Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sedimentation curve
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modelowanie parametryczne zapisu krzywych sedymentacyjnych
PL
Podjęto próbę matematycznego modelowania zjawisk zachodzących podczas testu sedymentacyjnego. Omówiono ten test oraz metody wykreślania krzywych sedymentacyjnych. Test sedymentacyjny jest pierwszym, wstępnym narzędziem stosowanym przy modelowaniu procesu zagęszczania zawiesin. Zaproponowano równania opisujące zbiór punktów pomiarowych z wykorzystaniem współczynników równania. Zastosowanie opracowanego narzędzia pokazano na przykładzie krzywych sedymentacyjnych dla procesu zagęszczania zawiesiny węglowej.
EN
Exptl. sedimentation curves were approximated by exponential equations. Coeffs. of the equation were detd. for concentrating the coal dust suspensions. The calcd. curves agreed well with exptl. ones.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań intensyfikacji procesu sedymentacji zawiesiny węglowej poprzez zastosowanie procesu flokulacji. Badania realizowano w dwóch układach imitujących przebieg procesu sedymentacji: w układzie klasycznym (pionowy cylinder) oraz w układzie tzw. płytkiej sedymentacji z wkładami wielostrumieniowymi (cylinder pochylony pod kątem 60o). Wykonano testy sedymentacji okresowej (statycznej) stosując flokulant FLOPAM AN 923 SHU w dawkach 0÷200 ppm. Efekt końcowy uzyskany jedną techniką intensyfikacji (przez płytką sedymentację) został zwielokrotniony poprzez efekt osiągnięty drugą metodę (flokulacja).
EN
Research results dealing with the intensification of coal slurry sedimentation process using flocculation are presented in the paper. The study was conduc¬ted in two systems simulating sedimentation process: the classical system (vertical cylinder) and the so-called shallow sedimentation with cartridges (cylinder inclined at the angle of 60°). Batch sedimentation tests (static) were carried out using flocculant FLOPAM AN 923 SHU at doses from 0 to 200 ppm. The final result obtained by one intensifying technique (shallow sedimentation) was multiplied by the effect achieved using second method (flocculation).
3
Content available remote Empiryczny model osiadania gruntu organicznego. Metoda badawcza i jej wyniki
PL
Rozwój ekonomiczny miasta Szczecina skutkuje zainteresowaniem inwestorów obszarem torfowym Międzyodrza. Celem głównym artykułu uwzględnienie właściwości reologicznych tego słabego gruntu w modelu obliczeniowym. W pracy zastosowano wstępne oszacowanie parametrów równania modelu Meyera, który został opracowany w roku 1990 w Katedrze Geotechniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie. Opisano empiryczny model Meyera i omówiono badania laboratoryjne próbek gruntu. Dokonano wstępnego określenia parametrów gruntu w równaniu uproszczonym krzywej podstawowej. Badaniom laboratoryjnym poddano dwie grupy próbek gruntu organicznego. Uzyskano charakterystyczne kształty krzywej osiadania, co potwierdziło wstępnie przyjęte założenia.
EN
The economical expansions of Szczecin determines the investors' interest of the peat areas of Międzyodrze. The main job of the article is to take the rheology properties of the weak organic soil into consideration in the model. The study applies to initial estimation of parameters of the equation of the Meyer's model which was developed in 1990 in the Cathedral of Geotechnics in the ZUT in Szczecin. There here was shortly described empirical model of Meyer and there were discussed laboratory researches of samples of the soil and there was made initial estimation of parameters of simplified equation of the elementary curve. There has been two groups of samples of the organic soil examined. There has been received the characteristic shape of the sedimentation curve, that proved the initial assumption.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.