Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper is the second part of a series reporting the recent development of a computerised method for automatic mosaic sequential yarn images. In our earlier work, an effective method for stitching sequence slub yarn images automatically was developed based on image processing and the normalised cross correlation (NCC) method. 100 image pairs of two kinds of slub yarn were measured in certain specific conditions, such as the frame rate, size of stitching template, etc., and the measurement results were evaluated with the manual method. In this paper, the effects of various influencing factors are numerically examined, including the stitching template size, threshold value, frame rate, and computing time of the mosaic algorithm. The feasibility and accuracy of the fully computerized method were evaluated further under the various influencing parameters. One hundred percent cotton ring spun single slub yarns of 27.8, 15.6, and 9.7tex were prepared and used for the evaluation. The measurement results obtained by the method proposed are analysed and compared with those measured manually by Adobe Photoshop. The experimental results show that the method proposed can accurately find the stitch position and has a high consistency with the manual method when the matching template is 100 × N pixels, the threshold value T1∈[20, 40] and T2∈[51, 80], and the frame rate is greater than 40fps.
PL
Artykuł jest drugą częścią serii opisującej opracowanie sekwencyjnej metody przetwarzania obrazu przędz ozdobnych. We wcześniejszej pracy opracowano skuteczną metodę oceny przędz w oparciu o przetwarzanie obrazu i znormalizowaną metodę korelacji krzyżowej (NCC). Zbadano w określonych warunkach (liczba klatek na sekundę, rozmiar szablonu szycia itp.) 100 par obrazów dwóch rodzajów przędz, a następnie oceniono wyniki pomiarów. Przeprowadzono eksperymenty mające na celu zbadanie wykonalności i dokładności proponowanej metody. W pracy przeanalizowano numerycznie wpływ różnych czynników tj. rozmiaru szablonu, wartości progowej, liczby klatek na sekundę i czasu obliczeń algorytmu mozaikowego. Wykonalność i dokładność w pełni skomputeryzowanej metody zostały poddane dalszej ocenie. Metodę manualnej segmentacji obrazu i metodę automatycznej identyfikacji powierzchni przędzy ozdobnej przy wykorzystaniu odpowiednio przygotowanego algorytmu opartego o techniki numeryczne. W metodzie ręcznej segmentacji wprowadzono zmienne oparte o prędkość odczytywania danych z obrazu, które następnie poddawano analizie. W metodzie automatycznej zaproponowano wprowadzenie innych bardzie przydatnych zmiennych do identyfikacji charakterystycznych cech strumienia włókien. Plan eksperymentu obejmował trzy rodzaje przędz bawełnianych wytworzonych na przędzarce obrączkowej (27,8, 15,6 i 9,7tex). Wyniki pomiarów zaproponowanej metody analizowano i porównywano z pomiarami wykonywanymi ręcznie. Wyniki eksperymentalne pokazały, że proponowana metoda może być z powodzeniem stosowana i ma wysoką zgodność z metodą ręczną, przy szablonie 100 x N pikseli, wartości progowej T1∈ [20, 40] i T2∈ [51, 80] oraz liczbie klatek na większej niż 40 klatek na sekundę.
EN
This study was aimed at investigating the process optimization of foam sizing for cotton yarns. In this work, effects of major foam-sizing process factors including size concentration, blowing ratio, stirring speed, pre-wetting temperature, pre-drying temperature, squeezing pressure and drying temperature were studied on the hairiness (more than 3 mm) and abrasion resistance of foam-sized yarns. The combination of Plackett-Burman, steepest ascent path analysis and Box-Behnken design were adopted to optimize the foam-sizing process of cotton yarns. Results revealed that size concentration, blowing ratio and squeezing pressure were significant factors that affected the hairiness and abrasion resistance. Optimum hairiness and abrasion resistance were obtained when the cotton yarns were sized at size concentration of 19.33%, blowing ratio of 4.27 and squeezing pressure of 0.78kN. The theoretical values and the observed values were in reasonably good agreement and the deviation was less than 1%. Verifcation and repeated trial results showed that it has good reproducibility and imparts the foam sizing process of cotton yarns.
