Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microclimate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Okres letni jest szczególnie trudny do zagwarantowania odpowiednich warunków mikroklimatycznych w obiektach sportowych. Zysk od wewnętrznych źródeł ciepła oraz szczelna obudowa w połączeniu z wysoką temperaturą zewnętrzną mogą łatwo doprowadzić do przegrzania i zachwiania równowagi cieplnej organizmu. W artykule zwrócono uwagę na wpływ przewietrzania nocnego na komfort termiczny w pasywnym budynku hali sportowej. Bazując na badaniach doświadczalnych warunków termicznych w hali, utworzono model obiektu w programie Design Builder. Przez analizy symulacyjne rozpatrywano w programie warunki termiczne, jakie powstają w różnych wariantach wentylacji naturalnej i mechanicznej. Symulacje przeprowadzono dla okresu od 01.05. do 30.06. Zaprezentowane w artykule wyniki mają na celu pokazanie, iż przewietrzanie naturalne w obiekcie o dużej kubaturze jest najskuteczniejszym i najprostszym sposobem ograniczania przegrzewania latem.
EN
It is especially difficult to provide optimal microclimatic conditions in sports facilities during summer time. The internal heat gains and an airtight building insulation, combined with high external temperature can easily lead to overheating and upsetting of the body's thermal balance. This article focuses primarily on the effect of the natural night ventilation on the thermal comfort in a passive sports hall building. Based on experimental studies of thermal conditions in the hall, a simulation model was made using the Design Builder program. Through simulation analysis, the program considered thermal conditions that arise in various scenarios of natural and mechanical ventilation. The simulation was performed from 01th May to 30th June. Results presented in this article show that the natural ventilation in a large volume building is the most effective and the easiest way to reduce overheating in summer.
EN
The Polylepis forests in the central Andes of Peru remain in hostile environments due to their location above 4000 meters of altitude. They are home to a great biodiversity with a high level of endemism and are extremely vulnerable to climate change and human pressure. Variations in rainfall and temperature have been affecting plant health. These aspects have led to the analysis of the physiological response of plants through water stress and NDVI, in dry periods and related to altitudinal gradients and slope, of five forests located in the regions of Junin and Lima, where the species Polylepis rodolfo vasquezii, P. canoi and P. flavilpila are found. Seven 15 x 21 m plots and 10 sub-plots were established, distributed in the lower, middle and upper parts of the forest. The water potential of leaflets was measured by a Scholander pressure pump in a Pascale unit, microclimate variations by means of installed soil and air humidity and temperature sensors; the NDVI by means of multispectral images captured by an unmanned airborne vehicle. Water stress was different among species and changed according to the altitudinal gradient, soil hydrological variation and temperature. Leaflet size adaptation related to stress changes and a high correlation of NDVI with plant stress status were observed.
PL
Szkoty to obiekty o specyficznych wymaganiach mikroklimatycznych z uwagi na mtody wiek użytkowników. Warunki termiczne w budynkach edukacyjnych mają bowiem decydujące znaczenie dla stymulacji i wydajności procesu uczenia się oraz interakcji uczniów. Na podstawie przeprowadzonych w pasywnej szkole pomiarów komfortu cieplnego można zauważyć, że w szkołach o bardzo niskim zużyciu energii w miesiącach letnich może wystąpić problem przegrzewania wnętrza. Przy użyciu programu symulacyjnego Design Builder utworzono model badanej szkoty. Sprawdzono, jaką rolę odgrywać może wentylacja mechaniczna oraz możliwość nocnego przewietrzania w ograniczaniu dyskomfortu. Rozważaniom poddano zasadność stosowania kosztownych instalacji pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem do ograniczania przegrzewania latem. Zaproponowano autorskie narzędzie do analizy warunków mikroklimatu, jako łatwy do obliczenia i obiektywny sposób szacowania godzin dyskomfortu.
EN
Schools are facilities with specific microclimate requirements due to the young age of the users. Indeed, thermal conditions in educational buildings are critical to the stimulation and efficiency of pupils' learning and interaction. Based on the thermal comfort measurements taken in the passive school, it can be seen that schools with very Iow energy consumption can experience interior overheating problems during the summer months. Using the Design Builder simulation programme, a model of the school under study was created. The role that mechanical ventilation and the possibility of night ventilation can play in reducing discomfort was examined. The relevance of using expensive ground source heat pump installations to reduce overheating in the summer was considered. An original tool for analyzing microclimate conditions was proposed as an easy to calculate and objective way to estimate hours of discomfort.
