Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ITS systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents selected system problems regarding the design and implementation of ITS systems. Issues concern areas of urban agglomerations and urban ITS systems. Problems were identified during the work on the ITS system’s pre-design documentation for one of the cities of the Upper Silesian Agglomeration in Poland.
2
Content available remote Wdrażanie miejskich systemów ITS
PL
W artykule opisano najważniejsze efekty związane z wdrożeniem systemu ITS w mieście. Opisano również najważniejsze elementy systemu, występujące w większości tego typu systemów na świecie. Dobór każdego z elementów wymaga jednak zdefiniowania wymagań i oczekiwań zamawiającego, powołania zespołu projektowego, zapewnienia finansowania projektu i aktywnej współpracy z jego wykonawcą od etapu planowania, przez etap dostrajania, aż po oddanie systemu do użytku. Artykuł stanowi wstęp do dyskusji na temat efektywnego wdrażania systemów ITS w miastach. Artykuł powstał w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) zorganizowanego i finansowanego przez Narodowe Centrum Zadań i Rozwoju i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (umowa nr DZP/RID-1-41/7/NCBR/2016).
EN
The article describes the most important effects associated with the implementation of the ITS system in the city. Also described is the most important system components common to most of these systems in the world. Selection of each components requires a defined requirements and expectations of the customer, creation of the project team, to provide project financing and active cooperation with the contractor from the planning stage, the stage of fine-tuning, after implementation the system into operation. Article provides access to discussions on the effective implementation of ITS in cities. This article was written in connection with Innovation Development Road (RID) program organized and funded by the National Research and Development Centre and the General Directorate for National Roads and Highways (contract No. DZP/RID-1 -41/7/NCBR/2016).
PL
Ostatnie lata rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce wiązały się z powstaniem wielu rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Systemy te powstają na poziomie miast, województw czy kraju, służąc przede wszystkim zarządzaniu ruchem drogowym, ale także realizując inne ważne społecznie funkcje, związane np. z wykrywaniem naruszeń przepisów ruchu drogowego, informacją dla podróżnych itp. W skład budowanych systemów wchodzi wiele podsystemów. Istotnym zagadnieniem jest ich integracja w ramach warstwy nadrzędnej, ułatwiająca operatorom Centrum Zarządzania Ruchem zarządzanie całością systemu.
EN
The recent years of the road infrastructure development in Poland have been connected with the development of many solutions in the field of intelligent transportation systems (ITS). These systems are developed at the level of cities, provinces or countries, primarily in order to be used in traffic management but also for other important social functions such as traffic violation detection, travel information, etc. Many built-in subsystems exist. It is important to integrate them into the parent layer, which supports the operators of the Traffic Management Center in the management of the entire system.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z analizą otoczenia telekomunikacyjnego ITS. Przeanalizowano wybrane aspekty przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą być istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu transportowego. Dokonano analizy zagrożeń w systemach informatycznych ITS. Przedstawione zagrożenia mogą być istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu transportowego. Stopień wrażliwości na przekłamanie lub brak informacji dla jest różny dla poszczególnych kategorii systemów ITS. W związku z zagrożeniami wymienionymi powyżej dla systemów transmisji informacji w ITS proponuje się odpowiednie środki bezpieczeństwa
EN
The article presents the issues related to the analysis of the ITS telecommunications environment. There is an analysis of the selected aspects of the prevention of threats, which can be an important factor affecting the safety functioning of transport system. There is also an examination of risks in information systems in ITS. The above risks could be an important aspect affecting the safety of functioning of the transport system. The degree of sensitivity of misrepresentation or lack of information is different for each category of ITS systems. In relation to the risks mentioned above for information transmission systems we suggested the relevant security measures in ITS systems.