3
Content available remote Dynamic Measurement of Foam-Sized Yarn Properties from Yarn Sequence Images
EN
Unlike the normal sizing method, the foam sizing had been proven to be a low-add-on technology. To investigate the effect of foam sizing, film thickness, sized-yarn evenness, and size penetration rate were necessary to evaluate the performances of foam-sized yarns. However, the conventional image analysis of sized-yarn cross sections primarily relied on artificial testing with a low efficiency. This paper proposed a novel dynamic method to measure the sized-yarn properties including film thickness, sized-yarn evenness, and size penetration rate based on yarn sequence images captured from a moving yarn. A method of dynamic threshold module was adopted to obtain threshold for segmenting yarns in the sequence images. K-means clustering algorithm was applied to segment pixels of the images into yarn and background. To further remove burrs and noise in the images, two judgment templates were carried out to extract the information of yarn core. The film thickness, sized-yarn evenness, and size penetration rate were measured based on the yarn core of each frame in sequence images. In order to compare with the experimental results of the dynamic method, the yarn properties of the same samples were tested by static and artificial testing. Results revealed that the proposed method could efficiently and accurately detect the film thickness, sized-yarn evenness, and size penetration rate.
EN
Rotor spun composite yarn shows compound performances when combined with staple fibres and filaments, such as excellent hand feeling as well as extreme elasticity and strength. Air characteristics including pressure and speed are critical factors of the rotor spun composite yarn spinning process. In this paper, air flow characteristics in a rotor composite yarn spinning unit are simulated and analysed by Ansys, and then verified by experiments. The results show that with the same spinning conditions, static pressure within the filament guide tube is lowest: -9 kPa and in rotor around -5 kPa. The speed of the airstream accelerates from the transfer channel inlet to the outlet, and reaches the largest value of 386 m/s at the outlet. As the rotor speed increases, the airflow velocity increases; the static pressure decreases; the breaking strength and CV of the composite yarn increase, and the breaking elongation and hairiness decrease according to the experiment results.
PL
Przędza kompozytowa charakteryzuje się doskonałym chwytem, a także wyjątkową elastycznością i wytrzymałością. Charakterystyka przepływu powietrza, w tym ciśnienie i prędkość, są czynnikami decydującymi o przędzeniu przędzy kompozytowej na przędzarce rotorowej. W artykule przeprowadzono stymulację i analizę charakterystyk przepływu powietrza, a następnie wyniki zweryfikowano eksperymentalnie. Prędkość strumienia powietrza przyspiesza od wlotu kanału przenoszenia do wylotu i osiąga największą wartość 386 m/s na wylocie. Gdy prędkość wirnika wzrasta, prędkość przepływu powietrza również wzrasta, a ciśnienie statyczne maleje, natomiast wytrzymałość na zerwanie przędzy kompozytowej wzrasta.
EN
The geometry of a spinning triangle influences the distribution of fibre tension in it and affects the qualities of spun yarns. Spinning triangle division is one of the most effective measures and fruitful results have been achieved, such as Solospun technology. Therefore a theoretical study of the effects of general ring spinning triangle division on fibre tension is presented in this paper. The general case that the spinning triangle is divided into m parts including m - 1 parts of the primary triangle and one final triangle is investigated and two series of parameters: division proportions b i and triangle number at each part ni are introduced for i = 1, 2, ..., m - 1. Firstly a theoretical model of the fibre tension distributions at the front roller nip is given by using the principle of minimum potential energy. Secondly numerical simulations of fibre tension distributions in the spinning triangle with different division proportions b 1, b 2 and different numbers of primary triangles n1, n2 where m = 3 are presented. It is shown that the demarcation of fibre tension between any two adjacent primary triangles in the first part is decreased with an increasein b 1 or b 2 for the fixed n1 and n2. Meanwhile, for the fixed b 1 and b 2, the total magnitude of fibre tension is increased greatly with an decrease in n1, whereas it rises slightly with an increase in n2. Finally the effects of spinning triangle division on yarn qualities are analysed according to the numerical simulations and previous results.
PL
Geometria trójkąta skrętu ma wpływ na rozkład naprężeń włókien w trójkącie przędzenia i wpływa również na właściwości przędzy. Przędzalniczy podział trójkąta przędzenia jest jednym z bardziej skutecznych sposobów zmniejszenia naprężeń i daje owocne rezultaty. przeprowadzono teoretyczne rozważania dotyczące skutków podziału trójkąta skrętu na naprężenia włókien. W ogólnym przypadku założono, że trójkąt przędzenia został podzielony na m części. Analiza przeprowadzonych badań wykazała, że naprężenie pojedynczych włókien w podzielonym trójkącie skrętu może być określone poprzez naprężenie przędzenia, liczbę podzielonych części, liczbę pierwotnych trójkątów w każdej części, proporcję podziału, moduł sprężystości początkowej włókien (modułu Younga), przekrój poprzeczny, oraz szerokość i wysokość trójkąta skrętu w przędzeniu obrączkowym. Uwzględniając numeryczne symulacje oraz wcześniejsze rezultaty, przeanalizowano skutki wpływu podziału trójkąta skrętu w przędzeniu obrączkowym na jakość przędzy. Badania wykazały, że odpowiedni (właściwy) podział trójkąta skrętu może korzystnie wpłynąć na jakość przędzy.