PL
Miejskie dachy to niewykorzystany potencjał w walce o poprawę mikroklimatu. Powierzchnia dachów większości budynków po prostu się marnuje - tymczasem i ch zazielenienie może być doskonałą bronią w walce z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.
5
Content available remote Modern solutions of barns for dairy cattle on the basis of Wolf System suggestions
EN
Modern livestock buildings should ensure the appropriate environmental conditions. The following factors, affecting the environmental conditions were discussed: functionality of the buildings, microclimate of the premises, management technology, housing system and livestock building. The solutions of Wolf System, and in particular, the suggestions of free-stall, boxed littered and non-littered cattle barns and littered barns with the self-flowing bed system were presented. In the buildings with the mentioned solutions, there is a correct microclimate owing to the manually or automatically operated ventilation systems.
PL
Nowoczesne budynki inwentarskie powinny zapewniać odpowiednie warunki środowiskowe. Omówiono czynniki kształtujące warunki środowiskowe do których zaliczono: funkcjonalność budynków, mikroklimat pomieszczeń, technologię chowu, system utrzymania, budynek inwentarski. Przedstawiono rozwiązania Wolf System, w szczególności propozycje obór wolnostanowiskowych boksowych ściółkowych, bezściółkowych oraz z podłożem samospławialnym. W budynkach z takimi rozwiązaniami panuje właściwy mikroklimat dzięki systemom wentylacyjnym sterowanym ręcznie lub automatycznie.
EN
The aim of the study was to assess the hydrological and microclimatic parameters in the areas at different stages of succession after the discontinuation of peat extraction relative to the conditions on a natural raised bog (Orawa-Nowy Targ Basin, Poland). Understanding these conditions is necessary for the effective reclamation of degraded peatlands. Three measurement points were designated in the study area: one on the non-degraded dome of the bog and two in post-mining areas in different stages of succession (Sector A with pine and birch woodland; Sector B with cotton-grass and ericaceous shrubs). Continuous measurements of the water table level, precipitation and air temperature and humidity were performed between May and October in the year 2016. The air temperature throughout the warm half of the year significantly influenced the groundwater levels, as it is the main factor directly affecting evapotranspiration. The effect of the amount of rainfall on the water level proved significant in the post-mining areas, but not significant for the dome of the bog. Under the conditions of an undegraded peat bog, the upper layer, consisting of live and partially decomposed Sphagnum mosses, limits the water level fluctuations by reducing the evaporation from the surface during periods of low water levels, which is caused by a high water storage capacity and reduced infiltration. In advanced stages of secondary forest succession, trees reduce the evapotranspiration from the surface, which reduces fluctuations in the water level; however, by taking up a large amount of water from the deeper layers, they lower it significantly. The greatest effect of the weather conditions on the water level fluctuations occurs at the stage in which the bog is overgrown by shrubs, when there is no natural peat layer, and the impact of shrubs is much smaller than that of trees.
EN
The aim of the research was to determine the effect of footwear materials used on the microclimate inside shoes and to identify which material set provides optimal comfort to users. The microclimate of the interior of 21 pairs of footwear was tested. Selected nonwovens, natural leather, and leather-like materials were used to make the upper, lining and insole lining. Determined was the amount of water absorbed on the sock fibres, and measurement was taken of the relative humidity and temperature, as well as the permeability and sorption of outer materials and lining elements.Results of the researches carried out showed that in order to ensure adequate footwear comfort, materials for the upper should have high permeability, while lining materials should have both high sorption and permeability.
PL
Przedmiotem badań było porównanie komfortu obuwia wykonanego z różnych materiałów obuwniczych oraz wskazanie, które z nich są najlepsze pod względem właściwości higienicznych i komfortu. Testowano mikroklimat wnętrza 19 par obuwia. Wybrane włókniny, skóra naturalna, materiały skóropodobne zostały użyte do wykonania wierzchu, podszewki i wyściółki. Określono ilość wody wchłoniętej na włóknach skarpety, wilgotność względną, temperaturę, przepuszczalność i sorpcję materiałów zewnętrznych i elementów podszewki. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu obuwia materiały na cholewkę powinny mieć wysoką przepuszczalność, a materiały podszewki powinny mieć zarówno wysoką sorpcję, jak i przepuszczalność.
