Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  okręt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The issue taken in the article concerns vessels using gas turbine engines as part of propulsion systems and is an addition to previously conducted research in the field of vessels impact on the environment. The author's purpose was to determine the impact on the natural environment of the frigate's operation, in the aspect of ecological indicators. As part of research, measurements of harmful compounds concentration in the engine exhaust during frigate's cruise with simultaneous registration of engine operation parameters were carried out. The obtained results from the conducted measurements were the subject of a comparative analysis with the engine load values. The comparison of the obtained data made it possible to assign concentration values of particular harmful exhaust compounds to the appropriate engine load conditions during the cruise. On the basis of the analyzes carried out, emission factors for harmful exhaust emissions were determined. These factors allow determining the mass of harmful compounds emitted to the atmosphere from marine gas turbine engines during the operation of the Oliver Hazard Perry frigate.
PL
Zagadnienie podjęte w artykule dotyczy oceny wpływu jednostek pływających wykorzystujących w układach napędowych turbinowe silniki spalinowe na środowisko. Celem jest określenie oddziaływania na środowisko naturalne człowieka eksploatacji okrętu klasy fregata, w aspekcie wskaźników ekologicznych. W ramach badań przeprowadzono pomiary stężenia związków szkodliwych zawartych w spalinach silników podczas rejsu okrętu z jednoczesną rejestracją parametrów pracy silników. Uzyskane wyniki z przeprowadzonych pomiarów poddano analizie porównawczej z wartościami obciążenia silników. Wspólne zestawienie uzyskanych danych umożliwiło przypisanie wartości stężenia poszczególnych związków szkodliwych spalin odpowiednim stanom obciążenia silnika w trakcie rejsu. Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczono wskaźniki emisji związków szkodliwych spalin. Wskaźniki te umożliwiają wyznaczenie masy emitowanych do atmosfery związków szkodliwych zawartych w spalinach okrętowych silników turbinowych podczas eksploatacji okrętu typu Oliver Hazard Perry.
PL
W artykule przedstawiono analizę oddziaływań dynamicznych na okrętową linię wałów z uwzględnieniem specyfiki działania okrętów transportowo- minowych, potocznie zwanych desantowymi – ODs. W pracy scharakteryzowano strukturę elementów transmisji mocy, przedstawiono model dynamiczny wału śrubowego oraz dokonano analizy wpływu oddziaływań silnika i pędnika na użytkowanie linii wałów w warunkach przybrzeżnych. Zdefiniowano potencjalne zagrożenia eksploatacyjne wynikające z problemów zejścia z mielizny brzegowej okrętu desantowego. Zaproponowano model oddziaływań zapiaszczonej wody dla obliczeń obciążeń dynamicznych wału śrubowego na płyciznach piaskowych i piaskowo-żwirowych.
EN
The paper presents shaftline analysis of dynamics impacts landing vessel, taking into account the specificity of the operation during hull contact with the sea bed. The structure of the power transmission components was characterized in the work, the dynamic model of the propeller shaft was presented. The main goal of the paper is analysis of influence of the engine and propeller effects on the use of the shaft lines in the coastal environment. Operational hazards resulting from the problem of descent from sea bed shifting of a landing ship have been identified. An interaction model of sandy water was proposed for calculating the dynamic loads of the propeller shaft on sand and gravel sand.
PL
W pracy omówiono rolę i znaczenie transportu morskiego podczas wojny o wyspy falklandzkie w roku 1982, jaka toczyła się między inwazyjnymi siłami argentyńskimi, a ekspedycyjnym korpusem wojsk brytyjskich. Z uwagi na wyspiarskie położenie archipelagu Falklandy praktycznie obie strony posługiwały się środkami transportu morskiego, przy czym siły brytyjskie zaangażowały do tego celu bardzo liczne jednostki pływające zarówno z sektora cywilnego, jak też wojskowego. Udział specjalnie adaptowanych statków cywilnych, głównie pasażerskich, towarowych (zbiornikowców, kontenerowców, drobnicowców), a także trawlerów rybackich i jednostek serwisowych był kluczowym czynnikiem powodzenia działań operacyjnych. Wykorzystanie przez Wielką Brytanię statków cywilnych w wojnie falklandzkiej było pionierskim przedsięwzięciem od czasu zakończenia II wojny światowej i wniosło wiele nowości do teorii i praktyki współczesnej wojny na morzu.
