Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Legionella
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Bakterie z rodzaju Legionella powszechnie występują w systemach dystrybucji wody, ale największe problemy sanitarne spowodowane są zasiedlaniem przez te drobnoustroje instalacji wodociągowych wody ciepłej. W ocenie ryzyka występowania bakterii z rodzaju Legionella w sztucznych rezerwuarach wody, wskazuje się na istotną rolę czynników środowiskowych takich jak obecność biofilmu, stagnacja wody, niskie stężenie środka dezynfekcyjnego, a przede wszystkim na temperaturę wody w zakresie od 20°C do 40°C. W artykule przedstawiono metodę oceny występowania punktowego i systemowego zanieczyszczenia instalacji wodociągowych wody ciepłej bakteriami z rodzaju Legionella, której podstawą było porównanie i analiza wyników badań próbek wody pobieranych metodą preflush i postflush.
EN
Bacteria of the Legionella genus are commonly found in many water distribution systems. The most important sanitary problems caused by these microbes are related to colonizing domestic hot water systems. Regarding the risk assessment of Legionella occurrence in water reservoirs, there is a significant role of environmental factors such as the presence of biofilm, water stagnation, low concentration of disinfectant and above all, the water temperature in the range of 20°C to 40°C. The article presents a method of assessing the occurrence of Legionella contamination at the outlet and whole hot water system. The basis of this study is the comparison and analysis of test results of water samples collected by the preflush and postflush method.
2
Content available remote Numeryczna analiza warunków pracy rurociągu przesyłowego w stanie nieustalonym
PL
Numeryczne symulacje przepływu, odwzorowujące modelowo rzeczywiste i zmienne w czasie warunki pracy instalacji obiektów kubaturowych i liniowych w dużej skali przemysłowej, umożliwiają jeszcze na etapie fazy projektowania wykonanie analizy ryzyka procesowego (HAZOP), przeprowadzenie wielowariantowej parametrycznej optymalizacji ekonomiczno-technologicznej oraz dokonanie wyboru najkorzystniejszego wariantu inwestycyjnego. Jednym z elementów tego typu analiz wykonywanych dla dużych strumieni objętości cieczy przesyłanych długimi rurociągami technologicznymi, może stanowić dobór odpowiednich czasów zamknięcia zaworów, który w efekcie minimalizacji zagrożeń związanych ze zjawiskiem uderzenia hydraulicznego, przyczyni się do zastosowania niższej klasy ciśnieniowej rurociągów lub pozwoli uniknąć potrzebę montażu akumulatorów hydraulicznych. W artykule przedstawiono analizę warunków pracy układu hydraulicznego z rurociągiem przesyłowym wody technologicznej. Numerycznej weryfikacji poddana została procedura zamknięcia zaworów oraz wyłączenia układu pompowego. Zmiana parametrów pracy i charakterystyki geometrycznej układu hydraulicznego była źródłem stanów nieustalonych związanych z przepływem wody w rurociągu przesyłowym. Na podstawie przeprowadzonych symulacji wykazane zostały zagrożenia związane z możliwością wystąpienia zjawiska uderzenia hydraulicznego, prowadzące do skokowych przyrostów i spadków cieśnienia w układzie hydraulicznym. Występujący negatywny wpływ przepływów wstecznych wewnątrz rurociągu przesyłowego został skutecznie ograniczony w oparciu o przedstawioną procedurę doboru czasu zamknięcia zaworu. Weryfikacja warunków pracy układu hydraulicznego została przeprowadzona na podstawie wyznaczonego przebiegu zmian ciśnienia statycznego w rurociągu oraz określonych wartości granicznych tego ciśnienia, które w analizowanych warunkach pracy układu nie powinny zostać przekroczone.
