Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tynk renowacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
2
Content available remote Szkodliwość soli w zawilgoconych przegrodach
3
Content available remote Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne
PL
W artykule omówiono specyfikę tynków renowacyjnych. Porównano zasady działania tynków tradycyjnych i renowacyjnych, a także przedstawiono wymagania dotyczące renowacyjnych zapraw tynkarskich.
EN
This paper describes the features of renovation plasters. It compares the principles of use of regular and renovation plasters and presents the requirements for renovation plaster mortars.
PL
Do odnawiania zawilgoconych i zasolonych murów stosowane są tynki renowacyjne. Jedną z istotnych właściwości odróżniających je od tradycyjnych tynków cementowych i cementowo-wapiennych jest porowatość. Mimo że tynki renowacyjne stosowane są już od kilkudziesięciu lat i w wielu przypadkach korzyści wynikające z ich używania są oczywiste, to pojawiły się również głosy krytyczne. Dotyczyły one przede wszystkim pojawiania się rys przy wysychaniu, odspajania zarówno bezpośrednio po nałożeniu, jak i w trakcie użytkowania. Jedną z przyczyn tego zjawiska może być nadmierny skurcz tynków renowacyjnych przy wysychaniu [1]. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu pochodnych celulozy, polimerów syntetycznych, domieszek napowietrzających i lekkich kruszyw na skurcz tynków renowacyjnych. Najmniejszy skurcz uzyskano przy zastosowaniu pochodnych celulozy na bazie hydroksyetylometylocelulozy (HEMC), hydroksypropylometylocelulozy (HPMC) oraz polimeru syntetycznego na bazie terpolimeru poli(octan winylu-co-wersenian winylu-co-akrylan) (VA/VeoVa/AC). Wpływ na zmniejszeniu skurczu wywierały także domieszki napowietrzające oraz dodatek lekkich kruszyw. Przez odpowiedni dobór tych składników można znacznie poprawić właściwości użytkowe tynków renowacyjnych.
EN
The renovation plasters are used to cure the damped and salted walls. One of crucial properties which differentiates renovation plasters from traditional lime, or cement-lime plasters, is their porosity. Despite the fact that renovation plasters have been used for several dozen years and in many cases, the benefits of their application are obvious, there are also critical opinions. In a lot of cases, they concern the cracks which appear while drying, and loosening right after the application as well as during the use. One of the causes of this phenomenon is the excessive contraction of renovation plasters while drying [1]. The paper presents the test results of the impact of cellulose admixtures, synthetic polymers, aeration admixtures and light aggregates on the contraction of renovation plasters. The lowest contraction was achieved with the use of cellulose derivates based on hydroxyethyl methyl cellulose (HEMC), hydroxy propyl methyl cellulose (HPMC), and synthetic polymer based on terpolymer poly (vinyl acetate-co-vinyl ester of versenic acid-co-acrylate) (VA/VeoVa/AC). The aeration admixtures and the addition of lightweight aggregates also had an influence on the reduction of the contraction. The smallest shrinkage was obtained using cellulose derivatives based on hydroxyethyl methylcellulose (HEMC), hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) and a synthetic polymer based on terpolymer poly (vinyl acetate-co-vinyl ester of versenic acid-co-acrylate) (VA/VeoVa/AC). The aeration admixture and the addition of light aggregates also had an effect on shrinkage reduction. The proper selection of renovation plasters allows for significant improvement in the utility properties of renovation plasters.
PL
W pracy przedstawiono innowacyjne rozwiązanie ocieplania zawilgoconych i zasolonych murów w obiektach zabytkowych. W takich przypadkach jedynym możliwym rozwiązaniem jest ocieplanie murów od wewnątrz. Stwierdzono, że wykonanie ocieplenia możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu zabiegów mających na celu osuszenie i odsolenie ścian. Zaproponowano sposób przeprowadzenia tych zabiegów. Jako optymalne rozwiązanie zaproponowano system tynków renowacyjnych. Jako materiał termoizolacyjny zaproponowano płyty krzemianowo-wapniowe. Przeanalizowano różne warianty przeprowadzenia ocieplenia ścian z zastosowaniem tych płyt.
EN
The paper presents an innovative solution for warming up salt containing and moist walls of historic buildings. In such cases the only possible solution is to insulate the walls from the inside. It was found that the insulation is possible, but only after drying and desalination of the walls. This report also proposes important ways to perform these operations. Restoration plaster system was the optimal choice. Calcium silicate boards were considered the best insulating material, The study presents different thermal insulation options with those boards.