EN
The paper discusses the role and importance of maritime transport during the war over the Falkland Islands in 1982, which was fought between the invading Argentinian forces, and expeditionary body of British troops. Due to the island location of the archipelago Falkland Islands almost two parties handling the means of sea transport, where British forces have engaged for this purpose numerous vessels from both the civil as well as military. Participation specially adapted civilian ships, mainly passenger, cargo ( tankers, container ships, general cargo ships), as well as fishing trawlers and service units was a key factor in the success of the operations. Use by Britain civilian ships in the Falklands War was a pioneering project since the end of World War II brought many innovations to the theory and practice of modern warfare at sea.
4
Content available remote Modułowy system ochrony statków i portów morskich
PL
W artykule przedstawiono nowoczesny, modułowy system ochrony statków i baz morskich składający się z: 35 mm automatycznej armaty morskiej, stanowiska kierowania ogniem oraz zintegrowanej, optoelektronicznej głowicy śledzącej. Cechą systemu jest możliwość łatwej i szybkiej adaptacji do wymogów i warunków wynikających ze specyfiki ochranianych obiektów oraz wyraźny podział realizowanych funkcji, tj. rozpoznanie i zwalczanie zagrożeń ze strony morza, lądu i powietrza.
EN
The article presents modern, modular ships and naval bases security system consisting of: 35 mm naval automatic cannon, fire control station and compact multi-sensors tracking system. A feature of the system is the ability for fast and easy adaptation to the requirements and conditions resulting from the specificity of protected objects and a clear division of functions: recognition and combat threats from the sea, land and air direction.
PL
W referacie przedstawiono zakres stosowania kompozytów polimerowych w budownictwie okrętowym (statki, okręty) oraz możliwe teoretyczne sposoby ich recyklingu.
EN
The paper presents the scope of polymer composites in shipbuilding (ships, vessels) and the theoretical possible ways of recycling.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2740--2749, CD 1
PL
Przedstawiono podstawowe materiały amagnetyczne stosowane do budowy okrętów zwalczania min. Dokonano charakterystyki podstawowych materiałów takich jak drewno, kompozyty poliestrowo-szklane oraz stal niemagnetyczną. Materiały te są powszechnie stosowane do budowy jednostek amagnetycznych. Na uwagę zasługuje drewno modyfikowane, charakteryzujące się znacznie wyższymi właściwościami mechanicznymi od drewna naturalnego a tylko niewiele wyższymi kosztami. O wyborze materiału do budowy jednostek amagnetycznych decyduję nie tylko jego właściwości ale wiedza, doświadczenie, sposób przetwarzania, ryzyko ekonomiczne oraz techniczne.
EN
In the article has been presented non-magnetic materials used for the minecountermeasure vessels. The characteristics of the materials are presented, such as wood, composites of polyester-glass and non-magnetic stainless steel. These materials are commonly used in the minecountermeasure vessels. Modified wood deserves attention because it is characterized by a much higher mechanical properties of natural wood. Modified wood costs are a little higher than natural wood. The choice of material for the minecountermeasure vessels is dependent on the properties of the material of knowledge, experience, processing of material, economic, and technical risk.
