Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magazyn energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisano wybrane zagadnienia związane z opracowaniem i praktyczną realizacją systemów wyrównywania napięć dwóch, czterech i ośmiu akumulatorów ołowiowych pracujących w połączeniu szeregowym rozbudowanych o funkcje monitorowania i nadzoru. Zaprezentowano komputerowo wspomagane stanowisko badawczo-pomiarowe oraz wybrane wyniki badań. Przedyskutowano możliwości zastosowania systemów w magazynach energii dla potrzeb instalacji fotowoltaicznych bazujących na ogniwach zbudowanych w oparciu o technologie li-ion, a pochodzących z baterii wycofanych z eksploatacji w samochodach elektrycznych.
EN
This article present selected issues related with development and practical realization of voltage equalization system with monitoring and supervision feature, designed for two, four and eight lead acid batteries connected in series. Computer aided test stand and selected research results are presented. Possibility of further application of described system for li-ion based photovoltaic energy storage assembled using partially worn out rechargeable batteries recovered from electrical vehicles is discussed.
EN
The essential priority for each country is to improve and possess a stable work of the National Power System and to guarantee the break-free supplies of goodquality energy for functioning of industry, transport and individual users. The power system has no possibilities of storing the energy; the stabilization of work by balancing of energy production and receipt is ensured by standby thermal power plants, pumped storage power plants and "CHP plants" albo "combined heat and power (CHP) Plants". The transformation of energetics, connecting the unstable energy generations from renewable sources (RES) to the system, causes that the correct work requires the additional distributed micro-regulators such as energy storage systems. In the present paper, we have presented the examples of implementation of the mentioned installations in different places of Polish power system. The configuration and the tasks of each of the mentioned energy storage systems will be described.
PL
Podstawowym priorytetem każdego kraju jest poprawna i stabilna praca Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zagwarantowanie bezprzerwowych dostaw, dobrej jakości energii dla funkcjonowania przemysłu, transportu i odbiorców indywidualnych. System elektroenergetyczny nie ma możliwości magazynowania energii, stabilizacja pracy poprzez bilansowanie produkcji i odbioru energii, zapewniana jest przez pracujące w rezerwie bloki elektrowni, elektrownie szczytowo-pompowe i wodne. Transformacja energetyki, dołączanie do systemu niestabilnych generacji energii ze źródeł odnawialnych OZE powoduje, że do poprawnej pracy będą potrzebne dodatkowe, rozproszone mikro-regulatory jakimi są magazyny energii. W artykule przedstawimy przykłady wdrożeń takich instalacji, w różnych miejscach polskiego systemu elektroenergetycznego. W artykule przedstawimy przykłady wdrożeń takich instalacji, w różnych miejscach polskiego systemu energetycznego. Dla każdego z tych magazynów energii opiszemy jaką ma konfigurację i jakie realizuje zadania.
PL
Dyskusja nad regulacjami umożliwiającymi funkcjonowanie magazynów energii elektrycznej toczy się już od wielu lat. Jednak dopiero w ostatnim czasie świtało dzienne ujrzał projekt nowelizacji Prawa energetycznego oraz innych ustaw1, którego celem jest stworzenie warunków dla rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej. Podstawowym założeniem zmian ma być usunięcie barier legislacyjnych utrudniających rozwój tych instalacji. Warto poddać pod rozwagę, czy rzeczywiście nowe przepisy będą remedium dla magazynów energii elektrycznej, czy spowodują jeszcze więcej wątpliwości?
PL
Autorzy przedstawiają projekt, którego celem jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie całkowicie innowacyjnego trolejbusu z dodatkowym zasilaniem bateryjnym o podwyższonych możliwościach jazdy ciągłej z użyciem magazynu energii. Projektowane trolejbusy będą wyposażone w układ telemetrii umożliwiający operatorowi nadzór oraz optymalizację zużycia energii całej floty poprzez możliwość przechodzenia poszczególnych pojazdów na zasilanie z baterii na wybranych fragmentach trasy oraz w okresach wzmożonego zużycia energii, np. w szczytach komunikacyjnych.
EN
The aim of the project is to develop, construct and implement a fully innovative trolleybus with additional battery supply, of enhanced continuous driving capacity using energy storage. It will be equipped with the telemetry system enabling the operator to supervise and optimize energy consumption of the whole fleet through possible switching of individual vehicles to battery supply at selected fragments of the route and in periods of increased energy consumption, e.g. during rush hours.