EN
Compact spinning is one of the most important improvements of traditional ring spinning, which is implemented by adding a fibre condensing device to condense the fibre bundle and decrease the spinning triangle, thereby improving the qualities of yarn. Pneumatic compact spinning is the most widely used compact spinning method at present. Four-line compact spinning is one of the most important kinds of pneumatic compact spinning, which is implemented by using a Lattice apron to achieve fibre condensing, decrease the spinning triangle and improve the yarn qualities, especially reducing yarn hairiness. In this paper, the performances of drafting devices for Four-line compact spinning were studied. First the structure and performance of an SDDA2122PH pneumatic cradle equipped with a new kind of block top roller retaining bar were discussed and the pressure distribution of the cradle presented firstly. Then 7.3 tex T65/JC35 was spun on an EJM128K spinning frame equipped with an SDDA2122PH pneumatic cradle, the pressure distributions measured, and the spun yarn qualities were measured and analysed accordingly. Then the acting mechanism of three kinds of top pin: a common top pin without a press bar, a top pin with a front pressure bar, a top pin with a back pressure bar, with respect to yarn qualities was analyzed firstly, and then JC 18.2 tex, JC60/T40 18.4 tex and T 18.4 tex yarns were spun on an EJM128K spinning frame equipped with different top pins. Then the qualities of the spun yarns were analyzed according to the acting mechanism of the top pin. The results show that by using the new block top roller retaining bar, the pressure of the pneumatic cradle is larger and more stable, thereby improving the spun yarn’s comprehensive qualities. For cotton yarn, we can reduce yarn hairiness by using a top pin with a pressure bar; for chemical fibre and cotton blended yarn, yarn strength can be improved by using a top pin with a pressure bar, and for chemical fibre pure yarn, the usage of a top pin with a pressure bar is beneficial for improving yarn strength and evenness, but not for yarn hairiness and yarn thin and thick places.
PL
Przędzarkę kompaktową wyposażono w czteroparwałkowy aparat rozciągowy i dodatkową cholewkę umożliwiającą kondensację włókien i zmniejszenie trójkąta przędzenia i poprawę jakości przędzy, zwłaszcza zmniejszenie włochatości przędzy. Oprócz mechanizmu zagęszczającego wiązkę włókien na właściwości fizyczne przędzy duży wpływ wywiera również konstrukcja i działanie samego aparatu rozciągowego. Mając powyższe założenie na uwadze przeanalizowano konstrukcję i działanie zmodyfikowanego ramienia wyposażonego w pneumatyczny docisk. Przeprowadzono również kinematyczną analizą rozkładu ciśnień w aparacie rozciągowym wyposażonym w tradycyjne ramię dociskowe oraz ramię zmodyfikowane. W tym celu rozpatrzono analizę równowagi momentów ciśnień dla obu konstrukcji. W następnej kolejności dokonano wyprzędów wybranych rodzajów przędz i wyznaczono dla niej wybrane właściwości fizyczne obejmujące równomierność masy liniowej, wytrzymałość na rozciąganie oraz włochatość. Badania wykazały, że zastosowanie zmodyfikowanej konstrukcji ramienia dociskowego przyczyniło się do zwiększenia wytrzymałości przędzy i jej równomierności, ale wbrew oczekiwaniom nie wpłynęło na poziom włochatości.
EN
This paper presents a new method for real-time segmentation of yarn images which are captured by a real-time image acquisition device. The first frame of the images is clustered by the local average intensity and entropy of the image based on the FCM (Fuzzy C-means) algorithm to obtain a segmentation threshold value. The pixels with an intensity below the threshold value in each column of the image are convolved with a convolve template to construct an intensity gradient curve. The points of maximum value and minimum value in the curve are considered as the upper and lower edge points of yarn. A robust real-time segmentation algorithm of yarn images is obtained for evaluating yarn diameter more precisely. Finally two indices of SE (Segmentation Error) in % and ADE (Average Diameter Error) in % are proposed to evaluate the segmentation method, which is then compared with the manual method.
