Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule podano wstępne wyniki badań szczelinowatości w pokładzie węgla za pomocą metody introskopowej oraz przy użyciu sondy aerometrycznej. Metody te charakteryzują się odmienną zasadą działania, bowiem wykorzystują różne zjawiska fizyczne. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie metody aerometrycznej stwarza możliwość określenia powierzchni i rozwarcia szczelin w badanym odcinku górotworu, natomiast nie ma możliwości określenia tą metodą dokładnej pozycji pojedynczego spękania. Taką cechą charakteryzuje się kamera introskopowa. Wykorzystanie obu tych metod w tym samym otworze wiertniczym powoduje, że uzyskane informację są pełne i pozwalają z dużo większą dokładnością scharakteryzować sieć spękań wokół wyrobiska zarówno, co do lokalizacji, jak i ich wielkości.
EN
The article presents preliminary results of underground testing of fracturing in coal seam using a borehole camera (introscopic method) and using an aerometric probe. These methods are characterized by different working principle, in fact use various physical phenomenas. The results show that the method of aerometric probe gives the possibility of determining the areas and gapes of the fractures in the test section of the rock mass, while it is not possible to determine the precise position of a single fracture, such a feature of the introscopic method. The use of both methods in the same borehole causes the obtained information are complete and allows much more accurately describe the system of cracks around the excavation, both as to location and size.
PL
W artykule dokonano próby oceny oddziaływania procesu podziemnego zgazowania węgla na zmiany strukturalne zachodzące w górotworze otaczającym parcelę węgla poddaną temu procesowi. Ocena dotyczyła eksperymentu przeprowadzonego w KWK „Wieczorek" w latach 2014 - 2015. Dla realizacji postawionego celu wykorzystane zostały informacje dotyczące wpływu efektu termicznego na zmiany parametrów geomechanicznych górotworu, wyniki badań in situ oraz numeryczne metody modelowania. Dokonane analizy oraz uzyskane wyniki z łącznego zastosowania tych metod przedstawiono w niniejszej pracy.
EN
This paper attempts to assess the impact of the process of underground coal gasification for structural changes in the rockmass surrounding the part of coal seam subjected to the process. Such an assessment was performed for the case of an experiment conducted in „Wieczorek" hard coal mine in the years 2014 - 2015. In order to achieve the objective, information regarding the impact of thermal effects on changes in geomechanical parameters of the rockmass, results of in situ researches and numerical modeling methods were used. The analysis and the results obtained from the combined use of these methods are presented in this paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dołowych górotworu w otoczeniu georeaktora PZW w pokładzie 501 w kopalni „Wieczorek". Badania przeprowadzono przy użyciu opracowanej w Zakładzie Tąpań i Mechaniki Górotworu Głównego Instytutu Górnictwa kamery introskopowej zmodyfikowanej w celu optymalnego zbadania stanu spękań górotworu przed rozpoczęciem procesu podziemnego zgazowania węgla. Przedstawiono budowę geologiczną złoża w rejonie georeaktora oraz wartości wytrzymałości na ściskanie skał go otaczających opracowane na podstawie badań in situ. Wyniki badań będą miały istotną rolę w ocenie wpływu zgazowania węgla w pokładzie na stan spękań górotworu.
EN
The article presents the results of underground investigations of rock mass in the surrounding of PZW geo-reactor in seam 501 in „Wieczorek" coal mine. The study was conducted using an introscope camera developed in Department of Rockbursts and Rockmechnics of the Central Mining Institute, modified for optimal examination of the cracking situation of the rock mass before commencing of the process of underground coal gasification. The article presents the geological structure of the deposit in the area of a geo-reactor and compressive strength values of the rocks surrounding it, developed on the basis of in situ investigations. The results of the research will have an important role in assessing of the impact of coal gasification in the seam on the situation of cracking of the rock mass.
4
Content available Ocena stateczności stropów Jaskini Szachownica I
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań spękań stropów jaskini Szachownica I wykonane za pomocą kamery introskopowej i georadaru. W oparciu o wzory analityczne dokonano oceny stateczności stropu.
EN
In the paper, chosen results of investigations were presented of cave Szachownica I roof fracturing realised with the help of introscope camera and georadar. The roof stability assessment was performed on the basis of analytical formulas.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.