EN
Numerical fluid flow simulations, which enable to model the real and transient operating conditions of large-scale industrial installations, make it possible to conduct process risk analysis (HAZOP), multi-variant parametrical economic and technological optimization, as well as selection of the most favorable variant for investment at the design stage. One of the elements of this type of analysis, which are performed for large volumetric flow rates of liquids through long technological and transmission pipelines, may be the selection of appropriate valve closing times, which as a result of risk minimizing associated with the phenomenon of water hammer, will contribute to the use of a lower pressure class of pipelines or avoid the need to install of surge tanks. The article presents analysis of operating conditions of the hydraulic system with a process water transmission pipeline. The subject for numerical verification was the procedure, which includes closure of valves and switching off of the pumping system. The change of operating parameters and geometrical characteristics of the hydraulic system were the source of transients flow of water in the transmission pipeline. Based on the numerical simulations we demonstrated hazards related to the possibility of the phenomenon of water hammer, which lead to sudden increases and drops in pressure in the hydraulic system. The negative influence of backflows inside the transmission pipeline were effectively limited, based on the presented procedure of the valve closing time setting. Verification of operating conditions of the hydraulic system was carried out on the basis of the determined course of static pressure changes in the pipeline and specified limit values of this pressure, which should not be exceeded in analyzed operating conditions of the system.
PL
W czasie pandemii COVID-19 większość obiektów użyteczności publicznej została zamknięta. Sieć wodociągowa tych budynków nagle przestała być regularnie użytkowana. Sytuacja zrozumiała ze względów epidemiologicznych, stała się groźna ze względu na wzrost ryzyka bakteriologicznego podczas wychodzenia z fazy „lock down” do normalnego funkcjonowania i użytkowania. Artykuł stanowi przegląd wiedzy dotyczącej występowania pałeczek z rodzaju Legionella w systemach wody ciepłej oraz wskazuje na istotne problemy wzrostu niebezpieczeństwa spowodowanego rozwojem tych chorobotwórczych bakterii w przypadku zastoin w sieci wodociągowej.
EN
Most public utilities were closed during the pandemic COVID-19. The water supply network of these buildings, used regularly, suddenly stopped functioning. This situation, understandable for epidemiological reasons, became dangerous due to the increased bacteriological risk during opening from the „lock down” phase to normal functioning. The article is a review of the knowledge on the occurrence of Legionella rods in hot water systems and indicates the significant problems of increasing the risk caused by the multiplication of these pathogenic bacteria during water stagnation in supply networks.
PL
Zużycie wody na jednego pacjenta w szpitalach wynosi około siedmiuset litrów na dobę, a więc kilka razy przekracza zużycie na mieszkańca w gospodarstwach domowych. Duża część ciepłej wody jest używana w prysznicach i w zabiegach hydroterapeutycznych, podczas których tworzą się aerozole wodne w powietrzu. Stwarza to wysokie ryzyko infekcji bakteriami Legionella, które namnażają się w biofilmie narastającym na ściankach przewodów instalacji ciepłej wody. W Polsce zazwyczaj stosowane są dwie metody dezaktywacji bakterii Legionella. W pierwszej woda w rurach jest okresowo przegrzewana nieznacznie powyżej 700C, a w drugiej przewody poddaje się działaniu silnego utleniacza. Częstotliwość stosowania tych metod była sprawdzana, jak również badano opinię pracowników 254 szpitali o tych metodach.
EN
In hospitals water consumption per patient is about seven hundreds of liters per day, which is several times higher than the consumption in households. Moreover, hot water is intensively used for showering and hydrotherapy when water aerosols are formed in air. This creates a high risk of spreading bacteria of Legionella, which multiply in biofilm growing inside of hot water pipes. In Poland mostly two methods of Legionella bacteria deactivation are in use. In the first water temperature is raised slightly above 700C and in the second a strong oxidant is used. The frequency of using these methods and the opinion about the efficiency has been recognized in two hundreds fifty four hospitals in Poland.
PL
Instalacja wody użytkowej to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia technicznego budynków. Ciężko nam sobie wyobrazić funkcjonowanie bez możliwości korzystania z wody. Komfort to jednak nie wszystko. Równie ważnym zagadnieniem, a może nawet istotniejszym, jest nasze bezpieczeństwo - w aspekcie nie tylko parametrów technicznych, ale również zdrowia użytkowników instalacji.
