Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zespół pałacowo-parkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zespoły pałacowo-parkowe zajmują ważną rolę w sztuce ogrodowej. Współcześnie czerpią one z historycznych doświadczeń, nie zapominając przy tym o nowocześniejszych rozwiązaniach. Aby podkreślić wartość wspomnianych obiektów do ich wnętrz wprowadza się np. kompozycje bylinowe. Część rabat odtwarza dawne układy, inne są nowymi detalami zaprojektowanymi w celu podniesienia waloru estetycznego.
EN
Palace-and park complexes play very important role in the art of gardening. Contemporarily, they draw from historic experience, taking into account also modern solutions. Nowadays, to raise the value of the above mentioned objects, elements enlivening the given area – compositions made of flowers. Part of flower beds reconstruct historic layouts, others are new elements designed to add additional aesthetic value.
PL
Zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej stanowi jedną z najwybitniejszych realizacji architektonicznych XVII wieku powstałych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mimo iż do czasów obecnych nie zachowała się bryła pałacu (został rozebrany w 1883 r.), to pozostałe obiekty architektoniczne – trzy oficyny ujmujące jeden z największych dziedzińców pałacowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kaplica pałacowa, wieża, brama wjazdowa oraz otaczające cały zespół ziemne obwałowania obronne systemu staroholenderskiego stanowią nadal niezwykle cenny obiekt ściśle powiązany ze strukturą przestrzenną miasta oraz jego historią. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i analiz informacji pochodzących ze źródeł archiwalnych – zarówno opisowych, ikonograficznych i kartograf cznych, uwzględniając także opracowane w 2. połowie XX wieku koncepcje i projekty rewaloryzacji – podjęto próbę przedstawienia kolejnych faz rozwoju i przemian tego zabytkowego zespołu w kolejnych okresach jego istnienia. Pozwoliło to na ocenę stanu jego przetrwania. Przeprowadzona analiza historyczna stanowi podstawę do wskazania kierunków dalszych działań służących wydobyciu i zachowaniu wartości tego unikalnego kompleksu.
EN
The palace and park complex of the Radziwiłł family in Biała Podlaska constitutes one of the most outstanding architectural developments of the 17th century erected within the area of the Grand Duchy of Lithuania. In spite of the fact that the main body of the palace did not survive until today (it was demolished in 1883), the remaining buildings - three outbuildings enclosing one of the largest palace courtyards in the Polish-Lithuanian Commonwealth, the palace chapel, tower, entrance gate, and ramparts built according to the old Dutch system, surrounding the entire complex - still constitute an extremely valuable site, closely connected with the city’s spatial structure and its history. Based on a review of source literature and analyses of information from archival sources - descriptive, iconographic, and cartographic alike, and taking into consideration the restoration concepts and projects developed in the 2nd half of the 20th century - an attempt was made at presenting the consecutive phases of development and transformations of this historic complex in the successive periods of its existence. This made it possible to assess its state of preservation. The historical analysis carried out forms the basis for pointing out suggestions for further activities aimed at bringing out and preserving the values of this unique complex.
PL
W Siemianowicach Śląskich znajduje się zespół pałacowo-parkowy, który został przekształcony w Park Miejski. Kompleks ten należał kiedyś do rodziny Henckel von Donnersmarcków. Dzisiaj służy wszystkim mieszkańcom miasta. W miejscu tym mogą oni spędzać swój wolny czas - zarówno w sposób aktywny, jak i bierny. Park oprócz swojej wartości historycznej (cały zespół jest najważniejszym zabytkiem miejscowości) posiada także duże znaczenie przyrodnicze. Pełni rolę zielonej enklawy, stanowiąc przy tym miejsce ostoi dla roślin i zwierząt. Dodatkowo, razem z sąsiadującymi użytkami ekologicznymi i terenami rekreacyjnymi, tworzy „zielone płuca” miasta.