PL
Głównym problemem jednostek pływających jest w miarę dokładne wyznaczanie obciążeń hydrodynamicznych tzw. hydrosprężystość zewnętrzna. Można to dokonać poprzez analizę teoretyczną, symulację komputerową lub na drodze eksperymentu. Otrzymuje się wówczas rozkład ciśnień hydrodynamicznych na ściankach poszycia okrętu a także na ściankach zbiorników okrętowych. Najbardziej niebezpieczne są uderzenia ekstremalnych fal sztormowych, uderzenia o nabrzeże portowe oraz uderzenia w strefę lodu. Dodatkowe obciążenia powoduje wiatr. W artykule przedstawiono ogólny wzór na siłę od falowania działającą na powierzchnię kadłuba. Falowanie powoduje odkrycie dna statku i wywołuje udar na dno. Ciśnienie ekstremalne na powierzchnię dna wyznacza się wg wzoru (2). W przypadku uderzenia o lód należy wyznaczyć zredukowaną masę statku sprowadzoną do punktu udaru (wzory 8 i 9). Znając maksymalne przyspieszenia (wzór 10) można wyznaczy siłę uderzenia. Znając rozkład ciśnień od sumarycznych obciążeń można wyznaczyć ekstremalne naprężenia i odkształcenia konstrukcji okrętu, które decydują o bezpieczeństwie pływania danej jednostki.
EN
The main problem is the vessels rather accurate determination of the hydrodynamic loads so-called hydroelasticity outside . This can be done by theoretical analysis , computer simulation or by experiment. This gives the hydrodynamic pressure distribution on the walls of the ship's hull and also on the walls of marine vessels .The most dangerous are the impact of extreme storm waves , the impact of the wharf and the impact zone of the ice. Additional load causes the wind. The article presents a general formula for the force of waves acting on the surface of the hull. Ripple makes finding the bottom of the vessel and cause a stroke at the bottom. Extreme pressure on the bottom surface is determined by the formula 2 . In the event of an impact on the ice should be determined reduced mass of the vessel was imported to the point of impact (formulas 8 and 9). Knowing the maximum acceleration (formula 10 ) may designate the impact force . Knowing the pressure distribution of aggregated load can be determined by extreme stress and deformation of the structure of the ship , which determine the safety of navigation of the unit.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
650--654, CD 2
PL
Omówiono przesłanki, wyboru metody Lagrange’a do modelowania odporności udarowej okr ę tu. Przedstawiono wyniki szacowania odporności udarowej okrętu obciążonego ciśnieniem od niekontaktowego wybuchu podwodnego z wykorzystaniem uproszczonego modelu dyskretnego uproszczonego. Odniesiono uzyskane wyniki do eksperymentu.
EN
Discusses the rationale, choose the method of Lagrangian modeling of the impact resistance of the ship. Presents the results of estimating the impact resistance of the ship loaded with pressure from non- contact underwater explosion using a simplified model of a discrete simplified. They referred to the results of the experiment.
PL
Informacja o dokładnej chwilowej orientacji przestrzennej okrętu może być przydatna nawigatorowi podczas manewrowania jednostką. W przypadku systemów dynamicznego pozycjonowania jest ona wręcz niezbędna do właściwego ich działania. Z podobną sytuacją mamy również do czynienia w przypadku rozpoznawczych systemów wizyjnych zainstalowanych na okręcie które muszą nadążać za poruszającym się celem uwzględniając przy tym zachowanie się nosiciela. Do określania orientacji przestrzennej stosuje się głównie systemy inercyjne których wskazania mogą jednak pogarszać się w miarę upływu czasu, a także pod wpływem przyspieszeń wynikających z ruchu obiektu. W artykule zaprezentowano koncepcję systemu wizyjnego, który może samodzielnie wyznaczać orientację przestrzenną lub być wsparciem dla systemów inercyjnych zabezpieczając je przed niekontrolowanym wzrostem błędu kątów orientacji.
EN
The information about an exact temporary spatial orientation of a ship can be useful for a navigator during maneuvering process. The information above is also necessary for a proper work of dynamic positioning systems. Ship vision systems responsible for targeting an object also need the information about ship spatial orientation. To determine the spatial orientation, inertial systems are frequently used. However, their indications deteriorate in the passage of time as a result of accelerations of a ship. The paper presents the concept of the vision system which can be applied as a support for the inertial systems or as an independent source of the information about the ship spatial orientation.