EN
This article analyzes the operating modes of the energy storage. The aim was to conduct laboratory tests in conditions similar to real energy storage and to analyze its basic electrical parameters. A special measuring system has been created for laboratory testing. Real tests took place in the traction substation in Mińsk Mazowiecki, where the energy storage was included in the traction substation system. Based on the laboratory tests carried out and in real conditions it was found that the use of energy storage in the electric traction supply system is justified. It is adapted to work as a device supporting the operation of the traction substation and the section cabin.
PL
W niniejszym artykule przeanalizowano tryby pracy magazynu energii. Celem było przeprowadzenie badań laboratoryjnych, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych magazynu energii oraz analiza jego podstawowych parametrów elektrycznych. Do badań laboratoryjnych został stworzony specjalny układ pomiarowy. Badania rzeczywiste odbyły się w podstacji trakcyjnej w Mińsku Mazowieckim, gdzie magazyn energii został włączony do układu podstacji trakcyjnej. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i w warunkach rzeczywistych stwierdzono, iż stosowanie magazynu energii w systemie zasilania trakcji elektrycznej jest zasadne. Jest on przystosowany do pracy jako urządzenie wspierające pracę podstacji trakcyjnej i kabiny sekcyjnej.
PL
W artykule przedstawiono stację SPS jako produkt odpowiadający na nowe wyzwania i problemy rynku. Dobudowa licznych układów fotowoltaicznych wymaga zabudowy układów magazynowania i zarządzania energią. Stacje abonenckie, dystrybucyjne posiadające możliwość pełnego sterowania, nadzoru i zarządzania przepływem energii, są inteligentnym rozwiązaniem wpisującym się w cyfryzację życia gospodarczego firm.
EN
The article presents the SPS station as a product responding to new challenges and problems in the market. The addition of numerous photovoltaic systems requires the development of energy storage and management systems. Subscriber and distribution stations with the possibility of full control, supervision and management of energy flow, are an intelligent solution that fits into the digitalization of economic life of companies.
PL
Podstawowym priorytetem każdego kraju jest poprawna i stabilna praca Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zagwarantowanie bezprzerwowych dostaw, dobrej jakości energii dla funkcjonowania przemysłu, transportu i odbiorców indywidualnych. System elektroenergetyczny nie ma możliwości magazynowania energii, stabilizacja pracy poprzez bilansowanie produkcji i odbioru energii zapewniana jest przez pracujące w rezerwie bloki elektrowni, elektrownie szczytowo-pompowe i wodne. Transformacja energetyki, dołączanie do systemu niestabilnych generacji energii ze źródeł odnawialnych OZE powoduje, że do poprawnej pracy będą potrzebne dodatkowe, rozproszone mikroregulatory, jakimi są magazyny energii. W artykule przedstawimy przykłady wdrożeń takich instalacji, w różnych miejscach polskiego systemu energetycznego. W przypadku każdego z tych magazynów energii opiszemy, jaką ma konfigurację i jakie realizuje zadania.
EN
The essential priority for each country is to improve and possess a stable work of the National Power System and to guarantee the break-free supplies of good-quality energy for functioning of industry, transport and individual users. The power system has no possibilities of storing the energy; the stabilization of work by balancing of energy production and receipt is ensured by standby thermal power plants, pumped storage power plants and combined heat and power (CHP) Plants. The transformation of energetics, connecting the unstable energy generations from renewable sources (RES) to the system, causes that the correct work requires the additional distributed micro-regulators such as energy storage systems. In the present paper, we have presented the examples of implementation of the mentioned installations in different places of Polish power system. The configuration and the tasks of each of the mentioned energy storage systems will be described.
PL
Obserwowany w ostatnich latach znaczący postęp technologii wytwarzania akumulatorów litowo-jonowych (LIB) doprowadził do tego, że coraz więcej urządzeń i maszyn wykorzystuje je jako główne źródło zasilania. Dzięki uzyskaniu wysokiej gęstości energii, napięcia wyjściowego o stosunkowo wysokiej wartości, długiego czasu życia, niskiego poziomu samorozładowania oraz szerokiego przedziału temperatury pracy LIB znajdują coraz bardziej rozległe zastosowania w urządzeniach przenośnych, stacjonarnych magazynach energii, pojazdach elektrycznych (EV). Zapewnianiu bezpieczeństwa i niezawodności działania LIB w tych zastosowaniach towarzyszy rozwój metod diagnozowania stanu akumulatorów. Przy ocenie jakości LIB powszechnie wykorzystuje się następujące parametry: stan naładowania (SOC) oraz stan żywotności (SOH). Parametry te umożliwiają oszacowanie pozostałego czasu użyteczności akumulatora.