PL
Najczęściej stosowane metody do dezynfekcji wody to metody chemiczne wykorzystujące chlor i jego związki. Jednak metody te, nie zawsze są skuteczne w przypadku usuwania bakterii z rodzaju Legionella. Spośród alternatywnych metod chemicznych duże zainteresowanie wzbudza m.in. metoda elektrolityczna z udziałem jonów miedzi (Cu2+) i srebra (Ag+), wykorzystująca bakteriostatyczne i bakteriobójcze oddziaływanie tych pierwiastków. W przeprowadzonych badaniach oceniono skuteczność długoterminowego zastosowania elektrolitycznej metody dezynfekcji jonami miedzi i srebra w instalacji wody ciepłej w budynku użyteczności publicznej, gdzie wcześniej stwierdzono średni skażenia wody pałeczkami Legionella. Wyniki badań mikrobiologicznych prowadzonych podczas dezynfekcji wody metodą elektrolityczną, wykazały stopniową redukcję liczby bakterii z rodzaju Legionella. Początkowe stężenie jonów miedzi wynosiło w poszczególnych punktach instalacji od 0,57 mg/l do 0,91 mg/l, przy czym najwyższe stężenie odnotowane podczas dezynfekcji wynosiło 1,27 mg/l. Stężenie jonów srebra w trakcie całego procesu nie przekraczało wartości 0,02 mg/l. Pierwsze wyniki wskazujące na redukcje zanieczyszczenia uzyskano po 42 dniach prowadzenia dezynfekcji. W 70,0% badanych próbek wody nie były wykrywane pałeczki Legionella, w pozostałych próbkach oznaczona liczba bakterii nie przekraczała 18 jtk/100 ml. W tym czasie najwyższe odnotowane stężenie jonów miedzi w wodzie wynosiło 1,09 mg/l. Kontynuacja procesu dezynfekcji, dopiero po ponad sześciu miesiącach pracy systemu elektrodowego, pozwoliła w oparciu o wyniki badań mikrobiologicznych na stwierdzenie, że system wody ciepłej jest pod kontrolą. Potwierdziły to badania kontrolne, prowadzone w kolejnych rocznych odstępach, które nie wykazały wykrycia obecności pałeczek Legionella w badanych próbkach wody. Przeprowadzone badania potwierdziły skuteczność ciągłej dezynfekcji wody ciepłej, metodą elektrolityczną jonami miedzi i srebra. Metoda ta sprawdziła się w warunkach nie dotrzymania reżimu temperaturowego wody oraz zastosowania urządzeń z termostatami, które sprzyjają namnażaniu się tych bakterii.
EN
The most commonly used methods for water disinfection are chemical methods using chlorine and its compounds. However, these methods are not always effective when applied to remove Legionella bacteria. Among the alternative chemical methods a great interest arises from the method involving the electrolytic ions of copper (Cu2+)) and silver (Ag+), using bacteriostatic and bactericidal effect of these elements. In the research conducted, the effectiveness of the long-term use of the electrolytic copper and silver ion disinfection method applied in the hot water system in a public building where contamination with Legionella was previously found was evaluated. The results of microbiological tests carried out during the process of water disinfection using electrolytic method, showed a gradual reduction of the number of bacteria from the genus Legionella. The initial concentration of copper ions at individual points of the installation was from 0.57 mg/l to 0.91 mg/l, the highest concentration recorded during disinfection process was 1.27 mg/l. The concentration of silver ions during the whole process did not exceed 0.02 mg/l. The first results indicating reductions of microbial contamination were obtained after 42 days of disinfection. In 70.0% of tested water samples, no Legionella bacteria were detected. In the remaining 30% of samples the number of bacteria determined did not exceed 18 cfu/100 ml. At that time the highest recorded concentration of copper ions in water was 1.09 mg/l. Continuation of the disinfection process during next 6 months allowed to conclude that the hot water system was fully under control. Additionally this fact was confirmed by control tests carried out at successive annual intervals, which did not show the presence of Legionella in tested water samples.
PL
W artykule przedstawiono sposób szacowania ryzyka zagrożenia Legionellą w nawodnionych instalacjach przeciwpożarowych oraz metody zapobiegania i minimalizowania tego zagrożenia według brytyjskich wytycznych. Podano również najbardziej prawdopodobne źródła zakażenia oraz sprecyzowano wystąpienie dodatkowych czynników ryzyka, związanych ze zdrowiem ludzi mających kontakt z bakteriami Legionelli.