EN
Results of tests of training-ship model’s free rolling have been presented in the elaboration. The research was conducted on the laboratory stand of the Naval Academy. Paper presents the description of the laboratory and results of rolling. The first stage of research is limited only to the immersion testing the ship model. The results recorded during the study are presented in the paper.
PL
Badania eksperymentalne kołysania modelu okrętu przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym znajdującym się w Akademii Marynarki Wojennej. W opracowaniu dokonano opisu stanowiska badawczego oraz przedstawiono rezultaty badań kołysań swobodnych modelu okrętu szkolnego. W pierwszym etapie ograniczono się jedynie do przeprowadzenia badań kołysań modelu okrętu. Wyniki zarejestrowane podczas badań przedstawiono w referacie.
EN
Research on damage stability and unsinkability is a valuable source of knowledge of behaving a ship while flooding its compartments. In the paper, a short description of accidents and damages of Polish warships is presented. The time when compartment is flooded (tf) and stability parameters are one of the key elements which have influence on a rescue action. The knowledge of the time mentioned is very important for a commanding officer making decisions while fighting for survival of the ship. To provide the information about the time tf a new method was designed. The method was tested experimentally and results of the tests are presented in the paper. In the experiments, the flooding process of compartments in a ship of the type 888 was simulated. The next part of research was carried out on the laboratory stand bed, where the flooding time of damaged compartment of warship model was measured. The results of the experiments can be a base to define general rules to make proper decisions during the process of damage control.
PL
Badania stateczności awaryjnej i niezatapialności okrętu stanowią źródło wiedzy o zachowaniu się okrętu podczas zatapiania jego przedziałów. W atykule przedstawiono krótką charakterystykę wypadków i awarii okrętowych. Podstawowymi parametrami mającymi wpływ na bezpieczeństwo okrętu i prowadzenie akcji ratowniczej są czas zatopienia przedziału okrętowego i parametry stateczności. Znajomość wymienionych parametrów jest bardzo istotna dla oficera odpowiedzialnego za akcję ratowniczą i niezbędna do wypracowania decyzji o sposobie jej prowadzenia. Do określenia czasu zatopienia przedziału okrętowego opracowano nową metodę. W tym celu zbudowano program komputerowy, a wyniki otrzymane podczas testu eksperymentalnego oraz symulację procesu zatapiania uszkodzonego przedziału siłowni głównej okrętu zaprezentowano w referacie. W kolejnym etapie przeprowadzono badanie czasu zatopienia siłowni na stanowisku laboratoryjnym. Otrzymane wyniki badań mogą być podstawą do opracowania metod walki z awariami w ramach obrony przeciwawaryjnej okrętu.
PL
Artykuł odnosi się do trenażerów1, w tym roli w szkoleniu symulacji modelowanych zadań ogniowych na morzu. Zawiera charakterystykę symulatora ruchu okrętu nosiciela ZU-23-2MR na fali trenażera TR ZU-23-2MR, którego projekt zakończono 20 grudnia 2011 r.
EN
The article refers to training stimulators, in it of role in training the simulation of representative fire mission at sea. He contains the characterization of the traffic of the ship of the ZU-23-2MR carrier on the wave of the TR ZU-23-2MR training stimulator, of which the project was finished 20 December 2011.
PL
Określono potencjalne źródła pola elektromagnetycznego zainstalowane na pokładzie jednostki pływającej. Pokazano podejście do prognozowania sygnatury okrętu na podstawie analizy źródeł pola elektromagnetycznego. Przedstawiono algorytm określania sygnatury pola elektromagnetycznego okrętu. Zawarto wyniki symulacji komputerowej na podstawie opracowanego modelu matematycznego.
EN
The potential electromagnetic field sources on board of a naval ship are indicated. The forecasting ship’s signature approach by analysis of electromagnetic field sources is presented. An algorithm for the determination of ship’s electromagnetic field signature was shown. The computer simulations results of developed mathematical model are included.