PL
Rynek jako wizytówka miast jest miejscem o istotnych walorach kulturowych, a jego stan jest odzwierciedleniem potencjału i rangi ośrodków. W związku z tym faktem, niebywałą uwagę przykłada się do estetyki, najczęściej historycznej zabudowy okalającej płytę główną. Główny wpływ na stan techniczny frontowych elewacji śródmiejskich kamienic ma jakość wykonanych robót i użytych materiałów, co związane jest bezpośrednio z czteroetapowym systemem diagnozy, naprawy i użytkowania obiektu. Wspomnieć należy, iż prawidłowe rozpoznanie zależności przyczynowo skutkowej jest zagadnieniem kluczowym w przypadku właściwego wykonania prac konserwatorskich. W artykule zwrócono uwagę na celowość stosowanych pokryć elewacji na przykładzie rzeszowskiego Starego Rynku, którego zabudowa w ostatnich latach poddana została szeregowi prac związanych z poprawą istniejącego stanu technicznego. Pod rozważania poddano kilka rodzajów tynków używanych podczas wykonywania prac konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem obiektu. Wśród nich wymienić należy tynki wapienne, cementowe, cementowo – wapienne oraz renowacyjne. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono stan obecny obiektów referencyjnych, co pozwoliło sformułować wnioski dotyczące przydatności zastosowanych rozwiązań. Jedynie tynki renowacyjne umożliwiły spełnienie założeń projektowych, tj.: wpłynęły na obniżenie zawartości wilgoci w przegrodach. Bezsprzeczną zaletą tynków renowacyjnych, wynikającą z ich składu oraz struktury, jest kumulowanie soli wewnątrz porów, co przekłada się na ich wysoką trwałość (nie stwierdzono odparzania lub odspajania tynku od powierzchni muru). Dodatkowo w artykule poruszono zagadnienia związane z poprawnością wykonania prac konserwatorskich oraz wpływem doboru materiałów na trwałość wykonanych pokryć elewacji.
EN
The market is a place with significant cultural advantages and his state is a proff of potential and the rank of city or town. Due to that fact, attenition is being put to aesthetics of frontal elevation of tenement houses located around the historical square. Quality od performed work and materials used in renovation has main influance on technical condition of front elevations. Renovation issue is strongly connected with diagnosis, repair and usage solution of building. In the article attention is being paid to the appropriateness of applied covers of elevation on the example of the Rzeszów Old Square (buildings were fixed in past few years). Few kinds of plaster were put under consideration (lime plaster, cement plaster, lime and cement plaster, renovation plaster). According to examinations of current state of referentail buildings conclusions were made. Only renovation plaster enabled to fulfil design assumptions, i.e.: influenced on lowering the moisture of walls. Indisputable advantage of renovation plaster (resulting from their composition and the structure) is ability to accumulate melted minerals inside plaster leeks what makes them more permanent (plaster coming off from the surface of a wall has not been stated). Additionally the issues of performation of renovation works and influecne of materials quality were brought up.
PL
W niniejszym artykule poruszono problematykę konserwacji obiektów zabytkowych w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom transportu wody wewnątrz muru. Często spotykanym zjawiskiem jest niszczenie przegród zewnętrznych w strefie przyziemnej oraz w wyższych partiach. Najpowszechniejszą przyczyną degradacji są nieprawidłowe rozwiązania w zakresie odtworzenia izolacji pionowej i poziomej muru oraz wykonania wadliwych tynków renowacyjnych, pomalowanych farbami o niskiej dyfuzji wody. W związku z tym zwrócono uwagę na przyjęte rozwiązania systemowe, a także na metodykę wykonania prac związanych z konserwacją. Pierwszym obiektem, którego stan istniejący został przebadany jest Klasztor O.O. Bernardynów w Rzeszowie. Obiekt mimo niedawnych (okres 10 lat) prac związanych z odtworzeniem izolacji oraz tynków renowacyjnych wykazuje duży stopień degradacji spowodowanej transportem wody wewnątrz struktury muru. Kolejnym obiektem referencyjnym jest Kościół WNMP na osiedlu Zalesie w Rzeszowie. Ocena stanu istniejącego poddała pod wątpliwość istnienie oraz jakość wykonanej izolacji przegród. Jako ostatnia zestawiona została kamienica nr 2 zlokalizowana przy ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Istniejący stan kamienicy podobnie jak w przypadku poprzednich obiektów wskazuje na wadliwe rozwiązania systemowe. Mając na względzie fakt, iż wskazane obiekty są jedynie odsetkiem wyłonionym z większego spektrum zastanowić należy się nad myślą z preambuły Karty Krakowskiej 2000, przypominającej o obowiązku pielęgnacji dziedzictwa kulturowego. Przykrym jest zjawisko polegające na złudnej redukcji kosztów związanych z naprawą starego budownictwa. Dodatkowo należy podkreślić, iż rażące braki w dokumentacji dotyczą nawet obiektów o wysokiej wartości architektoniczno-kulturowej.