EN
The article presents the method of assessment the risk of Legionella in wet firefighting systems, and the methods of preventing and minimizing this risk according to the British guidelines. The most likely sources of infection, and additional risk factors related to the health of people in contact with Legionella bacteria were identified.
9
Content available remote Legionella w instalacjach klimatyzacji – wentylacji
PL
Biofilm na powierzchniach kontaktujących się z wodą w instalacjach wodociągowych jest miejscem, w którym namnażają się bakterie Legionella oraz które chroni bakterie przed działaniom środków dezynfekujących. Zapobieganie powstawaniu biofilmu lub jego usuwanie jest kluczowym zagadnieniem w ochronie przed legionelozą. W artykule omówiono czynniki, które mają wpływ na tworzenie biofilmu w instalacjach wodociągowych. Przedstawiono metodę oceny zanieczyszczenia powierzchni kontaktującej się z wodą w instalacji biofilmem, obrostami biologicznymi na podstawie pomiarów mętności wody. Na przykładzie wyników badań instalacji ciepłej wody użytkowej pokazano wykorzystanie metody do identyfikacji w warunkach eksploatacyjnych czynników, które mają decydujący wpływ na tworzenie się biofilmu/obrostów biologicznych i pośrednio na namnażanie się bakterii Legionella.
EN
Biofilm located on the surfaces in contact with water in water supply systems is a place, in which Legionella bacteria poliferation and which protects bacteria from the action from disinfectants. Preventing creation of biofilm and / or its removing is the key issue in prevention from legionellosis. The paper discusses the lac factors that affect formation of biofilm in water supply systems. A method of evaluation the contamination of surface in contact with water in biofilm/biological biofilm based on measurements of water turbidity was presented. Based on the results of hot water system study, showing the usage of method for factors identification in operating conditions, which have decisive influence for biofilm/biological biofilm formation and indirectly on the poliferation of Legionella bacteria.
PL
Bakterie z rodzaju Legionella są często wykrywane w systemach dystrybucji wody, zwłaszcza w instalacjach ciepłej wody. Występowaniu tych bakterii sprzyjają między innymi: zbyt niska temperatura wody ciepłej, obecność osadu, korozja, biofilm, zastoiny wody. Systematyczna kontrola temperatury wody w punktach kontrolnych (np.: podgrzewacz wody, cyrkulacja, reprezentatywne punkty czerpalne) w systemach dystrybucji wody zimnej i ciepłej w budynkach oraz reżim przepływu wody powinny być stałymi elementami zarządzania instalacjami. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury wody ciepłej (> 50°C) i wody zimnej (< 20°C) oraz regularne płukanie pryszniców/kranów powinny być działaniami wspomagającymi procesy dezynfekcji oraz mającymi na celu ograniczenie występowania warunków korzystnych dla bakterii Legionella.
EN
Bacteria of Legionella genus are often detected in domestic water systems, especially in the hot water system. The low temperature of hot water, presence of sludge, corrosion, biofilm and stagnation of water promote the presence of these bacteria. Systematic control of water temperature at control points (f. e.: water heater, circulation, representative points of use) in water distribution systems and flow regime should be a fixed part of domestic water systems management. Maintaining a suitable hightemperature of hot water (> 50°C) and low temperature of cold water (< 20°C) and regular shower / taps flushing should be supportive measures of disinfection process aimed at reducing the occurrence of favorableconditions for Legionella bacteria.