EN
The significant advances in lithium-ion battery technology (LIB) observed in recent years have led to the fact that more and more devices and machines use them as the main source of power supply. Thanks to obtaining high energy density, high output voltage, long life, low level of self-discharge and wide operating temperature range, LIBs are increasingly used in portable devices, stationary energy storages, electric vehicles (EV). Ensuring the safety and reliability of LIB operation in these applications is accompanied by the development of methods for diagnosing the condition of batteries. The most frequently used parameters related to it are the state of charge (SOC) and the state of health (SOH), which allow to estimate the remaining life of the battery.
PL
W artykule dokonano przeglądu zagadnień dotyczących budowy pojazdów z napędem elektrycznym. Przedstawiono doświadczenia spółki AREX z realizacji prac badawczo-rozwojowych dofinansowanych ze środków NeBiR, związanych z budową platformy „QUARK" przeznaczonej do budowy pojazdów elektrycznych o masie do 3,5 t.
EN
The article presents construction of electric vehicles overview and AREX experience with implementation of research and development work on electric drive platform for vehicles up to 3,5 T.
PL
Rosnące koszty energii elektrycznej oraz szeroka dostępność odnawialnych źródeł energii, wzmacniają trend decentralizacji wytwarzania energii i powstawania małych, autonomicznych systemów elektroenergetycznych, czyli mikrosieci. Pojawienie się technologii magazynowania energii elektrycznej zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy takich układów. Niezawodność pracy mikrosieci pozwala na realizację różnych strategii biznesowych. Dla obliczeń efektu ekonomicznego w konfiguracji mikrosieci niezbędne jest uwzględnienie dwutowarowej istoty rynku sektora elektroenergetycznego składającego się z rynku energii elektrycznej i rynku mocy. Oba rynki posiadają odmienne uwarunkowania strumieni przychodów i kosztów, co ma również swoje odniesienie do kluczowych parametrów zasobów energetycznych mikrosieci. Dodatkowe korzyści z wykorzystania mikrosieci będzie można uzyskać po utworzeniu rynku usług systemowych oferowanych przez OSD dla użytkowników końcowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne związane z realizacją instalacji mikrosieci.
EN
Rising electricity costs, wide availability of renewable energy sources and digital technologies strengthen the trend of decentralization of energy generation and creation of small, autonomous power systems - microgrids. The commercialization of electricity storage technology certainly increases the safety and stability of microgrid systems. The reliability of microgrid operations allows for the implementation of various business strategies. For the calculation of economic effect in the microgrid configuration, it is necessary to take into account the two-tier nature of the electricity sector market consisting of the electricity market and the power capacity market. Both markets have different determinants of revenue streams and costs, which also relates to the key parameters of energy assets contained in microgrid system. Additional benefits from the use of microgrid will be obtained after creating the market of system services offered by DSO companies to end users. The article presents selected technical and economic aspects related to the implementation of micro-network installations.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych na systemy magazynów energii. Na podstawie aktualnych norm z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej przedstawiono zasady doboru środków ochrony przed wyładowaniem bezpośrednim dla magazynów energii zlokalizowanych w metalowych kontenerach oraz budynkach murowanych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowej ochrony przepięciowej linii zasilających i sygnałowych wprowadzanych do wnętrza obiektu. Podkreślono konieczność ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych wewnątrz magazynu. Zaprezentowano specjalistyczne ograniczniki przepięć do ochrony obwodów prądu stałego (systemy akumulatorów DC).
EN
The article depicts hazards related to lightning strikes to battery storage systems. It presents the principles of selection of direct lightning protection measures for battery storage systems located in metal containers and brick buildings in accordance with the latest lightning and surge protection standards. The necessity of comprehensive surge protection of incoming supply and signal lines was pointed out. The emphasis was also put on the importance of surge protection of electrical and electronic devices inside a storage facility. Finally, the author mentioned specialized surge arresters for DC systems (DC battery systems).
12
Content available remote Straty tarcia o powietrze w silniku PM BLDC z wirnikiem zewnętrznym
PL
Artykuł dotyczy wyznaczania strat tarcia o powietrze w wysokoobrotowym bezszczotkowym silniku prądu stałego (PM BLDC) z wirnikiem zewnętrznym. W silniku o takiej konstrukcji, straty tarcia o powietrze są znacznie większe niż w silniku pracującym w typowym zakresie prędkości obrotowej. W artykule zaproponowano własną metodę wyznaczania strat tarcia o powietrze dla silników z wirnikiem zewnętrznym. Rozważania teoretyczne poparto badaniami laboratoryjnymi na prototypowym wysokoobrotowym silniku PM BLDC z wirnikiem zewnętrznym.