PL
W artykule został przedstawiony model symulacyjny dynamiki ruchu okrętu zbudowany z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Opisano model matematyczny okrętu, który był podstawą uczenia sieci neuronowej modelującej ruch okrętu. Charakter dynamiczny sieci neuronowej modelującej ruch okrętu został osiągnięty poprzez zamodelowanie w neuronach połączeń, zamiast stałymi wartościami współczynników wagowych, liniową dyskretną transmitancją operatorową. Dla opracowanego modelu przebadano wpływ funkcji aktywacji neuronu na jakość modelowanego procesu. Ponadto została przedstawiona struktura sieci neuronowej wykorzystanej do budowy modelu neuronowego okrętu, a także przykładowe wyniki badań symulacyjnych dla neuronowego modelu trałowca przy różnych funkcjach aktywacji neuronu.
EN
The paper presents model dynamics movement of ship's build with using artificial neural network. The mathematical model of ship, which was used as basis for training neural network was described. The dynamic character of artificial neural network was reached be modeling the connections between neurons using linear discrete operational transmittance instead of constant values of weights' coefficients. Moreover the structure of neuronal network used for creating the model of the ship became introduced. For the worked out model the influence of the activation's function of neuron on the quality of the modeled process was investigated. Also example results of simulating researches for the neuronal model of trawler with various activation's function of the neuron were introduced.
PL
Zdolność do zaopatrywania okrętów na morzu w materiały stałe jest obok uzupełniania paliwa podstawowym czynnikiem, który wpływa w decydujący sposób na gotowość bojową okrętów. Szczególnie istotne jest to dla okrętów operujących na akwenach oddalonych od baz brzegowych. Z historycznego punktu widzenia trudno jest wskazać początki przekazywanie ładunków pomiędzy okrętami na morzu. Współczesne jednak jednostki bojowe dysponują możliwością przyjmowania na morzu ładunków materiałów stałych przekazywanych metodami poziomymi i pionowymi zarówno w dryfie jak i w ruchu.
EN
The ability to supply in solids is next to refueling one of the primary factor what determines the combat readiness of ships. It is very important for ships operating in blue-water area. From a historical point of view, it is difficult to define when the replenishment at sea has started. Contemporary warships have the potential receive load of solids given horizontal and vertical methods both in the drift and underway.
PL
Jednym z podstawowych parametrów taktyczno-technicznych okrętów, określającym zdolność do wykonywania zadań na morzu jest autonomiczność. Autonomiczność, określana na poziomie projektowania okrętu, uzależniona jest od szeregu uwarunkowań technicznych. Podstawowe czynniki określające autonomiczność okrętu w istotny sposób związane są z organizacją zabezpieczenia logistycznego jednostki pływającej. Należą do nich takie parametry techniczne jak pojemności zbiorników paliwowych, zbiorników wody słodkiej, magazynów okrętowych oraz typ głównych urządzeń napędowych okrętu. Czynniki te obejmują również możliwość prawidłowej eksploatacji urządzeń okrętowych oraz stan psychofizyczny załogi. Sama autonomiczność natomiast określa niezwykle istotne z punktu widzenia taktycznych możliwości okrętu wielkości, jakimi są zasięg pływania i taktyczny promień działania okrętu.
EN
Endurance is one of basic parameters of ship’s operational characteristics, determining technical ability to perform tasks at sea. The endurance, which is determined at the design period of the ship, depends on a number of technical reasons. Fundamental factors determining endurance are significantly associated with the organisation of logistical support of the ship. These include technical parameters such as volume of fuel tanks, freshwater tanks, marine stores and type of main propulsion machinery of the ship. These factors include the possibility of correct exploitation of a ship’s equipment and mechanisms and psychophysical condition of the crew too. The endurance defines very important operational characteristics of the ship’s maximum range and tactical radius of action.