5
Content available remote Aspekty syntezy danych w ITS
PL
W systemach transportowych, aby efektywnie wykorzystać niezliczoną ilość danych i odpowiednich informacji musimy dążyć do ich zmniejszenia wykorzystując odpowiednie metody, teorie i algorytmy syntezy informacji znane z innych mniej lub bardziej pokrewnych dziedzin nauki. Szeroki zbiór różnorodnych narzędzi bazujących na technologii informatycznej, komunikacji bezprzewodowej i elektronice pojazdowej, umożliwia sprawne i efektywne zarządzanie infrastrukturą transportową oraz sprawną obsługę podróżnych. W takich systemach funkcjonowanie transportu jest w wysokim stopniu wspierane zintegrowanymi rozwiązaniami pomiarowymi (czujniki, sensory), telekomunikacyjnymi, informatycznymi i informacyjnymi, a także automatycznego sterowania. Aby działać wydajnie ITS musi być zasilany szerokim zestawem danych oraz informacji, w związku z powyższym jednym z komponentów tego złożonego procesu jest synteza danych.
EN
In transport systems in order to effectively use innumerable amount of data and appropriate information we must try to reduce them using appropriate methods, theories and data fusion algorithms wellknown from other more or less related fields of science. Wide set of diverse tools being based on computer technology, wireless communication and vehicle electronics, enable efficient and effective managing of the transport infrastructure and the efficient service of passengers. In such systems functioning of the transport is to a high degree supported by integrated solutions from measuring (i.e. sensors), telecommunications, computer science and information technology, as well as by automatic guidance. In order to act productively the transport information system must be fed with the huge dataset and information, therefore data fusion is one of components of this assumed process.
EN
The ITS systems offers high capabilities for the implementation of advanced multi-criteria traffic control methods. The crucial problems in this area are related with adeąuate flexibility of control actions to the estimated and predicted traffic demand. Very illustrative examples in this area are demand-supply behavioral interactions visible in the operation of an urban network where network link flows are a result of such interactions. The ITS systems offering dedicated services like VMS (Variable Message Signs), v-v/v-i (vehicle to vehicle/vehicle to infrastructure) communication, RGS (Route Guidance Systems) which can influence the network users behavioral patterns but the level of these influences is to a high degree uncertain. The representative set of traffic flows are crucial inputs for area-wide traffic coordination and control problems. In the paper the proposal of real-time recognition of behavioral patterns on different layers of HITS (Hierarchical Integrated multi-layer Transportation System) system is presented especially in the context of intelligent multi-criteria users-oriented traffic control actions to be a reaction on recognized users behavioral and estimation of these behavioral patterns. The advantages of the proposed approach are illustrated by examples of real-time solutions and comparisons with the existing off-line intuitive solutions.
PL
Inteligentne Systemy Transportowe oferują znaczne możliwości implementacji zaawansowanych wielokryterialnych systemów sterowania ruchem drogowym. Podstawowe problemy w tym obszarze związane są z odpowiednią elastycznością sterowania w reakcji na szacowany i przewidywany popyt. ITS oferujące usługi, takie jak: znaki zmiennej treści, komunikacja między pojazdami oraz infrastrukturą drogową, a także systemy wyznaczania tras, wpływają na wzorce zachowań użytkowników sieci drogowej, jednak wpływ ten jest trudny do oszacowania. Z kolei dane dotyczące natężeń ruchu są podstawowe dla problemów optymalnego sterowania i koordynacji obszarowej. W pracy przedstawiono propozycję systemu rozpoznawania wzorców zachowań na różnych poziomach Hierarchicznego Zintegrowanego Systemu Transportowego (HITS), które stanowią podstawę działania inteligentnego wielokryterialnego sterowania ruchem. Zalety proponowanej metody zilustrowano rzeczywistymi przykładami.