EN
The aim of study was to present an evaluation of sports underwear under different conditions and applying two measurement techniques. The test was performed on a ergometer simulating real conditions of wearing clothes. Moreover, the material parameters of knitted fabric selected were evaluated according to standards. The utility tests performed by the ergometer allow one to assess fabric under the action of the human thermoregulation mechanism. and therefore such tests more effectively characterise the article under testing. Test results of the underclothing micro-climate of sports underwear showed a statistically significant dependence on the person participating in the tests.
PL
Publikacja miała na celu prezentację analizy i oceny bielizny sportowej poddanej badaniu z zastosowaniem dwóch technik pomiarowych w zróżnicowanych warunkach prowadzenia badania. Pomiary były wykonane z udziałem cykloergometru, co pozwoliło symulować rzeczywiste warunki użytkowania odzieży. Ponadto dokonano oceny wybranych właściwości dzianin z których skonfekcjonowana była bielizna. Badania użytkowe wykonane z zastosowaniem cykloergometru pozwoliły dokonać oceny badanych wyrobów w rzeczywistych warunkach, gdy podlegają one oddziaływaniu mechanizmu termoregulacji człowieka uczestniczącego w teście. Powyższe podejście pozwoliło na efektywną ocenę przedmiotowych wyrobów. Wyniki badania warunków panujących w mikroklimacie pododzieżowym dla badanej bielizny sportowej wykazały statystycznie istotną zależność od cech osobniczych osoby uczestniczącej w teście.
PL
Wnętrza urbanistyczne istotnie wpływają na formowanie przestrzeni zurbanizowanej, a wespół z terenami biologicznie czynnymi (parki, skwery itp.) oddziałują na estetykę otoczenia i aktywność mieszkańców. W niniejszym artykule poddano badaniom teoretycznym, własnym oraz analizom, jaki wpływ ma forma wnętrz urbanistycznych na mikroklimat danej części obszaru miasta. Wyniki stały się punktem wyjścia do rozważań na temat wpływu powierzchni biologicznie czynnej na jakość mikroklimatu wnętrza urbanistycznego. Wysunięto tym samym przypuszczenie o możliwości jego kształtowania za pomocą różnorodnych materiałów, rozwiązań technicznych i technologicznych oraz możliwościach wprowadzenia zmian we współczesnym myśleniu o projektowaniu tych przestrzeni. W niniejszym artykule odniesiono się jednocześnie do współczesnych nam trendów urbanistycznych. Finalnie podjęto próbę wykazania, jakie przesłanki powinny kierować urbanistów w kształtowaniu wnętrz urbanistycznych w aspekcie poprawy klimatu zarówno w danym miejscu, jak i całej przestrzeni miejskiej.
EN
Urban exteriors have a significant influence in the formation of urbanized space, affecting the quality of life of its residents. Together with biologically active areas (parks, squares etc.) they affect the aesthetics of the surroundings and the activity of the inhabitants. The article shows both theoretical and own research, as well as the impact of urban interior form on the microclimate of a given part of the city area, resulting in starting points for reflection on the impact of biologically active surface on the quality of urban interior microclimate. Thus, the assumption was made about the possibility of shaping it using various materials, technical and technological solutions and the possibilities of introducing changes in contemporary thinking about the design of these spaces. This article presents the results of research of the topic, referring to contemporary urban trends. The implementation was an attempt to show what premises should guide urban planners in shaping urban interiors in terms of improving the climate in a given place and the entire urban space.
10
EN
The aim of this study was to examine the impact of inside temperature and relative humidity, ventilation rate and gas concentrations (NH3, N2O, CO2) on odour emissions from deep-litter piggery. The studied facility had temperature-controlled mechanical ventilation. The measurements were conducted from March to June 2014. During the research, selected microclimate parameters, as well as number and mass of animals were monitored and air samples were collected (two samples of air in each series of measurements). Temperature and relative humidity were measured using Testo 435-4 multifunctional measuring instrument. To measurements of gas concentrations was used the photo-acoustic spectrometer Multi Gas Monitor Model 1312. The concentration of odours in the air samples was determined by dynamic olfactometry with the TO 8 olfactometer, according to PN-EN 13725:2007. The odour concentration ranged from 450 to 2004 ouE · m–3 (mean 1048 ouE · m–3) and the mean odour emission factor was from 5.76 to 46.79 ouE · (s · pig)−1 (mean 20.93 ouE· (s · pig)−1.The statistical analysis showed that the inside temperature explained most of the variability of the odour concentration and the relationship was described by equation: cod = 5634 – 197 Tinside (R2 = 0.82, p ≤ 0.05). For odour emission factor, two parameters: the inside temperature and ventilation rate, explained most of the variability, according to the equation: EFod = 108 + 1939 VR – 5.5 Tinside (R2 = 0.81, p ≤ 0.05).