PL
Artykuł dotyczy oceny przeprowadzonej w czasie rzeczywistym segmentacji obrazów w oparciu o rozmyty algorytm C-średnich i analizę intensywności gradientu. Zaproponowano metodę segmentacji obrazów przędzy mającą na celu zwiększenie dokładności pomiarów jej średnicy, a w zamierzeniach wpłynięcie na zwiększenie dokładności oceny jej nierównomierności. W tym celu zaprojektowano stanowisko badawcze, umożliwiające rejestrację obrazów przędzy wykonaną w czasie rzeczywistym, z bardzo dużą częstotliwością rejestracji kadrów zdjęć. Na tej podstawie przeprowadzono obliczenia obejmujące między innymi minimalizację rozmytej funkcji celu, lokalną charakterystykę intensywności obrazu, a także jednowymiarowy splot wykorzystane do wykrywania krawędzi rozpatrywanej przędzy. Uzyskane rezultaty proponowanej metody skonfrontowano z rezultatami przewidywanymi za pośrednictwem tradycyjnych metod. W szczególności w celach porównawczych uwzględniono progowanie Otsu i grupowanie za pośrednictwem algorytmu FCM, a także Region Growing Algorithm.
EN
In the paper, numerical simulations of fibre tension in one kind of asymmetric ring spinning triangle caused by horizontal offsets of the twisting point is studied by using the finite element method (FEM). A finite element model of the asymmetric ring spinning triangle is first established according to the mechanical properties of the fibre and a geometric model of the spinning triangle. Then the distribution of fibre tension and fibre torque in the asymmetric spinning triangle with and without considering fibre buckling are simulated by using ANSYS software. Effects of the offsets on the distribution of fibre tension and torque in the spinning triangle are studied in detail. The results show that with an increase in the spinning triangle offset, the asymmetric trend of fibre tension distribution in the spinning triangle is more obvious, and the value of fibre tension is also increased, whereas the fibre torque is decreased. Meanwhile with an increase in the yarn twist factor, the value of fibre tension and torque are both greatly increased. In addition, compared with the case where fibre buckling is considered, fibre tensions and torques are considerably increased in the case where fibre buckling is not considered.
PL
Badano naprężenie włókien powodowane horyzontalnym przesunięciem punktu skrętu. Zastosowano metodę elementów skończonych. Opracowano model asymetrycznego trójkąta uwzględniając mechaniczne właściwości włókien i geometrię utworzoną przez trójkąt przędący. Opracowano rozkład naprężeń i momentów obrotowych włókien przy i bez uwzględnienia wyboczenia włókien. Zastosowano program ANSYS. Wyniki wskazują, że ze wzrostem przesunięcia w trójkącie przędzenia wpływ asymetrii jest bardziej uwidoczniony. Stwierdzono również, że ze wzrostem naprężenia włókien zmniejsza się moment obrotowy. Jednocześnie zaobserwowano, że ze wzrostem współczynnika skrętu wartość naprężeń oraz momentu znacznie wzrasta. Stwierdzono również istotny wpływ wyboczenia włókien.
EN
To realise the density measurement of high-tightness woven fabrics, an efficient inspection method based on the structure relation is developed in this paper. The structure relations of typical HTWF, twill and satin weave are analyzed and a calculation equation of warp density is given with the fabric weave, weft density and wale density. In the experiment, the weft and wale densities are measured with the Fourier transform, image reconstruction and threshold processing based on separately captured images. The warp density is finally calculated based on the mean value of wale and weft density and the given calculation equation constructed with the weave pattern. The experimental results prove that the automatic measurement density system can realize the precise measurement of high-tightness woven fabric density with satisfactory precision and can replace the current manual analysis method.
PL
Dla zrealizowania pomiarów gęstości tkanin o dużej zwartości opracowano metodę oceny opartą o zależności strukturalne. Zależności strukturalne typowych tkanin HTWF, o splocie skośnymi i satynowym analizowano i opracowano wzory dla obliczania gęstości osnowy, w zależności od gęstości wątku i gęstości prążków wypukłych. Przy przeprowadzeniu eksperymentu gęstości wątku i prążków wypukłych mierzono stosując transformatę Fouriera, rekonstrukcję obrazu i obliczenie wartości progowych wykorzystując indywidualnie otrzymane obrazy. Gęstość osnowy w efekcie jest obliczana w oparciu o średnią wartość gęstości prążków i wątku. Wyniki eksperymentalne potwierdziły, że automatyczny pomiar gęstości jest systemem, który może realizować precyzyjnie pomiar gęstości tkanin o dużej zwartości z zadowalającą dokładnością i w ten sposób może zastąpić dotychczas stosowane metody manualne.
