwojowych geodezji i kartografii, charakterystyka tych źródeł, podstawowe osie priorytetowe i cele szczegółowe związane z ich realizacją. Określono role i miejsce dyscypliny ,,geodezja i kartografia” w realizacji przedstawionych programów i strategii. Określono potencjalne obszary rozwojowe w geodezji i kartografii oraz zaproponowano program przedsięwzięć zmierzających do włączenia się dyscypliny geodezja i kartografia w realizację strategii oraz programów operacyjnych realizowanych na poziomie Unii Europejskiej oraz Polski.
EN
The subject of this work are potential sources of financing for the development areas of geodesy and cartography, description of these sources, priority axes and the specific goals associated with their implementation. There have been specified the roles and the position of the „geodesy and cartography” discipline in implementation of the programs and strategies presented. Additionally, there have been defined potential development areas of geodesy and cartography and a project of initiatives leading to incorporation of the geodesy and cartography discipline into UE and Polish operational programs has also been proposed.
EN
Innovativeness of enterprises is largely dependent on their ability to obtain investment capital. Problems encountered by the SME sector when trying to obtain bank credits are commonly mentioned, therefore this paper attempts to evaluate the role of bank credits in financing investment activities of Polish SMEs on the basis of available literature and empirical research. To this end, sources of financing were analysed, focusing in particular on crediting offered to small and medium-sized enterprises, costs and terms of obtaining credits are presented in reference to the structure of actual investments.
PL
Innowacyjność przedsiębiorstw jest w dużym stopniu zależna od możliwości pozyskania kapitałów na inwestycje. Powszechnie mówi się o problemach pozyskania kredytów bankowych przez sektor MSP, dlatego też w niniejszym artykule na podstawie badań literaturowych i empirycznych podjęto próbę oceny roli kredytów bankowych w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskich MSP. W tym celu dokonano analizy źródeł finansowania ze szczególnym uwzględnieniem oferty kredytowej skierowanej przez banki do małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawiono koszty i warunki uzyskania kredytów oraz odniesiono je do struktury realizowanych inwestycji.
EN
As globalisation and internationalisation proceed, innovativeness of small and medium-sized enterprises (SME) has become a key element to building of competitive advantage in the market. Polish SMEs are commonly regarded as not very innovative and encounter a range of barriers to access to external capital, in particular, bank crediting. Therefore, this paper analyses investment spending and sources of financing for innovative activities in this group of enterprises on the basis of literature and empirical studies. An attempt is also undertaken at assessing the potential for obtaining and using of technological credits in order to finance innovative activities.
PL
Wraz z postępującym procesem globalizacji i internacjonalizacji innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw stała się podstawowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Powszechnie mówi się o niskim stopniu innowacyjności polskich MSP oraz wielu barierach ograniczających dostęp do kapitałów zewnętrznych, a szczególnie kredytów bankowych. W związku z tym w niniejszym artykule, na podstawie badań literaturowych i empirycznych, dokonano analizy nakładów inwestycyjnych oraz źródeł finansowania działalności innowacyjnej w tej grupie przedsiębiorstw. Podjęto również próbę oceny możliwości pozyskania i wykorzystania kredytu technologicznego w celu finansowania działań innowacyjnych.
PL
W artykule autor podjął próbę scharakteryzowania typowych dla gospodarki rynkowej barier ograniczających, a niejednokrotnie uniemożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw w obszarze małej i średniej przedsiębiorczości. Istotny wpływ na rozwój przyjętych przez firmy strategii ma ryzyko i ograniczenia o charakterze finansowym, rynkowym, prawnym i informacyjnym.
EN
The author makes an attempt to characterize barriers, typical for free-market economy, limiting, and many a time preventing, functioning small and medium-size businesses. Risk and limitations related to finance, market, law and information have ann important effect on execution of strategies adopted by the firms.
PL
Innowacyjność polskich MSP jest przedmiotem szerokich dyskusji, szczególnie w aspekcie integracji europejskiej. Zwraca się uwagę na niski poziom innowacyjności tych przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie inwestycji proekologicznych. Dlatego też w niniejszym artykule, na podstawie badań przeprowadzonych przez PARP w 2009 roku oraz badań własnych przeprowadzonych w Małopolsce w 2009 roku, dokonano analizy struktury inwestycji sektora MSP oraz źródeł ich finansowania w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do UE oraz w okresie poakcesyjnym.
EN
Innovations processes of Polish small and medium-sized enterprises is the subject of the extensive discussion, particularly in the aspect of European integration. The attention is drawn to the Iow level of innovation of these companies in particular as regards ecological investments. Based on research prepared by PARP in 2009 and own research carried out in the Malopolska region in 2009, the analysis of the structure of investment of Polish small and medium-sized sector is presented. The sources of financing in the period before and after the Polish accession to the EU are showed as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.