EN
The article concerns the determination of air friction losses in a high speed brushless DC motor (PM BLDC) with an external rotor. In a motor of such a design, air friction losses are much higher than in a motor operating in a typical speed range. The authors in the paper propose their own method of determining air friction losses for motors with an external rotor. Theoretical considerations have been supported by laboratory tests on a prototype of high-speed PM BLDC motor with an external rotor.
EN
In this paper, the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm NSGA-II, accompanied by the Newton Raphson method for power flow calculation, has been applied to an IEEE 33 bus test network to plan locations of photovoltaic power plants and Battery Energy Storage Systems. In addition to the minimization of costs, total losses and the maintain of voltage within acceptable limits (minimize voltage drops), the determination of these optimal locations will make it possible to converge towards a decentralized network with optimized, local energy and close to the consumer.
PL
Przedstawiono wykorzystanie algorytmów genetycznych wspomaganych przez metodę Newton-Raphson do obliczania przepływów mocy. Analizowano szynę zgodną z IEEE 33 w planowanej sieci ze źródłami fotowoltaicznymi i bateryjnym zasobnikiem energii.
PL
W pracy przedstawiono pogłębioną, techniczno-ekonomiczną analizę integracji pojazdów elektrycznych z rozwijającym się systemem elektroenergetycznym zwierajacym coraz wiecej odnawialnych źródł energii. Omówione zostały podzespoły pojazdów elektrycznych i ich optymalna współpraca również z infrastrukturą stacji ładowania. Opisano wymagania i możliwości techniczne jak i protokoły komunikacyjne pozwalające na optymalną implementację procesu ładowania i rozładowania pojedynczych bądź zgrupowanych we floty pojazdów. Wyszczególnione i scharakteryzowane zostały aktualne projekty badawcze prowadzone na terenie Europy z zakresu V4G (Vehicles for Grid) ze sczególnym uwzględnieniem zalet i wad istniejących i planowanych rozwiązań systemowych.
EN
The paper deals with a technical and economic analyze related to the integration electric vehicles in to the today and future power systems with renewable energy sources. The electrical vehicle components as well as the optimal interactions also with the charging station infrastructure are discussed. Technical requirements and communication protocols that allow for the proper charging and discharging processes implementation of individual or grouped vehicle fleets are described in detail. Current research projects carried out in Europe in the field of V4G (Vehicles for Grid) are listed, regarding to the advantages and disadvantages of existing and further systems.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów odbudowy zasilania obszaru sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem magazynu energii (ME) i rozproszonych źródeł odnawialnych. Próba pracy wyspowej z odnawialnymi źródłami energii (OZE) została wykonana na ograniczonym obszarze sieci elektroenergetycznej (SEE). Na testowany obszar składają się cztery podobszary, które można załączyć/odłączyć za pomocą zdalnie sterowanych rozłączników. Celem próby było zdalne wydzielenie i zasilanie obszaru z wykorzystaniem ME, a następnie farmy wiatrowej (FW). Artykuł oparto na wynikach projektu „Budowa lokalnego obszaru bilansowania (LOB) jako elementu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pracy systemu dystrybucyjnego”, realizowanego przy współudziale Energa Operator SA, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk.
EN
The implementation of the "winter package" will contribute to changes in the rules for contracting ancillary services. After 2020, part of the responsibility for the functioning of the power system will be transferred to the level of DSO, for example: regulation of voltage, Fast Reactive Current Injection (FRCI) or services in artificial inertia and system restoration. The article presents the results of tests of power supply system restoration based on energy storage (ES) and distributed renewable sources (wind farms). The attempt of island operation with RES (renewable energy sources) was carried out in a limited area of the power grid. The tested area contained four sub-areas that can be switched on / off using remotely controlled load break switch. The purpose of the test was to remotely isolate the area and feed it using the Energy Storage and then the wind farm (WF). The paper is based on the results of the project The Building of a Local Balancing Area (LBA) as an Element of Increasing Safety and Energy Efficiency of the Distribution System Operation implemented with the participation of Energa Operator SA, the University of Zielona Gora and the Institute of Power Engineering Gdansk Division.