10
Content available Research on the Compact-Siro Spun Yarn Structure
EN
Compact-Siro spinning technology is one of the most widely used spinning methods. It is conducted on a compact ring frame by simultaneously feeding two rovings into the drafting zone at a predetermined separation. In fact, Compact-Siro spinning incorporates the features of both Compact and Siro-spinning systems. In this paper, the structure of Compact- Siro spun yarn is investigated. By using a DZ3 video microscope, the horizontal structure of Compact-Siro spun yarn, Sirospun yarn, Compact yarn and Ring spun yarn were obtained. It is shown that compared with Compact single yarn, Compact-Siro spun yarn has a more compact and clear surface structure, a more uniform and smooth shape, and less hairiness. Then the cross section structure of Compact yarn and Compact-Siro spun yarn were obtained by using Hardy’s Y172 thin cross-section sampling device and the DZ3 video microscope. It is shown that compared with Sirospun yarn, the cross-section of Compact-Siro spun yarn is smoother and closer to being circular. Meanwhile in the Compact-Siro spun yarn body, the fibers of two substrands show axial symmetrical distribution approximately, which is beneficial for spun yarn qualities, especially for improving the yarn evenness and hairiness. Finally the results obtained were illustrated in spinning experiments.
PL
Technologia kompaktowego przędzenia Siro-Spun jest szeroko stosowaną metodą przędzenia. Prowadzona jest na kompaktowych przędzarkach obrączkowych przez równoczesne wprowadzenie dwóch taśm włókien w strefę rozciągu. W rzeczywistości kompaktowe przędzenie Siro-Spun łączy w sobie właściwości przędzenia kompaktowego i Siro-Spun. W pracy, stosując wideo mikroskop DZ3 badano strukturę przędzy otrzymanej przy pomocy różnych metod przędzenia. Wykazano, że najlepsze właściwości ma przędza wykonana za pomocą metody kompakt Siro-Spun, odznaczająca się większą zwartością, równomiernością i mniejszą włochatością. Uzyskane obserwacje potwierdzono wynikami eksperymentalnymi.
EN
To replace time-consuming and lab-intensive of manual inspection, a Fourier transform is proposed to detect the thread densities of woven fabric in this paper. First, theories of the Fourier transform, yarn image reconstruction and the threshold method are introduced. Then the steps of fabric image acquisition, the Fourier transform of the fabric image, feature analysis in the frequency domain, image construction of fabric yarns, and threshold processing are analysed. Lastly, after locating and counting the yarns in the fabric segmentation results, thread densities of the woven fabric are calculated. The experimental results prove that the method proposed can detect the thread densities of woven fabric correctly and it can be used to replace the current manual analysis.
PL
W celu zastąpienia pracochłonnego i czasochłonnego ręcznego sprawdzania zaproponowano specjalny system dla oznaczania gęstości nitek w tkaninie. Przedstawiono teorię transformacji Fouriera, rekonstrukcję wyglądu przędzy wraz z metodą progową. Określono stopnie akwizycji obrazu tkaniny, zastosowanie transformacji Fouriera, analizę częstotliwościową właściwości, konstrukcję obrazu nitek tkaniny i zastosowanie metody progowej. Pod koniec, po lokalizacji i zliczeniu nitek obliczono gęstość nitek w tkaninie. Wyniki pomiarów potwierdzają, że zaproponowana metoda automatycznej detekcji nitek jest prawidłowa.
EN
The usual preventive maintenance (PM) of a repairable system is done before failure at integer multiples of time T. In some real cases, PM cannot be performed as soon as a planned PM period is reached because of effects of some random factors, while it is usually done within an implemented period, and thus it makes the PM period become a stochastic interval. From this viewpoint, a quasi-periodic imperfect preventive maintenance policy is proposed in this paper, in which a repairable system experiences either a minor failure or catastrophic failure when a failure occurs, and the first (N-1) PM intervals is divided into a planned PM period and an implemented period. In the former, the system may be suffered an unplanned PM for removing a catastrophic failure and performing a PM, whereas in the latter, the system is preventively maintained following an occurrence of a catastrophic failure or a dynamic PM plan, whichever comes first. At the Nth PM interval, the system is replaced either when a catastrophic failure occurs or operational time reaches T, whichever comes first. An optimization of the proposed mode is introduced, the existence and the uniqueness of the optimal solution are presented, and a useful constraint of the implemented period is obtained. Finally, a real case study of PM on Chinese diesel locomotives is examined to illustrate the proposed maintenance policy.