EN
The article brings up the problems of the preservation of antique objects in the range of counteraction of the negative results of the transport of water within the wall. Often met occurrence is a destruction of outer wall in ground zone and in the higher parties. The most common reason of degradation are wrong solutions in the range of the reconstruction of perpendicular and horizontal wall insulation. Moreover degradation of wall may be caused by wrong plaster and acrylic paint. All of that brought attention on the systemic sollutions and on methodology of old buildings preservation. The first object, which existing state was examined is monastery Of O.O. Bernardynow in Rzeszow. A WNMP Church is next referential object, placed in Rzeszów. The evaluation of existing state shoved lacks of insulation and the low quality of product used in proces or conservation. Last of all the old building located by the street of płk. Leopold Lisa-Kuli was examined. The existing state of the tenement is pointing at wrong system solutions. Taking into consideration fact that shown objects are only an appointed percentage from the greater spectrum it is necessary to puzzle above the thought from the preamble Cracovia Card 2000. The idea of CC2000 is to remind that the care over the cultural legacy is society’s duty. Sad thing is the fact of cuting down the cost connected with old buildings conservation. Additionally one should emphasize that striking gaps in documentation concern even objects with the architectural and cultural value.
9
Content available remote Możliwość stosowania tynków lekkich jako tynków renowacyjnych
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące możliwości wykorzystania tynków lekkich jako tynków renowacyjnych. Bazując na wymaganiach zawartych w polskiej normie i instrukcji WTA, wykonano badania parametrów fizycznych tynku cementowo-wapiennego, trzech tynków lekkich wykonanych z perlitu oraz tynku renowacyjnego. Cechy mechaniczne oraz porowatość i paroprzepuszczalność wybranych tynków lekkich spełniają wymagania stawiane tynkom renowacyjnym. Zbyt duża adsorpcja wody wskutek podciągania kapilarnego może spowodować powierzchniową krystalizację soli, co wyklucza zastosowanie tynków lekkich jako tynków renowacyjnych. Istnieje możliwość stosowania tynków lekkich jako tynków podkładowych w systemie tynków renowacyjnych.
EN
The paper considers the possibility of application of mortar containing perlite as a part of renovation plaster system. Based on the requirements for renovation plaster defined in Polish Standard and WTA instruction we test the properties of cementlime mortar, three types of light mortar containing perlite and one renovation plaster. The mechanical properties as well as porosity and water vapor permeability fulfill the requirements of renovation plasters. Water absorption, due to capillary suction, determined for mortar containing perlite is too high. It could lead to the efflorescence of salt on the surface of the system. This excludes such mortars for possible application as a renovation plaster system. However we can see possibility of application the light mortar based on perlite as a underlay.
10
Content available remote Tynki specjalistyczne: renowacyjne i ofiarne
PL
W artykule przedstawiono schemat działania tynku renowacyjnego i jego zastosowanie. Wymieniono warunki, które muszą zostać spełnione przez tynki renowacyjne, aby mogły one spełniać swoje funkcje. Podano wymagania stawiane tynkom ofiarnym przez wytyczne WTA Merkblatt 2-10-06 i porównano ten rodzaj tynków z tynkami renowacyjnymi.
EN
The article presents the operating model of a renovation plaster and the range of its use. Functional prerequisites required of renovation plasters are enumerated. Also, requirements for sacrificial plasters are given as per WTA Merkblatt 2-10-06, along with a comparison of this type of plaster with renovation plasters.
11
Content available remote Tynki renowacyjne – właściwości i zastosowanie
PL
W artykule przedstawiono właściwości i przeznaczenie tynków renowacyjnych oraz opisano materiały w nich stosowane.
EN
The article presents the properties and practical applicability of renovation plasters, with a description of materials used in them.
12
Content available remote Specyfika tynków ciepłochronnych
PL
W artykule omówiono właściwości i przeznaczenie tynków ciepłochronnych. Przedstawiono parametry przykładowej ściany otynkowanej tynkiem ciepłochronnym. Wytłumaczono mechanizmy zjawisk wilgotnościowych zachodzących w przegrodach. Zwrócono również uwagę na problemy i nieścisłości związane z nazewnictwem tynków stosowanym przez producentów.