EN
The town of Siemianowice Śląskie is where we can find a palace-and-park complex which nowadays serves as the Town Park. The complex used to be owned by the Henckel von Donnersmarck family; today it is open to everyone looking for either active or passive leisure. Apart from its historical value (the complex being the most significant monument of the town), the park is also of special importance to the environment. It can be seen as an enclave of greenery and a sanctuary for plants and animals. Moreover, together with the neighbouring recreation area and ecological sites, the park contributes to the symbolic “green lungs” of the town.
4
Content available remote Historic park at Smuszewo palace – problems and opportunities for revaluation
EN
In this article the author discusses the historic landscape park located around the palace in Smuszewo (Wielkopolskie Province) dating back to the 2nd half of the 19th century. Making reference to historic research regarding the estate, analyses of the park composition and its current condition and problems encountered during the process of designing. Additionally design solutions which will allow for the facility revitalization are presented.
PL
Autorka w swoim artykule omawia zabytkowy park krajobrazowy, znajdujący się wokół pałacu w Smuszewie (woj. wielkopolskie), z 2 połowy XIX w. Przytacza badania historyczne dotyczące majątku. Analizuje kompozycję parku oraz aktualny jego stan. Omawia problemy napotkane w trakcie projektowania i prezentuje rozwiązania projektowe, które pozwolą na rewaloryzację obiektu.
EN
Palace – park ensembles, created during the XVIIIth and XIXth Century, remain, up to the present, very significant elements in the landscape of Western Pomeranian villages. Unfortunately, the old manors with accompanying mansions and parks have in many cases undergone significant conversions from their original form as a result of misuse, neglect or abandon. Several examples are presented in this article, which illustrate the present state of palace – park ensembles from the area of Western Pomerania. These examples were chosen so as to precisely display general tendencies concerning the possibility of their revitalization.
PL
Zespoły pałacowo-parkowe, ukształtowane na przestrzeni XVIII i XIX wieku, stanowią do dzisiaj charakterystyczny i znaczący element w pejzażu wsi Pomorza Zachodniego. Niestety, dawne założenia folwarczne wraz z towarzyszącymi im dworami i parkami wykazują w wielu przypadkach istotne przekształcenia pierwotnej formy, będące wynikiem niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub też pozostawienia w stanie nieużytku. W artykule przedstawiono wybrane przykłady ilustrujące aktualny stan zachowania zespołów pałacowo-parkowych z terenu Pomorza Zachodniego. Zostały one dobrane w taki sposób, aby jak najdokładniej zobrazować ogólną tendencję dotyczącą możliwości ich rewitalizacji.
EN
The village of Siemianice is located in the county of Kępno in Greater Poland. It can boast a palace and park complex which represents the tradition of 19th-century landscape establishments. In the western part of the park there is a palace built by Count Piotr Szembek in 1835 and totally rebuilt in the Neo-Renaissance style in 1894. Since 1951 it has been the home of the Forest Experimental Department of the University of Life Sciences in Poznań. The palace is in very good condition but the park requires revalorisation. The studies conducted included several analytical stages whose aim was to formulate a concept of the park’s revalorisation in order to emphasize its 19th-century origins, fully expose its values, and restore their lost quality.
PL
Siemianice położone są w Wielkopolsce, w powiecie kępińskim. We wsi znajduje się zespół pałacowo- -parkowy, który reprezentuje tradycję XIX-wiecznych założeń krajobrazowych. W zachodniej części parku usytuowany jest pałac, wybudowany w 1835 roku przez hrabiego generała Piotra Szembeka, a w 1894 roku całkowicie przebudowany w stylu neorenesansowym. Od 1951 roku mieści się w nim Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pałac jest w bardzo dobrym stanie, natomiast park wymaga przywrócenia dawnej świetności. Przeprowadzone badania obejmowały kilka etapów analitycznych, których celem było sporządzenie koncepcji rewaloryzacji parku, aby uczytelnić jego XIX-wieczną genezę, pełniej wyeksponować walory i przywrócić utracone wartości.