PL
Zazwyczaj przeglądy okresowe systemu naprawialnego wykonuje się przed wystąpieniem uszkodzenia, w określonych odstępach czasu stanowiących całkowitą wielokrotność czasu T. W warunkach rzeczywistych, jednak, nie zawsze można przeprowadzić przegląd w zaplanowanym terminie ze względu na działanie pewnych losowych czynników, natomiast zazwyczaj przeprowadza się go w dopuszczalnym okresie realizacji, w związku z czym przedział czasu między przeglądami okresowymi staje się wielkością stochastyczną. Biorąc powyższe pod uwagę, w niniejszej pracy zaproponowano strategię quasi-okresowej konserwacji zapobiegawczej, która zakłada, że system naprawialny może ulec albo drobnemu uszkodzeniu albo uszkodzeniu katastroficznemu, a czas, do którego należy wykonać pierwszy przegląd okresowy (N-1) można podzielić na zaplanowany czas przeprowadzenia przeglądu oraz dopuszczalny okres realizacji przeglądu. W pierwszym przypadku, może wystąpić konieczność przeprowadzenia nieplanowanej konserwacji systemu mającej na celu usunięcie uszkodzenia katastroficznego, natomiast w drugim, konserwację przeprowadza się po wystąpieniu uszkodzenia katastroficznego lub zgodnie z dynamicznym harmonogramem przeglądów, zależnie od tego, która z sytuacji zaistnieje wcześniej. W N-tym terminie przeglądu okresowego, dokonuje się wymiany systemu, albo wskutek wystąpienia uszkodzenia katastroficznego albo gdy czas pracy systemu osiągnie wartość T, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. W artykule przedstawiono optymalizację proponowanego trybu działania, wykazano istnienie i jednoznaczność optymalnego rozwiązania oraz wyznaczono przydatne ograniczenie dopuszczalnego okresu realizacji. Na koniec, proponowaną politykę konserwacji zapobiegawczej zilustrowano studium przypadku chińskich lokomotyw spalinowych.
13
Content available remote Yarn-Dyed Fabric Defect Detection Based On Autocorrelation Function And GLCM
EN
In this study, a new detection algorithm for yarn-dyed fabric defect based on autocorrelation function and grey level co-occurrence matrix (GLCM) is put forward. First, autocorrelation function is used to determine the pattern period of yarn-dyed fabric and according to this, the size of detection window can be obtained. Second, GLCMs are calculated with the specified parameters to characterise the original image. Third, Euclidean distances of GLCMs between being detected images and template image, which is selected from the defect-free fabric, are computed and then the threshold value is given to realise the defect detection. Experimental results show that the algorithm proposed in this study can achieve accurate detection of common defects of yarn-dyed fabric, such as the wrong weft, weft crackiness, stretched warp, oil stain and holes.
EN
The spinning triangle is a critical region in the spinning process of staple yarn, the geometry of which plays an important role in determining the physical performance and qualities of spun yarns, especially yarn torque. It has been shown that the fibre tension in the spinning triangle is the most influential factor governing the magnitude of yarn torque. Therefore, in this paper, a theoretical study of yarn torque caused by fibre tension in the spinning triangle is presented. Cases of yarn with one, two, three, four and five feeding strands were investigated, in which the arrangement of fibres was assumed as hexagonal close packing with a single core fibre, two core fibres, three core fibres, four core fibres, and five core fibres at the centre, respectively. Theoretical models of the fibre tension in spinning triangles and corresponding yarn residual torque due to the fibre tension are presented. As an application of the method proposed, 26.5 tex cotton yarns were taken as an example for numerical simulations. Fibre tension in the spinning triangles and corresponding yarn torque were simulated numerically using Matlab software.
PL
Trójkąt przędzalniczy jest istotnym obszarem w procesie przędzenia przędzy z włókien odcinkowych, jego geometria odgrywa ważną rolę w wyznaczaniu właściwości fizycznych oraz jakościowych, zwłaszcza momentu obrotowego przędzy. Wykazano, że naprężenie włókien w trójkącie przędzalniczym znacząco wpływa na wielkość momentu przędzy. Badano przypadki powstawania trójkąta przędzalniczego z jednego, dwóch, trzech, czterech i pięciu strumieni włókien i przy różnych ilościach włókien w rdzeniu przędzy. Badano rozkłady włókien w przędzy oraz powstające siły naprężeń i momenty obrotowe. Sporządzono obliczenia komputerowe i odpowiednie wykresy dla przędzy bawełnianej 26.5 tex.