PL
Wewnętrzne instalacje wody cieplej. niejednokrotnie kolonizowane są przez bakterie z. rodzaju Legionella. Metody usuwania skażenia bakteriami legionella wody i instalacji powinny uwzględniać zarówno występujące w nich czynniki biotyczne, fizykochemiczne, jak i możliwości techniczne. Podstawowy m problemem warunkującym skuteczność zwalczania tych bakterii i zapobiegania ich wtórnemu namnażaniu się, jest usunięcie istniejących i niedopuszczenie do powstania na wewnętrznych powierzchniach przewodów warstw osadów i biflilmu. Zdolność pałeczek legionella do wchodzenia w skład biofilmu tworzącego się na wewnętrznych powierzchniach rur sprawia, że w w wielu przypadkach powszechnie stosowane metody dezynfekcji chemicznej oparte na związkach chloru okazują sic nie wystarczająco skuteczne. W takich przypadkach znajdują zastosowanie metody alternatywne, miedzy innymi dezynfekcja elektrolityczna przy użyciu urządzeń uwalniających jony srebra i miedzi. W obiekcie użyteczności publicznej, którego instalacja wody cieplej została skolonizowana przez, bakterie rodzaju Legionella w liczbie powyżej 10 jtk/100 ml. przeprowadzono badania mające na celu porównanie skuteczności eliminacji tych bakterii w zależności od typu zastosowanej elektrody srebrowo- miedziowej. Zastosowanie elektrolitycznej metody dezynfekcji ze zmodyfikowaną elektrtodą o zwiększonej zawartości srebra wykazało większą skuteczność eliminacji pałeczek legionella w krótszym czasie od momentu uruchomienia urządzenia niż w przypadku zastosowania elektrody standardowej.
EN
The internal hot water systems are frequently colonized by Legionella bacteria. Methods applied for reduction of Legionela contamination in water installations should include their biotic as well as physicochemical factors and technical capabilities. Basic problem concerning effectiveness of reduction of Legionella and their secondary growth prevention process is necessity to remove existing biofilm and implementation of additional activities on prevention of biofilm and sludge formation on the internal surface of pipes. Legionella's ability to be one of I he components of biofilm forming on the surface of plumbing materials is the main cause of the inef- ficacy of chemical methods, based on chlorine compounds, generally used to control the process of bacterial con luminal ion of water. Therefore an alternative method, such as electrol tic disinfection with device releasing silver and copper ion’s, could be applied. Studio to compare effectiveness of reduction of Legionella from water according In different type of applied electrode dev ices emitting copper and silver ions were conducted in public building which installation was colonized by Legionella in number greater than 10 cfu/lOO ml. An applicat ion of electrolytic disinfection method using a modified elect rode with increased silver content showed superior efficacy in eliminating Legionella in shorter period of time than when using standard electrode.
13
Content available Syndrom chorego statku
PL
Wiele drobnoustrojów patogennych może zaatakować uczestników rejsów statków i okrętów, a także w charakterze swoistego ”pasażera na gapę” być przewożona z kontynentu na kontynent. Od roku 1987 w badaniach epidemiologicznych dotyczących jednostek pływających pojawiło się sformułowanie Sick Boat Syndrome (SBS), syndrom chorego statku. Główne schorzenia związane z jednostkami pływającymi odnoszą się do chorób żołądkowo-jelitowych (zachorowania przenoszone drogą pokarmową) oraz Legionellozy. Dodatkowo, na wysłużonych statkach handlowych (tzw. Trampach) wentylacja i klimatyzacja jest swoistym wyzwaniem technicznym. Uzdatnione powietrze (usunięte niepożądane zapachy, drobnoustroje) powinno stanowić ok. 25% cyrkulującego powietrza. W praktyce ta sytuacja nie występuje na jednostkach tej klasy. Nieczyste powietrze stanowi realne zagrożenie dla załogi.
EN
Many pathogenic micro-organisms are likely to attack passengers of cruise ships and other vessels or travel between continents as a peculiar type of a "stowaway". The epidemiological tests conducted since 1987 with regard to watercraft led to the coining of a term known as the Sick Boat Syndrome (SBS). The main illnesses encountered on watercraft include gastrointestinal diseases (foodborne) and Legionellosis. Additionally, the ventilation and airconditioning systems of old commercial ships (the so-called Tramps) constitute a real technical challenge. Conditioned air (with removed undesired odour and micro-organisms) should constitute ca. 25% of circulating air. In practice this situation is not typical for vessels of this class. Unclean air poses a real hazard for the crew.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8652--8661, CD3
PL
Celem artykułu są rozważania dotyczące obecności bakterii z rodzaju Legionella w systemach wodociągowych oraz odpowiedź na pytanie czy bakterie te stanowić mogą poważny problem w logistyce systemów zaopatrzenia w wodę w Polsce. W artykułu przedstawiona została analiza liczby zachorowań w Polsce na legionelozę – chorobę wywoływaną przez bakterie z rodzaju Legionella – w ostatnich latach. Liczba ta oraz zapadalność na tę chorobę porównano z zachorowaniami w innych krajach europejskich. Ponadto, analizie poddano dane dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia w wybranych miejscach (szpitale, koszary, itp.) pod kątem obecności bakterii z rodzaju Legionella. Zestawiono także epidemie choroby legionistów zarejestrowane w Europie w ostatnich latach. W podsumowaniu stwierdzono, iż w logistyce systemów zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w logistyce dystrybucji wody nie należy lekceważyć zagrożenia związanego z obecnością bakterii z rodzaju Legionella i możliwością ich namnażania się. Należy podejmować właściwe działania zmierzające do ograniczania tego zagrożenia. Edukacja odbiorców wody będących właścicielami instalacji wodociągowej w budynkach oraz zarządców nieruchomości w zakresie zagrożenia związanego z tymi mikroorganizmami wydaje się jednym z kluczowych działań. Tylko świadomość zagrożenia u ludzi pozwoli na podjęcie właściwych kroków zaradczych.