EN
The article briefly documents the effect of candle burning on microclimate. The aim of the article is to point out the influence of candle burning on the indoor environment of buildings and to point out the necessity of ventilation during the stay of people in the room where candles are burning.
PL
W artykule opisano wpływ palącej się świecy na mikroklimat w pomieszczeniu. Celem artykułu jest wskazanie wpływu spalania świec na środowisko wewnętrzne budynków i wskazanie konieczności wentylacji podczas pobytu ludzi w pomieszczeniu, w którym palą się świece.
PL
Tematyka opracowania dotyczy warunków i zaplecza technicznego związanego z przechowywaniem żywności w magazynach spożywczych. Omówiono wymagania w zakresie środowiska, w którym magazynowana jest żywność oraz scharakteryzowano instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne magazynów spożywczych. Poddano ocenie wady i zalety wentylacji naturalnej i mechanicznej pod względem skuteczności utrzymania stabilności mikroklimatu w tego typu obiektach.
EN
The subject of the study concerns the conditions and technical facilities related to food storage in food warehouses. Requirements in the environment in which food is stored were discussed, and ventilation and air conditioning installations in food warehouses were characterized. The pros and cons of natural and mechanical ventilation were assessed in terms of their effectiveness in maintaining microclimate stability in this type of facilities.
13
EN
The size of all sensible heat balance components in livestock building varies in time, because it depends on time-varying weather factors. On the example of two buildings, sensible heat balance was shown on a daily basis. Measurements carried out in winter and spring in two livestock buildings with usable attics included measurements of air temperature and humidity inside and outside, air velocity in ventilation channels, and wind speed. Measuring devices were designed to record the results of measurements at intervals of 300s. During each such time interval, sensible heat losses by ventilation, heat losses by permeation through the barrier construction, and the amount of sensible heat produced by the animals were calculated. The results of measurements were shown in graphs. The study is important for the development of animal livestock building.
PL
Wielkość wszystkich składników bilansu ciepła jawnego w budynku inwentarskim jest zmienna w czasie ponieważ zależy od zmiennych w czasie czynników pogodowych. Na przykładzie dwóch budynków przedstawiono bilans ciepła jawnego w ujęciu dobowym. Pomiary przeprowadzone w zimie i na wiosnę w dwóch budynkach dla bydła z poddaszem użytkowym obejmowały pomiary temperatury i wilgotności powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz ciśnienia atmosferycznego i prędkości wiatru. Urządzenia pomiarowe zostały zaprojektowane na rejestrację wyników pomiarów w odstępach co 300 s. W każdym z takim przedziale czasowym obliczone zostały straty ciepła jawnego drogą wentylacji, straty ciepła drogą przenikania przez przegrody budowlane oraz ilości ciepła jawnego produkowanego przez zwierzęta. Wyniki pomiarów i obliczeń przedstawiono na wykresach.
PL
Obecnie w prężnie rozwijających się miastach, obserwowany jest problem tzw. „Miejskiej Wyspy Ciepła”. Problem przegrzewających się przestrzeni zurbanizowanych wymusił niejako stosowanie rozwiązań służących poprawie lokalnych mikroklimatów. W rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych XXI wieku zarówno zieleń, jak i woda coraz częściej wpisuje się na stałe w nowoczesne rozwiązania. Mają one istotny wpływ na projekty zwłaszcza te, które ubiegają się o certyfikaty energooszczędności oraz służą poprawie warunków życia lokalnych społeczności. W wielu krajach, zastosowanie tych rozwiązań wiąże się też z kulturą i tradycją. Na przykład w Syrii wewnętrzne ogrody z elementami zbiorników wodnych na stałe wpisane są w historyczne rozwiązania. We Włoszech czy Francji, też trudno sobie wyobrazić przestrzenie miejskie czy obiekty bez zastosowania zieleni i wody. Zmieniający się klimat na Ziemi spowodował, że i w Polsce coraz częściej stosuje zieleń i wodę w nowoczesnych rozwiązaniach.