EN
The article discusses the properties and use of thermally insulating plasters. There is a presentation of data for an example wall finished with thermally insulating plaster. Further, the mechanisms of moisture-related phenomena occurring in the building envelope are explained. In addition, certain problems and inconsistencies related to naming (identification) of plasters by manufacturers are pointed out.
13
PL
W artykule omówiono rodzaje tynków oraz stawiane im wymogi. Pokazano wybrane skutki oddziaływania wody na elewacje. Zasygnalizowano, czym warto kierować się podczas doboru takich systemów. Wymieniono także najważniejsze parametry wybranych tynków stosowanych do renowacji i ochrony zabytków.
EN
The article gives a discussion of types of plasters with the criteria applicable to them. Selected water effects on facades are presented as well. An indication is given of the criteria that should be followed while choosing these systems. In addition, key cha-racteristics of selected plasters used for historical assets renovation and protection are enumerated.
14
PL
Celem badań było określenie wpływu dodatku naturalnego – zeolitu na właściwości wapiennych tynków przeznaczonych do zasolonych ścian. W artykule przedstawiono badania laboratoryjne podstawowych parametrów fizycznych i mechanicznych, takich jak kapilarna nasiąkliwość absorpcyjna, gęstość, porowatość otwarta, wytrzymałość na ściskanie i zginanie, mrozoodporność, a ich wyniki wykazały, że zaprawy modyfikowane naturalnymi zeolitami (dzięki ich porowatej strukturze) odznaczają się dobrymi właściwościami sorpcji i mogą gromadzić w sobie wystarczającą ilość soli. Tynki wapienne z naturalnymi zeolitami są w pełni kompatybilne z tradycyjnymi materiałami budowlanymi, co oznacza, że mogą one być stosowane w renowacji zabytków architektury, gdzie istnieją problemy z solami.
EN
The purpose of this study is to investigate the impact of natural zeolite additives on the lime plasters meant for salted walls. The article presents the laboratory examinations of the basic physical and mechanical parameters such as absorbability, capillary absorption, density, total porosity, compressive and flexural strength, frost resistance. The experimental results showed that the mortars modified by natural zeolites thank to their porous structure are distinguished for good sorption properties and can accumulate in themselves a sufficient amount of salt. Lime plasters with natural zeolites are fully compatible with traditional building materials, meaning that they can be used in the restoration of architectural heritage where there are problems with salts.
PL
Powstawanie rys (pęknięć) skurczowych tynków renowacyjnych jest wciąż aktualnym tematem. Chociaż znane są przyczyny ich tworzenia się, to w literaturze trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić, aby obniżyć tę wrażliwość. Jednym ze sposobów jest stosowanie zbrojenia w postaci włókien. Badano wpływ domieszek włókien polipropylenowych i poliakrylowych w zaprawach renowacyjnych na powstawanie tych rys. W tym celu przygotowano recepturę suchej mieszanki, składającej się z piasku kwarcowego, cementu, domieszek napowietrzających i lekkiego kruszywa (perlitu). Uzyskaną zaprawę mieszano przez ok. 60 s. z włóknami na sucho, po czym dodawano wodę. Dalsze mieszanie prowadzono przez kolejne 60 s. Rozrobiony materiał przenoszono następnie do rynny skurczowej i zagęszczano. Tak przygotowane próbki utwardzano w temperaturze 53 °C w suszarce wyposażonej w cyrkulację powietrza. Po tym cyklu na powierzchni próbek pojawiały się rysy skurczowe. Badano zależność pomiędzy rodzajem, długością i udziałem włókien, a wrażliwością tynków renowacyjnych na powstawanie rys poprzez pomiar długości i szerokości powstałych pęknięć. Istotną redukcję szerokości i długości rys uzyskano dla zapraw zawierających włókna polipropylenowe o przekroju koła oraz włókna poliakrylowe o długości 12 mm w ilości ok. 1,2 kg/m3 tynku renowacyjnego. Do weryfikacji przyjętej metody oraz optymalizacji wielkości i ilości włókien zastosowano metody statystyczne, wykorzystujące regresję wieloraką. Mniejszą efektywność w ograniczaniu powstawania rys skurczowych wykazywały włókna polipropylenowe, fibrylizowane. Analizowano wpływ włókiem na powstawanie rys skurczowych podczas utwardzania tynków renowacyjnych na podstawie zmiany średniej szerokości rys skurczowych i całkowitą długość rys w przeliczeniu na jedną rynnę skurczową. Przeprowadzone obliczenia matematyczne potwierdziły przydatność zastosowanej metody pomiarowej, wykorzystującej rynnę skurczową do oceny podatności tynku na tworzenie rys.