15
Content available remote A New Intrusion Detection Model Based on Data Mining and Neural Network
EN
Today, we often apply the intrusion detection to aid the firewall to maintain the network security. But now network intrusion detection have problem of higher false alarm rate, we apply the data warehouse and the data mining in intrusion detection and the technology of network traffic monitoring and analysis. After network data is processed by data mining, we will get the certain data and the uncertain data. Then we process the data by the BP neural network, which based on the genetic algorithm, again. Finally, we propose a new model of intrusion detection based on the data warehouse, the data mining and the BP neural network. The experimental result indicates this model can find effectively many kinds behavior of network intrusion and have higher intelligence and environment accommodation.
PL
Obecnie, w celu utrzymania bezpieczeństwa sieci, stosuje się wykrywanie ataków przy pomocy zapory ogniowej, co często powoduje za wysoki poziom fałszywych ataków. W proponowanym rozwiązaniu proponuje się wykorzystanie magazynowania i pozyskiwania danych oraz analizę monitoringu ruchu sieci. Przetwarzanie danych polegało dotychczas na ustaleniu danych pewnych i niepewnych; obecnie proponujemy wykorzystanie genetycznego algorytmu sieci neuronowych BP. Ostatecznie, wprowadzono nowy model detekcji ataków bazujący na magazynowaniu i pozyskiwaniu danych oraz neuronowych sieciach BP. Badania eksperymentalne wykazują, że zaprezentowany model pozwala na znalezienie wielu rodzajów zachowań ataków sieci, jest bardziej inteligentny, zapewnia wyższy standard obsługi środowiska.
16
Content available Convergence Point of Three-strand Yarn Spinning
EN
A theoretical model for the three-strand yarn spinning system is obtained by using the analysis method for the two-strand case presented by He et al. and setting a series of virtual intermediate variables. Then the convergence point of the three-strand yarn spinning is obtained by eliminating the intermediate variables.
PL
Opracowano teoretyczny model systemu przędzenia trójtaśmowej przędzy z wykorzystaniem modelu przędzy dwutaśmowej przedstawionego przez He i innych. Wprowadzono serię teoretycznych zmiennych przejściowych, a następnie ustalono punkt zbieżności dla systemu przędzenia przędzy trójtaśmowej przez eliminacje zmiennych pośrednich.
EN
Combined governor is one of key components in diesel locomotives, as a subcomponent it must meet the existing maintenance periodic of the diesel locomotive, while it is passively replaced or maintained in a midway because of over/under-maintenance in practice. In this paper, four reliability models of a sequential PM cycle are developed using three years of maintenance data of combined governors in one Chinese Railway Bureau to determine its reliability distribution, in which some zero-failure data and censor data are used. Meanwhile, a novel combinatorial replacement (CR) policy is proposed to optimize its preventive maintenance (PM), in which a component is replaced several times using a preventively maintained one in a given operational interval. After that, necessary optimizations are introduced based on the determined reliability models and the maintenance interval given by the PM criterion of diesel locomotives (23000km ~ 25000km), and then the genetic algorithm is also used to solve the constraint optimization function. Results show that the proposed CR policy is the best policy among the existing policy and the general (T, δ) policy, and other results can be viewed as an optional policy when spare components are limited.
PL
Regulacja mieszana jest jednym z kluczowych elementów w lokomotywach spalinowych, i jako taka musi być ujęta w istniejącym systemie konserwacji okresowej lokomotyw spalinowych. W praktyce jednak, podlega ona biernej wymianie lub przedwczesnej konserwacji z powodu niewystarczających lub nadmiernych praktyk utrzymania w ruchu. W niniejszym artykule opracowano cztery modele niezawodnościowe sekwencyjnego cyklu konserwacji zapobiegawczej z wykorzystaniem danych z trzech lat konserwacji mieszanej regulacji jednego Biura Kolei Chińskich w celu ustalenia ich rozkładu niezawodności, przy użyciu wybranych danych nt. nieuszkadzalności oraz danych cenzurowanych. W celu optymalizacji konserwacji zapobiegawczej (PM), zaproponowano nową strategię wymiany kombinatorycznej (combinatorial replacement - CR), w której element składowy zostaje kilkakrotnie zastąpiony innym elementem uprzednio poddanym konserwacji zapobiegawczej w danym okresie eksploatacyjnym. Następnie, wprowadzono konieczne optymalizacje na podstawie opracowanych modeli niezawodnościowych oraz częstotliwości przeglądów podanej w kryteriach konserwacji zapobiegawczej lokomotyw spalinowych (23000 km ~ 25000 km). W dalszej kolejności, wykorzystano algorytm genetyczny do rozwiązania funkcji optymalizacji ograniczeń. Wyniki pokazują, że proponowana strategia CR jest najlepsza spośród istniejących strategii i ogólnych strategii (T, δ); inne wyniki można traktować jako strategię opcjonalną w sytuacji gdy dostępność elementów zamiennych jest ograniczona.