EN
In many urbanized and developing cities we are observing the overheating of urban spaces commonly referred to as the Urban Heat Island effect. This pattern is forcing the development of innovative urban and architectural microclimate based solutions using both greenery and water to meet the energy efficiency certifications and to improve the living conditions of the local communities. The use of greenery and water elements in the design of cities and other public spaces has been commonplace in many civilizations and often associated with local cultures and traditions. As an example internal gardens using water reservoirs are used commonly in historic buildings and spaces in Syria. In Italy or France, it is difficult to imagine public places without the use of greenery and water. As a reaction to the mounting evidence of the effects of the Earth’s climate change, Polish designers are called to consider the use of greenery and water as part of present urban and architecture solutions.
15
Content available Thermal comfort in university computer laboratories
EN
Thermal comfort defines the state of satisfaction of a person or a group of people with thermal conditions of the environment in which the person, or the group of people is staying. The state of satisfaction depends on the balance between the amount of heat produced by the organism in the process of metabolism and heat loss from the organism to the surrounding environment. It has an effect on the quality and efficiency at work, and indirectly also on the presence of symptoms of Sick Building Syndromes (SBS). Due to differences in body structure, metabolism, clothing etc., it is not possible to create a satisfactory thermal environment for all the people staying in it. However, there are parameter values, which maintained at an appropriate level, allow to meet thermal expectations of even 95% of people staying in this environment. The article presents the results of tests conducted in the university computer rooms. The studies included measurements and analysis of typical internal microclimate parameters: temperature, relative humidity and CO2 concentration. The results raised considerable reservations and therefore in order to assess fully the conditions of use, it has been decided to conduct evaluation of thermal comfort in rooms analysed. In addition, the surrounding surface radiation temperature and clothing insulation of users have been specified. On the basis of the obtained data, PPD and PMV index values were determined in accordance with the standard EN ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment – Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria [3].
PL
Komfort cieplny określa stan zadowolenia osoby lub grupy osób z warunków termicznych środowiska, w którym osoba ta lub grupa osób przebywa. Ten stan zadowolenia zależny jest od równowagi pomiędzy ilością ciepła wytwarzanego przez organizm w procesie metabolizmu a stratami ciepła z organizmu do otaczającego go środowiska. Ma on wpływ na jakość i wydajność pracy, a pośrednio również na występowanie symptomów syndromów chorego budynku (SBS). Na skutek różnic w budowie ciała, metabolizmie, ubiorze etc. nie ma możliwości stworzenia środowiska cieplnego odpowiadającego wszystkim przebywającym w nim osobom. Istnieją jednak wartości parametrów, które utrzymane na odpowiednim poziomie, pozwalają na spełnienie oczekiwań termicznych nawet 95% ludzi przebywających w tym środowisku. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w pomieszczeniach komputerowych uczelni wyższej. Badania obejmowały pomiary oraz analizę typowych parametrów mikroklimatu wewnętrznego: temperatury, wilgotności względnej oraz stężenia CO2. Uzyskane wyniki budziły spore zastrzeżenia, dlatego w celu pełnej oceny warunków użytkowania zdecydowano się na przeprowadzenie oceny komfortu termicznego analizowanych pomieszczeń. Dodatkowo określono zatem temperaturę promieniowania powierzchni otaczających i izolacyjność odzieży użytkowników. Na podstawie otrzymanych danych wyznaczono wartości wskaźników PPD i PMV, zgodnie z normą EN ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria [3].
PL
Mieszkańcy krajów wysokorozwiniętych ekonomicznie i gospodarczo większość swojego czasu spędzają w pomieszczeniach zamkniętych. Warunki kształtujące się w pomieszczeniach zależą od wielu czynników zmieniających się dynamicznie w ciągu doby. W artykule skupiono się na scharakteryzowaniu parametrów mikroklimatu wpływających na odczucie komfortu cieplnego w oparciu o wytyczne zawarte w Polskich Normach oraz rozporządzeniach. Przedstawiono wymagania prawne i zalecenia normatywne do założeń na etapie projektowania systemów HVAC dla obiektów biurowych. Dla wybranego budynku biurowego zaproponowano system wentylacyjny wraz z analizą wilgotności względnej powietrza wewnętrznego oraz stężenia dwutlenku węgla w zależności od przyjętych jednostkowych strumieni powietrza pierwotnego (zewnętrznego) zalecanych przez Polskie Normy.