PL
Każde uszkodzenie poszycia kadłuba okrętowego wywołuje określone skutki w postaci zalania wodą jednego lub kilku przedziałów wodoszczelnych. Zatopienie przedziału okrętowego wodą zaburtową wskutek uszkodzenia kadłuba powoduje zmiany stateczności i położenia okrętu. Określenie tych zmian oraz czasu zatopienia uszkodzonego przedziału stanowi sedno obliczeń niezatapialnościowych wiążących się z eksploatacją okrętu uszkodzonego. W referacie przedstawiono metodykę obliczeń czasu zatopienia uszkodzonych przedziałów siłowni głównej i pomocniczej. Otrzymane wyniki badań mogą być podstawą do wypracowania decyzji o przeprowadzeniu odpowiedniej akcji ratowniczej przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pływalnościowe okrętu. Zaprezentowano także opracowany program komputerowy do symulacji zatapiania uszkodzonych przedziałów.
EN
Research on damage stability and unsinkability establishes the source of the knowledge according to a ship reaction after flooding its compartments. The flooding time of the damaged compartments is one of the basic parameters which have influence on the rescue action. Knowledge of the flooding time compartments is very important for the commanding officer making decisions while fighting for unsinkability and survival of the ship. The computational method was designed to provide information about possibility of calculation the flooding time of damaged watertight compartments. The analysis of calculated results was made and described. On the basic of the built computer program, a simulation of the flooding process of the damaged compartments ship's type 888 was shown. Results received from research can be basic information to make a decision to carry out a proper action of damage control.
PL
Obecnie prace naprawcze okrętowych mechanizmów napędowych wykonywane są głównie za pomocą spawania metodą TIG. Ze względu na konieczność dodatkowej obróbki spoin, wiąże się to z dużym nakładem pracy i kosztów. W ramach projektu badawczego zajmowano się ręcznym spawaniem naprawczym za pomocą lasera impulsowego różnych materiałów stosowanych w mechanizmach napędowych statków. Prace dotyczyły głównie materiału C45 dla różnych części maszyn i brązu aluminiowego dla śrub napędowych i obejmowały następujące zagadnienia: - określenie warunków odbioru tego rodzaju napraw wykonywanych za pomocą ręcznych systemów laserowych; - ustalenie właściwych nastaw parametrów; - opracowanie podstaw do zatwierdzania tej nowej technologii. Przedstawiono możliwości i właściwości ręcznego laserowego spawania naprawczego małych wad powierzchniowych. Objaśniono wykorzystany system laserowy i jego obsługiwanie. Podano sposób postępowania podczas opracowywania procesu napraw i uzyskane wyniki. Omówiono kroki, jakie należy przedsięwziąć, aby uzyskać dopuszczenie tej technologii do napraw maszyn okrętowych.
EN
Today the repair of the ship motion works is done mainly by TIG-welding. On account of the necessity of additional welds treatment this leads to the substantial effort and high cost. Under the research project the manually operated repair welding of different materials used in ship power trains by means of a pulsed laser system was studied. The work focused on the C45 material for different machine parts and on aluminium bronze for ship propellers and was aimed at the following points: - determination of the acceptance criteria for manually operated laser systems used in this kind of repair work; - identification of appropriate parameter settings; - development of the fundamentals for approval of this new technology. Potential and features of the manually operated repair laser welding of small surface defects have been demonstrated. The operation and handling of the necessary laser system have been explained. The procedures during the development of the repair process and the results have been presented. The steps for the approval of this technology in ship machine repair have been described.
PL
W artykule omówiono syntezę tradycyjnych zastosowań cieplnych maszyn wirnikowych w zespołach napędowych turbinowych i motorowych siłowni okrętowych. Wskazano na ich zróżnicowanie wynikające ze specyfiki współpracy z odbiornikami energii w układzie energetycznym jednostki pływającej. Na tym tle przedstawiono nowe układy konwersji energii odpadowej z zastosowaniem cieplnych maszyn wirnikowych.
EN
This paper presents an overview of traditional applications of heat turbo machines in ship propeller and motor power units. Differences between them, resulting from their specific cooperation with energy receivers in a ship power unit, have been pointed out. With these as a background, new units for residual energy conversion containing heat turbo machines have been presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.