16
Content available remote Load flow analysis in local microgrid with storage
EN
This paper deals with load flow analysis of local microgrid containing a stochastic renewable energy source and storage. The study is carried out using the Matpower toolbox with all relevant constraints considered regarding storage, power lines and other components. Certain operational scenarios of the microgrid are also discussed.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy analizy rozpływu mocy w lokalnej mikrosieci zawierającej stochastyczne odnawialne źródło energii i magazynowan energii. Analizę przeprowadzono przy użyciu zestawu narzędzi Matpower ze wszystkimi istotnymi ograniczeniami w odniesieniu do magazynu energii, linii energetycznych i innych komponentów. Omówiono również niektóre scenariusze operacyjne mikrosieci.
EN
The paper describes motors used in high-speed electrical drives. Additionally, basic facts describing the PM BLDC motor have been given, focusing in particular on its design and construction as well as on its performance assessment. The paper also presents a comparative analysis of induction motors and permanent magnet motors. Moreover, various possibilities of application and innovative uses of the PM BLDC motor have been explored, like the use of the motor in a reverse scenario as a kinetic energy storage bank.
PL
W publikacji zaprezentowano silniki stosowane w wysokoobrotowym napędzie elektrycznym. Przedstawiono również podstawowe wiadomości o silniku PM BLDC skupiając się na budowie tego typu silnika oraz na jego ocenie. W artykule zawarto również zestawienie porównawcze silników indukcyjnych z silnikami wzbudzanymi magnesami trwałymi. Ponadto opisano możliwości oraz innowacyjne zastosowania wysokoobrotowego silnika PM BLDC, takie jak na przykład wykorzystanie go w wersji odwróconej jako magazynu energii kinetycznej.
PL
Autorzy przedstawiają projekt, którego celem jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie całkowicie innowacyjnego trolejbusu z dodatkowym zasilaniem bateryjnym o podwyższonych możliwościach jazdy ciągłej z użyciem magazynu energii. Projektowane trolejbusy będą wyposażone w układ telemetrii umożliwiający operatorowi nadzór oraz optymalizację zużycia energii całej floty poprzez możliwość przechodzenia poszczególnych pojazdów na zasilanie z baterii na wybranych fragmentach trasy oraz w okresach wzmożonego zużycia energii np. w szczytach komunikacyjnych.
EN
The aim of the project is to develop, construct and implement a fully innovative trolleybus with additional battery supply, of enhanced continuous driving capacity using energy storage. It will be equipped with the telemetry system enabling the operator to supervise and optimize energy consumption of the whole fleet through possible switching of individual vehicles to battery supply at selected fragments of the route and in periods of increased energy consumption, e.g. during rush hours.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję oraz przykładowe rozwiązanie sterowanego magazynu energii z możliwością włączenia w nadrzędny system zarządzania. Przedstawiono układ sterowania oraz część energetyczną, przebadano pracę układu oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych w konfiguracji autonomicznej oraz włączonego do systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono wpływ działania magazynu na wybrane parametry w odległym miejscu w sieci.
EN
The study presents the concept and exemplary implementation of a modified controlled energy storage system (RESS) with possibility of an interacting with a controlled grid management system. Controlled RESS can independently inject or draw (in a contolled way) active and reactive power, with local and also distant control from point of a network. Active and reactive power set points are independent, so RESS can draw active/reactive power in one phase can simultaneously inject in other. The internal control system and the power circuit of converter were presented. The autonomous and on-grid operations was examined and the results of simulation tests were presented. The influence of distantly controlled system activity on selected parameters at a remote point of the network was presented. Good static and dynamic results were obtained. The author proposes using a controlled RESS in a managed power system with local or distant control to compensate an active or reactive power locally, and also in a distant point of a power network. Controlled RESS it that way can lower energy transmission and transformation losses, and increase a power quality on a network.
PL
Operatorzy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej stoją przed koniecznością włączenia do sieci energetycznej coraz większej liczby rozproszonych źródeł energii, a jednocześnie są odpowiedzialni za zapewnienie ciągłości oraz odpowiedniej jakości energii dostarczanej odbiorcom. Autorzy opisują wdrożenie układu magazynowania energii w głębi sieci elektroenergetycznej jako elementu inteligentnej sieci elektroenergetycznej.
EN
Distribution system operators are faced with the need to integrate more and more renewables sources into the grid, while at the same time they are being responsible for ensuring the continuity and quality of energy delivered to their customers. The authors describe the implementation of the energy storage system in the grid as an element of the intelligent power grid (smart grid).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.