EN
The aim of the paper are considerations for the presence of Legionella in drinking water distribution systems and to answer the question whether these bacteria can be a serious problem in the logistics of water supply systems in Poland. The paper presents an analysis of the number of cases of legionellosis in Poland in recent years. This number and incidence of the disease compared with registered cases in other European countries. In logistics of water supply systems should not be underestimated risks associated with the presence of Legionella and the possibility of their proliferation. Action should be taken towards mitigate this threat. Education of consumers of water (which are owners of plumbing in buildings) and property managers on the risk associated with these microorganisms seems to be one of the key actions. Only awareness of the danger allowed to take the appropriate remedies.
PL
W artykule zaprezentowano zagrożenia spowodowane kolonizacją wewnętrznych instalacji wodociągowych przez bakterie rodzaju Legionella, przedstawiono najczęstsze przyczyny kolonizacji oraz sposoby umożliwiające usuwanie bakterii. O konieczności ich eliminacji z instalacji mówią także zapisy aktów prawnych, które wymieniono w artykule. Wskazano ponadto inne niż sieci wodociągowe potencjalne rezerwuary występowania bakterii Legionella.
EN
The article presents risks posed by the colonization of internal water supply installations by the Legionella type of bacteria, the most frequent causes of the bacterial growth and methods for the elimination of the microorganisms from the systems. Also the regulations referenced in the article require elimination of the germs. In addition, the article identifies possible places of Legionella growth other than water supply systems.
PL
Najczęściej wykorzystywane do dezynfekcji wody i instalacji wodociągowych są metody chemiczne bazujące na chlorze i jego związkach. Jednak nie zawsze są one skuteczne w przypadku zasiedlenia instalacji przez bakterie z rodzaju Legionella. W przeprowadzonych badaniach oceniono skuteczność elektrolitycznej metody dezynfekcji wody jonami miedzi i srebra w instalacji wody ciepłej w obiekcie użyteczności publicznej, gdzie wcześniej stwierdzono skażenie instalacji wodnej pałeczkami Legionella (>103 jtk/ml). Zainstalowanie urządzenia wprowadzającego do wody metodą elektrolityczną jony miedzi i srebra oraz badania wykonywane podczas jego pracy wykazywały stopniową redukcję liczby pałeczek Legionella. Początkowe stężenie jonów miedzi wynosiło w poszczególnych punktach instalacji od 1,33 mg/l do 2,0 mg/l. Stężenie jonów srebra w trakcie całego procesu dezynfekcji nie przekraczało wartości 0,01 mg/l. Po 20 dniach prowadzenia dezynfekcji, w 66,7% badanych próbek, liczba bakterii Legionella nie przekraczała dopuszczalnego limitu 100 jtk/100 ml. Po około 3 miesiącach działania generatora odsetek próbek wody o zredukowanej liczbie tych mikroorganizmów wzrósł do 90,0%. W tym czasie stężenie dozowanych jonów miedzi zostało zmniejszone do 0,75 mg/l. Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowana metoda charakteryzuje się wysoką skutecznością i z czasem może znaleźć szerokie zastosowanie do zwalczania i zapobiegania namnażaniu się bakterii z rodzaju Legionella w wodzie i instalacjach wodociągowych.