PL
W zaawansowanych systemach transportowych, aby efektywnie wykorzystać niezliczoną ilość danych i odpowiednich informacji musimy dążyć do ich zmniejszenia wykorzystując odpowiednie metody, teorie i algorytmy syntezy informacji znane z innych mniej lub bardziej pokrewnych dziedzin nauki. Szeroki zbiór różnorodnych narzędzi bazujących na technologii informatycznej, komunikacji bezprzewodowej i elektronice pojazdowej, umożliwia sprawne i efektywne zarządzanie infrastrukturą transportową oraz sprawną obsługę podróżnych. W takich systemach funkcjonowanie transportu jest w wysokim stopniu wspierane zintegrowanymi rozwiązaniami pomiarowymi (czujniki, sensory), telekomunikacyjnymi, informatycznymi i informacyjnymi, a także automatycznego sterowania. Aby działać wydajnie zaawansowany transportowy system informacji musi być zasilany szerokim zestawem danych oraz informacji, w związku z powyższym jednym z komponentów tego założonego procesu jest synteza danych.
EN
In advanced transport systems in order to effectively use innumerable amount of data and appropriate information we must try to reduce them using appropriate methods, theories and data fusion algorithms well-known from other more or less related fields of science. Wide set of diverse tools being based on computer technology, wireless communication and vehicle electronics, enable efficient and effective managing of the transport infrastructure and the efficient service of passengers. In such systems functioning of the transport is to a high degree supported by integrated solutions from measuring (i.e. sensors), telecommunications, computer science and information technology, as well as by automatic guidance. In order to act productively the advanced transport information system must be fed with the huge dataset and information, therefore data fusion is one of components of this assumed process.
8
Content available remote TRISTAR - Trójmiejski Inteligentny System Transportu Aglomeracyjnego
PL
Uwarunkowania zastosowania ITS w Aglomeracji Trójmiejskiej. Zintegrowany system zarządzania ruchem i transportem. Koncepcja i architektura systemu TRISTAR.
EN
Conditions for ITS application in Tri-City Agglomeration. Integrated system of traffic and transport management. Conception and architecture of TRISTAR system.
9
PL
Strategie określania priorytetów w transporcie publicznym. Możliwości rozwiązywania problemów priorytetów w systemach sterowania inteligentnego. Sterowanie priorytetowe.
EN
Strategies for priority determination in public transport. Possibilities for solving priority problems in intelligent control systems. Priority control.
10
Content available remote Inteligentne systemu transportu - rozwój i struktura
PL
Ogólna charakterystyka inteligentnych systemów transportu (ITS). Programy rozwoju systemów ITS w Europie. Architektura i struktura systemów ITS.
EN
Brief characteristics of intelligent transport systems (ITS). Plans for ITS systems development in Europe. Architecture and structure of ITS systems.
11
Content available remote Multiusers, Multimode, Multicriteria traffic network model for ITS systems
EN
In this paper, we develop a traffic network model 3M (Multiclass, Multimode, Multicriteria) for ITS applications. The model explicitly treats many user classes, many traffic modes corresponding to different traffic situations in the network and many travel disutility optimization criteria e.g. travel time, travel costs (safety, environment, comfort, payment) on the links and paths levels. Moreover, unlike the existing multicriteria approaches with scalarizing functions the model offers strictly multicriteria approach with whole N-set as a solution. This makes it possible to use robust measures as additional criterion in the network equilibrium evaluations. The numerical examples illustrate analytical solutions for simple networks.
PL
W pracy rozwinięto sieciowy model 3M (Multiclass, Multimode, Multicriteria) ruchu drogowego dla zastosowań optymalizacyjnych w ITS systemach. W modelu tym wiele klas użytkowników sieci, wiele modów ruchowych odpowiadających różnym sytuacjom ruchowym i wiele kryteriów optymalizacji, np. czas podróży, koszty podróży (bezpieczeństwo, środowisko, komfort, opłaty) może być reprezentowanych na poziomie łuków i ścieżek sieci. W odróżnieniu od istniejących modeli wielokryterialnych wykorzystujących funkcje skalaryzujące, rozwiązaniem jest cały zbiór kompromisów, który dostarcza bardzo istotnej informacji (dodatkowego kryterium) o wrażliwości wyznaczanych punktów równowagi na zmiany parametrów sieci. Podano przykłady analitycznych rozwiązań dla prostych sieci.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.