PL
Artykuł przedstawia opis projektu rewitalizacji zespołu pałacowo – ogrodowego w Przeworsku, pełniącego obecnie funkcję muzeum. Dawny pałac Lubomirskich, wraz z otaczającym go obszarem, staje się pretekstem do przedstawienia problematyki działań planistycznych finansowanych ze środków państwowych. Rewitalizacja będąca często przedmiotem kontrowersji i różnorakich interpretacji, tu wydaje się być realizowana zgodnie z jej kompleksową i interdyscyplinarną definicją.
EN
This article presents a description of the project of revitalization of the palace - park complex in Przeworsk. The Museum - former Lubomirski’s family palace, along with the surrounding area, becomes a pretext to present the issues of actions funded from a state budget. Revitalizations are often the subject of controversy and different interpretations, but here it seems that this process is to be implemented in accordance with its comprehensive and interdisciplinary definition.
EN
The method of the elementary study of resources, and the current state and forms of heritage protection for historic garden layouts, are defined by the guidelines for the compiling of records for horticultural monuments (in accordance with the all-Polish programme of records of historic gardens). This method is generally used and very valuable, as thanks to this there are standard, reviewed documentations of historical garden and landscape compositions nationwide. It needs to be emphasized, however, that a large number of records compiled at the beginning of the programme (in the years 1970-1980) do not meet the requirements specified for such documentations, and, above all, they are out of date. At the same time this record is frequently the only documentation of a historic garden, based on which elementary restorers' decisions are made, and it also often represents the only source of knowledge about such a monument, so is used for all kinds of purposes. The updating of documentation for historic garden compositions is for many reasons a matter of great urgency and in the context of the tools available at the moment, and the increasing number of qualified people, it seem possible for it to be conducted effectively. Current documentation, compiled in accordance with a unified method, would definitely contribute to an improvement in historic landscape management, including the making of the right decisions in terms of restoration and planning. Updates of records would form the basis for defining the real transformations of garden layouts which had occurred since the time of compiling the first recorded documents, and which also represents great value. This would allow the definition of the directions for the evolution of historical compositions and the identification of threats, and, in consequence, to determine the right means of conservation for the diminishing resources of Polish garden design. The subject used as an example in this article to present the method of documenting and analysing spatial transformations is the park and palace complex in Maluszyn, truly magnificent in the past, currently preserved in fragmentary condition and de facto evanescing in the modern settlement structure.
PL
Zespół pałacowo-parkowy w Dorzycy to element tożsamości miejsca, nierozerwalnie związany z miejscowością od XVIIIw. Niniejszy artykuł to zarys historii, stanu dzisiejszego zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy, a także zadań projektowych oraz ich rozwiązań zaproponowanych przez studentów trzeciego roku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Tutaj w lipcu w latach 2005 oraz 2006 - na zaproszenie dyrektora Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy W.Dąbrowskiego, studenci uczestniczyli w zajęciach terenowych prowadzonych pod kierunkiem dr inż.arch.Hanny Michalak. Wśród koncepcji projektowych znalazły się: propozycja rekonstrukcji stajni cugowych, projekt rekonstrukcji sztucznych ruin w parku, projekty detalu urbanistycznego w zespole pałacowo- parkowym, rozbudowa bazy noclegowej na bazie istniejącego hotelu oraz inwentaryzacja i adaptacja dawnego domku ogrodnika na terenie parku.
EN
Palace and park complex in Dobrzyca is an element of space identity, inseparable connected with a town since XVIII century. This article is an outline of history and nowadays condition of palace in Dobrzyca, as well as design exercises and solutions proposed by 3rd year students of Department of Architecture on Poznań University of Technology. In July 2005 and 2006 students were invited by a director of palace and park complex in Dobrzyca Mr. W. Dąbrowski to participate the outdoor exercises guided by Ph. D. Arch. Hanna Michalak. There appeared such ideas as: proposal of horses team stable reconstruction, extension of accommodation capabilities based on existing hotel as well as measuring and adaptation of old gardener house situated in park area.