EN
In highly developed countries, people spend most of their time indoors during the day. Conditions forming in them depend on many factors that change dynamically throughout the day. The article focuses on characterizing the microclimate parameters affecting the feelings of thermal comfort. Legal requirements and normative recommendations were presented to the assumptions at the design stage of HVAC systems for office buildings were presented. For selected office building, an analysis of air humidity and carbon dioxide concentration was performed as a function of the adopted unitary primary (external) air flows recommended by Polish Standards.
EN
The current state of Otwock – apart from numerous natural reasons – can be found in a large spectrum of anthropogenic factors, such as building a railway station, discovering a meaningful impact of its microclimate on curing tuberculosis and popularity of its out-standing wooden architecture. This paper tries to find a connection between historical advantages mentioned above and present city development and promotion strategies.
PL
Obecny kształt podwarszawskiego Otwocka, obok szeregu uwarunkowań naturalnych, można tłumaczyć wpływem czynników antropogenicznych, m.in. budową stacji kolejowej, powiązaniem wpływu lokalnego mikroklimatu na leczenie gruźlicy oraz chorób płuc z modą na wypoczynek letniskowy oraz unikatową architekturą obiektów, szczególnie drewnianych. Opracowanie ma na celu przedstawienie idei wykorzystania powyższych historycznych zalet do celów rozwojowych i promocyjnych miasta.
18
Content available remote Efektywne kształtowanie mikroklimatu w obiektach przemysłowych
PL
Problem wentylacji hal przemysłowych wiąże się nierozerwalnie z utrzymaniem w nich warunków wymaganych przez technologię oraz obowiązujących wymagań prawnych. Często celem stawianym dopiero na drugim planie jest utrzymanie parametrów powietrza wewnętrznego w granicach zbliżonych do warunków komfortu cieplnego. Jest oczywiste, że zastosowane rozwiązania muszą wypełniać zadania przy jak najniższym koszcie eksploatacyjnym. W rachunku kosztowym powinny być uwzględnione koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Ze względu na różnorodność wymagań obiektów przemysłowych rozwiązania często są każdorazowo opracowywane indywidualnie dla poszczególnych przypadków. Nawet w obiektach, w których realizowane są podobne procesy, proponowane i stosowane rozwiązania kształtowania mikroklimatu mogą się różnić z powodu odmiennej w poszczególnych obiektach hierarchii ważności celów stawianych przez technologię lub samego inwestora.
EN
The issue of ventilation in industrial facilities is inextricably linked to maintaining the conditions required by technology and legal requirements. Often the secondary goal is to maintain air parameters within limits similar to the thermal comfort conditions. It is obvious that the solutions used must complete their tasks at the lowest possible cost. The investment cost should include both investment and operating costs. Due to the variety of requirements of industrial facilities, solutions are often custom-developed for individual cases. Even in facilities where similar processes are implemented, the proposed and applied microclimate-shaping solutions may diff er due to the diff erent importance of the goals set by technology or the investor himself.
PL
W referacie przedstawiono zagrożenia występujące w trakcie eksploatacji obiektów budowlanych ze wskazaniem zagrożeń dla życia i bezpieczeństwa ich użytkowników, a związanych z promieniowaniem jonizującym, wpływem mikroklimatu panującego w pomieszczeniach oraz czynnikami wpływającymi na degradację materiałów.
EN
This report presents dangers occurring during the use of buildings with an indication of the menaces to life and safety of their users, and associated with the ionizing radiation, the influence of microclimate in the rooms and factors affecting the degradation of materials.
EN
The mold present in buildings is a factor causing, among others, threat to the health of residents, degradation of building materials, destruction of wall surfaces and furniture adjacent to molded partitions. This article examines the usefulness of thermography to identify areas at risk of mold growth in homes. For this purpose, a thermal imaging camera was used to create thermograms of building partitions. The thermograms were processed to determine the possibility of mold appearance and the extent of its development. The presence of moisture on barrier surface is one of the preconditions for mold growth. Thermogram analyses were carried out using three methods for determining critical temperature below which moisture condensation occurs on the surface of the barrier. A method based on the surface temperature factor proved to be the most useful one to determine the extent of mold development fRsi. The usefulness of the thermovision method to determine the area of mold growth has been verified practically through visible traces of mycelium on the examined walls and ceilings. When analyzing thermograms, it is required to take many factors into account. Therefore, a person interpreting thermograms must have appropriate knowledge in the field of thermovision and building physics.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.