EN
An electromechanical transducer is designed to replace the torque motor in the traditional nozzle flapper servo valve. The electromechanical transducer is constructed by two identical piezoelectric bimorphs and a beryllium bronze board. The stiffness values are obtained respectively by theory, simulation and experiment. Comparison and analysis results of the stiffness values prove that the proposed electromechanical transducer can provide a bigger stiffness and meet the requirements of the nozzle flapper piezoelectric servo valve.
PL
Przedstawiono elektromechaniczny przetwornik zaprojektowany z myślą o zastąpieniu silnika w układach serwomechanizmu. Przetwornik składa się z dwóch identycznych bimorfów piezoelektrycznych na podłożu z brązu berylowego.
EN
Engine system is a prone-fault part in diesel locomotive and its malfunctions always occur regularly in different seasons in practice. However, the current maintenance policy in China has not attached deserving importance to seasonal influence, which is considered as one of the main causes for over/under-maintenance. To assess the current maintenance, in this study a double-fold Weibull competing risk model for summer and winter is developed using the real failure data (2008-2011) of locomotives from Urumqi Railway Bureau. Meanwhile, a new approach, termed as Approximately Combined Parameter Method (ACPM), is proposed to combine the initially estimated parameters into different folds, which can avoid a subjective determination of the model's parameters fold. After that, the combined parameters are used as initial values for maximum likelihood estimate (MLE) to achieve an accurate model. Necessary optimizations are introduced based on the chosen models. Results show that the maintenance period differs a lot between winter and summer, and the optimized maintenance can increase the availability and decrease cost more than the existing Policy.
PL
Układ silnikowy stanowi podatną na uszkodzenia część lokomotywy spalinowej, a w praktyce jego awarie występują zawsze regularnie w zależności od pory roku. Pomimo tego, obecna polityka obsługowa w Chinach nie przywiązuje wystarczającej wagi do wpływu pór roku, co uważa się za główną przyczynę nadmiernych lub niedostatecznych działań obsługowych. Aby ocenić bieżące działania obsługowe, w niniejszym artykule opracowano model zagrożeń konkurujących dla lata i zimy, oparty na połączeniu dwóch rozkładów Weibulla, wykorzystujący rzeczywiste dane o uszkodzeniach (2009-2011) lokomotyw używanych przez Agencję Kolejową Urumqui. Jednocześnie zaproponowano nowe podejście, o nazwie Approximately Combined Parameter Method (Metoda Przybliżonego Łączenia Parametrów, ACPM), które polega na łączeniu wstępnie obliczonych parametrów w różne wielokrotności, co pozwala na uniknięcie subiektywnego wyznaczania liczby parametrów modelu. W celu otrzymania dokładnego modelu, połączone parametry wykorzystuje się jako wstępne wartości w estymacji metodą największej wiarygodności. Konieczne optymalizacje wprowadza się na podstawie wybranych modeli. Wyniki pokazują, że letni okres obsługowy różni się zasadniczo od zimowego, a zoptymalizowana obsługa może zwiększyć gotowość systemu i zmniejszyć koszty utrzymania ruchu w większym stopniu niż dotychczasowa polityka obsługowa.
EN
When analysing the colourcolours in woven fabrics images, the fabrics are suggested to be divided into three categories: solid colour fabrics, single-system-mélange colour fabrics and double-system-mélange colour fabrics. Corresponding to the classification, the inspection of woven fabric density can be also divided into three stages. A method of inspecting the density of solid colourcolour fabrics is discussed in detail in this study. The Hough transform is used to detect the skew angles of warp and weft yarns, and then the pixels in the fabric image are projected along the skew-direction. Warp and weft yarns can be segmented successfully by locating the true minimum values which indicate the interstices between the yarns. The density of solid colourcolour fabric can be inspected by counting the yarns in a unit length in the fabric image.
PL
Analizę kolorów w obrazach tkanin można podzielić na trzy kategorie: tkaniny jednobarwne oraz z jedno i dwu systemowego melanżu. Artykuł odnosi się do przypadku pierwszego. Do analizy obrazu zastosowano transformatę Hough’a. Położenie przędz osnowowych i wątkowych jest scharakteryzowane przez rzeczywiste odległości między nitkami oraz ilość nitek przypadających na jednostkę długości.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.