PL
Tradycyjny krajobraz Zachodniego Pomorza stworzył szczególne formy własności wiejskiej i wsi folwarcznych, które w większości opierały się na średniowiecznej strukturze przestrzennej, w której folwarki i zespoły pałacowo-ogrodowe stanowiły główną dominantę krajobrazu kulturowego. Po II wojnie światowej wsie, jak i zespoły pałacowo-ogrodowe zostały przejęte i oddane pod administrację Państwowych Gospodarstw Rolnych. W referacie przedstawiono ocenę stopnia dewastacji krajobrazu kulturowego wsi, spowodowaną działaniami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Państwowe Gospodarstwa Rolne (1949-1991). Ocena została dokonana w celu opracowania typologii zdegradowanych wsi folwarcznych.
EN
Traditional landscape of the Western Pomerania region has created peculiar forms of rural property and manor villages, which in their in majority were based on medieval spatial disposition, where manor farms along with palace and garden complexes were the main dominant of the culture landscape. After World War II villages, as well as palace and garden complexes were taken over and administrated by State Farms. The paper presents an evaluation of the degree of culture landscape devastation of manor farms, caused by investment activities conducted by State Farms (1949-1991). Evaluation was made in order to elaborate the typology of degradated manor villages.
PL
Rewaloryzacje zespołów parkowo-pałacowych, parkowo-zamkowych założeń dworskich czy folwarcznych należą do najbardziej kompleksowych działań konserwatorskich. Zespoły rezydencjonalne, bo tak najogólniej można nazwać przedstawiane wyżej obiekty architektoniczne, składają się często z kilku lub kilkunastu zróżnicowanych funkcjonalnie i technicznie obiektów architektury; otoczone są parkami, ogrodami lub użytkowymi dziedzińcami; nierzadko w najbliższym ich otoczeniu znajdują się naturalne lub sztuczne zbiorniki wodne; założenia te zlokalizowane są zazwyczaj w atrakcyjnym krajobrazie naturalnym. To wszystko sprawia, iż działania architektoniczne, inżynierskie czy konserwacje manualne w jednym zadaniu inwestycyjnym bywają bardzo zróżnicowane, a różnorodność problemów nie pozwala na stosowanie uniwersalnych rozwiązań.
EN
Conversations of historical monuments, such as palaces, castles and courts are specific challenges for those who carry out them. Standard and universal solutions often cannot be applied because of many problems that appear here. Therefore similar, common experiences for some groups of objects, are very precious. The paper presents a comparison of conservation methods and conditions of historical, architectural complexes in Nordrhein - Westfalen in Germany and Lower Silesia in Poland. It also points out basic differences and similarities.
EN
In the article Save from oblivion. Residences in the service of Wrocław city based on example assumption of Palace - Park in Goszcz the author stresses that listed palace-garden sets perceived as historical and whose cultural effect constitute refection of many ages of changes which occurs both in garden art and in views and attitude of man towards nature in the past. Presenting historical, scientific, artistic and natural values and also those which are an integral part of the culture landscape - garden relics of the past bear contribution in output and development of the national culture. The author of the publication discusses raised issues in more detail in the example of the baroque assumption of palace - park in Goszcz. She draws particular attention to the fact that listed park-residence sets should be subject to special protection especially as they become more and more valuable with time and they have greater value for tradition and identity of a nation.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje o zabytkowych nieruchomościach, oraz placówki przechowujące i udostępniające te materiały. Na przykładzie zabytkowego parku w Turznie wykazano potrzebę większej zgodności w przekazywaniu informacji pomiędzy instytucjami, gdzie brak takiego przepływu spowodował nieodwracalne szkody w układzie przestrzennym zespołu parkowego. W celu zwiększenia informacji o zastrzeżeniach prawnych do obiektów zabytkowych proponuje się przeprowadzenie badań nad skutecznością zapisów prawnych oraz sposobu udostępniania ich zainteresowanym jednostkom.
EN
This article presents basic information about historical real estate and offices which keep and make accessible this documentations. The lack of information flow between officers makes irreversible damages in system of parks. It is showed on example of park in Turzno.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.