EN
Chemical methods based on chlorine and its compounds are the most commonly used to disinfect the water and water installation. These methods are not always effective in case of water supply being colonized by Legionella. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of electrolytic water disinfection method with copper and silver ions in the public buildings where the hot water system had been contaminated with Legionella organisms (>103 cfu/100 ml). Installation of device that applied copper - silver ionisation and research conducted during its work has shown gradual reduction in number of Legionella. Initial concentration of copper ions in individual points of water installation was 1,33 mg/1 to 2,0 mg/1. Silver ions concentration during whole disinfection process did not exceed 0,01 mg/1. After 20 days of conducted disinfection, in 66,7% of tested samples, Legionella counts did not exceed acceptable limit of 100 cfu/100 ml. After about 3 months of device operation water samples percentage with reduced microorganisms quantity raised to 90,0%. During this period copper ion concentration was reduced to 0,75 mg/1. Research indicated that silver and copper ionisation method shows high effectiveness and in time can be widely applied for controlling Legionella in water and water systems.
PL
W przeprowadzonych badaniach oceniono skuteczności dezynfekcji instalacji wody ciepłej z zastosowaniem automatycznego systemu generowania C102w obiekcie użyteczności publicznej, gdzie wcześniej stwierdzono skażenie instalacji wody ciepłej pałeczkami Legionella. Ocenę działania C102 wykonano na podstawie wyników badań mikrobiologicznych prowadzonych w latach 2008-2010 w zakresie wykrywania bakterii Legionella metodą filtracji membranowej wg PN-EN ISO 11731-2:2008.
EN
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of hot water disinfection system using a C102 automate generation unit in the public buildings where the hot water system had been contaminated with Legionella organisms. Assessment of the chlorine dioxide effects were based on the results of microbiological tests to detect Legionella bacteria by membrane filtration method according to PN-EN 11731-2:2008, carried out in 2008-2010.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono stan prawny związany z wykrywaniem bakterii Legionella w instalacjach wodnych oraz zalecanych metod usuwania bakterii. Zwrócono uwagę na brak precyzyjności zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w kwestii możliwości wystąpienia wzmożonej korozji rur ze stali ocynkowanej na skutek zjawiska przebiegunowania powłoki cynkowej. Przedstawiono przykład korozji rur wody ciepłej ze stali ocynkowanej w dużym obiekcie hotelowym w wyniku stosowania termicznej metody usuwania bakterii legionella.
EN
The paper presents some legal aspects connected with detection of Legionella bacteria in water supply systems and with recommended methods of elimination of these bacteria. An emphasis was put on a lack of precision in the regulation of the Ministry of Infrastructure concerning possibility of severe corrosion of the pipes made of galvanized steel due to reversal phenomenon of zinc coating. The paper includes an example of corrosion of galvanized steel pipes for hot water in large hotel building caused by a thermal method of Legionella bacteria elimination.
19
Content available remote Potable hot water and its microbiological quality
EN
The presence of the bacteria Legionella in water systems especially in the hot water distribution system represents in terms of health protection of inhabitants is the crucial problem which is not possible to overlook. Expenses on the elimination of Legionella from the water distribution systems are very high and the results are not often sufficient. It should be the common goal of designers and operators to reduce the risk of Legionella bacteria in the installation inside buildings. To prevent the tragic events it is obviously needed to monitor the issue in the word and pay attention to precautionary regulations. There are a lot of common shortages in hot water distribution systems of the large buildings. The age of system, material base, missing regulation and lack of maintenance play the most important role. We would like to describe technical possibilities for prevention of Legionella growth from contaminated hot water and which could be transferred into operation of water distribution system from the point of view of solving by current European legislation.
PL
Układ instalacji z zamontowanymi na pionach cyrkulacyjnych termostatycznymi zaworami regulacyjnymi jest jednym z najczęściej projektowanych. W artykule omówiono zagadnienia doboru tych zaworów, gdyż w praktyce może to sprawiać problemy. W instalacjach ciepłej wody występuje zagrożenie rozwoju bakterii Legionella. Aby ograniczyć do minimum możliwości rozwoju tych bakterii, w "Warunkach technicznych" wprowadzono szereg zaleceń do stosowania.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.