EN
Formation of shrinkage cracks in renovation plasters is still a topical subject. We know the causes for shrinkage cracks formation, but in literature it is difficult to find an answer to the question of what to do to reduce this vulnerability. One way is to use reinforcement in the form of fibres. The effect of incorporation of polypropylene and polyacrylonitrile fibres to restoration mortars on the formation of shrinkage cracks. For this purpose, a recipe of dry mixture consisting of silica sand, cement, aeration additives and lightweight aggregate (perlite) has been prepared. The mixture was stirred with dry fibres for approx 60 s, and then with water for additional 60 s. The resultant mortar was then transferred to the testing gutter, and thickened. Thus prepared sample was cured at 53 °C in an oven equipped with air circulation. After this cycle, shrinkage cracks appeared in the surface of the sample. The type, length, and fibre content dependence of the resistance to cracking of the renovation plasters was studied by measuring the length and width of cracks. To verify the optimization method and to optimize the size and number of fibres introduced to a plaster, the statistical approach based on the multiple regression analyses was used. A significant reduction in the width and the length of shrinkage cracks has been obtained in case of the renovation plasters reinforced with polypropylene fibres with circular cross-sections and acrylic ones when their length and the amount was about 12 mm and about 1.2 kg/m3, respectively. The fibrillated polypropylene fibres were less effective in reducing the formation of shrinkage cracks. The influence of fibres on the formation of shrinkage cracks in the restoration plasters during the curing was studied on the basis of changes in the average width and the total length of the cracks per testing gutter. The mathematical calculations confirmed the usefulness of the gutter method to evaluate the susceptibility of a plaster to create shrinkage cracks.
16
Content available remote Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych
PL
W artykule opisano możliwość uzyskania tynków renowacyjnych z wykorzystaniem zeolitów. Przeanalizowano wpływ naturalnego zeolitu frakcji 0,5–2,0 mm zastosowanego w ilości 14,76% masowych na właściwości tynków aplikowanych na zasolonych murach.
EN
The article describes the possibility of plaster restorationobtaining renovation plaster with the use of zeolites. The It also contains an analysis of the influence of natural 0.5–2.0 mm fraction of the zeolite used in an amount of 14.76% (mass percentage) on the properties of applied plaster on applied to saline walls.
17
Content available remote Klasyfikacja i właściwości tynków ofiarnych
PL
W artykule omówiono klasy i zastosowanie tynków ofiarnych według instrukcji WTA nr 2-10-06/D. Podano wymagania dotyczące podłoża oraz wymieniono zakres badań wykonywanych podczas prac renowacyjnych. Oceniono także przydatność wymagań normowych w odniesieniu do tych materiałów.
EN
The article discusses classes and application of desalination plasters according to the instruction WTA No. 2-10-06/D. The requirements in relation to foundation are given and the range of tests performed during renovation work is listed. Also, the suitability of code requirements with respect to these materials is evaluated.
18
Content available remote Tynki specjalne. Cz.2
19
Content available Termomodernizacja zabytkowych kościołów
PL
W czterech zabytkowych kościołach zlokalizowanych na terenie diecezji Drohiczyńskiej przeprowadzono termomodernizację. Przedstawiono roczne efekty energetyczne, jakie można uzyskać w wyniku zaproponowanych usprawnień oraz zaproponowany optymalny zakres przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w tych obiektach.
EN
The thermosmodernisation was carried out in four historic churches located in the area of the Drohiczyn Diocese. The annual energy effects that could be archived as a result of the proposed improvements were shown. Optimal range of thermomodernisation in these facilities was proposed.
20
Content available remote Tynki renowacyjne
EN
The article concerns the subject of effectiveness of refinishing plaster. Complex damp-proofing in already existing buildings is one of the most difficult and expensive actions. Such works are connected with interference with the building substance, therefore they are accompanied by noise and dirt, which makes them bothersome, especially when they take place in inhabited buildings. There are situations, when complex damp-proofing is impossible due to technical or economical reasons. In such cases there is the need to partly renovate the building by using only refinishing plaster. The evaluation of effectiveness of efinishing plaster functioning in such situations is the subject of this paper. 7 buildings have been selected for analysis. 2 objects were fully renovated, 2 – partially, and in the case of the remaining ones only refinishing plaster was applied. The results showed that in the beginning the level of moisture content did not vary from the one set for the walls of buildings in which complex renovation took place. Functionality of refinishing plaster on the walls which were partially renovated will only be effective in the beginning. However, as soon as the pores of refinishing plaster are filled with crystallizing salts, the layer will lose its hydrophobic properties and it will no longer constitute an effective solution against aggressive action of salt.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.